Dražobný poriadok

Odkaz

DRAŽOBNÝ    PORIADOK .

Dražobná spoločnosť: MGR PRÁVA a Reality, s.r.o., IČO : 46881204

Vypracoval konateľ : Jozef Kukuča
Copyright © 2012 MGR PRÁVA a Reality,  s.r.o. Všetky práva vyhradené.

V tomto poriadku  sú uvedené podmienky dražby, informácie pre záložných veriteľov, podrobnosti o Oznámení dražby, licitovaní a priebehu dražby, o žrebovaní, o dražobnej zábezpeke,  o opakovanej dražbe, právach účastníkov dražby, navrhovateľov dražby a Návrhoch na dobrovoľnú dražbu na tlačive,  ktoré je verejne dostupné na internetových stránkach, o náležitostiach Zmluvy o vykonaní dražby, o zriadení a vznik záložného práva v článku II. tohto poriadku a rôzne iné odporúčania.

 Vážené dámy a páni,

príhovor na úvod.

V živote človeka sa môže stať, že nestačí  splácať úvery, pôžičky od fyzických osôb, nebankových subjektov, alebo  hypotéky, ktoré poskytli banky aby pomohli občanom riešiť svoje bývanie na kúpy domov a bytov.  Niekedy sa proste stane, že človek precení svoje finančné a platobné schopnosti  a dostane sa do trvalej insolventnosti. Dobrovoľné dražby sú rýchlym spôsobom, ako veriteľ uplatní záložné právo voči takému dlžníkovi, ktorý už  prestáva plniť svoje povinnosti a záväzky voči svojmu záložnému veriteľovi. Záložný veriteľ sa môže rozhodnúť, či sa uspokojí podaním návrhu na dobrovoľnú dražbu, alebo sa obráti na exekútora na nútený výkon. Záložný veriteľ sa musí rozhodnúť a sám zvážiť, ktorý spôsob je pre neho výhodnejší. Dražba je prístupná verejnosti.

Výhodou je, že dražobná spoločnosť nepotrebuje od záložného veriteľa rozsudok súdu, ktorý potrebuje ako exekučný titul súdny exekútor. U nás nemusíte čakať, kým dosiahnete rozsudok súdu, na ktorý môže záložný veriteľ v prípade,  že sa dlžník odvoláva na vyššie inštancie,  aj niekoľko rokov.  Od Vás, navrhovateľov  dražby,  požadujeme iba údaje o dlžníkovi, predmete dražby a vyčíslenie pohľadávky dlžníka a zmluvu o založení veci,, alebo nehnuteľnosti.  Môžete na to využiť tlačivo na našej stránke „Návrh na dražbu, ktoré je aj verejne bežne dostupné na internetových stránkach voľne k stiahnutiu. Nie je potrebné predkladať listy vlastníctva.

Aj vlastník  nehnuteľnosti, obrazov, auta a podobne, môže ponúknuť svoje veci do dražby. Vlastník  môže ponúknuť do dražby svoje veci  ešte skôr, ako sa dostane do dlhov. Návrh na dražbu nemusí teda dať len dlžník, ale aj vlastník veci. Návrh na dražbu môže podať aj veriteľ, ktorý sa so svojím dlžníkom dohol v zmluve na zriadení záložného práva“. Dom, byt, garáž  a iné nehnuteľnosti môžu v dražbe predať aj dedičia, ktorí prijmú majetok v dedičskom konaní a rozhodli sa, že ho chcú čo najlepšie speňažiť. Ak nevedia, čo s prijatým dedičstvom, majú možnosť predať ho v dražbe za najvyššiu možnú cenu na trhu najvyššej ponuke.  Dražba je jednou s možností, ako čo najlepšie speňažiť svoj majetok. Predáva sa najlepšej ponuke. Tomu, kto najviac ponúkne.  Náš právny poriadok pozná aj spoluvlastníctvo. Viaceré osoby  môžu  spoluvlastniť jednu vec a ich právo k veci je vyjadrené zlomkom, alebo percentom.

V dražbe je možné vydražiť aj spoluvlastnícky podiel k bytu, len ak to navrhol veriteľ, ktorý má záložné právo k tomuto spoluvlastníckemu podielu k bytu, alebo k veci.  Aj v ďalších článkoch tohto poriadku podrobne vymedzujeme, čo nemožno dražiť podľa zákona o dražbách.Dražiť v dobrovoľnej dražbe nemožno napríklad cenné papiere, pretože cenné papiere môže dražiť len súdny exekútor v nútenej dražbe podľa exekučného poriadku. Tiež nemožno dražiť majetok, ktorý môže byť iba vo vlastníctve štátu, obce alebo určených PO. Vlastník nemôže dražiť  nehnuteľné veci, ktorých vlastníctvo je obmedzené predkupným právom zapísaným v katastri nehnuteľností, ale tu je výnimka, môže sa dražiť,  ak to navrhuje záložný veriteľ. Nemôžu sa dražiť hnuteľné veci, ktorých vlastníctvo je obmedzené predkupným právom zapísaným v listinách osvedčujúcich vlastníctvo, to neplatí, ak je navrhovateľom záložný veriteľ. Spoluvlastník nemôže dražiť ani spoluvlastnícky podiel k veci, to neplatí, ak je navrhovateľom záložný veriteľ.

Spoluvlastník, respektíve spolumajiteľ veci nemôže navrhnúť dražbu.  Samostatne nemožno dražiť spoluvlastnícky podiel k spoločným priestorom a zariadeniam slúžiacim ostatným vlastníkom, napríklad ku schodom, atď. v bytovom dome. Tento podiel  sa nadobúda automaticky z moci zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov  iba spolu s prevádzaným bytom.  Hnuteľné veci, ako sú cenné obrazy, auto,  možno dražiť aj spoločne a v jednej dražbe. Zákon však ukladá podmienku, že hodnota spoločne dražených hnuteľných vecí nesmie  presiahnuť 16 596,96.- EUR. Naproti tomu nehnuteľnosti nemožno dražiť spoločne v jednej dražbe. Každá dražba nehnuteľnosti sa musí zvlášť oznámiť, musí prebehnúť zvlášť a samostatne.

Dražiť nemožno  majetok, ktorý môže byť iba vo vlastníctve štátu, v zmysle Ústavy SR napríklad koryto rieky, jaskyne.

Do dražby môže dať majiteľ dokonca aj taký byt, ktorý má zaťažený hypotekárnymi splátkami. K dražbe musí dať najskôr súhlas banka, ktorá poskytla hypotekárny úver. Klient banky sa môže rozhodnúť so súhlasom banky, že predá zaťaženú nehnuteľnosť aj priamo, nájde si sám kupujúceho, alebo cez realitnú kanceláriu, alebo dá návrh na dražbu.  Návrh na dražbu musí dať spoločnosti, ktorá má na to oprávnenie.

Nehnuteľnosť nesmie byť zaťažená napríklad exekučným záložným právom alebo iným právom tretích osôb (predkupným) aby sa mohla nehnuteľnosť dražiť.  Z výťažku z dražby sa v prvom rade uspokojí pohľadávka záložného veriteľa napríklad banka ktorá je záložným veriteľom, potom iní záložní veritelia a zostatok by zostal bývalému vlastníkovi.

Podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a zákona  č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v platnom znení  predmetom dražby môže byť:

 • vec (hnuteľná, nehnuteľnosti),
 • právo,
 • iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná (obchodný podiel),
 • súbor vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt,
 • podnik alebo časť podniku.

Názvy dražobných spoločnosti a ich adresy sú zverejnené aj na webových stránkach ministerstva spravodlivosti, ktoré dozerá na ich zákonnosť.

Dražobníkov združených v Národnej asociácii dražobných spoločností zaväzuje etický kódex. Všetky veľké spoločnosti inzerujú na dražobnom portáli www.drazba.sk, alebo na svojich internetových stránkach, napríklad naša spoločnosť na www.mgrpravaareality.euwww.mgrreality.eu

Dražba je aj nástrojom veriteľov, ktorým patria pohľadávky, ako môžu vymôcť  dlhy od svojich dlžníkov. Najvhodnejšie by bolo, aby ste nám zaslali vyplnené Tlačivo – Návrh na dražbu,

– je uverejnené aj na našej internetovej stránke.

Naša spoločnosť sa špecializuje na dražby nehnuteľností.  Pri predaji bytu v dražbe  sa dá dosiahnuť čo najvyššia cena. Predaj nehnuteľnosti v dražbe robí dražobná spoločnosť, ktorá je povinne zo zákona poistená pre prípad, že by svojím postupom a činnosťou spôsobila škodu. Predaj majetku v dražbe môžu  využiť aj dedičia, ktorí nadobudnú nehnuteľný majetok  v dedičskom konaní  a chcú peniaze, čo najvyšší výťažok. Je to výhodné, ak sa dá predpokladať, že neskôr by sa nevedeli dohodnúť o speňažení majetku po pozostalom. Najnižšiu vyvolávaciu cenu, za ktorú sa ide nehnuteľnosť dražiť, si dohodne dražobná spoločnosť  s jej vlastníkom. Ak verejnú dražbu navrhne záložný veriteľ (nevlastník), cena sa určí podľa ohodnotenia znalca. Vyvolávacia cena je cena určená v znaleckom posudku.

Dražobná zábezpeka.

Dražobná spoločnosť môže od účastníkov dražby vyžadovať, aby zložili buď určitú sumu, alebo bankovú záruku ako dražobnú zábezpeku. Buď na účet v banke vedený našou dražobnou spoločnosťou  MGR PRÁVA a Reality, s.r.o. vedený vo VÚB a.s. číslo účtu 3079616951/0200,  variabilný symbol meno a priezvisko alebo názov firmy, alebo do notárskej úschovy, a to najneskôr do otvorenia dražby.

Účastník tým, že sa riadne prihlási do dražby, dražobnou zábezpekou zabezpečí to, že doplatí najvyššiu ponuku, ktorú urobil na dražbe. Vznikne mu záväzok doplatiť ponuku,  ktorú urobil ako najvyššie podanie. Zábezpeka slúži na to, aby nemaril dražbu. Je to finančná zábezpeka každého účastníka dražby. Účastník dražby povinný zložiť túto finančnú zábezpeku na účet dražobnej spoločnosti  alebo aj v hotovosti do pokladne dražobnej spoločnosti MGR PRÁVA a Reality ešte pred začiatkom dražby. Podľa zákona finančná dražobná zábezpeka nesmie presiahnuť 30% z najnižšieho podania a nesmie tiež presiahnuť sumu 49 790,88 EUR.

