PORADENSTVO

Iveta
7. 5. 2014 14:05
Dobrý deň, po rozvode manželstva súdne vysporiadanie BSM bytu v osobnom vlastníctve trvá 10 rokov. Ex je spoluvlastníkom bytu a rozhodla som sa podať návrh na úhradu 1/2 nájomného, teda náklady s užívaním bytu bez elektriky a plynu. Ex v byte nebýva, som však toho názoru že pokiaľ je vlastníkom nehnuteľnosti má povinnosť sa podieľať na nákladoch spojených s touto nehnuteľnosťou, ktorú platím správcovi bytov. Návrh som podala o nájomné za 3 roky spätne, neviem, či by som uspela pri návrhu ak by som požiadala o toto nájomné od doby jeho dobrovolného odchodu zo spoločnej domácnosti čo je 13 rokov. Ako sa prihliada na skutočnosť, ak som počas 3 rokoch mala preplatok na kúrení ? odratáva sa z požadovanej dlžnej čiastky nájomného za toto obdobie ? Kurenie sa platí fixnou čiastkou, nakoľko ja užívam byt, výmenou okien som dosiahla tento preplatok. Ako sa bude prihliadať na túto skutočnosť. Ďakujem Iveta
Mgr. Jozef Kukuča
7. 5. 2014 14:05
Odpoveď č. 66 pre pani Ivetku, prajem pekný príjemný večer. K tomu preplatku, ak by súd určil pre Ex, že Vám má zaplatiť to, čo ste za neho ako spoluvlastníka zaplatila správcovi bytov, navrhnite preplatok ako kompenzáciu, započítanie. Súd sa bude zaoberať tým, čo ste navrhla, buď Vám vyhovie alebo zamietne. Aby ste bola s Vaším návrhom o peniaze na súde úspešná, vždy je dôležité veci správne podľa zákona pomenovať. Keď som si prečítal Váš popis okolností, išiel som vylučovacou metódou. Najskôr ma napadlo, že Vy že chcete polovicu nájomného, spoluvlastník nemôže mať uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu sám so sebou. Potom som pochopil, že nájomným rozumiete mesačné zálohové platby správcovi. To však nie je nájom, keďže máte byt v súkromnom vlastníctve s EX na polovicu, predpokladám že aj v Liste vlastníctva. Keďže hovoríte o návrhu, predpokladám že ste to navrhla súdu. Neviem či pod spisovú značku konania o vyporiadanie BSM, alebo ste začala konanie v novej veci, ak nový návrh neviem, či ste zaplatila súdny poplatok a v akej výške. Ak ste to dala do BSM, napíšte potom, či Vám to súd prijal v rámci širšieho vyporiadania, taktiež či Ex dá námietku premlčania. Vlastne ste rozšírila žalobný petit nielen o vyporiadanie existujúceho majetku, ale aj o ďalšie nároky do času vyporiadania, ktorým zhodnocujete spoločný byt ako spoločnú vec. Máte celkom dobrý zaujímavý nápad, ktorý bude inšpirovať i iné ženy ktoré sa rozvádzajú nie vlastnou vinou a zostávajú im na pleciach platby. Súd ešte nerozhodol, takže byt máte síce v režime spoluvlastníctva, ale bezpodielového. Keby ste nepodala návrh na vyporiadanie o BSM, po 3 rokoch od rozvodu by ste boli na Liste vlastníctva zo zákona vyznačení Vy ½ bytu, Ex ½, teda v režime podielovom. Čakajte, že sa Ex bude brániť jednak námietkou premlčania, a jednak argumentami. Žiadate peniaze od Ex za neužívanie. Za to, že tam nebýva, to povie Váš Ex na súde. Ex si osvojí vetu, že keď nič nespotrebujem, neminiem nebudem platiť. Spoluvlastníci platia úhradu pomerne podľa toho, kolko spotrebujú. Ale ja sa domnievam, že s Vaším návrhom aby platil, budete úspešná ak si ho obhájite a opravíte, že nepožadujete nájomné. Uveďte, že v Ústave SR je napísané, že vlastníctvo zaväzuje. Že vlastník, spoluvlastník má aj povinnosti. Napr., nerušiť ostatných spoluvlastníkov v dome nezasahovať do ich práv dodržiavať domový poriadok, nočný kľud, a hlavne prispievať na opravy, a údržbu spoločných častí domu, strechy, schodov, vchodových dverí, na opravy výťahov, kanalizácie, anténnych spoločných rozvodov, atď. Je spoluvlastník aj spoločných častí, a za to sa platí. Je fakt, že doteraz ste to platila Vy. Pripravte si všetky účtovné doklady o zaplatení. Keď premýšlam, vyzerá to niečo ako regresná žaloba k plateniu úhrad spoločnému bytu v spoločnom konaní o BSM, predmet je ten istý aj účastníci. Vy ste zaplatila za údržbu a opravy bytu správcovi aj za Ex, a teraz to pýtate spätne. Žiadajte na súde určiť povinnosť nariadením predbežného opatrenia, aby platil polovicu za byt pre správcu dovtedy, dokedy súd nerozhodne komu bude byt patriť, ktorý z bývalých manželov vyplatí druhému, ktorému prikáže do vlastníctva celý byt. Nevidel som čo sa domáhate v petite v návrhu na vyporiadanie BSM. Premýšlam, kto je v tejto subrogačnej regresnej žalobe legitímnym subjektom jak na strane žalovaného, tak na strane žalobcu teda Vy, žalobkyňa. Subrogačná regresívna žaloba je taká, že najprv škodu zaplatíte správcovi Vy exmanželka, a následne ju pýtate v rozsudku od Ex manžela, ak nezaplatí, tak má na krku exekútora keď bude rozsudok právoplatný ako exekučný titul. Naproti tomu, ak by ste sa predbežným opatrením dočkala uloženia povinnosti platiť polovicu pre Ex za byt, až do rozhodnutia vo veci samej čo s bytom, to je vlastne liberačná regresná preventívna žaloba. Tá liberácie je oslobodenie že vy už nebudete platiť aj za Ex polovicu za úhradu pre Správcu na údržbu strechy a schodov, ale rovno Ex. Každopádne sa s tým súd bude musieť nejako vyrovnať ak použijete tieto argumenty. Viete pani Ivetka, že súd je vlastne boj dvoch znepriatelených strán medzi ktorými nedošlo k dohode ešte pred súdom, alebo k prétorskému zmieru už počas konania na súde, je to spor medzi žalobcom a žalovaným a súd má nestranne rozhodnú, keď si strany vypočuje. Kedysi v dávnej minulosti v histórii sa súdy medzi občanmi robil tak, že ak občan cítil krivdu, tak u náčelníka mesta na budove bol zavesený zvonec, a keď občan zabúchal na zvonec začal sa súdny spor pred náčelníkom rychtárom mesta. Čím viac tam toho a k veci uvediete, tým lepšie. Vy už nemusíte najprv platiť za Ex, a potom v ďalšom súdnom konaní zas polovicu budete pýtať od Ex aby nebolo premlčané ? To je nejaké čudné. Ja sa Vás pýtam, má to vôbec zmysel, ak nechce platiť ? Zas by išla do exekúcie tá polovice jeho bytu, ak by tú polovicu niekto na dražbe kúpil, objaví sa Vám v byte cudzí chlap. Je však pravdou, že by ste si ho mohla kúpiť v dražbe vy, budete však licitovať. Ak by ste dosiahla pre seba príklep kladivka po tretí raz, možno by ste tak ukončila 10 až 13 ročný vleklý spor o ten byt v rámci BSM a aspoň s bytom by ste sa s Ex definítívne vyporiadali, zaujímavý spôsob ukončenia vleklého súdneho sporu. Neplatením polovice úhrad Správcovi bola spôsobená škoda, vyzvala ste dobrovolne aby platil ? Aká škoda by vznikla, ak by ste Vy celú sumu nezaplatila vždy Správcovi ? Zriadil by záložné právo po troch mesiacoch, a po čase by ako neplatičovi bol predaný Váš byt na dražbe, i keby ste si za seba polovicu platila. Chcete, aby Ex platil ½ to, čo Vám účtuje Správca domu. Jedná konkrétne o dodávky teplej vody, studenej vody a platby za kúrenie, stočné, dažďovú vodu, poistenie činžiaku, možno niečo pre domovníka, sporenie na ´účet spoločenstva vlastníkov na opravy. dôležité, ako to máte zapísané.potrebnú údržbu musí financovať aj spoluvlastník, investície po dohode. Energie platí ten, kto ich spotrebuje. Vy ste spoluvlastníci s ex, neuviedla ste čo je zapísané na LV. Po troch rokoch na polovicu. Tiež nie ste správca bytového domu, ktorý dodáva domu teplú vodu, atď., on to má ako podnikateľskú činnosť tak môže účtovať jednotlivým užívateľom bytov, ale tiež pomerne podľa toho, koľko kto spotrebuje, platia sa mesačné zálohové platby a potom sa robí ročné vyúčtovanie buď doplatok alebo preplatok. Mne sa vždy lepšie rozmýšla, ak sa vžijem do úlohy protistrany, že teda otočíme gardé. Napríklad uvažujme, že by ma oslovil Váš Ex, že pomôž, pozri čo napísala na súd moja bývalá. Samozrejme len akože, pretože keby som prešiel na jeho stranu, išlo by o konflikt záujmov, ludia to poznajú niečo ako zrada, alebo sluha dvoch pánov. Ale tak odhalím právne chyby tej druhej strany, keď som akože proti tej strane, ktorá ma požiadala. Podľa § 138 Občianskeho zákonníka o hospodárení so spoločnou vecou (a aj byt v BSM je spoločná vec ) rozhodujú spoluvlastníci pri rovnosti hlasov dohodou, napríklad čo sa bude opravovať, rekonštruovať, malovať, prenajímať, ; ak sa dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. V prípade Správcu však netreba hlasovať, Správca má právo zo zákona opravovať a robiť údržbu strechy, kotolne atď. V rozsudku sp.zn. 4 Cdo 277/2009 Najvyšší súd SR„Ak sa podielový spoluvlastník domáha náhrady vo forme peňažného plnenia voči druhému spoluvlastníkovi za to, že neužíva spoločnú vec v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu, ide o právny vzťah z podielového spoluvlastníctva osobitne v Občianskom zákonníku upravený. Toto právo je majetkovej povahy, ktoré sa premlčuje v trojročnej všeobecnej premlčacej dobe podľa § 101 OZ. Tento nárok nemožno posúdiť ako nárok z bezdôvodného obohatenia. Ďalšia vec čo ma napadla, čo ak sa bude chcieť nasťahovať naspäť, žiadať jednu izbu, nad tým ste premýšlala. Môže sa ako bezpodielový spoluvlastník nasťahovať naspäť do bytu, ak ho nevpustíte ako bývalá manželka ? Pripomeňme si, že ani trvalý pobyt a evidencii obyvateľstva by ste mu proti jeho vôli nemohla zrušiť, je bezpodielový spoluvlastník. To bezpodielové znamená, že čo je Vaše, to je aj jeho a čo je jeho, je aj Vaše. Niečo ako mušketierske pravidlo, jeden za všetkých, všetci za jedného. Aj keď je spoluvlastníkom spoločného bytu, a nemá tam trvalý pobyt, predpokladám že sa dobrovolne odhlásil, bez súhlasu toho kto tam býva, môže tam bývať aj oprávnený nájomník, alebo nariadenia súdu sa už nemôže nasťahovať. To si ale len myslím, vychádzam z princípu delirikcie (opustil vec, zanechal) vysťahoval sa, odišiel zo spoločnej domácnosti, nepodiela sa na chode spoločnej domácnosti finančne. Proti vstupu iných bez súhlasu ste teda chránená ako obydlie aj trestným zákonom trestným činom porušovania domovej slobody. Ja by som Vášmu Ex poradil, aby ako spoluvlastník v protižalobe žiadal súd, aby určil kto a akým spôsobom bude užívať nehnuteľnosť, kolko bude platiť, a ešte by som sa domáhal aj vstupu do bytu ak by som musel platiť. Predstavte si, vytvoril som takúto modelovú situáciu. Ja mám svoj byt, prevediem polovicu na nejakú pani v meste (bieleho kona). a potom ju dám na súd, aby za mňa platila polovicu tzv. nájmu, ale do bytu ju nevpustím. Jej polovicu nikto nekúpi, mohla by s niekým spraviť darovaciu zmluvu, napadol by som jej neplatnosť, súd by trval 20 rokov, ona by sa nevedela zbaviť spoluvlastníctva a platiť by musela za mňa polovicu bytu. Peniaze, ktoré ste vložila do spoločného bytu podľa mňa môžete žiadať, i keď nejde vyslovene o investíciu napr. oprava kúpelne, rekonštrukcia. Otázkou je, či Je investícia aj platenie úhrad na opravu spoločnej strechy alebo zateplovanie domu ? Veď sa tým zhodnocuje aj podiel k bytu Vášho ex To slovo bezpodielové znamená, že Vy a on nemáte medzi sebou určený podiel, to neznamená, že on nemá podiel v rámci skratky BSM. Čo ak by sa chcel znovu nasťahovať aspoň do jednej izby? Podľa Občianskeho zákonníka kde sú upravené práva spoluvlastníkov v §139 môže podať určovaciu žalobu, aby súd určil akým spôsobom budete užívať spoločný byt. Na súde sa môžeš braniť, tým, že si do kúpy nehnuteľnosti investovala, investovala si do údržby a zveľadenia nehnuteľnosti, napr. aj, že podiel zapísaný v katastri nevyjadruje skutočne náklady na obstaranie nehnuteľnosti vynaložené spoluvlastníkmi. Ex sa sám odsťahoval, tým dokázal, že nemá záujem o užívanie svojho bytu, je možné použiť právny výklad že ste sa takto ústne dohodli o spôsobe užívania nehnuteľnosti, alebo mlčky konkludentne ste proste tak urobili, a nikto celé roky neprotestoval. Až teraz Vy, exmanželka Vás napadlo, že ste sa zabudli dohodnúť o financiách, o úhradách pre správcu za jeho vlastníctvo. No ja mám obavy, že ak nedáte návrh na predbežko, tak sa nerozhodne ďalších 10 rokov. Bezdôvodné obohatenie môžete žiadať až keď zanikne spoluvlastníctvo či už podielové, alebo bezpodielové doplňujúcim návrhom v rámci tzv. širšieho vyporiadania spoluvlastníctva. Taktiež k tomu premlčaniu sa vyjadrím. Všeobecná premlčacia lehota je 3 roky podľa OZ, niekde výslovne je aj kratšia, alebo aj dlhšia, napr. z újmy na zdraví trvalé následky až 10 rokov, nevie sa či sa neprejavia. To je maximálna, podobne 10 rokov keď uzná písomne dlh atď. Podľa §100 ods.2) OZ sa premlčujú všetky majetkové práva okrem vlastníckeho práva a vklade na účtoch, pričom tie peniaze ako peňažný nárok čo ste zaplatila správcovi na miesto Ex patria medzi majetkové práva patria, vynaložila ste ich na údržbu spoločného bytu, takto to naformulujte v konaní až budete vyzvaná. Máte 3 ročnú premlčaciu lehotu. Mohla ste skúsiť aj viac, ak by Ex nevzniesol námietku premlčania, tak súd by Vám priznal aj za dlhšie obdobie. Možno by rád zaplatil, napr. ešte k Vám niečo cíti, alebo máte tam aj spoločné deti. Predmetom Vášho vyporiadania majetku patriaceho do BSM bude vyriešenie všetkých kauz, ktoré medzi Vami bezpodielovými spoluvlastníkmi v súvislosti s existenciu manželstva a bezpodielového spoluvlastníctva vznikli v čase uzavretia manželstva a keď ste za trvania manželstva spoločný byt nadobudli. Aj prípadné investície do rekonštrukcie kúpelne od neho žiadajte pri zániku spoluvlastníctva, investície do podláh, plastových okien, rozšírte svoj žalobný návrh, a doložte dôkazmi, bločkami, faktúrami. Pokiaľ sa jeden zo spoluvlastníkov na týchto zhodnoteniach investíciách do bytu nepodieľal, došlo by u neho k bezdôvodnému obohateniu, ktoré je povinný vydať dobrovolne alebo po úspešnej