V prípade ak účastník dražby nevydraží predmet dražby na dražbe, dražobná zábezpeka sa mu v plnej výške vracia späť. Dražobná finančná zábezpeka sa skladá preto, aby sa zabezpečili záväzky toho, kto nehnuteľnosť vydraží, v prípade, že by dražbu zmaril. Kto zmaril dražbu, nedoplatil celkovú cenu, sa mu dražobná zábezpeka nevracia. Použije sa na úhradu nákladov, aj prípadnej opakovanej. Pre neúspešných sa dražba skončila, dražobná spoločnosť  im vráti zložené dražobné zábezpeky.

Dražba nehnuteľností, či už sa draží byt, pozemok, garáž, alebo iná nehnuteľnosť, prebieha vždy rovnako. Celú dražbu vedie licitátor, ktorý sa obracia na jej účastníkov, aby robili svoje podania, Následne sa účastník, ktorý ponúkne najvyššiu cenu, stane vydražiteľom. Suma, ktorú zložil účastník dražby ako zábezpeku, sa zahrnie do ceny dosiahnutej vydražením. S  vydražiteľom s najvyššou ponukou sa ešte podpíše notárska zápisnica o priebehu dobrovoľnej dražby.

Z výťažku z dražby, zo speňaženia,  sa hradia náklady dražby, najmä náklady na činnosť notára, inzerovanie, poštovné či vypracovanie znaleckého posudku a zmluvná odmena dražobnej spoločnosti. Suma sa vypláca bezhotovostne, prevodom z účtu dražobnej spoločnosti, ale je možné sa dohodnúť aj inak.

Dražobná spoločnosť  vráti dražobnú zábezpeku neúspešnému účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, a to do 5 pracovných dní odo dňa konania dražby bankovým prevodom na účet, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi alebo v rovnakej lehote zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy alebo mu vráti listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky. V prípade upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné zábezpeky bez zbytočného odkladu.

Zverejňovanie dražieb.

Dobrovoľné verejné dražby  sú transparentné v tom, že pri týchto dražbách je naša dražobná spoločnosť povinnázverejniť „Oznámenie o dražbe“  v mieste obvyklom vzhľadom na predmet dražby. Predkladáme Vám zoznam,  kde uverejňujeme oznámenie o dražbe  :

Oznámenie o dražbe naša dražobná spoločnosť  ďalej podľa potreby zašle:

- navrhovateľovi dražby,
- dlžníkovi záložného veriteľa,
- vlastníkovi predmetu dražby,
- osobám, ktoré majú k predmetu dražby záložné a iné právo zapísané v katastri nehnuteľností, v Notárskom centrálnom registri záložných práv, v evidencii podľa os.  zák., alebo v listinách osvedčujúcich vlastnícke právo k predmetu dražby a nevyhnutných na nakladanie s ním,
- osobám, ktoré majú k predmetu dražby predkupné právo alebo iné vecné bremeno zapísané v katastri nehnuteľností a tiež príslušnej správe katastra na vyznačenie poznámky pri nehnuteľných veciach,
- osobám, ktoré majú predkupné právo k predmetu dražby pri hnuteľných veciach,
- ostatným spoluvlastníkom, ak je predmetom dražby spoluvlastnícky podiel k veci,
- daňovému úradu, správcovi dane, ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť,
- Protimonopolnému úradu SR, ak je predmetom dražby podnik alebo jeho časť,
- orgánu štátu vykonávajúcemu práva zakladateľa, zriaďovateľa, spoločníka alebo člena, ak je predmetom dražby majetok právnickej osoby založenej alebo zriadenej štátom,
- notárovi, ktorý bude priebeh dražby osvedčovať notárskou zápisnicou,
- podľa zákona o dražbách sme  povinní  zverejniť Oznámenie o dražbe na úradnej tabuli obce kde sa nehnuteľnosť nachádza,
- v periodickej tlači s pôsobnosťou minimálne pre obec, inzerátoch, na webových stránkach,
- na mieste obvyklom vzhľadom na predmet dražby,
- v Notárskom centrálnom registri,
- na výveske mestského úradu, v obvode ktorého sa nachádza dražená nehnuteľnosť,
- správe katastra,
- ak dražíme byt v bytovom dome, doručíme aj správcovi bytového domu, ktorý ju uverejní na výveske bytového domu,
- v notárskom registri dražieb uverejníme povinne dražbu,
- v Obchodnom vestníku Ministerstva spravodlivosti,
- na našej webovej stránke, www.mgrpravaareality.eu, alebo www.mgrreality.eu

Dražené nehnuteľnosti sú ocenené znaleckým posudkom, ktorý doručujeme pred dražbou i dlžníkovi. Pre prípad škody z našej činnosti  navrhovateľovi dražby doručíme fotokópiu zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť našou činnosťou. Dohľad nad priebehom dražby osobne zabezpečuje konateľ spoločnosti Jozef Kukuča, ktorý má vysokoškolské právnické vzdelanie II. stupňa v odbore „Právo“ Priebeh dražby osvedčuje notár notárskou zápisnicou o priebehu dražby.

Oznámenie o dražbe dražobná spoločnosť  uverejní v registri dražieb najmenej 15 dní pred otvorením dražby. LEHOTA :

- v prípadoch ak je predmetom dražby byt, dom, iná nehnuteľnosť, podnik, alebo jeho organizačná zložka, alebo ak najnižšie podanie presiahne sumu 16 550,- €, naša dražobná spoločnosť  uverejní oznámenie o dražbe najmenej 30 dní pred začatím dražby. Zašleme oznámenie o dražbe taktiež Ministerstvu spravodlivosti na zverejnenie v Obchodnom vestníku.

Rovnopis oznámenia o dražbe musí byť podpísaný navrhovateľom a uložený u dražobníka. Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený u notára, alebo na matrike.  Tento rovnopis „Oznámenia o dražbe“ je tiež prílohou osvedčeného odpisu notárskej zápisnice v prípade účasti notára.

Ohliadka predmetu dražby.

Termín obhliadky bude  uvedený  v „Oznámení o dražbe“.  Zákon o dražbách ustanovuje, že  ak je najnižšie podanie viac 16 500,- EUR, alebo je predmetom dražby nehnuteľnosť, podnik,  alebo  časť, účastníkom dražby musí byť umožnená obhliadka predmetu dražby najmenej v dvoch termínoch uvedených v oznámení o dražbe, termíny  nesmú byť určené na rovnaký deň.

                        Odmena pre dražobnú spoločnosť.

Ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ, vlastník draženej veci znáša odmenu dražobníka . Rozhodujúca pre určenie výšky odmeny v prípade dlhu je výška pohľadávky, nie hodnota veci, ktorá sa draží.

- najviac v rozsahu 10 % z výťažku dražby,ak je vysoká cena draženej veci, býva to tak cca  3%, alebo 4 %, aj 5%,
- platí pravidlo, že odmena dražobnej spoločnosti nie viac ako 20 % z výšky pohľadávky,
- ak sa upustilo od dražby z dôvodu plnenia dlhu, vlastník znáša odmenu najviac 3 % z vymáhanej pohľadávky ak ešte nebolo doručené Oznámenie o dražbe,
- ale  ak už bolo doručené oznámenie o dražbe vlastníkovi draženej veci, tak odmena je  10 % z vymáhanej pohľadávky.

Odmena pre dražobnú spoločnosť  je najviac 33 193, 92 eura zvýšených o 1 % z ceny dosiahnutej vydražením, presahujúcej 331 939, 19 eura.

Licitovanie

Miestnosti a priestory, v ktorých sa má dražba konať, musia byť sprístupnené pre účastníkov dražby najmenej 30 minút pred začiatkom dražby. Verejnosti ktorí nie sú účastníci dražby, nedražia, musia byť tieto priestory sprístupnené. Dražba sa otvorí, začne sa  „vyvolaním“. V tomto vyvolaní sa oboznámia  účastníci  dražby s predmetom dražby .

- popíše sa dražená  vec,  označenie, druh atď.

- cena draženej veci sa uvedie, jej hodnota

- uvedú sa práva a záväzky, ktoré  viaznu na predmete dražby, napríklad nájomná zmluva k bytu na dobu určitú na 20 rokov, to by mohlo podstatne znížiť záujem, alebo by prestali dražiť

- najnižšie podanie a

- minimálne prihodenie, napríklad že vyššie podanie musí byť vyššie minimálne o 50 eur

Dražba prebieha vo vhodných priestoroch, kde je dostatok miest na sedenie, aby tam mal stolík a pracovisko licitátor. Nevyužíva  sa  na licitovanie  priamo tá nehnuteľnosť, ktorá sa draží. Dražiť je možné aj v kancelárii notárskeho úradu. Najnižšie podanie je suma uvedená v „Oznámení o dražbe“, za ktorú je možné predmet dražby vydražiť, alebo je to cena vyvolávacia určená znaleckým posudkom ak ide o nehnuteľnosť. Najnižším podaním licitátor vyzýva účastníkov dražby na urobenie vyššieho podania ako najnižšie podanie. Účastníci dražby robia vyššie podania. Ak licitátor dvakrát vyzve, a nikto neurobí vyššie podanie po dvojitej výzve aspoň minimálnym prihodením,  licitátor oznámi ešte raz posledné podanie a po tretej výzve vykoná príklep tomu účastníkovi, ktorý urobil najvyššie podanie.  Svojím podaním je účastník dražby viazaný. Udelením príklepu je dražba ukončená. V prípade ak ide o dražbu nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193,92 €, musí byť priebeh dražby osvedčený notárskou zápisnicou. Ak účastníci dražby najnižšie podanie postupne nezvyšujú, predmet dražby je možné vydražiť aj za najnižšie podanie. Ponuka účastníka dražby je, ak je urobená v priebehu dražby aspoň vo výške najnižšieho podania. Ďalšie podanie musí už urobené podanie prevyšovať  najmenej o minimálne prihodenie. Licitátor oznámi výšku minimálneho prihodenia. Minimálne prihodenie je suma o ktorú sa minimálne zvyšuje nové podanie oproti poslednému podaniu. Účastník môže  prihodiť aj vyššiu sumu, ako minimálne prihodenie. Podania sa robia takto : Ak boli rozdané čísla, ponuku musí účastník aj urobiť ústne aj zdvihnutím čísla. Len ústne urobené podanie „vyslovením sumy“ zvýšenej o minimálne stanovené prihodenie  a zdvihnutím čísla sa považuje za úplné podanie.

Náklady na dražbu.

Podľa § 25 zákona o dobrovoľných dražbách sa náklady na dražbu hradia z výťažku, zo speňaženia draženej veci na dražbe až po uskutočnení dražby, nežiadame vopred zálohy.  Oprávnené náklady predstavujú najmä :

1. notárske poplatky, notárske osvedčenie o priebehu dražby notárskou zápisnicou, náklady na zápis v notárskom centrálnom registri, poplatky za  prístup do Notárskeho centrálneho registra záložných práv k hnuteľným veciam

2. náklady na Oznámenie o dražbe

3. náklady na Oznámenie o výsledku dražby

4. úhrada prenájmu dražobnej miestnosti

5. náklady na zverejnenie dražby, zabezpečenie inzercie a reklamy na dražbu

6. poplatky za výpisu z Listu vlastníctva nehnuteľnosti

7. kópie z katastrálnej mapy

8. znalecký posudok a náklady spojené so zabezpečením znaleckého posudku

9. odmena licitátorovi

10. odmena dražobnej spoločnosti

11. poštovné, cestovné ubytovacie a, telekomunikačné  náklady na hovory

12. prípadné trovy právneho zastúpenia

V prípade, že sa predmet dražby nevydraží, alebo ak výťažok dražby nepokryje ani náklady, hradí náklady dražby alebo ich zostávajúcu časť navrhovateľ,  ak v zmluve o vykonaní dražby nie je dohodnuté inak.

O nákladoch predložíme navrhovateľovi po skončení dražby účtovné doklady, rozpis nákladov, vyúčtovanie. Od navrhovateľov dražby naša spoločnosť nepožaduje vopred žiadne finančné zálohy. Náklady dražby ako sú odmena znalca, administratívne poplatky, notárske poplatky, odmena pre dražobnú spoločnosť sú uhradené až po uspokojení pohľadávky navrhovateľa dražby pri rozvrhu výťažku dražby.

Opakovaná dražba, podmienky:

Niekedy sa stane, že vec,  ktorá sa draží, sa nepodarí vydražiť v prvom kole. Tiež je možné, že dražbu zmarí účastník, ktorý nedoplatí najvyššie podanie ktoré urobil v určenej lehote, Tým príde o zábezpeku a je treba urobiť opakovanú dražbu, dá sa povedať  druhé kolo. Navrhovateľ pôvodnej dražby uzavrie s našou dražobnou spoločnosťou Zmluvu o vykonaní opakovanej dražby (tzv. druhé kolo). Táto Zmluva musí byť uzavretá do 10 dní po doručení zápisnice o Vykonanej dražbe ale neúspešnej z dôvodu že nebolo urobené ani najnižšie podanie, alebo do 10 dní od doručenia o Vyrozumení o zmarení dražby z dôvodu, že nebola doplatená najvyššia ponuka (podanie v prvom kole). .

Opakovanú dražbu nie je možné vykonať, ak naša dražobná spoločnosť  upustila od dražby,  alebo ak bola dražba, ktorá sa uskutočnila bola vyhlásená za neplatnú.

Naša dražobná spoločnosť po uzatvorení zmluvy o opakovanej dražbe  uverejní Oznámenie o konaní opakovanej dražby v registri dražieb, tiež  ho vyvesí vo verejne prístupnej časti objektu, v ktorom sa dražba bude konať a oznámenie zašleme zákonom stanoveným osobám najmenej 10 dní pred začatím dražby a tiež na našej internetovej stránke.

www.mgrpravaareality.eu

www.mgrreality.eu

Rovnako,  ako aj u Oznámenia o dražbe (prvé kolo) platí, že originál „Oznámenie o konaní opakovanej dražby“ bude uložené u našej spoločnosti a podpis  navrhovateľa dražby musí byť úradne osvedčený u notára alebo na matrike.

Ak je dražba zmarená vydražiteľom, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Odpovieme na otázku, čo sa stane so zábezpekou účastníka, ktorý zmaril dražbu tým, že nedoplatil v nami určenej lehote svoju najvyššiu ponuku.  V prípade, že sa nekoná opakovaná dražba, nedôjde k podpisu „Zmluvy o opakovanej dražbe“ (o druhom kole), tak sa zložená zábezpeka použije na úhradu nákladov zmarenej dražby, čo zostane sa vráti účastníkovi ktorý zmaril dražbu.  Ak sa koná opakovaná dražba po zmarenej, vyúčtuje sa  zostávajúca časť zábezpeky na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby, v prípade že niečo zostane.

Ak zábezpeka účastníka, ktorý zmaril dražbu,  nestačí na náklady opakovanej  dražby ( nepokryje náklady druhého  kola), vyzveme účastníka, ktorý zmaril dražbu, aby uhradil náklady aj opakovanej dražby.

Časový priebeh dražby.

Naša dražobná spoločnosť ponúka navrhovateľom, s ktorými uzatvorí Zmluvu o vykonaní dražby v časovom úseku 6 až 8 týždňov odo dňa obojstranného podpísania Návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby.

Postup :

1.Navrhovateľ doručí Tlačivo „Návrh na vykonanie dobrovoľnej verejnej dražby“ je to bežný formulár ktorý je voľne dostupný na stiahnutie na  internete alebo aj na našej internetovej stránke

www. mgrpravaareality.eu

www.mgrreality.eu

(alebo návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby dražobnej spoločnosti MGR PRÁVA a Reality, s r. o.

2. Naša dražobná spoločnosť so záložným veriteľom, alebo vlastníkom uzatvorí  Zmluvu o vykonaní dražby.

3. Po skončení dražby,  priamo v deň dražby, je najúspešnejšiemu vydražiteľovi s najvyššou ponukou odovzdaná notárska zápisnica o priebehu dražby, a taktiež aj navrhovateľovi
4. Dražobná spoločnosť odovzdá vydraženú vec vydražiteľovi.

5. Úspešný vydražiteľ  uhradí, doplatí,  čo najskôr na náš účet dražobnej spoločnosti MGR PRÁVA a Reality, s.r.o. vedený vo VÚB a.s. číslo účtu 3079616951/0200 rozdiel medzi dražobnou zábezpekou a najvyššou ponukou

Pri dražbe nehnuteľnosti sa úspešný vydražiteľ snaží zaplatiť v nami  určenej lehote do 15 dní, snaží sa však zaplatiť aj skôr, napríklad do 5 dní, pretože až po zaplatení dáme zapísať  nového vlastníka na správu katastra

6. to znamená do 15 dní je naša spoločnosť schopná uhradiť pohľadávku veriteľovi, ak bola dražba úspešná, spravidla zašleme navrhovateľovi dražby sumu jeho pohľadávky v deň pripísania na náš účet. Ak vydražiteľ neuhradí v lehote do 15   dní,  uzavrieme s veriteľom zmluvu o opakovanej dražbe.

-  keď  vydražiteľ zaplatí  ceny vydraženia,  naša spoločnosť urobí za účasti notára i rozvrh výťažku dražby, komu a koľko eur pôjde

- kontaktujeme prípadných ďalších záložných veriteľov dlžníka a zabezpečíme úhradu ich pohľadávok

- ak  z rozvrhu výťažku dražby zostane časť ceny vydraženia pre dlžníka po odpočítaní oprávnených nákladov,  táto mu je odovzdaná prostredníctvom notárskej úschovy

Navrhovateľ dobrovoľnej dražby môže byť najmä: .

Našimi klientmi, navrhovateľmi a partnermi môžu byť jednak právnické osoby,  zákonní záložní veritelia v zmysle §15 Zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení. Rovnako uskutočňujeme  výkon záložného práva dražbou pre záložných veriteľov, ktorí sú fyzickou osobou a majú zriadené záložné právo na základe zmluvy, či už o pôžičke podľa Občianskeho zákonníka alebo zmluvou o úvere podľa Obchodného zákonníka. Služby našej dražobnej spoločnosti môžu využiť  všetci vlastníci nehnuteľností a hnuteľných vecí. .

Sme ochotní uskutočniť dobrovoľnú dražbu aj pre takých záložných veriteľov, akými sú banky, stavebné sporiteľne, ktoré majú svoje pohľadávky zabezpečené záložným právom k nehnuteľnostiam.

Pre spoločenstvá vlastníkov bytov aj  správcovské spoločnosti  ktoré zabezpečujú správu bytových domov uskutočníme  dobrovoľnú dražbu  na uspokojenie ich pohľadávok za  neuhradených služby  spojených so správou bytového fondu, dodávok teplej a studenej vody, energií atď.

Podľa zákona  č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov majú aj jednotliví vlastníci bytov záložné právo voči ostatným vlastníkom bytov v bytovom dome a v zmysle § 8b tohto  zákona sú vlastníci bytov oprávnení prostredníctvom správcu podať návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu, alebo nebytového priestoru v dome na uspokojenie pohľadávok, ak je schválený nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Uskutočníme  dobrovoľnú dražbu bytov, ktoré patria do majetku SBD (stavebných bytových družstiev),  v prípade, že  nevedia vypratať neplatiacich nájomníkov, alebo ich chcú SBD odpredať.

Priali by sme si, služby našej dražobnej spoločnosti využili i správcovia konkurzných podstát podľa zákona 7/2005 o konkurze a reštruktualizácii. Správca konkurznej podstaty poverený súdom môže speňažiť majetok patriaci do konkurznej podstaty cez našu spoločnosť.

Zmluva o vykonaní dražby. Náležitosti.