žalobe. Bezdôvodným obohatením bez právneho dôvodu by sa to stalo až po vyporiadaní spoluvlastníctva, alebo po predaji, alebo po skončení nájmu a iných právnych skutočností. Až po tom sa vyrovnáva zhodnotenie veci, nie skôr. To platí aj v prípade, ak spoluvlastník na úhradu zmluvne nezaviazal, nedohodol, ale so zmenou mlčky konkludentne súhlasil, konal tak a neprotestoval. Zmluvou je možné sa odchýliť, ak nie je kogentné ustanovenie. Môžete poukázať na analógiu iuris : Napríklad § 667 OZ Nie bežné opravy na veci na byte je nájomník oprávnený robiť len so súhlasom prenajímateľa. Úhradu nákladov s tým spojených môže nájomca požadovať len v prípade, že sa na to prenajímateľ zaviazal. Ak zmluva neurčuje inak, je oprávnený požadovať úhradu nákladov až po ukončení nájmu po odpočítaní znehodnotenia zmien, ku ktorému v medziobdobí došlo v dôsledku užívania veci. V prípade, že prenajímateľ dal súhlas so zmenou, ale nezaviazal sa na úhradu nákladov, môže nájomca požadovať po skončení nájmu protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota veci. Žiadny spravodlivý súd nemôže niekoho nútiť, aby zotrval v spoluvlastníckom režime, ak mu to z z nejakých dôvodov nevyhovuje, preto ste sa aj obrátili na súd, aby Vás vyporiadal. Rozhodnutie 4 Cdo 183/2011 Najvyšší súd SR, právna veta : Investujúcemu spoluvlastníkovi vzniklo majetkové právo vynaložením investície. Pokiaľ ide o iné investície než na nevyhnutné opravy a údržbu, potom povinnosť neinvestujúceho spoluvlastníka uhradiť zhodnotenie jeho podielu vznikne pri zániku spoluvlastníctva. Chcel by som uviesť, že ak len jeden spoluvlastník zamýšľa investovať do bytu, treba oboznámiť všetkých spoluvlastníkov vopred, inak by mohlo ísť o neplatný právny úkon. Súhlas neinvestujúceho spoluvlastníka investujúcemu spoluvlastníkovi môže byť daný aj konkludentne mlčky. To znamená, že nemá voči investícii žiadne námietky, neprotestoval. Tieto veci by ste mala takto ovládať, až pôjdete v rámci svojho návrhu na súd. Občiansky zákonník : O hospodárení so spoločným bytom rozhodujú spoluvlastníci väčšinou hlasovaním, podľa veľkosti podielov, na základe spoločnej dohody. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. Pri rozhodovaní o hospodárení so spoločnou vecou sa uplatňuje väčšinový princíp ale nie podľa počtu vlastníkov ale podľa velkosti ich podielov. Spoluvlastník, ktorý bol prehlasovaný a ktorý nesúhlasí so spôsobom hospodárenia so spoločnou vecou, o ktorom sa rozhodlo väčšinou hlasov, sa musí rozhodnutiu väčšiny podriadiť, alebo sa môže obrátiť na súd.Ďalšia vec, čo ma napadla je : Keby som ja zastupoval Vašeho Ex, že by som odpovedal na Váš návrh protižalobou, v ktorej by som požadoval od Vás, exmanželky náhradu za neužívanie. Svedčí o tom aj judikát Najvyššieho súdu na internete som našiel, možno sa Vám z toho niečo hodí, uvádzam meritórnu vetu : Rozhodnutie 6 Cdo 184/2010 Najvyšší súd SR „Nárok spoluvlastníka na náhradu za neužívanie spoločnej veci v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu vyplýva z ustanovenia § 137 ods. 1 OZ zákonníka. Jeho nevyhnutným predpokladom je užívanie tejto veci druhým spoluvlastníkom (ostatnými spoluvlastníkmi) nad rozsah jeho (ich) spoluvlastníckeho podielu. Neužívanie veci v rozsahu spoluvlastníckeho podielu spoluvlastníkom musí byť dôsledkom jej užívania druhým spoluvlastníkom nad rozsah svojho spoluvlastníckeho podielu. Len v takomto prípade sa spoluvlastník užívajúci spoločnú vec nad rozsah spoluvlastníckeho podielu podieľa na prisvojovaní si úžitkovej hodnoty veci vo väčšej miere, než zodpovedá jeho podielu. Nie je pritom rozhodujúce, či tento stav vyplýva z dohody spoluvlastníkov (okrem ak by jej súčasťou bola aj dohoda o bezplatnom užívaní celej veci alebo jej časti), alebo z rozhodnutia väčšinového spoluvlastníka, alebo či ide o faktický stav. Je zrejmé, že ak by spoločná vec vôbec nebola spoluvlastníkmi užívaná, žiaden nárok na náhradu za jej neužívanie by medzi nimi nevznikol. Rovnako takýto nárok nevzniká ani v prípade, ak spoluvlastník užíva len časť veci v rozsahu neprevyšujúcom jeho spoluvlastnícky podiel, pretože v takomto prípade nič nebráni druhému spoluvlastníkovi, aby sa tiež podieľal na svojom užívacom oprávnení v rozsahu svojho podielu a to užívaním zostávajúcej časti veci. Dôvod pre ktorý tento spoluvlastník prípadne spoločnú vec neužíva, nie je právne významný a rovnako tak nie je významné ani prípadné užívanie časti veci treťou osobou. Každopádne, dajte mi vedieť, ako súd rozhodol, taktiež ak to náhodou niekto číta s odborných kruhov, a bude mať k tejto veci nejakú cennú pripomienku, uverejním jeho príspevok a argumenty, taktiež poopravím tento príspevok k užívaniu spoločného bytu rozvedenými manželmi, ak sa mýlim opravíme chybné vety tohto príspevku, zrušíme chybnú vetu, alebo doplníme o správny argument, S pozdravom JK
Aidan
2. 5. 2014 12:05
I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog.Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it's rare to see a nice blog like this one these days.Aidan from fordfiesta-club. Som naozaj ohromený s vašim písaním, rovnako ako to máte rozložené na svojom blogu. Sú to platené témy. Máte za tie témy platené, alebo ste ich sám prispôsobil ? Každopádne si udržte vynikajúcu kvalitu písania, to je zriedkavé vidieť pekný blog ako je tento v týchto dňoch.Aidan s klubu ford-fiesta.
Mgr. Jozef Kukuča
2. 5. 2014 12:05
Answer member 65 for Aidan. Have a nice day send to you abroad. Thank you like my blog. I am surprised that anyone reads and abroad. Block I write for free. I try to help people who have some legal problem. Right I just like liking. Until 2005, it was in the SR can give advice on the basis of entrepreneurship. Enough, if graduated from high school II. Master's degree in law, and this certificate submitted Trades Licensing Office and asked for a trade legal advice. could then expose accounting documents receipt and charge for legal advice. This was repealed in 2005 by law. So I do it for free. I feel it as unjust law, but I do not have the power to change it. Regards JKm I wish you many of mills hapy on your car ford fiesta on the roads. Pekný deň posielam k Vám do zahraničia. Ďakujem, že sa Vám páči môj blog. Som prekvapený, že to niekto číta aj v zahraničí. Blok píšem zadarmo. Snažím sa pomôcť ľuďom, ktorí majú nejaký právny problém. Právo mám len ako záľubu. Do roku 2005 bolo u nás v SR možné dávať právne rady aj na základe živnostenského podnikania. Stačilo, ak vyštudoval vysokú školu II. stupňa magister v odbore právo, a toto vysvedčenie predložil živnostenskému úradu a požiadať o živnosť právne poradenstvo. mohol potom vystavovať účtovné doklady príjemky a účtovať za právne rady. Toto bolo v roku 2005 zrušené zákonom. Tak to robím grátis. Cítim to ako nespravodlivý zákon, ale ja nemám moc to zmeniť. Rešpektujem zákon. S pozdravom JK, prajem Vám veľa štastných míl na Vašom aute ford fiesta na cestách
Slavomir
26. 4. 2014 21:04
Dobrý večer, kamarát vydražil nehnuteľnosť, 2 izbový byt v Bratislave. Pôvodný majiteľ nehodlá odovzdať nehnuteľnosť, resp ani ju dražobnej spoločnosti ani na základe pisomnej výzvy neodovzdal. Aké sú možnosti na vypratanie toho človeka z nehnuteľnosti? Trvalé bydlisku mu zrušil. Má možnosť svojpomocne ho vypratať za účasti notára, svedkov a jeho osobne veci mu uschovať a označiť s oznámením nech si ich ide prevziať? Aké by mohli byt následky z takéhoto vypratania? Ďakujem. Slavo
Mgr. Jozef Kukuča
26. 4. 2014 21:04
Odpoveď 64 pre Sláva k otázke vyprataniu z bytu. Svojpomoc nie je branie spravodlivosti do svojích rúk, na spravodlivosť sú tu úrady, štátna moc, Sám pre seba si položím a potom aj odpoviem tieto otázky : Je možné vypratať dražbou kúpený byt svojpomocou novým vlastníkom podľa § 6 (OZ) Občianskeho zákonníka ? A či by sa nový vlastník dopustil trestného činu ak uplatní svojpomoc, pri ktorej bude prítomný notár a prípadne bezpečnostná služba ? Môžem to urobiť to svojpomocné vysťahovanie ak nemám rozsudok súdu, že pôvodný majiteľ sa má vysťahovať ? Na úvod chcem povedať, že aj v dražbe sa kupuje, ibaže za najvyššiu ponuku, o cene sa licituje, súťaží. Kto kúpi byt v dražbe príklepom kladivka licitátora sa stáva vlastníkom, je to veľmi silné vlastnícke právo, doporučujem kupovať v dražbe. Lepšie ako priamo od nejakej osoby, dá sa lahko napadnúť neplatnosť kúpnej zmluvy a ak bude úspešný, vrátia si plnenia, on byt a druhý peniaze. V dražbe je ťažko napadnúť neplatnosť dražby, aj keby, tak byt sa už nevracia pôvodnému, zostáva novému a škodu hradí ten, kto ju spôsobil. Otázkou je už len, ako dostať von v súlade so zákonom neželaného pôvodného obyvateľa bytu pôvodného vlastníka, nájomníka, ich príbuzných, a ich návštevy. Trochu je v kontraprodukcii § 4 OZ s § 6 OZ. V § 4 je uvedené, že koho právo je porušené, má sa domáhať ochrany na príslušnom orgáne, úrade alebo na súde. Podľa § 6 môže vlastník odvrátiť zásah do svojho vlastníckeho práva aj sám, ale musí splniť podmienky v § 6, a to je že musí odvracať PRIMERANE a ak sa mu ruší vlastnícke právo BEZPROSTREDNE.. Ak toto nesplníte, za svojpomoc môžete byť trestný. Niečo podobné ako zákonné podmienky pre nutnú obranu, obranca ktorý nesplní podnmienky obrany že primerane, bezprostredne, a trvá útok môže byť trestný. Ak splní podmienky zákona, inak trestný čin nie je trestný. Bezprostredne nie je splnené, ak to právo porušuje už dlhší čas v tomto prípade nemožno použiť svojpomoc. Bezprostredne môžem brániť svoj kde ja už bývam byt, ak mi tam práve teraz chce niekto vojsť, začnem ho napr. vytláčať, zápasiť s ním. Primeranosť znamená, že pri odvracaní škody svojpomocou nesmie spôsobiť rovnakú alebo väčšiu škodu, než tá, ktorá vznikla porušením vlastnícke práva, ktorý nadobudol byt dražbou. Svojpomoc podľa § 6 možno výnimočne použiť a nie súdnu cestu , ak porušovanie vlastníckeho práva vydražiteľa neznesie odklad, pretože újma by bola závažná. Vypratanie bytu svojpomocou bez exekučného titulu (rozsudku súdu o vyprataní) by ste riskovali trestný čin obmedzenia slobody, domovej slobody bývalého vlastníka, prípadne jeho blízkych príbuzných ktorí s ním v byte bývajú. Keď prídete Vy do bytu vykonať svoje vlastnícke právo a spravodlivosť mal by ste nie len trestnú zodpovednosť ale aj prípadnú občiansku zodpovednosť nahradiť škodu podľa Občianskeho zákonníka, ak by sa niečo stratilo alebo rozbilo. Viem, že kedysi sa to bežne robilo, prišli služby, notár urobil súpis hnuteľných vecí akúsi inventúru formou notárskej zápisnice, robila sa aj fotodokumentácia prípadne video kamerou, veci potom zamkli na mesiac do garáže a potom dali do záložne a vlastníka upovedomili kde si ich má vyzdvihnúť. Preto bol do exekučného zákona pridaný ďalší spôsob exekúcie, a to vypratanie, príde exekútor, vyprace byt, spíše hnuteľné veci a uloží ich na obci , a vykáže s bytu pôvodného vlastníka, aj osoby, ktoré sa s ním v byte zdržujú . Od tej doby keby sa tam tie vypratané osoby vrátili bez súhlasu nového vlastníka by sa dopustili oni trestného činu obmedzovania domovej slobody. Na druhej strane pôvodní vlastníci môžu robiť obštrukcie v súdnom konaní zo žaloby o vypratanie, môžu mať rôzne námietky, potom dočasnú PN-ku, odvolania a čakanie na právoplatnosť. Potom poverenie pre exekútora, to všetko trvá určitý čas, on dá upovedomenie o začatí exekúcie a povinnému začne plynúť 14 dňová námietková lehota.. Skúste sa s pôvodnými vlastníkmi dohodnúť, že aj tak budú musieť odísť ale s exekučnými a súdnymi trovami na krku a s omeškaným nájomným, a súčasne im ponúknuť napr. 300 eur zmluvou ak dobrovolne vyjdú aj s vecami s bytu a odovzdajú Vám klúče za účasti svedkov že opustili byt, Hneď si vymeníte zámok a vy ich už nemusíte vpustiť do bytu s ktorého dobrovolne natrvalo odišli. Zaplatiť im na 1 mesiac nájom napr. na ubytovni, pomôcť im tam previesť veci, dať im ubytovaciu zmluvu do ruky na 1 mesiac a Vy si necháte kópiu, odovzdáte im zápisnicu o odovzdaní klúčov od náhradného ubytovania, takto postupujte, nie vyhnať ich a veci pred barák na ulicu. Povedzte im, ak sa takto s Vami nedohodnú dobrovolne, potom im už nedáte nič, naopak oni budú platiť náklady, trovy, úroky. Já viem, že je mi ľahko hovoriť keď vy ste vlastník, cudzie osoby Vám bývajú v byte, míňajú teplú vodu, neplatia úhrady za užívanie bytu správe bytu ak tri mesiace nezaplatia Vám vlastníkovi spraví správca záložné právo do listu vlastníctva, ak nebudete platiť napr,.