Náležitosti písomnej Zmluvy o vykonaní dobrovoľnej dražby medzi navrhovateľom a dražobníkom sú :

Povinné náležitosti (Obligatórne) ::

 • identifikácia a údaje  navrhovateľa dražby,
 • identifikácia dražobnej spoločnosti
 • predmet dražby, vec, nehnuteľnosť, ktorá sa bude dražiť
 • najnižšie podanie cena znaleckého posudku ak nehnuteľnosť
 • predpokladané náklady dražby,
 • výšku odmeny dražobníka, príp. spôsob jej určenia,
 • písomné vyhlásenie navrhovateľa dražby, že predmet dražby je spôsobilý dražby

Ďalšie náležitosťami tejto „Zmluvy o vykonaní dražby“,  ktoré sa musia uviesť, ak sa vyskytnú ďalšie podmienky :

 •  navrhovateľ, ktorý je záložný veriteľ,  Zmluva o vykonaní dobrovoľnej dražby musí obsahovať aj dôvod konania dražby , a identifikačné údaje vlastníka, ak je vlastníkom  fyzická  osoba, tak meno priezvisko,  ak právnická osoba, obchodné meno, názov,  trvalý pobyt vlastníka predmetu dražby  alebo u PO sídlo a IČO, identifikačné číslo
 • môže tu byť a nemusí dohoda o oprávnení licitátora znížiť najnižšie podanie,  a uvedie sa suma o ktorú môže znížiť, ale  ak záložná zmluva uvádza  sumu ako najnižšie podanie,  táto zmluva  o dražbe musí mať najnižšie podanie najmenej vo výške  tejto sumy v záložnej zmluve
 • záložný  veriteľ písomne vyhlási  pravosť pohľadávky,  výške pohľadávky, a splatnosti pohľadávky, na tieto vyhlásenia možno použiť aj Tlačivo – Návrh na verejnú dražbu
 • ak sa v dražbe draží spoluvlastnícky podiel k veci, táto zmluva o výkone dražby musí obsahovať mená, priezviská a trvalý pobyt ostatných spoluvlastníkov.
 • identifikáciu a označenie našej dražobnej spoločnosti
 •  identifikáciu a označenie  navrhovateľa dražby
 • miesto dražby, presnú adresu
 • dátum deň, mesiac, rok dražby
 • presný  čas otvorenia dražby  jej začiatku
 • údaj,  či ide o opakovanú dražbu
 • označenie veci na dražbu,  opis predmetu dražby, označenie  a opis príslušenstva k veci ktorá sa draží
 • práva súvisiace  s draženou vecou
 • opis stavu  draženej veci
 • cenu draženej veci
 • najnižšie podanie ktoré treba urobiť na podanie pri začatí dražbu
 • výšku minimálne prihodenie, ktoré účastník môže urobiť aby bolo platne urobené podanie
 • spôsob a lehotu zloženia dražobnej zábezpeky
 • číslo účtu a adresu miesta, kde má byť zložená dražobná zábezpeka
 • výška a spôsob  vrátenia dražobnej zábezpeky
 • údaj či je možné ju zložiť šekom alebo platobnou kartou
 • údaj,  ako sa účastník dražby preukáže, že zaplatil zábezpeku, čo je dokladom jej zloženia
 • spôsob úhrady ceny vydraženého predmetu dražby doplatenia rozdielu medzi najnižším podaním a najvyšším,  ak je možný aj iný spôsob platby ako v hotovosti
 • dátum a čas vykonania obhliadky predmetu dražby adresa nehnuteľnosti,  pri hnuteľných veciach miesto konania obhliadky a ako sa to zabezpečí a kto
 • pri spoločnej dražbe hnuteľných vecí  poradie, v akom budú predmety dražby dražené
 • podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi, osobe, ktorá predmet dražby vydražila najvyšším podaním
 • meno, priezvisko a sídlo notára, ktorý bude priebeh dražby osvedčovať notárskou zápisnicou v zákonom požadovaných prípadoch
 • poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách.

 

Článok  I

Všeobecne o dražbe

Tento dražobný poriadok popisuje, ako prebieha  príprava, organizácia a samotný výkon dražby tak, ako to ustanovuje zákon číslo 527/2002 Z. z.

Pri dražbe dochádza k prevodu vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu, ktorý sa draží. Dražbou sa prevedie vlastnícke právo a z výťažku sa po odpočítaní účelne vynaložených nákladov uspokojí veriteľ, čo zostane, sa bezodkladne vyplatí dlžníkovi, respektíve vlastníkovi založenej nehnuteľnosti.

K dražbe dochádza až na základe návrhu navrhovateľa, ktorým môže byť napríklad veriteľ so záložným právom k nehnuteľnosti. V ďalšom  článku II.  tohto poriadku uvádzame problematiku záložného práva, jeho zriadenia a vzniku  Zriadenie a vznik záložného práva musí byť v súlade aj s inými právnymi predpismi, ktorým je najmä Občiansky zákonník zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení, ale aj Obchodný zákonník zákon 513/1991 Zb. v platnom znení, ak  jeden zo subjektov, zmluvnou stranou je obchodná spoločnosť, či už banka, alebo nebankový subjekt, prípadne sa strany výslovne podriadili režimu Obchodného zákonníka. V našom dražobnom poriadku sa opierame a zaoberáme  záložným právom,  ktoré môže vzniknúť aj podľa osobitných zákonov, napr. Autorským zákonom a otázkou neprevoditeľnosti niektorých výlučných autorských práv ktoré sú spojené s osobou autora.

Dražba prebieha tak, že licitátor sa na vopred určenom a oznámenom mieste obracia na vopred neurčený  okruh osôb s výzvou na podanie ponúk. Vlastnícke právo, alebo iné právo k predmetu dražby prejde príklepom licitátora  na tú osobu,  ktorá urobí najvyššiu ponuku. Dražbu ako verejné konanie môže licitátor ukončiť aj tak, že nebolo urobené ani najnižšie podanie.

Prípravu, priebeh a realizáciu dražby vrátane jej výsledkov organizuje a vykonáva  Jozef  Kukuča  ako konateľ dražobnej spoločnosti  na základe návrhu navrhovateľa tak, aby zodpovedala právnym predpisom platným na území SR, ustanoveniam Zmluvy o vykonaní dražby uzatvorenej s navrhovateľom dražby našou dražobnou spoločnosťou,  dražba a jej priebeh má byť v súlade s týmto  dražobným poriadkom.

                                                      Článok II.

                                           Navrhnúť dražbu môže

Navrhnúť dražbu môže  :

a) osoba, ktorá je vlastníkom predmetu ktorý sa bude dražiť, je to potom len jedna z foriem predaja, ktorou si majiteľ zabezpečí čo najvyšší výnos licitovaním, musí preukázať vlastnícke právo k veci, a že nemá súdom obmedzené právo nakladať s vecou, alebo že právo je prevoditeľné, alebo

b) záložný veriteľ, napríklad banka ktorá poskytla úver na nehnuteľnosť, alebo

c)  osoba oprávnená konať v mene vlastníka predmetu dražby a nakladať s týmto majetkom podľa právnych predpisov platných na území SR,

napríklad splnomocnenec na základe plnej moci vystavenej vlastníkom

alebo dražbu môže navrhnúť :

záložný veriteľ, v ktorého prospech bolo  záložné právo  zriadené, a aj vzniklo. Napríklad veriteľ predloží dražobníkovi Zmluvu o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti,  pričom muselo aj vzniknúť zápisom v registri  napr. k nehnuteľnosti bude na Liste vlastníctva v časti C zriadené a zapísané Správou katastra v KN v prospech veriteľa. V  Zmluve o zriadení záložného práva,  alebo v pripojenej zmluve o pôžičke, prípadne úvere musí byť uvedené poverenie, že ak dlžník v lehote splatnosti neuspokojí veriteľa, tak veriteľ môže navrhnúť dražbu a a veriteľ sa uspokojí speňažením založeného predmetu. Veriteľ a dlžník sa v Zmluve o zriadení záložného práva výslovne dohodli, že jedným zo spôsobov uspokojenia veriteľa je predaj založenej veci na dražbe. ak  dlžník neuspokojí veriteľa riadne a včas. Veriteľ sa môže pri nesplnení záväzku dlžníka obrátiť na dražobnú spoločnosť, tým sa rozumie poverenie. V tomto prípade môže  navrhnúť dražbu aj nevlastník, záložný veriteľ, napríklad  banka ktorá poskytla hypotekárny úver, alebo súkromná fyzická osoba, ktorá poskytla úver. Zostatok z výťažku dražby,  od ktorého sa odčítajú náklady, sa vyplatí čo najrýchlejšie dlžníkovi.

alebo dražbu môže navrhnúť :

požiadať o dražbu môže  iná osoba oprávnená konať v mene vlastníka predmetu dražby,  napríklad osoba  oprávnená nakladať s týmto majetkom podľa právnych predpisov platných na území SR.

Základným predpokladom uskutočnenia dražby ak je navrhovateľ záložný veriteľ  je existencia záložného práva. Je to nevyhnutná podmienka, (condictio non sine qua). Treba rozlišovať medzi zriadením záložného práva, len medzi stranami (inter partes), a vznikom záložného práva .

Záverom môžeme uviesť niektoré konkrétne subjekty, ktoré môžu navrhnúť dražbu :

- vlastník nehnuteľnosti, alebo

- vlastník  hnuteľnej veci, alebo

-  zákonní záložní veritelia podľa §15 zákona č.182/1993 ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, alebo

- spoločenstvo vlastníkov bytov

- správcovia bytového fondu, ktorí spravujú a zabezpečujú dodávky teplej a studenej vody atď.,alebo

- bytové družstvo, alebo

- záložný veriteľ, ktorý má zriadené záložné právo na nehnuteľnosť na základe zmluvy buď o pôžičke od súkromnej osoby,  alebo úveru od právnickej osoby

- banka môže byť navrhovateľ dražby, alebo

- stavebná sporiteľňa,

- správca konkurznej podstaty podľa zákona 7/2005

Článok III.

Záložné právo  :

Zriadiť záložné právo je možné :

 • Písomnou zmluvou medzi veriteľom a dlžníkom
 • Písomnou dedičskou dohodou o vyporiadaní dedičstva (dohoda musí byť schválená súdom)
 • Rozhodnutím súdu (sudcovské zál. právo k nehnuteľnosti ) alebo správneho orgánu (správca dane, colný orgán, je zakotvené právne v Správnom poriadku)
 • Zo zákona  (napríklad sa založí v bytovom dome spoločenstvo vlastníkov bytov, podajú zakladajúcu listinu na Správu katastra, a vznikne zákonné záložné právo v prospech ostatných spoluvlastníkov zákona 183/1993 Z.z. spoločenstvo potom môže voči neplatičovi za úhrady teplá studená voda, kúrenie zriadiť záložné právo,  a uspokojiť sa predajom bytu na dražbe)

 

Vznik záložného práva :

 • A) veriteľ navštívi notára spolu s dlžníkom, majú urobenú zmluvu o zriadení záložného práva k hnuteľnej veci,  požiadajú  notára o záložné  právo  v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným  veciam, žiadosť v prípade zmluvného záložného práva dáva záložca, ak ten nepodá, tak  záložný veriteľ
 • B) Správa katastra zapíše do KN, vedie ho v katastrálnom operáte, a je uvedené v časti C ťarchy v Liste vlastníctva, buď na návrh veriteľa a dlžníka  vkladom, alebo poznámkou exekútora  exekútorské záložné právo
 • C) zápisom do registrov vedených Úradom priemyselného vlastníctva SR so sídlom v Banskej Bystrici, ktorý vedie register patentov, úžitkových vzorov,  dizajnov, topografii, ochranných známok, pri spisovaní týchto zmlúv a návrhov na zápis Vám môže asistovať konateľ spoločnosti MGR PRÁVA a Reality, Jozef  Kukuča
 • D) zápisom do Obchodného registra, je možné takto založiť napr. obchodný  podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným, (s. r. o.) a vznikne na základe návrhu, ktorý do Obchodného registra ktoré vedú Obchodné registrové súdy dáva záložca alebo záložný veriteľ je potrebné predložiť zmluvu o zriadení záložného práva . Príslušné tlačivo návrhu nájdete na internetovej stránke obchodného registrového súdu . (Poznámka : naša spoločnosť MGR PRÁVA a Reality Vám môže pomôcť so spracovaním návrhu a zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu, máme na tieto obchodné poradenstvá zriadené na našej internetovej stránke  rubriku

PORADENSTVO  www.mgrpravaareality.eu

www.mgrreality.eu

 • E) registráciou v osobitnej evidencii založených cenných papierov, tento register vedie Centrálny depozitár  pre cenné papiere ,ktoré eviduje v registri emitenta, teda tej  spoločnosti, ktorá vydala cenné papiere, síce možno k nim zriadiť záložné právo, ale nemožno ich dražiť.  O výkon tohto záložného práva musíte požiadať exekútora, je to jeden zo spôsobov výkonu exekúcie podľa Exekučného poriadku
 • F)  fakticky môže vzniknúť záložné právo, dlžník odovzdá tú hnuteľnú vec
 • G) odovzdaním zálohu do úschovy tretej osobe
 • H) prevedením záložného listu napríklad rubopisom ako v prípade       cenných  papierov,  alebo vydaním tovarového záložného listu

      

 • I)  zápisom do námorného registra (niektoré nákladné námorné listy sú neprevoditeľné)

Zložitejšie sú otázky, ak je k založenej veci zriadených viac záložných práv v prospech viacerých veriteľov.  Uspokojujú sa  v časovej priorite v poradí ako boli zriadené, tiež v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Postup a výkon záložného práva záleží od konkrétneho prípadu.

 • Rozhodujúce je poradie v akom boli zapísané v centrálnom notárskom registri záložných práv
 • Prednosť- ten v prospech koho bolo právo zapísané skôr

Výkon záložného práva, ak dlžník neplní svoje záväzky .

 • Začatie výkonu záložného práva je záložný veriteľ povinný písomne oznámiť záložcovi aj dlžníkovi –ak záložca a dlžník nie je tá istá osoba .

Výkon záložného práva je možný:

n  predajom zálohu na dražbe ,

n  alebo núteným predajom iným spôsobom dohodnutým v zmluve

Záložné právo zanikne  (nemožno dražiť) :

1. Zánikom zabezpečenej pohľadávky  (dlžník splatí dlh, splní záväzok)

2. Zánikom zálohu (zničí sa založená vec)

3. Ak sa záložný veriteľ vzdá záložného práva

4.  Uplynutím času na ktorý bolo záložné právo zriadené

5. Vrátením veci záložcovi –ak vzniklo záložné právo odovzdaním veci to znamená tradíciou

6. Ak záložca previedol záloh v bežnom obchodnom styku v rámci výkonu predmetu  podnikania …. napr. mal vec v obchode, veľkosklade a predal ju

7.  Ak záložca previedol záloh …

8.  Iným spôsobom dohodnutým v zmluve o zriadení záložného práva

Článok IV.

Čo môže byť  predmetom dražby .  

Predmetom dražby môže byť predmet záložného práva :

 • Vec (ak to zmluva nevylúči aj príslušenstvo, a prírastky, ale z plodov iba tie, ktoré nie sú oddelené). Navrhovateľ musí byť oprávnený disponovať s vecou, nakladať s ňou
 • Právo (pohľadávka), alebo majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná. niektoré práva duševného vlastníctva sú neprevoditeľné. Napríklad  práva patriace len autorovi nemožno previesť na inú osobu a teda nemožno ich dražiť.

Pre úplnosť uvádzame, že dražiť môže buď exekútor alebo dražobník.  Cenné papiere môže dražiť len exekútor,  vykonať exekúciu a speňažiť ich je jedným so spôsobov exekúcie, ktorú vykoná exekútor podľa exekučného poriadku,  aj na výnosy zo založeného cenného papiera, Možno založiť aj Obchodný podiel napr.  s.r.o. a exekútor môže vykonať exekúciu, Podnik môže dražiť buď dražobná spoločnosť, alebo exekútor môže exekvovať podnik tiež podľa exekučného poriadku, alebo jeho časť. Dražbu podniku, časti podniku môže však podľa zákona o dražbách § 3 ods. 1 teda robiť aj dražobník, dražobná spoločnosť. Z toho vyplýva, že speňažiť príklepom licitátora môže niektoré veci a práva jak exekútor podľa exekučného poriadku, tak dražobná spoločnosť. To Aj obchodný podiel môže dražiť dražobná spoločnosť, nie len exekútor. Záleží komu z týchto subjektov urobí záložný veriteľ návrh. Exekútor však potrebuje vždy rozsudok súdu ako exekučný titul. Dražobnej spoločnosti však  stačí záložná zmluva a poverenie veriteľa v Zmluve o výkone dražby, alebo záložné právo z registra a súhlas od takého veriteľa, ktorý má poverenie od svojho dlžníka.

Vážené dámy a páni, milí záložní veritelia,

aby sme viac vyčerpali otázku neprevoditeľnosti práva a teda nemožnosti dražiť, neprevoditeľné práva okrem práv, ktoré patria výlučne autorovi sú aj tie práva, ktoré sa viažu priamo ku konkrétnej osobe. Napríklad vecné bremeno práva doživotného bývania a užívania smrťou osoby, v prospech ktorej bolo zriadené a zapísané v registri Správou katastra  zaniká , nededí sa, a keď nemožno previesť nemožno ich ani dražbou previesť na inú osobu.  Aj základné ľudské práva sú neprevoditeľné a nescudziteľné a nemožno sa ich vzdať

- práva z dlhopisov prechádzajú spravidla na dediča. Existujú výnimky,  napríklad neprevoditeľné dlhopisy.  Je nutné informovať sa v texte dlhopisu o tom, ako v prípade smrti majiteľa dlhopisu postupovať.

Práva z dlhopisov sú nepremlčateľné do 10 rokov odo dňa splatnosti dlhopisu!

Duševné vlastníctvo má 3 skupiny práv aj s hľadiska prevoditeľnosti v Autorskom zákone (AZ ):

1)    neprevoditeľné sú osobné práva  podľa § 16 ods. 1 AZ , pretože sú viazané priamo na osobu autora,  patria iba autorovi, sú spojené len s osobou autora, nemôžu prejsť ani na dedičov, ani autor ich nemôže previesť na inú osobu.

Neprevoditeľné a teda nemôžu byť predmetom dražby sú :

- právo byť označený ako autor diela

- právo neuvádzať meno autora

- ochrana pseudonymu

- právo na zverejnenie diela

2)    sú prevoditeľné práva a možno dražiť : dispozičné podľa § 16 ods. 2 AZ : súvisia s poskytnutím súhlasu na použitie diela, majú osobnomajetkový charakter, sú prevoditeľné

- právo udeľovať súhlas na každé použitie diela

3)    sú prevoditeľné práva majetkovej povahy: prevoditeľné na inú osobu, premlčujú sa, dedia sa.

Predmet záložného práva patrí záložcovi, resp. záložca ho nadobudne v budúcnosti § 3 ods. 1) zákona o dobrovoľných dražbách ustanovuje, že predmetom dražby môže byť  :

 • hnuteľná  vec,  (napr. auto )
 • nehnuteľná vec, (dom, byt, pozemok, garáž atď.) s ktorými má oprávnie nakladať, a nemá štátnym orgánom zákaz nakladania, napr. ak exekútor zriadil exekútorské záložné právo a Správa  katastra ho zapísala formou poznámky v KN do katastrálneho operátu a na liste vlastníctva ho vyznačí v časti C LV, takáto nehnuteľnosť nie je spôsobilá byť predmetom dražby podľa tohto zákona o verejných dražbách 528/2002, ale dražbu už môže vykonať len exekútor podľa exekučného poriadku 233/1996, ak nebol vyhlásený konkurz na vlastníka takejto nehnuteľnosti
 • právo, ktoré je prevoditeľné,  alebo iná prevoditeľná majetková hodnota,
 • súbor vecí, práv alebo iných majetkových práv,
 • podnik alebo časť podniku

za predpokladu, že navrhovateľ  navrhol  ich vydraženie, záložný veriteľ dal výslovný súhlas  k dražbe, a sú splnené podmienky stanovené zákonom.

Článok V.