- 2 alebo tri roky Váš byt pôjde opätovne do dražbu. Vy vlastník musíte platiť za byt tu a teraz, keď ste ho vydražil, a potom od nich vymáhať regresom. Ale až po právoplatnosti rozsudku o vyprataní. Vy potrebujete čistý právny postup v súlade so zákonom. Ten je vyzvať na dobrovoľné vypratanie, ak nie, dať žalobu na vypratanie na Okresný súd v obvode ktorého byt. Keď ď dosiahnete právoplatný rozsudok na vypratanie, že má vypratať, ešte aj tak nemusí, požiadate exekútora aby byt vypratal, nie notára. Súdny exekútor je oprávnený za asistencie polície byt vypratať, nie so svalnatými službami. Vo vypratávacej žalobe budete súčasne žalovať aj úhradu za nájom od vydraženia až po vypratanie, najviac tri roky dozadu od podania vypratávacej žaloby. Vlastne tam má ten vydražiteľ teraz nájomníka, źákonné úroky s omeškania nájmu. Odmenu za vypratanie bytu určuje vyhláška a je určená pevnou sumou 165,97 eura. Ak sa s bytom vypratávajú aj iné miestnosti odmena sa zvyšuje o 33,19 eura. Trovy samotnej exekúcie sú však ďaleko vyššie, tie však platí ten, kto sa má vypratať. Ja sa pýtam, čo máte so silného vlastníckeho práva pri neplatnosti už nemusite vrátiť byt ako v prípade neplatnej kúpnej zmluvy, keď Vám z takéhoto vlastníctva vyplýva len povinnosť a nie právo užívať, bývať. Práva takmer žiadne, len ústavné právo domáhať sa spravodlivosti na súde a na úradoch a inštitúciach akými je aj exekútor. Možno ste počul že sa dá vyhnúť sa súdu cez notára ak uzavriete s pôvodným vlastníkom zmluvu o prenájme NA DOBU URČITÚ napr. na 3 mesiace, alebo 6 mesiacov, , ktorú spíšete do NOTÁRSKEJ ZÁPISNICE. Nie každá notárska zápisnica však bude exekučným titulom na vypratanie. Notárska zápisnica je totiž vykonateľným exekučným titulom, ak obsahuje záväzok k akému plateniu sa nájomník zaviazal, je v nej vyznačené kto je povinná osoba, oprávnená osoba, právny dôvod iusta cauza prečo záväzok platiť prijal -= nájomný vzťah na dobu určitú. Povinnosť tam uvediete, že ak do doby XY nezaplatí, alebo sa po skončení doby určitej nevysťahuje, musí byt vypratať sám. predmet a čas plnenia, hlavne dokedy má plniť a ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila, výslovne to musí byť uvedené v notárskej zápisnici že povinná osoba platiť súhlasí s vykonateľnosťou. Ak niečo chýba, exekútor Vám nezoberie zápisnici ako exekučný titul, ani by nedostal poverenie od súdu na výkon exekúcie. Notárske zápisnice možno spísať v prípade peňažného, ako aj nepeňažného záväzku dlžníka. Nepeňažný záväzok dlžníka môže byť aj povinnosť vypratať nehnuteľnosť.Takto vyhotovená notárska zápisnica zaväzuje dlžníka k povinnosti vypratať ním užívanú nehnuteľnosť, pokiaľ poruší svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z konkrétnej nájomnej zmluvy. Porušenie povinnosti platiť treba naviazať na sankciu povinnosť vypratať, a na sankciu nie príliš vysokej zmluvnej pokuty, a k úrokom v súlade s dobrými mravmi a nárok na úroky s omeškania vznikajú až po 6 dní meškania s platbou je v zákone. Exekútor potom bez súdu na základe zápisnice od notára vysťahuje neplatiaceho dlžníka. Ale ani toto už nie je na 100% isté, existujú rozsudky Krajských súdov, že dlh musí existovať už v čase spisovania notárskej zápisnice. V tomto prípade z nájomnej zmluvy má platiť vopred, ale dajte tam aj to hlavne, že aj spätne už dlží za nájom a nájom vznikol už dňom vydraženia na nasledujúci deň, a kedy ste vyznačený na liste vlastníctva. Ak dlh v notárskej zápisnici neexistoval v čase spísania notárskej zápisnice, súd nemusí udeliť poverenie pre exekútora na vysťahovanie nájomníka. Do nájomných zmlúv ako takých s pôvodným vlastníkom by som sa moc nepúšťal, ale aj to je riešenie. Ak budete mať nájomníka ktorý neplatí, a zároveň preukáže hmotnú núdzu, budete musieť Vy vlastník zabezpečiť bytovú náhrade ak ho budete chcieť vypratať ešte pred uplynutím doby určitej z dôvodu neplatenia. Musíte počkať u takéhoto nájomníka polročnú ochrannú lehotu má naviac k dobe určitej, alebo plus 6 mesiacov od výpovednej trojmesačnej doby . Že musíte dať bytovú náhradu bude stáť aj v rozsudku súdu zo žaloby na vypratanie.. Pokiaľ tak určí, exekútor neplatiča nájomníka nevyprace skôr, ako túto podmienku splníte, čo musíte preukázať. Aj keď už dôjde k exekúciii, počas 14 dňovej námietkovej lehoty sa môže dlžník obrátiť na súd s námietkou, že dlh nie je dobre vypočítaný, napr. úrok s omeškania, alebo nájom že tam bol rozdiel 20 eur a celá procedúra začne odznova, súd môže odobrať exekútorovi poverenie a začať súd o novú dlžnú čiastku. To nemusí mať len tak lahko koniec v prípade obštrukcií správnej výšky. (podľa kritérií zákona o sociálnej pomoci a výpovedná lehota sa predlžuje o ochrannú lehotu, ktorá trvá šesť mesiacov.) Ja sa pýtam, chcete bývať v byte ako nový vlastník alebo sa chcete súdiť ? Občiansky zákonník určuje ako bytovú náhradu pre osoby v hmotnej núdzi náhradné ubytovanie, tým je napríklad garsónka, jedna miestnosť, jednou obytnou miestnosťou sa rozumie na slobodárni s WC na konci chodby, na robotníckej ubytovni alebo inde s kolaudáciou na bývanie a ubytovanie, alebo zabezpečíte podnájom v zariadenej alebo nezariadenej časti bytu u inej osoby ktorá má v prenájme celý byt. Byt alebo obytnú miestnosť môžu užívať viacerí nájomníci. Aj fakticky skutočne to musíte zabezpečiť nejakú dohodu o ubytovaní s vlastníkom, klúče. Častou chybou je, že Vy by ste takýto podnájom, slobodáreň na jeden mesiac alebo na tri mesiace zaplatili, a mysleli by ste že tým ste náhradné ubytovanie zabezpečili. Veď náklady znáša ten povinný a čo sa má vypratať, bralo by sa to že to uhradil on, Vysťahovaný nájomca nemôže - ak bezdôvodne odmietne uzavrieť nájomnú zmluvu na zabezpečenú bytovú náhrady do 30 dní od doručenia oznámenia, že má bytovú náhradu zabezpečenú, jeho nárok na bytovú náhradu zaniká, ustanovuje Občiansky zákonník. Do troch dní od doručenia rozsudku o vyprataní môže vzniesť námietky proti týmto veciam náhradného ubytovania. Za tieto odporúčania nenesiem právnu zodpovednosť, najskôr sa pred postupom poraďte so svojím advokátom. Keď som začal písať odpoveď pre Vás, zo začiatku sa mi zdala vec jasná a odpoveď stručná, ako som sa rozpisoval vynárali mi nové a nové možné súvisiace právne problémy, a možno som si nespomenul na všetko, aj tak s pozdravom Jozef Kukuča
Ivana
23. 4. 2014 16:04
Mama nadobudla ½ domu darovacou zmluvou, je zapísaná aj na Liste vlastníctva ako spoluvlastníčka o veľkosti podielu ½. Momentálne je v súdnom spore o vyporiadanie podielového spoluvlastníka ako žalovaná, žalobcom je spoluvlastník druhej polovice, chce získať aj druhú polovicu mojej mamy za cenu znaleckého posudku. Splnomocnený advokát ju odmietol s tým, že v Bratislave na katastri sa tým nebudú zaoberať, že je to zbytočné pisať. Na okresnom úrade jej bolo povedané, že je to ojedinelý pripad, aby sa obrátila na Bratislavu. Rada by som poznala Vás názor a pomoc pri spisani návrhu na rozhodnutie o nadobudnuti vlastnictva podielu nehnuteľnosti vydržanim nehnuteľnosti s 1/2 podielovým spoluvlastnictvom, ktorý som už sama začala písať. Iva.
Mgr. Jozef Kukuča
23. 4. 2014 16:04
Odpoveď 63 pre pani Ivu. Budem sa venovať otázke vydržania. Vy musíte dať žiadosť o o spísanie Osvedčenia a vydržaní k notárovi, musíte spísať vyhlásenie, a k nemu priložiť dôkazy ktoré tvrdíte vo vyhlásení o vydržaní. čo spíšete do vyhlásenia, Vám uvediem ďalej. Budem sa snažiť vysvetliť vydržanie nie len citáciou zákonov, resp. podmienok. To nestačí k pochopeniu úspešného vydržania nehnuteľnosti, vy potrebujete vedieť, ako to v praxi funguje, aký je postup, aké doklady potrebujete, ako sa volajú tieto doklady a dôkazy, na koho sa máte obrátiť, na aké úrady a inštitúcie sa máte obrátiť. Vydržanie je jeden zo spôsobov, ako stať vlastníkom veci, keď ste jej dobromyseľná držiteľka/držiteľ. Čo je oprávnený držiteľ ? Vaša mama musí byť objektívne presvedčená o tom, že je vlastníčkou celej nehnuteľnosti. Čo je dobromyseľná ? Že nemá zlý úmysel, že koná v dobrej viere si myslí že je vlastníčka celého domu a záhrady, lebo to už dlho celé užíva, a v tom roku 1949 už to tak mysleli pri kúpnej zmluve, len to zle naformulovali, ale mysleli inak a dobre, a je dobromyseľná vzhľadom na všetky okolnosti ktoré sa týkajú užívania a vlastníctva tej nehnuteľnosti. Že preto nerozdelili geometrickým plánom spoluvlastníctvo, aby mohla užívať kedykolvek aj inú časť domu a záhrady, ktorú kolvek. Tomu zodpovedá aj tzv. ideálne spoluvlastníctvo, nerozdelením čiarou máte právo užívať ktorý kolvek atóm celej nehnuteľnosti ako spoluvlastník. Ako to bolo po smrti druhej strany druhého podielu, to už vie len Vaša mama, keďže zomretí nemôžu byť vypočutí. To by som namietal. Ja však neviem, čo ste uviedli do spoluvlastníckej žaloby, a odmietam menežovať spor, ktorý už začal niekto iný a v podstate ste sa sami usvedčili. Veľmi záleží, čo poviete na začiatku na výsluchu strán súdu do zápisnice. Súd robí výsluch, vypočutie strán, hearing, a neskôr meniť zápisnicu sa mi javí ako nedôveryhodné. Vydržať možno notárskou zápisnicou o vydržaní, v ktorej osvedčíte vydržanie, alebo rozsudkom súdu ktorý potvrdzuje vydržanie, alebo zaujímavý postup je v prípade, že vlastník nehnuteľnosti nie je zistený, teda nebol ani založený List vlastníctva, a prebieha ROEP (obnova evidencie pozemkov). To sa robí tak, že podáte písomnú žiadosť komisii ROEP o vydržanie, čestné vyhlásenia aspoň dvoch osôb ktoré potvrdia, že ste užívali nehnuteľnosť viac ako 10 rokov zariadia, aby na chodbe obecného úradu bola vyvesená 60 dní výzva, aby sa prihlásil prípadný vlastník, podpíšu sa členovia komisie ROEP. Komisia ROEP, keď nezistí prekážky vydržania, potvrdí v zápisnici vydržanie, pošle svoje rozhodnutie a zápisnicu na Správu katastra. Táto Správa katastra je štátny úrad, vydá rozhodnutie, podľa ktorého vy záujemci vydržíte, a tiež Vás vyznačí na Liste vlastníctva ako nových vlastníkov z titulu rozhodnutia o vydržaní, úrad ak sa nebudem tu filozofovať, či je to originárny spôsob alebo nie, proste rešpektujem zákon. Komu sa nepáči, môže navrhnúť písomne zmenu, nech vyhľadá kanceláriu poslanca NRSR vo svojom obvode ktorého ste volili v úradných hodinách v pondelok od 10 00 hod. do 12 00 hod, keď on uzná, že Váš návrh je dobrý, tak poslanec parlamentu je oprávnený navrhnúť zmenu zákona ktorá bude slúžiť dobru občanom. Povedzme si na rovinu, kto z nás využíva tieto nástroje demokracie ? Ja mám taký dojem, že len lobisti navštevujú tieto kancelárie. O vydržaní hovoria tieto právne predpisy budú Občiansky zákonník, Notársky poriadok, katastrálny zákon. Dobromyselný držiteľ môže vydržať. Držiteľ je ten, kto drží vec skutočne, naozaj ju užíva, napr. okopáva záhradku 10 rokov nezisteného vlastníka, a nemá nájomnú zmluvu. Fakticky vec ovláda, nie právne. Držiteľ nie je zapísaný na Správe katastra ako vlastník ani ako nájomca. Dlhé roky okopáva záhradku, a v dobrej viere si teda myslí, že už je jeho. Napríklad ľudia počuli, že sa dá vydržať, proste užíva vec a vlastníka niet, tak sa ten užívateľ môže stať vlastníkom aj evidovaným na Správe katastra a vyznačený aj na Liste vlastníctva. Bežne sa mňa ludia pýtajú napríklad : Môžem sa stať vlastníkom, ak 20 rokov užívam byt, alebo záhradu, nemám nájomnú zmluvu, platím z toho daň z vlastníctva nehnuteľnosti ? Stačí, ak napíšem návrh na kataster návrh, a kataster ma vyznačí ako vlastníka na Liste vlastníctva, ak priložím všetky dokumenty ? Aj mnohí študenti poznajú vydržanie len z učebníc pod latinským názvom usucapio = vydržanie, a dobromyseľnosť tak potrebnú pre vydržanie. To stačí len na pochopenie princípu, nie na úspešný postup. Prax je iná ako všeobecné právne podmienky vydržania. Správa katastra robí zápis vlastníkov do katastrálneho operátu podľa katastrálneho zákona 165 len na základe úradne osvedčeného podpisu, pričom nie Váš podpis má byť osvedčený ako záujemcu o vydržanie, nadobúdateľa, nového vlastníka. Úradne osvedčiť podpis musí buď pôvodný vlastník, alebo správca, napr. správa lesov, pozemkový fond ak vlastník nie je zistený. Toto je základná podmienka vydržania, si povedzme na rovinu, že to býva aj najčastejšia prekážka vydržania. Jediný, kto je oprávnený dať pokyn pre Správu katastra je oprávnený urobiť notár v zmysle Notárskeho poriadku. Musíte mu napísať žiadosť, krátky list, že ho žiadate aby vydal Osvedčenie o vydržaní formou notárskej zápisnice. Notár vyhotoví túto zápisnicu, len ak mu prinesiete všetky listiny, ktoré vyžadujú na vydržanie naše zákony. Poplatky za vyhotovenie Vám povie notár podľa zákona o poplatkoch za úkony. Keď Vám notár vydá Osvedčenie o vydržaní pekne zviazané a opečiatkované úradnou notárskou pečiatkou v potrebných počtoch výtlačkoch, potom už môžete Vy osobne žiadateľka alebo aj notár doručiť Správe katastra osobne do podateľne, alebo poštovou prepravou s doručenkou do vlastných rúk. Správa katastra Vás vyznačí ako vlastníka. Tie podmienky vydania Osvedčenia o vydržaní nie sú jednoduché, tým sa budem venovať ďalej. Teória práva hovorí príliš všeobecne : Nerušené užívanie, preukazateľné užívanie, užívanie viac ako 10 rokov u nehnuteľnosti, súhlas vlastníkov, dobromyseľné užívanie. Nerozumiem, prečo Vám povedali na Okresnom úrade, ktorý je štátnym orgánom ( nie obec ako samosprávnym) na úrade povedali, že ide o ojedinelý prípad, a tiež nerozumiem prečo ste sa obrátila na štátny úrad. Ten Vás mal odporučiť na notára z dôvodu že vec nepatrí do jeho kompetencie, a ak disponuje touto informáciou kto Vašu žiadosť vybaví, postúpiť ju notárovi Vašu žiadosť o vydržanie. Keď ste žiadala ústne, mali Vašu žiadosť spísať do zápisnice a dať na podateľňu Okr. úradu kde bola, a do 30 vyrozumieť o postúpení. Vydržanie upravuje dajte do google Občiansky zákonník úplné znenie alebo konsolidované znenie č.40/1964 v § 130 upravuje dobromyselnosť citujem odsek (1) Ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že držba je oprávnená. Citujem § 134 Vydržanie odsek (1) Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci , ak ju má nepretržite v držbe ak ide o hnuteľnosť po dobu desať rokov. (odsek dva hovorí, že vydržať nemožno nebezpečné veci, alebo jaskyne, cintoríny, rieku)(3) Do doby sa započíta aj doba, po ktorú mal vec v oprávnenej držbe právny predchodca. Tu by som chcel doplniť, že dobromyselnosť musí preukázať v čase vydržania, po úspešnom vydržaní už nemusí byť dobromyselný. Nedobromyseľný je