Čo nemôže byť predmetom dražby :

Predmetom dražby podľa § 3 ods. 2) až 7) zákona o dobrovoľných dražbách nemôže byť:

 • ak súd, exekútor zakázal nakladať majetkom, vec, právo alebo iná majetková hodnota, s ktorou na základezmluvy, vykonateľného rozhodnutia súdu alebo orgánu štátnej správy nie je možné nakladať,
 • alebo ak konanie dražby vylučuje osobitný predpis, napríklad zákon o konkurze a reštrukturalizácii;
 • cenné papiere nemožno dražiť podľa tohto zákona 527/2002 o dražbách v § 3 odsek 3.  Uvádzame, že síce možno dražiť cenné papiere, ale draží a speňažuje len exekútor  podľa Exekučného poriadku zákona 233/1996, nie dražobná spoločnosť
 • majetok, ktorý môže byť iba vo vlastníctve štátuobce alebo určených právnických osôb,
 • nehnuteľné veci, ktorých vlastníctvo je obmedzené predkupným právom zapísaným v katastri nehnuteľností –to neplatí, ak je navrhovateľom záložný veriteľ,
 • hnuteľné veci, ktorých vlastníctvo je obmedzené predkupným právom zapísaným v listinách osvedčujúcich vlastníctvo a nevyhnutných na nakladanie s vecou – to neplatí, ak je navrhovateľom záložný veriteľ,
 • spoluvlastnícky podiel k hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci – to neplatí, ak je navrhovateľom záložný veriteľ,
 • veci, na ktoré bolo uplatnené zádržné právo  tzv. retencia
 • veci, na ktoré bolo uplatnené zákonné predkupné právo podľa osobitných predpisov,
 • veci na ktoré bolo zriadené záložné právo, ak navrhovateľom dražby nie je záložný veriteľ,
 • alebo ak záložný veriteľ k dražbe veci nedal súhlas. 

Článok VI.
Upustenie od dražby.

Naša dražobná spoločnosť je povinná upustiť od dražby najneskôr do jej začatia, a to z týchto dôvodov :

 • navrhovateľ dražby podá písomnú žiadosť
 • rozhodnutia, ktoré je vykonateľné, na základe ktorého navrhovateľ dražby už nie je oprávnený navrhnúť vykonanie dražby
 • vykonateľného rozhodnutia, v zmysle ktorého je „Zmluva o vykonaní dražby“  neplatná
 • na základe vykonateľného rozhodnutia súdu alebo orgánu štátnej správy, ktorým bolo navrhovateľovi zakázané nakladať s predmetom dražby,
 • odstúpenia od Zmluvy o vykonaní dražby, odstúpiť môže ktorákoľvek strana, aj navrhovateľ, aj dražobná spoločnosť
 • ak  navrhovateľom dražby záložný veriteľ dal súčasne súhlas na exekúciu  na predmet dražby zaťažený jeho záložným právom
 • ak nie je možné podľa podmienok dohodnutých v zmluve o vykonaní dražby dražbu vykonať,
 • ak neboli splnené obsahové náležitosti Oznámenia o dražbe, toto nebolo uverejnené predpísaným spôsobom a v stanovených lehotách ,
 • ak nebola umožnená obhliadka predmetu dražby §13 zákona o dobrovoľných dražbách,  alebo
 • ak nebolo Oznámenie o dražbe doručené určeným osobám (§ 17 zákona)
 • ak bol na majetok vlastníka predmetu dražby vyhlásený konkurz  podľa zákona o konkurze 7/2005, alebo bolo povolené vyrovnanie v súvislosti s majetkom vlastníka predmetu dražby
 • ak je navrhovateľom dražby vlastník predmetu dražby a na predmet dražby alebo jeho časť bol nariadený výkon rozhodnutia  podľa OSP alebo exekučné konanie podľa Exekučného poriadku
 • ak dražobníkovi zaniklo  oprávnenie  vykonávať dražbu, alebo
 • ak dražobník nemá uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu najneskôr do začatia verejnej dražby

Dražobník je povinný písomne vyrozumieť o upustení od dražby a o jeho dôvodoch:

 • navrhovateľa dražby
 • v prípade, ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ, tak  aj vlastníka predmetu dražby
 • osoby, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby k predmetu dražby záložné alebo iné právo zapísané v katastri nehnuteľností, v Notárskom centrálnom registri záložných práv, v evidencii podľa osobitných zákonov alebo v listinách osvedčujúcich vlastnícke právo k predmetu dražby a nevyhnutných na nakladanie s ním
 • ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, osoby, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby k predmetu dražby predkupné právo alebo iné vecné právo zapísané v katastri nehnuteľností,
 • ak je predmetom dražby hnuteľná vec, osoby, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby predkupné právo k predmetu dražby
 • ak je predmetom dražby spoluvlastnícky podiel k veci, ostatných spoluvlastníkov predmetu dražby oznámeným navrhovateľom dražby
 • ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, správcu dane príslušnému podľa miesta trvalého pobytu alebo miesta podnikania vlastníka nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti, ak je vlastník fyzickou osobou, alebo podľa sídla vlastníka, ak je vlastník právnickou osobou, a správcu dane, v ktorého obvode sa nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť nachádza,
 • ak ide o podnik alebo jeho časť, Protimonopolný úrad SR
 • ak ide o majetok právnickej osoby, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je štát, aj orgán štátu vykonávajúcemu práva zakladateľa, zriaďovateľa, spoločníka alebo člena tejto právnickej osoby,
 • notára, ktorý sa mal zúčastniť na dražbe,
 • Notársku komoru SR, ktorá je správcom registra dražieb

 Článok VII.
Účastníci dražby

 • účastníkom dražby podľa § 5 zákona o dobrovoľných dražbách č. 527/2002 je osoba prítomná na dražbe, ktorá sa dostavila na dražbu za účelom urobiť podanie a spĺňa tieto ďalšie podmienky:
 • má spôsobilosť na právne úkony, – to neplatí, ak ide o maloletých alebo osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony, alebo túto spôsobilosť majú obmedzenú, ak je predmetom dražby spoluvlastnícky podiel k veci, ku ktorej už spoluvlastnícky podiel majú, a sú zastúpené zákonným zástupcom alebo opatrovníkom
 • na vyzvanie osoby vykonávajúcej dražbu  musí účastník preukázať svoju totožnosť a prípadné oprávnenie konať za účastníka dražby, a to v prípade fyzickej osoby platným preukazom totožnosti , občianskym preukazom alebo pasom, v prípade právnickej osoby výpisom z obchodného registra registrového súdu a prípadne poverením konať za účastníka dražby musí predložiť originál alebo úradne overenú fotokópia písomného plnomocenstva s úradne osvedčenými podpismi notárom alebo matrikou
 • hodnoverným spôsobom doložiť  doklad, ktorým  preukáže, že  zložil dražobnú  zábezpeku, predloží doklad o bankovej záruke,  alebo zloží dražobnú zábezpeku na mieste do rúk pracovníka alebo konateľa  dražobnej spoločnosti do pokladne alebo ním poverenej osoby, ak bolo v oznámení o dražbe požadované jej zloženie,
 • predložila písomné čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby,
 • dražiteľom alebo ním poverenou osobou bola zapísaná do zoznamu účastníkov dražby a
 • prevzala si dražobné číslo, ak sú rozdávané.

Účastníkom dražby môže byť štát, a to aj vtedy, ak by iná osoba bola z dražby vylúčená,.

                                           Účastníkom dražby nemôže byť :

 • cudzozemec v prípade dražby  ornej pôdy, lesa  alebo lesného fondu nachádzajúceho sa za hranicou zastavaného územia obce  §19a Devízového zákona – to neplatí u pôdneho fondu pre cudzozemca, ktorý je občanom SR alebo členského štátu EÚ ak na tejto pôde hospodári najmenej 3 roky po pristúpení SR k EÚ,
 • cudzozemec v prípade dražby nehnuteľností, ktorých nadobúdanie je upravené osobitnými predpismi Banský zákon, Vodný zákon, O ochrane prírody a krajiny, O zdravotnej starostlivosti, O pozemných komunikáciách, O štátnej pamiatkovej starostlivosti.
 • osoba, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, alebo
 • osoba, voči ktorej bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo ohľadom jej majetku
 • alebo majetok osoby, bolo opätovne potvrdené nútené vyrovnanie  po dobu 3 rokov od zrušenia konkurzu,
 •  zamietnutia pre nedostatok majetku alebo do 3 rokov od skončenia opätovného vyrovnania,
 • osoba, u ktorej by v dôsledku nadobudnutia vlastníctva k predmetu dražby mohlo dôjsť k obmedzeniu hospodárskej súťaže,
 • osoba, ktorá nezložila dražobnú zábezpeku, ak je požadovaná,
 •  opakovanej dražby sa nesmie účastniť ani vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie predchádzajúcej dražby prvého kola toho istého predmetu dražby u tej  istej  dražobnej spoločnosti

Za osoby, ktoré nemôžu byť účastníkmi dražby, nesmie nikto dražiť, napríklad udelením plnomocenstva.

Účastníkom dražby ďalej nemôže byť:

 • dražobník, naša dražobná spoločnosť ako právnická osoba, ani   zamestnanec našej dražobnej spoločnosti
 • osoby blízke dražobníkovi a jeho zamestnancom,
 • právnická osoba, ktorú ovláda naša dražobná spoločnosť,   alebo osoba blízka zamestnancovi našej dražobnej spoločnosti,  v čase konania dražby,
 • právnická osoba, v ktorej je dražobník, jeho zamestnanec alebo osoby im blízke štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo spoločníkom.
 • právnická osoba, ktorú ovláda zamestnanec dražiteľa alebo osoba jemu blízka a to v čase konania dražby.

Za tieto osoby nesmie nikto dražiť, napr. oni nesmú udeliť plnomocenstvo.

Ak je dražobník právnickou osobou, nemôže byť dražobníkom ani:

 • jeho štatutárny orgán, člen jeho štatutárneho orgánu, prokurista alebo spoločník,
 • osoby blízke jeho štatutárnemu orgánu, členovi štatutárneho orgánu, prokuristovi alebo spoločníkovi,
 • právnická osoba, ktorú dražobník, jeho štatutárny orgán, člen jeho štatutárneho orgánu, prokurista alebo spoločník alebo osoby blízke jeho štatutárnemu orgánu, členovi štatutárneho orgánu, prokuristovi alebo spoločníkovi ovláda v čase, keď sa uskutočňuje dražba,
 • právnická osoba, v ktorej je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom štatutárny orgán dražobníka, člen jeho štatutárneho orgánu, prokurista alebo spoločník alebo osoby blízke jeho štatutárnemu orgánu, členovi štatutárneho orgánu, prokuristovi alebo spoločníkovi,
 • právnická osoba, ktorá je ovládaná štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, spoločníkom dražobníka alebo osobami blízkymi týmto orgánom a osobám v čase, keď sa uskutočňuje dražba,
 • právnická osoba ovládajúca dražobníka v čase, keď sa uskutočňuje dražba.

Nikto nesmie dražiť za tieto osoby.

 Článok VIII. 
Dražobná zábezpeka

Dražobná zábezpeka nesmie presiahnuť 30% z najnižšieho podania; nesmie však presiahnuť sumu 49 790.878 EUR.

Dražobnú zábezpeku je možné zložiť najneskôr pred otvorením dražby, a to:

 • priamo u dražobníka v hotovosti,
 • na účet dražobníka,
 • do notárskej úschovy,
 • vo forme bankovej záruky, ktorú účastník preukáže najneskôr pred otvorením dražby.

Dražobnú zábezpeku je možné zložiť platobnou kartou alebo šekom, ak sa na tom dražobník dohodol s navrhovateľom dražby.

Článok IX. 
Organizačné zabezpečenie dražby

Dražobná spoločnosť dbá, aby  priebeh dražby a činnosť licitátora prebehla v súlade so zákonmi a so Zmluvou o vykonaní dražby. a s týmto dražobným poriadkom.

Do priestorov, v ktorých sa bude konať dražba musí  umožniť vstup zamestnancom orgánov poverených kontrolou dražby, ktorí sa musia preukázať platným poverením na vykonanie kontroly.

Dražba je verejne prístupná 10 minút pred otvorením dražby každému, kto zaplatí stanovené vstupné, s výnimkou osôb pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných omamných látok alebo viditeľne znečistených. Vstupné na jeden dražobný deň je najviac 3,- Eura na osobu a deň. Vybrané vstupné je súčasťou výťažku dražby.

Dražobník umožní účastníkom a verejnosti vstup do dražobných priestorov a zapíše účastníkov dražby do zoznamu účastníkov len do času stanoveného v oznámení o dražbe ako čas otvorenia dražby.

Počas dražby   je zakázané  predávať medzi zástupcami verejnosti prítomnými na dražbe akékoľvek predmety . Dražobník si vyhradzuje udeliť alebo neudeliť povolenie zvukovo a obrazovo zachytávať priebeh dražby v dražobnom mieste.

        Osoby z verejnosti ani účastník dražby  nesmú  počas dražby :

- zasahovať do priebehu dražby, ovplyvňovať iných zástupcov verejnosti či účastníkov dražby, viesť s nimi obchodné rokovania súvisiace s predmetom dražby, či vykonávať iné úkony, ktoré by viedli alebo by svojou povahou mohli viesť k zmareniu dražby.

- všetky osoby prítomné na dražbe sú povinné zachovávať to čo povie zamestnanec dražby,  za účelom zabezpečenia ich ochrany ako aj ochrany predmetu dražby a majetku objektu, v ktorom sa dražba koná.

                                 Vylúčenie osoby z miesta dražby.

Z účasti na dražbe môže byť vylúčený každý, kto v priebehu dražby :

- koná v rozpore s dobrými mravmi,

- napriek upozorneniu ruší priebeh dražby alebo

- iným spôsobom porušuje tento dražobný poriadok alebo

- iné právne predpisy platné na území SR.

Článok X. 
Licitovanie a žrebovanie.

       Keď sa zapíšu účastníci dražby do zoznamu účastníkov, licitátor otvorí začne dražbu vyvolaním licitátora, oboznámi prítomných o predmete a cene draženej veci a právach k veci. Výške najnižšieho podania a minimálnym prihodením. .Ak je predmetom dražby kultúrna pamiatka, uvedie licitátor aj túto skutočnosť. Po oboznámení účastníkov dražby s obsahom vyvolania licitátor vyzve účastníkov dražby k podávaniu ponúk.

Ak nebolo urobené ani najnižšie podanie,  licitátor je oprávnený znížiť výšku najnižšieho podania o sumu dohodnutú s navrhovateľom dražby v zmluve o vykonaní dražby, pričom cena nesmie byť nižšia ako cena dohodnutá v záložnej zmluve. .

Ak o predmet dražby prejaví záujem viac účastníkov dražby, licitátor určí toho z nich, ktorý sa prihlásil ako prvý. V prospech toho účastníka dražby licitátor opakuje ponuku ceny trikrát spolu s dodatkom „prvý krát“, „druhý krát“ a „tretí krát“.

Ak iný účastník dražby do doznenia poslednej ponuky oznámenej licitátorom ponúkne vyššiu cenu, dražba ďalej pokračuje opakovaním vyššieho podania. Dražba pokračuje dovtedy, kým účastníci dražby robia vyššie podania.

Ak ani po dvojitej výzve neurobí nikto vyššie podanie,  ktoré znie „ Ak neurobí nikto z prítomných účastníkov dražby podanie vyššie, ako bolo podanie naposledy urobené účastníkom dražby a označí účastníka dražby, ktorý urobil najvyššie podanie, udelím mu príklep”,

Ak nikto neurobí vyššie podanie, oznámi licitátor ešte raz posledné podanie a po tretej výzve vykoná príklepúčastníkovi dražby, ktorý urobil najvyššie podanie.

Ak urobí niekoľko účastníkov dražby súčasne rovnaké podanie v rámci toho istého vyvolania a ak nebolo urobené vyššie podanie, rozhodne licitátor žrebom o tom, komu z nich príklep udelí.

                                                        Žrebovanie

sa uskutoční bez prerušenia dražby tak, že:

Licitátor si pripraví nádobu a obálky, do ktorých vloží poradové čísla tých účastníkov, ktorí urobili rovnaké podanie

 • tí účastníci, ktorí urobili rovnaké podanie,  vložia do obálky  lístky označené ich poradovým číslom , môže im aj prideliť žrebovacie číslo
 • licitátor za dohľadu účastníkov, ktorí urobili rovnaké podanie, vyberie zo žrebovacej nádoby jeden lístok.
 • licitátor oznámi výsledok žrebovania uvedením vyžrebovaného poradového čísla účastníka dražby a udelí mu príklep

Predkupné právo a podania v rovnakej výške.

Ak má niekto z účastníkov dražby zmluvné alebo zákonné predkupné právo k predmetu dražby,  nie je tento účastník minimálnym prihodením viazanýak urobí podanie v rovnakej výške ako najvyššie podanie. Licitátor udelí príklep účastníkovi dražby oprávnenému z predkupného práva, nebude sa žrebovať.  Musí však toto predkupné právo  hodnoverným spôsobom preukázať ešte  pred otvorením dražby.

Ak urobí niekoľko účastníkov dražby, ktorí majú k predmetu dražby zmluvné alebo zákonné predkupné právo, súčasne rovnaké podanie v rámci toho istého vyvolania a  nebolo urobené vyššie podanie, rozhodne licitátor žrebom o tom, komu z nich príklep udelí.

                                        Skončenie dražby.

Dražba sa skončí  udelením príklepu. Dražba je tiež ukončená, ak žiaden z účastníkov dražby neurobil ani najnižšie podanie ani po jeho prípadnom znížení a licitátor vyhlásil dražbu za neúspešnú. Ak licitátor vyhlási dražbu za neúspešnú, dražbu tým ukončil.

 Článok XI.
Zápisnica o vykonanej dražbe

       Priebeh dražby sa osvedčuje notárskou zápisnicou, ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193,918 EUR.

Ak sa vydražená predmet  nemusí osvedčiť notárskou zápisnicou,  je povinný zamestnanec našej dražobnej spoločnosti  po ukončení dražby vyhotoviť bez zbytočného odkladu zápisnicu o vykonaní dražby. Zápisnica obsahuje miesto kde bola dražba vykonaná, deň a čas, uviesť ak ide o opakovanú , stav v akom sa vydražená vec nachádza, a odhad jeho ceny, najnižšie podanie, kto licitoval, kto vec vydražil,  navrhovateľa, vlastníka ak je známy, a najvyššiu ponuku ktorá sa dosiahla vydražením.

K zápisnici sa priloží aj Oznámenie o dražbe, to je jej súčasť, aj prípadné dodatky Oznámenia o dražbe, ak došlo k zmene údajov v oznámení o dražbe.

Zápisnica sa vyhotoví aj v prípade, ak na dražbe nebolo urobené ani najnižšie podanie a dražba bola z toho dôvodu ukončená.

Pri spoločnej dražbe hnuteľných vecí vyhotovuje dražobník o priebehu dražby jednu zápisnicu; vydražiteľom jednotlivých predmetov musí byť umožnené podpísať zápisnicu hneď po vydražení.

Zápisnicu  podpíšu:

- konateľ dražobnej spoločnosti Jozef Kukuča

- licitátor

vydražiteľ.

Ak vydražiteľ odmietne zápisnicu o vykonaní dražby podpísať, uvedie to dražobník v zápisnici.

Zápisnicu o vykonanej dražbe zašle dražobník do 5 dní odo dňa konania dražby týmto osobám:

 •  navrhovateľovi, ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ, aj vlastníkovi vydraženej veci
 • osobám, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby k predmetu dražby záložné alebo iné právo zapísané v katastri nehnuteľností,
 • do Notárskeho  centrálneho  registra  záložných práv, do evidencie podľa osobitných zákonov,  alebo v listinách osvedčujúcich vlastnícke právo k predmetu dražby a nevyhnutných na nakladanie s ním,
 • ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, osobám, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby k predmetu dražby predkupné právo alebo iné vecné právo zapísané v katastri nehnuteľností,
 • ak je predmetom dražby hnuteľná vec, osobám, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby predkupné právo k predmetu dražby,
 • ak je predmetom dražby spoluvlastnícky podiel k veci, ostatným spoluvlastníkom predmetu dražby oznámeným navrhovateľom dražby,
 • ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, daňovému úradu, správcovi dane príslušnému podľa miesta trvalého pobytu alebo miesta podnikania vlastníka nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti, ak je vlastník fyzickou osobou, alebo podľa sídla vlastníka, ak je vlastník právnickou osobou, a správcovi dane, v ktorého obvode sa nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť nachádza,
 • ak ide o podnik alebo jeho časť, Protimonopolnému úradu SR
 • ak ide o majetok PO, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je štát, aj orgánu štátu vykonávajúcemu práva zakladateľa, zriaďovateľa, spoločníka alebo člena tejto právnickej osoby,
 • notárovi, ktorý sa zúčastní na dražbe,
 • Notárskej komore SR, ktorá je správcom registra dražieb.