napríklad kúpec, ktorý vie o tom, že kupuje ukradnutú vec. Ďalší právny predpis, ktorý upravuje vydržanie zákon 232/1995 Notársky poriadok, úplné znenie, alebo konsolidované. Keď nedáte do google úplné znenie, prečítate si napr. už neplatné znenie zákona, ktorý bol neskôr novelizovaný. Zákon 232/1995 v platnom znení § 63 Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní , v zátvorkách uvádzam môj komentár, citujem : Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti sa vydáva formou notárskej zápisnice. Notárska zápisnica musí obsahovať a) vyhlásenie účastníka, že splnil podmienky vydržania podľa iných osobitných zákonov. ( Týmto osobitným zákonom sa rozumie Občiansky zákonník § 130 a § 134, že je dobromyseľný držiteľ, a že už aspoň 10 rokov užíva nehnuteľnosť, preukáže kedy začal oprávnene držať, najmä okolnosti odôvodňujúce začatie oprávnenej držby, trvanie a nepretržitosť držby. Tiež že držba je nerušená, nikým a ničím nerušená. To znamená , že sa nezačal domáhať pôvodný vlastník alebo je nástupci, alebo dedičia vlastníctva. Napr. žalobou na súde. Ak je predmet vydržania v súdnom spore o vlastníctvo, nie je možné dokázať nerušenosť, a takýto držiteľ nie je ani dobromyseľný. Nepretržitosťou sa rozumie po celých 10 rokov, ale je možné aj nástupníctvo, napr. záhradu užívala 6 rokov mama a potom 5 rokov dcéra a tá dá žiadosť notárovi o vydanie Osvedčenia. K vyhláseniu účastník dokladá 1.vyjadrenia osôb, ktorým posledný zápis v katastri nehnuteľností preukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnosti , alebo ich právnych nástupcov (to sú dedičia), ak sú tieto osoby známe, že nemajú k vzniku vlastníckeho práva výhrady,( Môže sa stať, že zistíte, že zapísaný vlastník nežije. Vtedy Vy, záujemca o vydržanie musíte vyhľadať dedičov, aby nehnuteľnosť prededili. Oni by mali a požiadať o obnovu konania pre novoobjavený majetok, proste budete rokovať s právnymi nástupcami zomretého. V tom prípade Vám dajú dedičia vyjadrenie, že nemajú výhrady k Vášmu vydržaniu, teda k Vášmu nadobudnutiu vlastníctva vydržaním. Ja Vám tu poskytnem cennú radu. Navštívte dedičov, alebo posledného vlastníka ak žije, a ponúknite mu nejaké peniaze, aby podpísal vyjadrenie, že nemá výhrady k vydržaniu, ale zložte do depozita, vinkulácie k notárovi a vyplatené bude, až keď vydržíte a vyznačia Vás na Liste vlastníctva. Teraz sa pýtate, nie je vydržanie akousi analógiou kúpnej zmluvy ? Aký je rozdiel medzi vydržaním podľa notárskeho poriadku a kúpnou zmluvou ? Alebo dobrovoľným vyvlastnením za náhradu ? Slovenský pozemkový fond alebo Lesy Slovenskej republiky). To je prípad, kedy je vlastník zistený. Podľa nášho práva je súhlas prejav vôle, požíva sa k uzavretiu zmluvy. Pre vydržanie treba súhlas dvoch strán. Vlastníka alebo správcu na strane jednej, a záujemcu o vydržanie na strane druhej. Ak by to tak nebolo, šlo by o znárodnenie alebo vyvlastnenie proti vôli. Bez súhlasu, bez kladného vyjadrenia nemôže dôjsť k vydaniu takého notárskeho osvedčenia o vydržaní, aby bolo schopné úspešne čeliť žalobe o neplatnosti. ) 2. vyjadrenie obce, v obvode k. u. sa nehnuteľnosť nachádza, že nemá k vzniku vlastníckeho práva výhrady,3. vyjadrenie právnickej osoby, ktorá je príslušná na správu nehnuteľností že splnil podmienky iných dotknutých zákonov že nemá vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady, ( Právnickou osobou je aj subjekt zo zákona, napr. aj úrad, pozemkový úrad, pozemkový fond, napr. ak chce vydržať les tak musí splniť aj podmienky § 11 zákona č. 61/ 1977 . o lesoch, ak chce vydržať roľu a ornú pôdu a lúku tak podmienky § 17 zákona č. 229/1991 o úprave vlastníckych vzťahov k pôde, a keď nie je zistený vlastník tak podmienky § 34 ods. 2 prvá veta zákona 330/ 1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách . To, že vlastníka niet a správcom je pozemkový fond nájdete tiež vyznačené v Liste vlastníctva nehnuteľnosti, ktorú chcete vydržať. taktiež pre nevyporiadané nehnuteľnosti môže dať vyjadrenie komisia ROEP, že nemá výhrady proti vydržaniu. Ale mala by vyzvať dedičov najprv ak sú jej známi. Môžete to dať podpísať aj domnelému (putatívnemu) dedičovi, ktorý si myslí, že by mal byť dedičom, ak mu uhradíte nejaku sumu, a predstavte si komisia ROEP to úradne potvrdí že nemá výhrady k vydržaniu. Ja osobne si myslím, že takto sa mnohí stali vlastníkmi, hľadali kde pomreli ludia, a zohnali súhlasy domnelých dedičov. No čo ale, ak sa neskôr prihlásia skutoční dedičia a dajú určovaciu žalobu na vlastnícke právo a neplatnosť osvedčenia o vydržaní. Tí ludia to potom ďalej predávajú, no a súdne spory potom nikdy nekončia pre zložitosť prípadu, to si myslím. V istú dobu bol boom a otázka vydržania bol celonárodný šport, to si myslím. Pôda nezistených vlastníkov ktorí už nežijú, správcom je Slovenský pozemkový fond, ten ich zastupuje. Ak ešte nie je vydržané, a ste v procese vydržania, a niektorý dedič sa ozve, stane sa toto. Dedič zistí, že má po starom otcovi majetok, ktorý síce skončil právoplatným dedičským rozhodnutím, ale on dedič zistil nový ďalší majetok. Dá na súd návrh na Obnovu dedičského konania o novoobjavenom majetku, na základe tohto súdne konania Správa katastra vyznačí červenou farbou plombu v časti A Listu vlastníctva, a do výmazu blomby a skončenia súdneho konania nie je vydržanie možné. Táto blomba znamená, že sa nesmie napríklad s podielom spoluvlastníka nakladať. Pravdepodobne aj Vaša mama má v Liste vlastníctva plombu zo žaloby o vyporiadanie a nie je teda možné zatiaľ vydržať. Taktiež si myslím, že ak komisia ROEP vyznačí napr. viac ako 500 spoluvlastníkov, je to problém získať na ich podiely súhlasy a vyjadrenie k vydržaniu že nemajú výhrady. )Len všetkým poslať listy už by bolo nákladné. b) označenie dôkazov, ktoré boli notárovi predložené na potvrdenie osvedčovaných skutočností, (to znamená očíslovať a pomenovať dôkazy listiny ktoré notárovi predkladáte, c) uvedenie dňa, ktorým účastník nadobudol vydržaním vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu. (Tento deň uvedie notár v osvedčení, a ten deň vyznačí aj Správa katastra spätne, keď jej doručíte Osvedčenie že ste sa stala vlastníčkou) Do roku cca 1999 stačilo, že ten kto robil vydržanie, jednou s podmienok bolo, dal na 60 dní na obecný úrad na vývesku na chodbu, aby sa prihlásili vlastníci. Ak sa neprihlásili, ten kto dobromyseľne užíval nehnuteľnosť viac ako 10 rokov, myslel že už je jeho, sa mohol stať jej novým vlastníkom, keďže jej skutočný vlastník nebol zistený, nehlási sa. Usudzovalo sa, že nemá záujem o nehnuteľnosť. Toto však bolo zmenené, a do notárskeho poriadku pridali novelu, podľa ktorej treba súhlas vlastníka. Vyzerá nenápadne táto podmienka, je však veľkou prekážkou pri uplatnení vydržacieho práva. Pridali to tam pretože vlastník sa začal zaujímať o svoj majetok, a zrazu s hrôzou zistil, že na Liste vlastníctva je zapísaná celkom iná osoba, a on si nevspomína, že by niekomu podpísal svoju nehnuteľnosť. Čo to teda bolo, išlo jasne o akúsi formu znárodnenia ale súkromnou osobou. Ak nie znárodnenie, tak vyvlastnenie súkromnou osobou, o čo horšie, bez náhrady a chýba verejný záujem nutný pri vyvlastnení, okrem finančnej náhrady. Dá sa zjednodušene povedať, že vlastne ten, kto by mal úspech v žalobe o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva vlastne vyvlastní tú druhú polovicu za cenu znaleckého posudku, teda tak, ako káže zákon ktorý upravuje vyvlastnenie. (územná samospráva to nie je štátny úrad, okresný úrad je štátny úrad, niektoré sú premenované na obvodné. Ďalšou otázkou je aké dôkazy prikladáte k vyhláseniu, a čo ak obec má výhrady k vydržaniu, a tento dôkaz by Vám vydala negatívny, teda nepoužiteľný. Čo sa týka procesných podmienok, ktoré musia byť pri nadobudnutí vlastníckeho práva vydržaním splnené, tak pri vydržaní hnuteľných vecí sa vyžaduje že nemôže vydržať veci ktoré môže vlastniť len štát napr. jadrové veci atď. aj keď ju má držiteľ 3 roky, alebo ide o nebezpečné veci, ktoré môžu vlastniť len právnické osoby zákonom určené napr. lekáreň liečivá na predpis, atď nevyžaduje splnenie žiadnych ďalších osobitných procesných podmienok. Vydržať možno aj vecné bremeno. Pri vydržaní nehnuteľností oprávnenej držby 10 rokov alebo vydržania vecného bremena práva prechodu, čerpania vody zo studne, sa vyžaduje, aby oprávnený držiteľ urobil vyhlásenie o vydržaní, ktoré notár osvedčí vo forme notárskej zápisnice. K vyhláseniu o vydržaní súčasne musí notárovi predložiť dôkazy, samozrejme List vlastníctva nehnuteľnosťi s kolkom na právne účely, ktorú chce Vaša mama vydržať, kde je teda zapísaná. Vo vyhlásení o vydržaní oprávneného držiteľa o vydržaní uvediete : ako a kedy začala Vaša držba, kedy Vaša mama začala užívať, prípadne tú kúpnu zmluvu, prípadne úmrtný list, dá sa to aj čestnými vyhláseniami od susedov že vedia od kedy užíva celý dom, keď zostal opustený po smrti, že nepretržite tam býva a užíva, napr. potvrdenia s evidencie obyvateľstva že tam mala po celú dobu pobyt, že platila obci daň z celej nehnuteľnosti po celú dobu držania. Proste v tých okolnostiach opíšte ako to bolo, dôkazy listiny očíslujete, a spravíte si zoznam dôkazov. A že Vaša mama mala prístup po smrti k celému domu a pozemku, že užívala všetky izby, popíšte čo kde mala, že ako tam bol prechod. Nemôže povedať, že pôvodní zomretí majitelia jej to ústne darovali, pretože na darovanie nehnuteľnosti je potrebná písomná zmluva, a bezvýhradná a bezpodmienečná, inak je neplatná. Môže tvrdiť, že ju nechali aby užívala, ale nie nájom ani ústna nájomná zmluva. Len tak zanechali, na užívaj si. Prípadne svedecké výpovede susedov čestným vyhlásením. K vyhláseniu pripojíte aj ďalšie dôkazy : vyjadrenia posledného vlastníka, že nemá námietky proti vydržaniu v prospech Vašej mamy. Navrhnite to v zmierovacom konaní pred mediátorom, že mu žalobcovi o vyporiadanie zaplatíte sumu podľa znaleckého posudku, nech Vám oproti tomu podpíše vyjadrenie že súhlasí s Vaším vydržaním v prospech mamy a nemá výhrady, (to znamená bezvýhradne a bezpodmienečne súhlasí, žiadne podmienky nedohodne napr. údržbu hrobu po smrti). a súčasne súd zastaví spor súdne konanie o vyporiadanie, pretože došlo k zmieru. Aj to priložíte ako dôkaz, to uznesenie súdu o zastavení, preukážete dobromyselnosť že už nie je súdny spor a je možno vydržať pretože podľa Občianskeho zákonníka nie je vydržanie ničím rušené. Vyjadrenie obce predloží, že nemá výhrady. Ak oprávnený držiteľ Vaša mama niečo z tohto nepredloží, alebo niektoré vyjadrenie bude záporné, alebo s výhradami a podmienkami, tak notár vydržanie vlastníckeho práva neosvedčí. Obci žiadne zákon nekladie žiadne podmienky pre vydanie vyjadrenia, pre ktoré má výhrady alebo nemá výhrady. Je to na voľnej úvahe obce či má výhrady k Vášmu vydržaniu alebo nie. V praxi to dávajú hlasovať obecnému zastupiteľstvu, tí sa môžu zmariť stanovisko tak, že nesúhlasia alebo sa všetci zdržia hlasovania, hm. Ak má výhrady, nesúhlasí aby sa Vaša mama stala vlastníčkou aj druhej polovice na základe vydržania. Berme teda, že ten žalobca ktorý chce získať celú nehnuteľnosť vyporiadaním spoluvlastníctva ani dedičia ako nástupci nebudú mať výhrady, ale obec by mala výhrady, tak Vaša mama môže podať určovaciu žalobu na súd o určenie vlastníckeho práva k druhej polovici domu podľa ustanovenia súdneho poriadku zákona 99/1963 v platnom konsolidovanom znení § 80 písm. c) Žalovaným ale nesmie byť obec, vo vlastníckej žalobe, ale vlastník, ktorý je v katastri nehnuteľnosti uvedená ako posledný vlastník/spoluvlastníci. K žalobe priloží všetky dôkazy ktoré pripravila pre notára vo vyhlásení k vydržaniu na osvedčenie vlastníckeho práva. Súd preskúma, či sú splnené podmienky na vlastnícke právo vydržaním, tak súd vlastne namiesto notára vydá rozsudok, kde bude vo výrokovej časti uvedené, že oprávnená držiteľka nadobudla vlastnícke právo k druhej polovici domu VYDRŽANÍM. Tento rozsudok o vydržaní by Vaša mama zaniesla do podateľne na Správu katastra, a tá by ju zapísala do katastra nehnuteľností (KN) ako vlastníčku celého domu a záhrady formou záznamu, ktorý nie je spoplatnený katastrálnym poplatkom ako v prípade Návrhu na vklad. Váš konkrétny prípad vôbec nepovažujem za komplikovaný, ale vzhľadom na všetky okolnosti mám silné pochybnosti, že keď aj urobíte to, čo káže zákon, ťažko dosiahnete osvedčenie o vydržaní alebo rozsudok o vydržaní. Je na Vás, ktoré riešenie zo zákona použijete o vydržaní, s pozdravom Jozef Kukuča
Svetlana
13. 4. 2014 19:04
Dobrý den, Já a moje dvě sestry jsme po obou dvou mrtvých rodiču(Tatinek 5 let a maminka 2 roky -zesnuli)zdědili každa 1/3 domu a pozemku kolem.Dum se zahradami nabízíme na prodej.Bohužel sestru oslovil realitak který dům nafotil a prezentoval na internetě k prodeji,taky sem tam přivez lidi na prohlídku.Po telefoně kontakoval mně a další sestru ani jedna nebydlíme v sk jenom jedna .Ze nam pomuže s prodejem a tak za nejaký 3 procenta.Žádna smlouva a ani exkluzivní nebyla podepsana!ted nastal Problém když poslal realitak splnomocnení na generalni plni moc a to na svoje jmeno kde ho vlastně splnomocnujete upně k všemu což se mi nelíbilo a po konzultaci s pravnikem a s realitakem ČR jsem nadobudla pocit,žeby mohla jit i o podvod prostě špatny pocit.Tak jsem poprasola sestru aby ho požádala o stahnuti reklamy z internetu attd.Moje otázka je ? musíme mu něco zaplatit když se mu nic nepodepsali?Můžem se nejak bránit?PS: ten člověk se mně snažil přesvědčovat o složitosti ukonu při prodeji a atd co se mi taky nepozdávalo.Prosim o radu jak postupovat.Děkují Svetlana
Mgr. Jozef Kukuča
13. 4. 2014 19:04
Odpoveď č. 62 pre Svetlanu. Keď som si prečítal Vašu otázku, napadla ma táto vymyslená modelová situácia pre lepšie pochopenie tento dialóg : Napr.: Máte krásnu zahrádku, okopávate, pestujete kvetinky, a ide okolo nejaký pán a povie, aké máte krásne kvetinky. Ďakujem, oh, aj by som pár predala. Pán povie, dobre, že idem okolo, ja mám náhodou firmu na predaj kvetín a dokázal by som zohnať dobrého kupcu. Opravdu, tak to by som bola rada. A čo by ste za to chcel ? Ale nič také, len tri percentá ak by Vám nevadilo. A môžem si nejaké kvetinky odfotiť ? No fotte, mne to nevadí, veľa ludí fotí čo ide okolo. Za mesiac by prišiel ten pán s nejakými luďmi, a tí by si tie kvetinky tiež obzerali, no a odišli by. Za týden by ten pán prišiel keď zas polievate a okopávate a povedal by, bo l som tu s nejakými luďmi minule, no a poprosil by som tisícku za benzín, a mne ešte dve tisíc za snahu a stratu času, viete pani zlatá ja som tie fotky kvetín dal do reklamy a do inzerátov aj za to by som chcel zaplatiť. Ale prosím Vás prečo mám platiť šak ste povedal že predáte a že mi predstavíte kupcu benátskeho s plnou peňeženkou ? Ak nezaplatíte dám žalobu na súd. Dajte. Potom by prišiel s Generálnou plnou mocou v ruke, a v nej by stálo : Ja dole podpísaná Vás týmto splnomocňujem na predaj všetkých kvetiniek, celej úrody, aj celej záhrady. Tak som sa rozhodla . Poprípade mi môžte aj vybieliť účty v banke a splnomocňujem Vás aj na vybratie dôchodku s pošty, mňa už nebaví život. Mám len starosti s peniazmi, s majetkom. Čakala som na Vás a na Vaše návrhy, dobre že ste išiel okolo. No ja si myslím, že na to ani netreba odpovedať. Ja by som mu ukázal kde je východ, a požiadal by som ho, aby svoje návrhy a oferty predkladal niekomu inému, inák sa obrátite na príslušníkov pre podozrenie s vydierania, nátlaku a lsti. Je až zarážajúce, ako málo sú ludia obozretní ak ide o ich nehnuteľnosti, akú majú dôverčivosť keď ich osloví celkom cudzia osoba, a sľubuje že im pomôže zbaviť sa majetku. Svedčí o tom aj veľké množstvo súdnych sporov a žalôb v prípadoch nehnuteľnosti. Treba si aj otvorene povedať, že kde sú nehnuteľnosti, sú aj peniaze, a kde sú peniaze sa vyskytuje aj zločin. Je velmi dobre, že Vy ste obozretná a nič ste nepodpisovala s neznámou osobou, o ktorej sa domnievam, že ste si od nej ani nevypýtala osobné doklady na preukázanie totožnosti, a ani neviete meno tej osoby, ktorá by na Vás podala žalobu o náhradu škody za premárnený čas alebo odmietnutie podpísať generálnu plnú moc. Podpis má v dnešnej dobe cenu zlata, najmä ak ide o majetok. Nemusíte realiťákovi nič platiť, to je môj názor. Ak by predsa len žaloval na súde o náhradu škody, nebol by úspešný, ak sa budete brániť nasledovne. Neuzatvorila ste s ním mandátnu zmluvu podľa obchodného práva. Krásne a cudzojazyčne znie tento názov Podľa Obchodného zákonníka to je príkazná zmluva, na základe ktorej klient dáva príkaz nejakej osobe, aby obstarala predaj nehnuteľnosti za províziu. Záludnosť tejto zmluvy je v tom, že náklady musíte platiť, aj keď ten, kto plní príkaz teda hľadá kupcu, má právo na úhradu oprávnených nákladov aj keď nedosiahol výsledok, nezohnal kupcu. Právo na províziu nemá, keď nezohnal kupcu. Oni si tam však dávajú aj zmluvné pokuty, ktoré sa viažu na rezervácie, alebo predávajuci si to rozmyslel, keď už kancelária zohnala kupcu. Alebo sa viaže zmluvná pokuta na to, že predávajúci porušil exkluzivitu a výhradnosť dojednanú v mandátnej zmluve. Predávajúci predal cez inú kanceláriu, alebo si sám našiel kupcu a tak porušil exkluzivitu a za to musí chudák predávajúci zaplatiť pokutu. Podľa mňa takéto postupy sú v rozpore s dobrými mravmi, malo by byť neplatné takéto dojednanie. Predávajúci nemá byť trestaný za to, že kancelária nenašla kupcu, a preto si ho predávajúci našiel sám. Ale keď niekto ochotne takúto zmluvu podpíše, to je jeho vec. Povedzme si otvorene, že mnohí majú tieto predtlačené zmluvy opísané, sami nerozumejú právny význam, jediné čo ich zaujíma, je docieliť podpis a potom túto zmluvu už podpísanú odoslať na akési ústredie a tam čakajú čo urobíte. U vás dokonca v susednej krajine prebiehajú na súde procesy na základe hromadných žalob o neplatnosť takýchto zmlúv a pokút, pretože v zahraničí mnohé kancelárie vraj nevyvíjali žiadnu činnosť. Nikdy kupcu nenašli, iba prostredníctvom najatých tipérov zháňali podpísať takéto predtlačené zmluvy adhézneho typu.Títo tipéri sa predstavovali klientom ako realitné kancelárie, nemali však ani živnosť, ani s.r.o., ani pracovnú zmluvu s realitkou. V podstate ide o nelegálnu prácu, a čierne podnikanie, čo je aj trestný čin. Jedinou činnosťou tzv. takýchto kancelárií bolo ,že na katastri na LV čkach sledovali, či došlo k pohybu v časti vlastníci. Tak zistili, že predávajúci našiel sám kupcu a hneď začali vymáhať zmluvnú pokutu. Toto sú podľa mňa nekalé obchodné praktiky, je dobré že sa tým už súdy zaoberajú a vyslovujú neplatnosť takýmto zmluvám. Čo sa týka Generálnej plnej moci, to nedoporučujem podpísať v dnešnej dobe už ani v rodine medzi rodinnými príslušníkmi. Veď mnohé súdne spory sú práve kvôli zneužitiu, generálne znamená, že tá osoba, ktorej ste túto moc udelila, môže za Vás robiť všetky právne úkony, podpisovať zmluvy, predať Váš majetok, prevziať peniaze z kúpnej ceny, preberať poštu, uzavierať alebo vypovedať poistné zmluvy, dokonca udeliť plnú moc ďalšej osobe ak je to tam napísané, skrátka má Vás v rukách a môže s Vás spraviť nemajetného bezdomovca. Nemá právo od Vás pýtať ani plnú moc na konkrétny katastrálny právny úkon previesť vlastnícke právo na konkrétnu nehnuteľnosť. Jedine by ste mohla dať takúto plnú moc advokátovi. Advokáti sú veľmi dôveryhodné osoby, ak by predsa v konkrétnom prípade nejakým ludským faktorom došlo k omylu, že by ste zostala bez peňazí aj bez domu čo predávate, každý sa môže zmýliť, advokáti sú povinne zo zákona poistení do vysokej sumy aj pre takéto prípady, bola by vám uhradená škoda s ich poistky. Realiťákovi povedzte, že podpíšete sním zmluvu, ale len ak sa tá zmluva bude volať kúpna zmluva. Teda že on nájde kupcu, tak podpíšete kúpnu zmluvu. Ale len vtedy, ak to bude v advokátskej kancelárii, teda Vy sa obrátite na advokáta, dáte mu pnú moc že on bude jednať s realitkou, advokát sa tiež podpíše na kúpnu zmluvu a dohliadne na celú transakciu a jej správny právny priebeh. Advokát môže autorizovať tú kúpnu zmluvu. Vždy odporúčam, aby ste si vybrali zo zoznamu advokátov nejakého advokáta, a jemu zaplatila tiež odmenu za to, že bude dozerať nad celou transakciou. Poviete mu iba, že aby dali do kúpnej zmluvy, že tri percentá s kúpnej ceny vyplatí na účet realitky kupec, ak dôjde k úspešnej transakcii. Uvediem vymyslený príklad : Na druhej strane musíte chápať aj realitku. Predstavte si, že realitka robí obhliadku, nájde kupcu, spojí Vás s kupcom a vy poviete, načo budem platiť realitke ešte tri percentá províziu, vždyť sa zídeme s kupcom bokom, v reštaurácii sa dohodneme a bude to lacnejšie. Hm, a predstavte s kupcu sa vykľuje taký manažér, že zostanete bez domu aj bez peňazí. Nie ste chránená už realitkou, a ani advokátom. Vlastne obídete realitku. Ako teda urobiť to, aby ste neobišla realitku ? Zároveň aby ste Vy nebola trestaná za to, že ste si našla sama kupca,ak to nedokázala realitka. Nebudete platiť obhliadky, stratu času, reklamy. Obe strany by mali byť rovnomerne chránené. Doporučujem pri obhliadke, aby ste podpísali len listinu, ktorá sa volá Zmluva o neobídutí realitnej kancelárie. Občiansky zákonník dovoľuje uzavrieť aj dohody, ktoré nepozná, nie sú v typológii zmlúv, sú platné ak nie su protiprávne. Môžete ju urobiť ako nepomenovanú (latinsky inominátnu) zmluvu. Nepomenovanú neznamená, že nemá názov, ale názov ste si vymysleli Vy, strany. Aj to je súčasť zmluvnej slobody. Tam by bolo uvedené meno potencionálneho kupcu, označenie nehnuteľnosti, a podpíšete sa, že ak by ste sa vy s týmto kupcom kdesi stretli, a predali by ste tomuto kupcovi, tak ste povinná zaplatiť tri percentá realitke. Ostatným osobám už môžete predať, ale nie len tomuto záujemcovi. Taktiež si žiadajte, že v tejto zmluve by malo byť napísané, že neznášate žiadne náklady spojené s obhliadkou, ani reklamu, benzín, telefónne účty, ani zmluvné pokuty, ani straty času. To ide na riziko realitky. Si predstavte, že začne vodiť na obhliadky svojich kamarátov každý deň a Vám potom vystavovať účty za stratený čas a benzín a spraví si z toho zárobkovú činnosť. Vždy si pýtajte kópiu s takejto listiny o neobídutí realitky, a medzi podpisom a textom nenechávajte veľkú medzeru, aby sa tam nedal dopísať text. Ak má listina viac listov, popodpisovať každý list, aby sa nedal vymeniť niektorý list. Tiež som sa stretol s prípadom, že urobili kúpnu zmluvu, že už našli kupcu, K nej bola priložená mandátna zmluva, dali to podpísať najprv predávajúcemu. Kúpnu zmluvu podpisuje kupec a predávajúci, mandátnu kancelária a predávajúci. Kupec si to rozmyslel údajne, a kancelária aj tak podpísala mandátnu. Predávajúci sa tešil, že kancelária našla kupcu, tak vopred podpísal. Ukázalo sa, že kupec bol nastrčená osoba, a bolo vopred dohodnuté že nekúpi. Cielom bolo dosiahnuť podpis mandátnej s exkluzivitou na dva roky. Alebo sa podstrkujú rôzne zmluvy na podpis, a primieša sa tam mandátna, alebo sa vymenia zmluvy a v prečítanej je trochu iný text ako v podpísanej pri viacerých výtlačkoch, no trikov je veľa. Preto doporučujem vopred sa obrátiť na advokáta, ten dohliadne. Otázkou zostáva, či ste s tou osobou uzavrela ústnu zmluvu. Ja si myslím, že nie, že ste dali len súhlas s fotením. Keď ste nič nepodpísali, nie je ani potrebné žiadať, aby to stiahli s reklamy a s inzercie ten váš dom. Nič za to nemusíte platiť. Ide to na riziko podnikania realitky. Ústnu dohodu poprite, dala ste len súhlas s fotením. Ak však nájdu kupcu, zbystrite pozornosť, obrátte sa na advokáta, nech on spíše kúpnu zmluvu a autorizuje ju. Poznám mnohých, čo nepodpísali nič, a majú dom inzerovaný aj v ôsmich realitkách. Platí pravidlo, že ktorá skôr predá, tej patrí provízia napr. tri percentá. To sa volá pravidlo priority. To je samozrejme všetko môj súkromný názor, takže nezodpovedám za žiadne škody, ak sa budete týmito mojimi odporúčaniami riadiť, vždy sa pred právnym krokom obrátte najprv na advokáta, ktorého si vyberiete zo zoznamu. Verím, že toto bolo pre Vás zaujímavé čítanie, že ste si rozšírila obzor. Mnohokrát sa pýtam, prečo ludia opisujú zmluvy ? Ktoré robili asi právnici pre medzinárodné právo, zložito, veď zmluva sa dá tak pekne, jasne zrozumiteľne napísať. Tak, že jej bude rozumieť každý otec priemernej rodiny. Je to preto, že tie zmluvy sú urobené na objednávku, tak, aby ich ludia podpísali s dôverou, že keď ide o zložité právne texty tak zmluvy sú v poriadku. Naopak, vtedy treba zbystriť pozornosť, sú tam ukryté právne fígle, zložitosť zmluvy má zakryť negatívne dopady pre jednu zmluvnú stranu. Nepodpísať to. Povedať prepracovať. Je zmluvná sloboda. Máte právo pripomienkovať zmluvu, alebo si urobiť vlastnú ktorej rozumiete. Dajte stop adhezite, teda nemennosti predloženej zmluvy, vymieňte si dostatok času na prečítanie napríklad aspoň 2 dni, a poradiť sa so znalou osobou pred podpisom. S pozdravom JK
Iva
4. 4. 2014 04:04
Dobrý den, chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za poskytnuté rady a taktiež zaželat vsetko najlepsie k nedávnym narodeninám.. Zároveň sa na vas obraciam s otázkou ohľadom neprítomnosti účastníka konania na sude. Moja mamka sa ako žalovaná ocitla v súdnom spore o vyporiadanie 1/2 spoluvlastnictva, kde žalobca žiadal prisúdenie podielu do jeho výlučného vlastnictva. Okresný súd jeho žalobe vyhovel, proti čomu mamka podala odvolanie. Krajský sud zrušil rozsudok OS a vrátil spät na ďalšie posúdenie. Po odvolaní boli určene 3 pojednávania. Prvé ( september 2013) bolo odročené pre chorobu sudcu - v deň pojednávania hodinu pred termínom advokát mamke oznámil,ze pojednávanie sa nekoná. Ranné pojednávania toho istého sudcu boli na tabuli zapísané ako nezrušené. Druhé pojednávanie ( január 2014) bolo odročené pre dôvody na strane žalobcovho advokáta. Na tretie pojednávanie (18.marec 2014) jej prišlo predvolanie poštou, predpokladala, že advokát je o dátume tiež súdom vyrozumený. Keď mu mamka deň pred pojednávaním zavolala, tak ju presviedčal, že žiadne pojednávanie zajtra nebude, ze si zmýlila dátumy, bude sa konať v ten istý dátum, ale nasledujúci mesiac, v apríli 2014. Pojednávanie sa pravdaže konalo na druhý deň ráno, sudca navrhol obom stranám mimosúdne dojednanie s lehotou do 60 dni. Žalobca navrhuje vyplatenie vyššej sumy za mamkin podiel, nez bol určený súdom v prvom rozsudku. Mamka svoj podiel predať nechce, ale chce vyplatiť žalobcu tou istou sumou určenou súdnym znalcom z rozsudku prvostupňoveho súdu tak ako je to žiadane v jej odvolaní. Ake mohli byt následky pre neúčasť žalovanej na súdnom pojednávani, a tiež jej právneho zástupcu, ktorý by sa na pojednávanie bez jej výzvy nedostavil a neospravedlnil neúčasť? Mohol by sud rozhodnúť v jej neprítomnosti v jej neprospech ? Ked k dohode medzi spoluvlastníkmi nedôjde, ako sa bude vec posudzovať ďalej? Sud trvá už siedmy rok. Vopred vám ďakujem za odpoveď.