Naša spoločnosť  uverejní v registri dražieb ktorý vedie Notárska komora tieto  údaje:

 • dátum, miesto a čas vykonania dražby
 • ak ide o opakovanú dražbu, uvedie i túto skutočnosť,
 • označenie vydraženej veci  a jej  príslušenstva,  práv a záväzkov na predmete dražby viaznucich a s ním spojených,
 • stav, v akom sa predmet dražby nachádza a
 • odhad jeho ceny,
 • označenie dražobníka a
 •  označenie licitátora (licitátorov),
 • výšku ceny dosiahnutú vydražením
 • alebo skutočnosť, že nebolo urobené ani najnižšie podanie.

Článok XII. 
Povinnosti vydražiteľa, ktorému licitátor udelil príklep

 Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, buď  plnú cenu alebo rozdiel medzi zloženou zábezpekou a jeho najvyšším podaním,  v lehote a spôsobom stanoveným v oznámení o dražbe.                                          Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné dodatočne znížiť a nie je možné zaplatiť ju započítaním (kompenzáciou),  ani zmenkou.

Ak cena dosiahnutá vydražením je nižšia ako 6.619,-Eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.

Ak je vydražená cena vyššia ako 6 619,- Eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak.

V prípade spoločnej dražby hnuteľných vecí je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, ak nie je vyššia ako 3.319,918,-Eur, ihneď po udelení príklepu.

Ak vydražiteľ zložil dražobnú zábezpeku vo forme bankovej záruky dražobná zábezpeka sa k cene dosiahnutej vydražením nezapočítava a vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške .  Po zaplatení  vydraženej ceny  musí dražobná spoločnosť   vrátiť vydražiteľovi záručné listiny.

Článok XIII.
Nadobudnutie vlastníckeho práva
Odovzdanie predmetu dražby

Ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby ku dňu udelenia príklepu.

Ak sa nespisuje notárska zápisnica osvedčujúca priebeh dražby, dražobná spoločnosť  vydá bez zbytočného odkladu vydražiteľovi, ktorý nadobudol vlastnícke právo  písomné Potvrdenie o vydražení predmetu dražby k Zápisnici o dražbe a Oznámeniu o dražbe, ktoré obsahuje:

 • označenie predmetu dražby,
 • predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby,
 • navrhovateľa dražby, ak nie je totožný s vlastníkom predmetu dražby,
 •  dražobnú spoločnosť  a
 • vydražiteľa.

Súčasťou potvrdenia o vydražení musí byť doklad, z ktorého bude zrejmý dátum a spôsob zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením.

Ak sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou obdrží vydražiteľ dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením.

Ak sa vydražila nehnuteľnosť, dražobná spoločnosť  zašle po zaplatení ceny predmetu dražby  správe katastra jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice bez zbytočného odkladu.

Po nadobudnutí vlastníckeho práva je dražobná spoločnosť  povinný tak ako je uvedené v „ Oznámení o dražbe“  odovzdať vydražiteľovi bez zbytočného odkladu predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva .. O odovzdaní vydraženej veci sa spíše zápisnica.

Vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí v zápisnici o odovzdaní predmetu dražby.

Dražobník  spíše zápisnicu o tom, že bola odovzdaná vydražená vec priamo na mieste pri odovzdaní. Zápisnica o odovzdaní  vydraženej veci obsahuje

1. Identifikačné údaje dražobnej spoločnosti
2. Identifikačné údaje osoby, ktorá vydražila
3. Identifikačné údaje pôvodného doterajšieho vlastníka
4. Označenie predmetu dražby
5. Podrobný opis  stavu, v akom sa predmet dražby nachádza pri jeho      odovzdaní vydražiteľovi, tiež práva a záväzky ktoré na ňom viaznu

Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu :

1. Doterajší, predchádzajúci vlastník veci, ktorá bola predmetom dražby,

2. vydražiteľ

3. Dražobná spoločnosť .

Zápisnica o odovzdaní predmetu dražby  sa vyhotovuje v štyroch  rovnopisoch, z ktorých predchádzajúci vlastník a dražobná spoločnosť  obdržia  po jednom rovnopise, a dve  vyhotovenia dostane vydražiteľ.

Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. ľ.

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby  znáša  vydražiteľ Neznáša ich vydražiteľ, ak  vznikli v dôsledku zavinenia predchádzajúceho vlastníka, majiteľa alebo dražobníka alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.

Ak s predmetom dražby prechádzajú na vydražiteľa práva voči tretím osobám, je dražobník povinný podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe oznámiť tento prechod tretím osobám bez zbytočného odkladu. Uvedie sa v zápisnici najmä označenie vydražiteľa a deň prechodu práva.

V Oznámení sa môžu uvádzať podmienky, že s predmetom dražby prejdú na vydražiteľa práva k tretím osobám

Prechodom a prevodom vlastníckeho alebo iného práva k predmetu dražby nie sú dotknuté:

 • práva osôb vyplývajúce z vecných bremien viaznucich na predmete dražby, prípadne ak vlastník draženej veci uzavrel nájomnú zmluvu s treťou osobou, táto nájomná zmluva nie je dotknutá prevodom vlastníckeho práva, pravdepodobne to zníži cenu draženej nehnuteľnosti
 • predkupné práva spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu,  ktorý bol vydražený
 • záložné práva a práva zo zmlúv o obmedzení prevodu nehnuteľností, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Článok XIV.
Zmarenie a neplatnosť dražby

     Dražba je zmarená,  ak vydražiteľ v stanovenej lehote podľa tohto dražobného poriadku do 15 dní neuhradil cenu vydraženého predmetu dražby. Zmarením dražby zanikajú účinky príklepu ku dňu príklepu, nenadobudne vlastnícke právo.Zmarenie dražby je dražobník povinný bez zbytočného odkladu uverejniť v registri dražieb a oznámiť ďalším osobám tak, ako to ukladá zákon o dražbách. :

1. notárovi, ktorý sa zúčasnill dražby

2. do registra dražieb, Notárskej komore SR, ktorá je správcom

3. orgánu štátu, ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom PO ktorej majetok sa draží,

4. navrhovateľovi dražby,

5. osobám ktoré majú v registroch zapísané záložné právo, napr. v Notárskom centrálnom  registri záložných práv, alebo práva osoby, ktoré zapísala  Správa katastra do KN k vydraženej veci,

6. tým osobám,  ktoré uviedol navrhovateľ v tlačive v Návrhu na vykonanie dražby, že majú k veci predkupné právo k nehnuteľnosti,

7. ak je v dražbe podnik, tak daňovému úradu a Protimonopolnému úradu,

8. Ak sa draží  nehnuteľnosť, tak daňovému úradu aj obci,  ktorá je správcom dane  v obvode ktorej sa dražená nehnuteľnosť nachádza

                                                 Neplatnosť dražby.

Osoba, ktorá tvrdí, že bola dotknutá na svojich právach a boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby  Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do 3 mesiacov odo dňa konania dražby. Súd určí neplatnosť dražby, ak je na tom naliehavý právny záujem. Ak navrhovateľ napadne neplatnosť dražby len z dôvodu, že začala oneskorene,  nebude úspešný, ak  príčinou oneskoreného začatia dražby bola iná  dražba našou dražobnou spoločnosťou na tom istom mieste. .

Článok XV.  
Opakovaná dražba

Ak predmet dražby nebol vydražený, alebo  dražba bola zmarená vydražiteľom, nezaplatil celú vydraženú cenu do výšky najvyššieho podania, tak sa môže uskutočniť  opakovaná dražba len na  základe zmluvy o vykonaní opakovanej dražby,  uzatvorenej medzi  navrhovateľom predchádzajúcej dražby a tej dražobnej spoločnosti, ktorá  vykonávala predchádzajúcu dražbu.

Opakovaná dražbu sa nemôže uskutočniť,  ak dražobná spoločnosť  upustila od dražby,  alebo ak bola dražba neplatná. Pri opakovanej dražbe sa  nemusí zaisťovať nový odhad predmetu dražby, ak má k dispozícii odhad nie starší ako jeden rok pred konaním opakovanej dražby. Zmluva o vykonaní opakovanej dražby musí byť uzatvorená  do 10 dní od  doručení zápisnice o vykonanej neúspešnej alebo zmarenej dražby.

Článok XVI.
Zodpovednosť navrhovateľa dražby
.

Navrhovateľ dražby je zodpovedný :

- ak  vedel o právnych alebo faktických vadách  predmetu,  ktorý sa draží v čase podania návrhu na dražbu, a neuviedol  ich do  Zmluvy o vykonaní dražby alebo pri jej uzatváraní neupozornil na vady,  o ktorých vedel,  našu dražobnú spoločnosť

- navrhovateľ zodpovedá aj za správnosť vyhlásenia o tom, že predmet dražby je možné dražiť, že vec navrhnutá na dražbu je  spôsobilá dražby

- ak je navrhovateľ dražby záložný veriteľ, tak zodpovedá  za pravosť pohľadávky, výšku pohľadávky, a splatnosť pohľadávky, pre ktorú sa navrhuje výkon záložného práva

- za škodu, ktorú spôsobil porušením oznamovacej povinnosti podľa  zákona o dobrovoľných dražbách č. 527/2002 a porušením iných ustanovení tohto zákona,

Ten, kto je povinný vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.

Dražobná spoločnosť zodpovedá za škodu, ktorú spôsobila:

-  porušením ustanovení zákona o dobrovoľných dražbách,

-   ak licitátor svojím postupom spôsobil škodu tretím osobám ,

-  ak dražobná spoločnosť uskutočnila  dražbu a  na jej vykonanie  nebola  podľa zákona o dobrovoľných dražbách oprávnená

Konateľ :  Jozef Kukuča

Tlačivo Návrh na draž