Mgr. Jozef Kukuča
4. 4. 2014 04:04
Odpoveď 61 pre pani Ivu, ďakujem velmi pekne za blahoželanie k mojim narodeninám 31. marca. Už viac rokov venujem pozornosť otázke vzťahu zástupcu a jeho klienta, a tiež dôsledkom udelenia plnej moci pre klienta, a taktiež vzťahu sudcu k strane , ktorá je zastupovaná zástupcom alebo advokátom. Pri zastupovaní advokátom býva v praxi častý problém to, že strana udelí písomne plnú moc . Už na základnej škole sme sa v Občianskej náuke učili, že ked sa nechá niekto zastupovať, tak tam potom ide jeho zástupca, keď sa necháte zastupovať plnou mocou na pošte, tak zásielky preberá potom ten, kto má plnú moc, a ten kto plnú moc udelil tam už potom nemusí byť osobne pri preberaní pošty, veď to je zmyslom plnej moci. Aby tam zastupovaná osoba nemusela byť. Moji blízki známi sa ma často pýtajú, Jozef keď ti udelíme plnú moc na zastupovanie pred súdom vo veci rozvodu, musím aj ja na ten súd ísť keď sa rozvádzam ? Moja známa sa obrátila na mňa s takouto žiadosťou, hovorila že svojho bývalého už nechce vidieť, ani na súde. Vo filmoch však vždy vidíte, ako je tam právny zástupca a ešte tam aj sedí vždy ten zastupovaný akože skormutený, a odovzdane čaká na výsledok a na prácu právneho zástupcu. Verejnosti je takto filmami vnucovaná takáto predstava. Ja poznám prípady, že strana veľmi dobre zabojuje pred súdom, nespolieha len na zástupcu. V praxi to je tak, že právny zástupca sa hnevá, ked strana niečo tiež chce povedať na súde, považuje to za neodborný vstup, ktorým marí jeho prácu. Hrozí vypovedaním plnej moci, že už nebude ďalej zastupovať. Na druhej strane súdu príde plná moc udelená právnemu zástupcovi, a súd aj tak pošle predvolanie na pojednávanie aj strane, resp. účastníkovi konania. Ja sa pýtam na čo, keď má právneho zástupcu. Ja som išiel raz na súd zastupovať sám ako zástupca, som mal písomnú plnú moc ako zástupca (nie ako právny zástupca). Strana – účastník ma prosil, že tam nechce ísť, a že mi plne dôveruje. Viete ako to dopadlo ? Sudkyňa tri hodiny pojednávala, a potom vydala uznesenie súdu s odôvodnením, že odročuje pojednávanie, pretože chce vypočuť aj osobu, ktorú zastupujem. Okamžite som vzniesol námietku, že tá osoba nechce ísť na súd, já tlmočím jej vôlu, že preto mi udelila plnú moc ako právne vzdelanej osobe. Viete čo povedala sudkyňa ? Ja sudkyňa, chcem toho zastupovaného vidieť, a chcem mu položiť nejaké otázky, preto odročujem. Vzapení na to odoslala tej osobe, čo ju zastupujem písomné predvolanie na súd, s tým, že ak sa nedostaví bez ospravedlnenia, môže mu súd uložiť pokutu do výšky 800 euro, a ak sa nedostaví opakovane aj do výšky 1680 eur a to aj opakovane. Ja sa teraz pýtam, je toto v súlade s našimi zákonmi ? Nikde som toto nevidel, aby procesná strana musela byť vypočutá ako svedok, strana nie je svedok na súde. Ale na predvolanie s musí dostaviť. Keď sa bez ospravedlnenia nedostaví právny zástupca, súd aj advokátovi môže uložiť pokutu až do výšky 1680 eur. Ja sa pýtam, na Vaše súdne konanie bol advokát aj Vy riadne predvolaný, prečo ste nedostali pokutu do výšky 600 eur ? Ďalej sa pýtate, aké sú následky pre zmeškanie, niekto nepríde na súd a nemá ospravedlnenie. Platí zásada, súd na nikoho nebude čakať, a každý musí čakať na súd. Ak sa nedostavila na súd, môže to mať taký následok, že súd vydá taký rozsudok, ktorým vyhovie tomu, čo strana navrhovala, teda v podstate v neprospech druhej strany, rozsudok pre zmeškanie, tzv. kontumačný rozsudok. Je možné aj písomne požiadať, aby súd pojednával v neprítomnosti strany, napr. keď jedna strana nechce vidieť druhú stranu s osobných dôvodov, napr. týraná žena, dieťa atď. Je to upravené v týchto paragrafoch súdneho poriadku : Vaša mama mohla aj bez advokáta predložiť písomne súdu svoj návrh, a že na ňom trvá v celom rozsahu, a že písomne dáva súhlas aby : súd konal v mojej neprítomnosti v právnej veci sp. značka ...XY , aby súd spravodlivo rozhodol aj v neprítomnostia že , žalobný petit v plnom rozsahu uznávam. Vtedy súd podľa mňa neodročí konanie, ale rozhodne bez prítomnosti a neuloží poriadkovú pokutu za pohŕdanie súdom, ignorovanie a nedostavenie sa. Dôvody, ktoré ma k vedú k tomu, aby ctený súd rozhodol bez mojej prítomnosti, sú rýdzo osobné, mala by som psychickú traumu, že mám byť vypočúvaná v prítomnosti osoby, ktorá prahne po mojej streche nad hlavou, chce ma o ňu pripraviť a vysťahovať ma z domu kde roky žijem. Nemám záujem sa s ním osobne stretnúť ani na súde, ani v osobnom ani v súkromnom živote. To by som ja napísal súdu, ani advokáta by som neobjednával v takomto prípade odporúčam Vašej mame, nech súd rozhodne. Advokátovi môžete písomne vypovedať plnú moc ak nie ste spokojní a neboli ste úspešní na súde prvej inštancie, čo napokon aj Krajský súd potvrdil. Mama mohla poukázať na paragrafy na vydanie rozsudku pre zmeškanie, (kontumačného rozsudku), ktorý je upravený v zákone číslo 99/1963 Občiansky súdny poriadok, v znení paragrafov 153b, odsek 1, a odsek 2, písmeno a) aj b), ktoré uvádzam a citujem : § 153b (odsek 1) Ak sú v rovnakom čase splnené súčasne všetky podmienky uvedené v odseku 2, súd môže rozhodnúť o žalobe rozsudkom pre zmeškanie.(odsek 2) Rozsudkom pre zmeškanie možno spor rozhodnúť, ak a) žalovaný sa nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný s poučením o následkoch nedostavenia sa vrátane možnosti rozhodnutia podľa odseku 1,b) žalovaný sa k žalobe a prílohám písomne nevyjadril do 15 dní odo dňa, keď boli doručené, hoci ho súd na to vyzval a poučil ho o následkoch nesplnenia tejto povinnosti, súdu oznámila, že súhlasí rozhodnúť bez prítomnosti, netreba už konať c) žalovaný / á sa neospravedlnila svoju neprítomnosť . Teda ak by mama poslala ospravedlnenie od lekára, a súčasne by požiadala o odročenie, súd by nemal vydať kontumačný rozsudok. Bohužial poznám prípad, že súd aj tak rozhodol, a pani bola psychicky liečená, požiadala o odročenie, krajský súd to ale zrušíl a vrátil. Taktiež ste mohla podať námietku zaujatosti proti sudcovi, ktorý vydal prvo – inštančný rozsudok a II. inštančný súd ho zrušil. Musel tam nájsť porušenie zákona. V prípade porušenia zákona je to jeden z dôvodov, aby bol zákonný sudca pridelený rozvrhom náhodného výberu počítačom vymenený. K otázke zmieru : tzv. prétorský zmier, počas konania na súde : Súd podľa súdneho poriadku môže vyzvať strany, aby sa pokúsili uzavrieť zmier, až keď to nebudete úspešné súd bude pokračovať. To nedostavenie sa strany a advokáta našťastie nemalo následok nevýhodného kontumačného rozsudku, ani odročenie pre neprítomnosť, ale výzva na zmier. Minimálne ste však podľa mňa mala Vaša mama informovať súd, že Váš advokát nebol prítomný pretože nemal správny dátum pojednávania. Za to však nesie zodpovednosť, mala napísať súdu že aj ju telefonicky presviedčal že pojenávanie je síće napr. 4. tého ale až v apríli a nie v marci 2014. Na to však máte mať dôkaz, požiadať o výpis hovoru a obsah hovoru, môže len súd. Každopádne to vecne a stručne oznámte súdu, čo sa stalo a že nenesiete vinu, ani neignorujete súd. Čo sa týka ďalšieho postupu, ak nedôjde k dohode v zmierovacom konaní. Asi myslíte pred mediátorom mimo budovy súdu, mimosúdne. Vec sa vráti súdu a bude musieť rozhodnúť súd. Ak by aj došlo k dohode pred mediátorom POZOR : nechajte si spísať mediačnú dohodu u mediátora formou notárskej zápisnice, nepodpisujte ju u mediátora. Iba takáto Mediačná dohoda podpísaná až u notára a FORMOU NOTÁRSKEJ ZÁPISNICE, stojí to až 300 Eur ale má právnu silu rozsudku a teda je exekučným titulom, pozor, musí tam byť uvedené čo má plniť, ako znie to, čo sa má stať, a hlavne dokedy sa má stať, aké veľké je plnenie vyjadrené v peniazoch podľa znaleckého posudku. Hlavne časy termíny plnenia dokedy. Inak je aj takto uzatvorená mediačná dohoda nevykonateľná, nemôžete úspešne požiadať exekútora o exekúciu. Napr. exekútor môže urobiť exekúciu tak, že kto nezákonne okupuje byt, može ho prísť vypratať ak prídete s rozsudkom súdu alebo takto spísanou mediačnou dohodou u notára NOTÁRSKOU ZÁPISNICOU. Toto všetko sú však už procesné veci, účelom tejto mojej rubriky však nie je procesne menežovať a riadiť Váš súdny spor, to je úlohou Vášho advokáta. Bohužial strany nebývajú úspešné na súde v merite veci, že majú pravdu alebo nie, ale vo veciach správneho postupu na súde. I keď sa pýtate, aký postup ak sa nedohodnú zmierom, tak som sa pokúsil načrtnúť a veľa šťastia Vo Vašom spore a úspešnej spolupráce s advokátom želá JK
Mario
25. 3. 2014 16:03
Dobry deň.Mám hlavu v smútku-len včera som sa dozvedel že mama predala nejaké lesy čo sme mali ale problém je v tom že dotyčný ju oklamal aj o iné pozemky ktoré si tam pripisal .Tento darebák to robi bežne a neboli sme prvý oklamaný,mama už ma svoj vek a nebolo také tažké ju zmanipulovať.Nahnevaný som na to že o tom nic nepovedala a dozvedeli sme sa až teraz čo sa stalo.Chcel by som vediet či sa s tým dá ešte niečo urobiť keď im to podpisala?Kamarátovi urobil to iste takisto cez mamu ktorá ani nevedela čo sa deje vzhľadom na jej vek ale išiel za nim a potom mu to prepisal späť len preto sa pýtam lebo rátam s možnosťou že to vrátiť nebude chcieť.
Mgr. Jozef Kukuča
25. 3. 2014 16:03
Odpoveď 59 pre Mario a pre oklamanú mamu : Ste zvedavý, čo na takýto prípad hovorí naše právo. Kladiete si otázky, je na svete ešte spravodlivosti, ktorá by tú krivdu napravila ? S nášho práva sa dajú len vyvodiť postupy v takomto prípade. Viete, že listinný dôkaz zmluva o prevode s osvedčeným podpisom u notára má dosť veľkú právnu silu, dokázať opak nebude ľahké. Premýšlal som, aké paragrafy porušil ten kupec. Napadli ma tieto pojmy : bezdôvodné obohatenie, konanie v omyle, trestný čin podvod podľa trestného zákona, obeť , poškodená, dôkazná povinnosť a unesenie bremena dokazovania v štádiu policajného vyšetrovania, , dokazovanie, svedkovia a vypočutie svedkov v trestnom konaní a v štádiu pred súdom, konfrontácie výpovedí osôb, rekonštrukcia podpisovania zmlúv, nátlak a časová tieseň, prejav vôle, neplatnosť zmluvy, tvrdenie proti tvrdeniu, spôsobilosť na právne úkony pri podpisovaní zmlúv, dôverčivosť, a hlavne či existuje nejaká ustálená prax súdov v podobných veciach. Typická črta kapitalistického práva : Ak si raz čosi dobrovoľne podpísal, tak nesieš zodpovednosť za svoj podpis, za prejavenú vôľu navonok, tak musíš platiť. Je to kvôli právnej istote. Neviem, či zmluva nebola uzatvorená v tiesni a nátlaku, za nápadne nevýhodných podmienok, zjavný cenový nepomer. Taktiež neviem kedy bola uzatvorená zmluva, a čas, kedy ste sa o krivde dozvedel a dalo by sa to súdne ešte napadnúť. Pri zmluvách uzatvorených podľa Občianskeho práva platí všeobecná trojročná premlčacia lehota, kedy je ešte možné zmluvu napadnúť, potom už nebude žalobca úspešný z dôvodu premlčania, po troch rokoch od podpisu zmluvy už nastupuje stav právnej istoty. V zmluvách uzatvorených podľa obchodného práva je štvorročná premlčacia lehota. časová lehota na premlčanie . Ludia tomu konaniu ktoré tu popisujete hovoria ľudovo TUNEL. Ide o to, že ten kto uzavieral zmluvu v dobrej viere nepoznal pravdu. Keby Vaša mama poznala pravdu, že sú tam aj iné pozemky, nikdy by takúto zmluvu nepodpísala. Ide o to, že pravdepodobne si to zavinila sama. Mohol by som to kvalifikovať ako nepozornosť, neprečítala poriadne zmluvu. Je možné, že bola oklamaná tunelovaná aj iným spôsobom pri podpisovaní osvedčovaní zmluv, ona to však nevie popísať ako sa to stalo. Hanbí sa možno o tom hovoriť ža sa takto nechala dobehnúť a podpísala niečo, čo by vlastne v skutočnosti nikdy nepodpísala. Ja ale neverím, že ona zmluvu nečítala ktoré pozemky lesy predávala. Preto nechápe ako sa to stalo. Podľa môjho názoru sa to stalo takto : Keď bola osvedčovať podpisy, dali jej prečítať zmluvu vopred, ona čítala dobrú zmluvu, tú však nepodpisovala. Oni mali nachystané také isté zmluvy, na prvý pohľad, ale boli tam napísané ešte ďalšie parcelné čísla. Pri tom podpisovaní u notára ten kupec potom tlačí na predávajúceho, rýchlo to podpíšte, sa ponáhľam, šak ste to už čítala, a na podpis u notára sa podstrčia iné zmluvy, vopred pripravené. Len sa vymenia v kufríku. To isté sa robí napríklad s cenou, že na iných zmluvách je iná cena uvedená. No a predávajúci si prinesie zmluvy domov, a často až po dlhej dobe keď pozorne prečíta zmluvu, tak zistí že sa tam vyskytujú údaje ktoré tam akože v čase podpisu neboli. No neboli, lebo predávajúci čítal inú zmluvu a podpisoval inú zmluvu, napr. 6 výtlačkov, na kataster idú dva. Napríklad s tých 6 výtlačkov môže byť len jedna zmluva iná, a dá sa overiť len 5 zmlúv a tá šiesta sa ukryje v kufríku ktorú čítala, tá sa vôbec osvedčiť nedá. Preto je veľmi dôležité, aby pri podpisovaní zmlúv bol každý výtlačok rovnopis rovný originálu, mal by byť pri tom prítomný právnik, ktorý si prevezme do rúk napr. všetkých 6 výtlačkov zmlúv, prečíta si každý výtlačok a preverí, že všetky sú rovnaké. Už ich nikomu nesmie dať do ruky, aby nebola možná výmena tých už prečítaných zmlúv. Aby osoba podpisovala naozaj tú zmluvu, ktorú čítala. Ja som raz bol pri prevode, celý prevod som zrušil u notára i keď sa strany hnevali, dokonca už boli vyplatené zálohy, neodporučil som podpisy, na dvoch zmluvách som zistil rozdiely v textoch. Strany mi odmietli ponechať si zmluvy po prečítaní len u mňa v ruke až do podpisu u notára, tá strana naliehala na mňa aby som jej dal zmluvy po prečítaní do ruky. Odmietol som asistovať pri osvedčovaní zmlúv u notára, no bol tam hotový cirkus nakoniec bola transakcia zrušená. Moje služby už ludia málo využívajú, nevolajú ma k transakciám, nevedia to oceniť, nezaplatia ma a tak mnohé prevody končia na súdoch. Súdy sú doslova zahltené podobnými žalobami. Ja už som nenašiel ani prácu, realitka ma neuživí, len sem tam nejaký prevod jednu chatku som robil minulý rok, musel som si nájsť prácu v SBS ke, tam mám aspoň aký taký stabilný príjem a zbytok si robím právne veci luďom v oblasti nehnuteľností, tiež niektoré dedičské konania, a hlavne majetkové spory v delení majetku po rozvode manželov, ale tiež je to nevýnosné tieto súdy trvajú aj niekolko rokov a jesť treba každý deň. Robím teraz aj niekolko žalôb na neplatnosť výpovede luďom a podobne, ak mám čas idem zastupovať aj na súd ak nemám smenu v SBS. Takže vždy som smutný, keď ludia nevyužívajú právnikov k tak dôležitým veciam, ako sú prevody majetku. Mal som aj inzeráty rok v miestnych novinách, že mám realitku že ponúkam tieto služby, za celý rok sa na mňa obrátil jeden človek a ja som platil 5 euro každý táždeň inzerát. Občania si neuvedomujú, že je potrebné predvídať spory, predchádzať im, obracajú sa na právnikov až keď je neskoro, keď už urobia transakciu. Nechcú platiť právnikom za dohľad nad transakciou. Načo potom mám legálne realitku, keď si zoberiete noviny, každý druhý inzerát je napísané realitka nie. Asi majú špatné skúsenosti, ja nemôžem za to, že zákon nehovorí, že v čele realitky musí stáť právnik. Stačí mať len VŠ akéhokoľvek zamerania. a povolia mu realitku. Ja sa pýtam, ako je to možné že v tak zložitých právnych veciach môže stáť v čele realitky inžinier, ktorý právo neštudoval. To je ako keby som išiel já robiť matematické výpočty do strojných technológií alebo výpočty statiky mostov, no ten most by musel padnúť. Údajne majú zmluvy vypracované právnikmi, ja si myslím, že to nestačí, pretože ohromné množstvá týchto zmlúv končia na súdnych sporoch, pretože tie zmluvy sú opisované a často nezohľadňujú konkrétny prípad. Jediným ich cielom je zhrabnúť províziu. Vo všetkých povolania naše zákony ignorujú moje právne vzdelanie, a všade sa vyžaduje 5 ročná prax. Ja sa pýtam a kde ju mám získať ? Okrem toho sa domnievam, že ak niekto vyštuduje právo, tak keď nebude mať na to talent, a morálku, môže robiť prax aj desať rokov a vždy to bude len obrovské trápenie. Preto sa realitke až tak nevenujem, keďže ludia sa neobracali na moje služby realitnej kancelárie. Našiel som si prácu v SBS aby som mal na chleba, a právo si študujem každodenne ďalej, napr. analýzami rozsudkov najvyšších súdov, len tými, ktoré zrušili rozhodnutia súdov nižšie inštančných, analyzujem dôvody prečo nižšie súdy pochybili a ich rozhodnutia vykazujú právne vady. Tiež menežujem mnohé súdne podania na dištanc písomnou formou mojim známym na súdy zdarma a zo záľuby. Hovorím to preto, že som už čítal rozsudok krajského súdu, kde bola vyslovená neplatnosť zmluvy o prevode majetku s podobných dôvodov ako vy hovoríte. Išlo o to, že v zmluve podpísala predávajúca, že prevzala v hotovosti peniaze, ale v skutočnosti neprevzala. Kupujúci povedal, že ide pre peniaze do auta, nastúpil a odišiel, a zmluvy osvedčené u notára zaniesol na kataster. Ona išla hneď na druhý deň na políciu. Kataster aj tak povolil vklad. Jeho predvolali na výsluch a tvrdil, že jej peniaze vyplatil v aute a potom išiel zmluvy podať na kataster. Svedkovia neboli žiadni. Po 5 rokoch ťahaníc na súde nakoniec Krajský súd dal za pravdu tej oklamanej pani, a musel vrátiť záhradu za ktorú nezaplatil 10 000 eur, ale pani podpísala v zmluve, že prevzala osobne do rúk v hotovosti a vlastnoručne prepočítala celú sumu ihneď pri podpise zmluvy. Tak išli po podpise vyplatiť do auta, to povedal aj pred notárom, že idú vyplatiť do auta, ale on naskočil a ufujazdil na kataster. Súd nakoniec vyslovil že zmluva je neplatná, okresný súd však nemal ten názor, to až krajský súd zrušil rozsudok okresného v odvolaní. Každopádne treba ísť na PZ, a nie podať trestné oznámenie. To je dvojsečné, ak sa nedokáže, že bol spáchaný trestný čin podvodu, budete vy čeliť trestnému činu krivého obvinenia. Vy musíte podať oznámenie o podozrení, že sa stal trestný čin podvodu, a že iba žiadate policajné orgány, aby prešetril, či sa stal trestný čin alebo nie. Po zamietnutí musí nasledovať sťažnosť prokurátorovi do 3 dní proti zamietnutiu uznesenia. Pretože si myslím, že aj tak vám PZ nevyhodnotí , že sa stal trestný čin podvodu. Je to tvrdenie proti tvrdeniu. Potom musí ísť žaloba na súd na neplatnosť zmluvy, že žiadate zrušiť kúpnu zmluvu, dôvod neplatnosti uvedenie do omylu, konanie v omyle, aj Občiansky zákonník sankcionuje konanie v omyle neplatnosťou zmluvy, on vrátiť pozemky, a mama peniaze. Navrhnúť súdu aj predbežné opatrenie dočasne zakázať nakladať s pozemkami, aby ich medzitým nepredal ďalej, ak sa už tak nestalo. Musí sa však dokázať, že to nezavinila, že išlo o nezavinené konanie, a o tom rozhoduje súd. Či to zavinila alebo nie. Treba zohnať svedkov, ktorí počuli, čo vlastne chcela predať, a že ostatné nie, susedov, rodinných príslušníkov. Treba to skúsiť a nikdy to nevzdať, ak neprešli tri roky od udalosti. Predstavte si, že Vy pán Mario ste sudca, a prídu Vám tam dve strany, jedna bude tvrdiť že nechcela toľko predať že len jeden les chcela predať a nechápe, prečo sú v zmluve ktorú podpísala dva lesy v tej cene, a druhá strana bude tvrdiť, že Vaša mama dobre vedela že predáva dva lesy a teraz chce peniaze aj za druhý les, že nechápe o čo ide. Ako by ste rozhodol ? Podľa čoho by ste zistil, ktorá strana je pravdovravná ? Uznal by ste, že ide o nezhodu prejavenej vôle navonok v listine so skutočnou vôľou vnútri ? A ešte k tomu nezavinene, prípadne konala z nedbanlivosti dúfam že povie aspoň že zmluvu čítala,, alebo s nedostatočnou odbornosťou, alebo je tu už aj senilita vzhľadom na vek prípadne užívanie liekov a nerozpoznala preto text zmluvy, alebo ju podpísala pod nátlakom v časovej tiesni a nebolo jej dovolené poriadne prečítať pred podpisom ? S pozdravom JK a verím, že to bude pre Vás zaujímavé čítanie tento príspevok. Osudy ľudí sú niekedy ťažké, niekedy verím, že človek pyká za hriechy s minulých životov, to bude asi aj môj prípad. Niekto sa môže snažiť akokoľvek a nejde to, niekto sa nesnaží, a ide to samé. Nevzdávať to.
Zuzana
24. 3. 2014 17:03
Dobry den, vo februari 2014 sme obdrzali osvedcenie o dedicstve po tete - sme traja dedici v tretej linii. Po Tete zostal 1 izbovy byt a vkladne knizky. Po obdrzani osvedcenia sme vsak zistili, ze syn jednej z dedicky uz od augusta 2013 zacal uzivat byt po nebohej. Vymenil svojvolne zamok na dverach a z bytu odviezol vsetko co sa dalo. Okrem nabytku a osobnych veci, zlata a podobne aj vsetky dokumenty a aj vkladne knizky,o ktorych sme vedeli. Teraz nam tento pan neustale robi problemy pri predaji bytu a zatajil aj vkladne knizky, ktore videl osobne jeden z dedicov. Mozeme podat na tohot pana trestne oznamenie, kedze este pred tym ako sme obdrzali osvedcenie o dedicstve on uz tuto nehnutelnost uzival. Co sa tyka vkladnych kniziek tiez nevieme ako postupovat, lebo nam ich nechce vydat. Vieme ze u notarky si ich pracovnicka prefotila, ale teraz nam hovori ze si to nepameta. Dakujem za odpoved
Mgr. Jozef Kukuča
24. 3. 2014 17:03
Odpoveď 60 pre pani Zuzanu : Trestné oznámenie na pána, ktorý užíval byt nedoporučujem podať, ak by ste chceli podať, tak podajte len na podozrenie z trestného činu neoprávneného užívania cudzej veci (bytu) voči neznámej osobe. Pri vyšetrovaní potom môžete poskytnúť podklady pri výsluchu, že máte vedomosť že sa v byte zdržiavala určitá osoba a uvediete meno, ale že neviete, či táto osoba užívala byt oprávnene alebo ho okupovala ako squoter. Squoterstvo je vlastne trestný čin neoprávnene obsadenie a užívanie cudzej nehnuteľnosti, toto pozná už aj náš trestný zákon. Kedysi za bývalého režimu sme to poznali s filmov ako hipisáci obsadili nejakú opustenú nehnuteľnosť a policajné jednotky ich potom vyháňali, pretože to bola svôjvoľa, vo Vašom prípade nevieme, či ide o svôjvoľu, pri vyšetrovaní sa môže ukázať opak argumentom contrario dôkazom o opaku od toho pána. . Ak by ste obvinili trestne oznámili konkrétnu menovanú osobu, nedoporučujem. Mohol by Vás zažalovať v prípade že vyšetrovateľ vydá uznesenie o tom, že nebol spáchaný trestný čin neoprávneného užívania cudzej veci. z trestného činu krivého ohovárania na základe obvinenia a žiadať náhradu nemajetkovej újmy za poškodenie dobrého mena a dobrej povesti. V tomto prípade nevieme, či mal uzatvorenú zmluvu o nájme, alebo užívaním bytu, teda oprávnene. Tvrdiť v trestnom oznámení že neoprávnene by od vás bolo príliš odvážne, i keď chápem Vaše rozhorčenie. Preto dajte len oznámenie o podozrení, že stal trestný čín, ale osobu ktorá ho spáchala, nepoznáte. Vyšetrovateľ Vás pozve na výsluch, a uvediete osoby, ktoré ste si všimla že vchádzajú do bytu. Uvediete Vaše spoludedičky, sestru, a uvediete aj toho pána. U sestry vyšetrovateľ zistí že je spoludedička resp. spoluvlastníčka zapísaná na Liste vlastníctva, teda oprávnene vstupuje. Vyšetrovateľ si pána predvolá, a zistí, či pán mal uzavretú pltnú nájomnú zmluvu. Možno budete prekvapená, ak spis bude uzavretý s dôvodu, že pán mal uzavretú ústnu nájomnú zmluvu s pôvodnou nežijúcou vlastníčkou, aspoň to bude tvrdiť. Alebo sa dozviete že niektorá sestra spoluvlastníčka potvrdí že uzavrela ústnu zmluvu na nájom. Z dôvodu, aby získala váš podiel a byt potom predala sama, ja neviem, nebudem sa zaoberať hypotetickými možnosťami, čo všetko sa mohlo stať. Naše právo zakotvuje povinnosť pre platnosť zmlúv písomnú zmluvu ak ide o nehnuteľnosť, to sa týka ale prevodu vlastníckeho práva a ius dispone práva disponovať , nie však o užívaní, alebo možno mal len ústnu zmluvu ako hospodár a údržbár sa dozviete. Možno mal povolený vstup ústne ako návšteva od ďalšieho spoluvlastníka. Podľa našeho práva návšteva nie je neoprávnené užívanie ak má súhlas. Môže byť na navšteve s dovolením vlastníka/spoluvlastníka aj 5 rokov. Aj vy si tam môžete doviesť návštevu, a keď vaša sestra podá trestné oznámenie o neoprávnenom užívaní, nepôjde o neoprávnené užívanie. Navšteva sa dopustí trestného činu vtedy, ak ju vlastník bytu vytve, aby už opustila byt. Ak neuposlúchne, môžete privolať PZ. Takáto už nechcená návšteva sa vystavuje riziku trestného činu porušenia domovej slobody. Vec vkladné knižky : myslíte, že si to notárka nepamätá, lebo sa po vybratí vkladov s ním podelila To už je silná káva. To je podozrenie z trestného činu krádeže, a súčasne korupcie. Musela by ste dať podnet ( na neznámu osobu z krádeže peňazí ) na jednej strane u toho pána ale nemenovať ho, a podozrenie z trestného činu korupcie ktorý sa stal v dedičskom konaní číslo to a top YX tiež nemenovať, notárka by vás napadla s krivého obvinenia. Policajný vyšetrovateľ takéto podanie odmietne uznesením pre nedostatok dôkazov. Do troch dní sťažnosť prokurátorovi, že nedal príkaz banke na zistenie vkladov ich výšky tej a tej osoby v čase jej smrti. Ak boli vkladné knižky anonymné, na doručiteľa, banka nedokáže zistiť kto vlastnil peniaze, i keď je zákon ktorým sa anonymné vklady zrušili a museli sa stať vlastníctvom na konkrétnu osobu. Pre takéto trestné oznámenia si musíte zabezpečiť dôkazy, informácie v ktorej banke to bolo, aké vysoké sumy, prípadne čísla vkladov. Síce pán by už musel predložiť osobný preukaz na zistenie totožnosti, ale mohol tvrdiť že to bola jeho vkladná knižka anonymná, alebo že mu ich zomretá pred smrťou darovala. Prokurátor dá ťažko príkaz banke ak nie sú dôkazy, pretože musí dôvodne prelomiť zásadu bankového tajomstva o osobe, ktorá nebola predmetom dedičského konania. Možno by bolo dobré napadnúť obnovou dedičské konanie na súd, z dôvodu že sa objavil nový majetok vkladné knižky, máte dôkazy ? A v rámci toho predniesť aj trestné podnety na neznámeho páchateľa. Nemala ste z tohto dôvodu pripustiť právoplatnosť dedičského osvedčenie, ale v rámci odvolacej lehoty ste mala poslať na súd žiadosť na pokračovanie dedičského konania, z dôvodu, že bol zatajený peňažný majetok, knižky. Peniaze sú hnuteľná vec, na ne stačí ústna darovacia zmluva pre prevod vlastníctva a pre jej platnosť. Vy si vyberte s môjho vyjadrenia, čo sa Vám hodí. V každom prípade do tohto príspevku musím uviesť, že toto moje písmo je len vyjadrenie, nie odporúčaním, a že teda beriete na vedomie, že nenesiem právne následky za svoje vyjadrenia informatívneho charakteru, a že teda než podáte akékolvek návrhy a trestné oznámenia, poradíte sa so svojim advokátom, v opačnom prípade nesiete sama právnu zodpovednosť za svoje právne kroky pod ktoré sa podpíšete. S úctivým pozdravom JK, idem preštudovať ďalšie príspevky čo mi ludia píšu a čakajú na vyjadrenie.
Frantisek
23. 3. 2014 10:03
Dobry deň pán magister, prvotne Vám ďakujem za Vašu odpoveď č. 50 pre mňa. Otázka sa týkala vydržania mestských pozemkov, ktoré ja užívam. Zabudol som sa spýtať, keďže teraz mám pozemky v prenájme, či po mojej smrti budú môcť moje deti pokračovať v prenájme, alebo im môže mesto nájomnú zmluvu vypovedať bezdôvodne a na pozemkoch niečo vybudovať? Alebo, môže mesto ešte počas môjho života nájomnú zmluvu vypovedať bez udania dôvodu? Prípadne, pokiaľ by o tieto pozemky prejavila záujem nejaká fyzická či právnická osoba a ponúkla by mestu viac peňazí než mesto pýta odo mňa, môžu mi nájomnú zmluvu na základe toho vypovedať? Veľmi Vám ďakujem za odpoveď. František
Mgr. Jozef Kukuča
23. 3. 2014 10:03
Odpoveď 59, aj k číslu 50. Dobrý deň pán František, som rád že Vám moja odpoveď trochu poslúžila, na Vašu otázku ohladne výpovede nájmu Vám odpovedám takto. Pozrite si ešte raz nájomnú zmluvu, vety, kde je spomenutá výpoveď, jej plynutie. Ak nájdete v zmluve slovo výpoved, tak tie vety doslovne opíšte a pošlite na môj e mail, až potom sa môžem vyjadriť. Predbežne aby ste rozumel je to takto. Ustanovenia v zmluve, jej články, ktoré sa nachádzajú v súvislosti s výpovedou v nájomnej zmluve, majú prednosť pred zákonom. Majú prednosť pred tým, ako výpoveď upravuje zákon. Až keď zmluva mlčí o výpovediach, strany si neupravili výpovede v a výpovedné dôvody v zmluve, tak potom sa použije zákon. Neplatná je časť v zmluve, v ktorej sa zakazuje dať výpoveď, sú to nekalé obchodné praktiky, v rozpore so zákonom. Taktiež je rozdiel, či ju strany upravili podľa obchodného zákonníka, mesto je vždy subjektom obchodného práva, a vy ako podnikateľ alebo občan na strane druhej.Otázkou je, či je aj podnikateľ občan. Domnievam sa, že ak je to živnostník, tak je to aj občan dokonca aj občan EÚ, ak je to právnická osoba napr. s.r.o. čka tá občanom nemôže byť, nemôže byť ani ženatá vydatá. Taktiež je dôležité vedieť, či pod prenajatým pozemkom je stavba, aký zmysel by mala výpoveď zmluvy keď ste na pozemku postavil stavbu vo vašom vlastníctve. Tiež treba povedať, že pozemok je nebytový priestor, preto sa táto nájomná zmluva spravuje osobitným zákonom, a to zákonom číslo 116/1992 o nájme nebytových priestorov. Preto sa výpovedné dôvody k nebytovým priestorom nespravujú občianskym zákonníkom ale práve týmto zákonom 116 z roku 1992. Tam sú napísané aj výpovedné dôvody v prípade smrti fyzickej osoby, podnikateľa, občana, alebo v prípade s.r.o. čky zániku, výmazu z obchodného registra. Preto výpovedné dôvody v zmluve absentujú, pretože sú v zákone 116/1992 o nájme k nebytovým priestorom. Musíte sa mi vyjadriť čo hovorí zmluva a výpovediach. Pozrite si zákon 116 dajte do Google a pozrite výpovedné dôvody, porovnajte ich so zmluvou. Napr., keď nezaplatí nájom, výpoveď, keď prevedie užívacie právo na tretiu osobu ak je v zmluve zákaz, alebo nezaplatí dohodnutý nájom, Zákon číslo 116 hovorí, aj o tom, čo v prípade smrti subjektu, jak zo strany prenajímateľa alebo nájomníka. Ak je to právnická osoba tak po zániku pravnickej osoby. . Mesto je právnická osoba zo zákona, a môže zaniknúť, myslím že len veľmi ťažko napr. zemetrasením, zaniknutím z dôvodu okupácie a obsadenia cudzou vojenskou mocou, v dejinách keď si pozriete za posledných 2000 rokov neuplynulo ani 100 rokov bez globálneho alebo lokálneho konfliktu, teraz je nejakých 60 rokov relatívny klud u nás, ale v iných štátoch nie viď obsadenie a uchopenie moci rusmi na poloostrove krym Potom nemá význam hovoriť ani o pokračovaní zmluvy, nová moc by ich asi zrušila. V súčastnosti sa dedí podľa občianskeho zákonníka nájom k bytom. Pretože občania sú viac chránení aby nevznikalo bezdomovectvo. Vy idete však podľa zákona 116 a nie podľa Občianskeho zákonníka, ale v ostatnom napríklad o neplatnosti zmluvy sa spravujete § Občianskeho zákonníka, zákonníka, ktoré platia pre každú zmluvu, že musí byť slobodne uzavretá, nie protiprávna, splniteľná, zrozumiteľná, v súlade s dobrými mravmi. Napríklad neplatná zmluva, ktorá je v rozpore s dobrými mravmi, typický príklad je, že by sa niekto v zmluve dohodol, že nejaká žena si musí zobrať za muža len jednoho konkrétneho muža, napríklad suseda. To je obchod a záväzok v rozpore s dobrými mravmi, takejto zmluve ani nemožno dať výpoveď, pretože je neplatná. Výpoveď možno dať len platnej zmluve. Preto aj družstevné byty sa dedia, i keď vlastníkom je družstvo a napr. manželia sú len nájomníkmi, majú doživotné právo k bytu, a tiež nájom prechádza aj na deti ide to do dedičského konania, pretože tí manželia rodičia vlastnia členský podiel k družstevnému bytu. A notár rieši dedenie členského podielu. Vy máte však nebytový priestor k pozemku, a notár by sa musel riadiť zmluvou o nájme ktorú mu predložíte resp. vaše deti a notár by sa musel riadiť zákonom 116 to každý notár by mal veľmi dobre vedieť. Skúste sa opýtať nejakého notára po známosti, či by Vašu zmluvu zahrnul do súpisu aktív v prípade smrti. Nech pozrie Vašu zmluvu o nájme, že či by ju prijal do dedičského konania a ustanovil Vaše deti za právnych nástupcov nasledovníkov tejto zmluvy. Preto by som Vás poprosil, prečítajte si ešte raz nájomnú zmluvu, a sledujte či v nej je spomenuté právne nástupníctvo. Ak ano, opíšte mi ten článok zmluvy. Ak tam nič nie je, opäť nastupuje zákon 116, tam siprečítajte paragrafy pre prípad smrti a právnom nástupníctve. Viem kam mierite otázkou, že či sa nájom bude dediť. Či pôjde zmluva do dedičského konania. Kedysi bolo v uhorskom práve že rolníci nevlastnili pôdu, tá bola všetka vo vlastníctve krála, a rolníci sedliaci mali pôdu v doživotnom nájme, ktorý sa dedil. Toto právo platilo u nás až do konca prvej svetovej vojny roku 1918, a až do roku 1950 so zmenami, kedy v roku 1950 komunistická strana zrušila všetko Uhorské zvykové právo a vydala prvý Občiansky zákonník. Vy ste mal volať dobrého právnika pri uzatváraní zmluvy. Možno je text zmluvy opísaný z internetu, zmluva nie je pre Vás šitá na mieru. Strany majú v zmluve veľkú zmluvnú volnosť, občiansky zákonník zakotvil po revolúcii 1989 veľkú zmluvnú volnosť, t. j. text zmluvy má prednosť pred zákonom, a nesmie obsahovať nič, čo zákon zakazuje výslovne. nebude. S pozdravom JK
Rudo
21. 3. 2014 15:03
Dobry den. V priebehu dvoch, troch mesiacov prebehne sudne konanie ohladom zrusenia prava spolocneho najmu bytu. Je mozne podat predbezne opatrenie na druzstevny byt aby ex manzelka nemohla previest byt na inu osobu az po vyplateni clenskeho podielu v pripade, ze ex manzelka bude urcena ako buduca najomnicka spominaneho bytu?
Mgr. Jozef Kukuča
21. 3. 2014 15:03
Odpoveď 58 pre Ruda o zrušenie spoločného nájmu. Predbežným opatrením sa zachovajú pomery tak ako sú doteraz, len dočasne, dokedy nerozhodne súd v merite veci. Domnievam sa, že navrhnúť súdu, aby nariadil predbežné opatrenie je možné aj v tomto prípade. V každom prípade odporúčam podať, aby ho súd prijal, musí byť správne naformulované, preto stručne uvediem podmienky. Sú to požiadavky na subjekt, aby podal oprávnený subjekt dotknutá osoba ktorej hrozí, že vznikne ťažko napraviteľná škoda na právach a majetku, a žalovaný nesie byť družstvo, voči nemu nesmie to predbežko smerovať, i keď je vlastník bytu. Ona je len vlastníčka členského podielu, teda navrhnite súdu, aby jej uložil zákaz nakladania s členským podielom a to predbežné opatrenie zo súdu doručte družstvu. Ja sa však domnievam, že pokiaľ máte spoločný nájom, ona by musela zabezpečiť vám náhradné bývanie. Podľa mňa ak by chcela previesť členský podiel k družst. bytu, treba súhlas družstva vždy, a keď ste aj vy vedený že spoločne užívate byt, bez vášho súhlasu nemôže previesť členský podiel. Napíšte písomne s doručenkou do vlastných rúk družstvu list, že spoločné užívanie k bytu je predmetom súdneho konania, a že prikladáte žalobu a výzvu súdu. Ak žalobu nemáte, vyžiadajte zo spisovne súdu odpis žaloby aj s kolkami. Družstvu napíšte, že dokedy právoplatne neskončí spor o spoločné užívacie právo, aby predstavenstvo nepovolilo prevod členského podielu. O tomto prevode totiž vždy rozhoduje respektíve schvaľuje ho predstavenstvo. I keď to schválenie je len formalita, poznám prípad, že osoba vyplatila peniaze za družstevný byt, ale predstavenstvo neschválilo prevod členského podielu, a nový nájomník a užívateľ tam už býval tri mesiace. Niekedy predstavenstvo zasadá len raz za tri mesiace. Musel sa odsťahovať, a ten čo predal podiel k družstevnému bytu zmluvou, ktorú nevypracovalo a neschválilo družstvo, musel vrátiť peniaze. Horšie bolo, že ich už nemal S pozdravom JK
Iva
7. 3. 2014 07:03
Dobry den, Roku 1949 kupili jeden rodinny dom dve rodiny, finančne sa rozdielne podielali na kupe, ale v liste vlastnictva podla vtedajšich zakonov ostali zapisani ako podielovi spoluvlastnici 1/2 a 1/2. Obe časti vystupovali ako samostatne bytové jednotky (uzamknute, oddelene prechodovymi dverami, rozdielne platenie dani a energie oddelene) s pravom prechodu cez pozdlžnu spojovaciu chodbu veducu do druheho bytu a do zahrady .V liste vlastnictva toto vecne bremeno zaznačene nie je , ale na pôvodnej kupnej zmluve r.1949 su vlastnicke prava a pocet obyvanych miestnosti presne vymedzene. Prednu vačšiu čast (56%) previedol spoluvlastnik darovacou zmluvou roku 1989 na svoju dcéru, zadna časť obyvana druhou rodinou bola po dedicskom konani r.1999 odpredana roku 2005 tretej osobe. Spolumajitelka prednej vačšej a obyvateľnej časti kontaktovala dedičku zadnej menšej a zruinovanej časti telefonicky, že akceptuje jej ponuku na predkupne právo a ma stále záujem o odkupenie a že sa v dohodnutom čase v posledny augustovy tyžden stretnu a potvrdia kupnu zmluvu a vyplatenie penazi v hotovosti u notara. Na list využitia predkupneho prava, v ktorom nebola vyznačena lehota na odpoved , potom už pisomne nereagovala. V auguste sa dozvedela, ze spoluvlastnicky podiel bol predany neznamemu zaujemcovi. Meno noveho majitela a prvý kontakt s nim telefonicky a potom osobnou navstevou sa uskutocnil az po predaji. Par mesiacov po predaji novy spolumajitel cestou svojho pravneho zastupcu zacal posielat listy na dohodu na vyporiadanie spoluvlastnictva a roku 2007 podal zalobu na sud. Moja otazka znie: môže sa takéto správanie nového spoluvlastnika, ktorý sa pred kúpou podielu vôbec nekontaktoval so spoluvlastničkou prednej časti a odkúpil zadnú čast s rizikom na jeho strane, čiže bez uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy a následnym podanim žaloby na sud, považovat za násilne správanie spoluvlastnika odporujuce dobrým mravom ? Môže sa stať prevod v katastri neplatným, lebo priloženy sudnoznalecky posudok ku kupnopredajnej zmluve bol použity z dedičskeho konania 6 rokov starý a oceňoval iba zadnú časť nehnuteľnosti a nie celu nehnutelnost? Vlastnicka prednej casti nebola nikdy požiadana k spristupneniu jej časti na ocenenie, a to ani vtedy, keď so žalobou na sud o vyporiadanie spoluvlastnickeho podielu bol vypracovaný nový znalecký posudok, zohladnujúci znova iba spoluvlastnikovu zadnú časť nehnuteľnosti. Aké naležitosti musí obsahovať kúpnopredajna zmluva pri prevode 1/2 podielu podľa listu vlastnictva, i keď uživaci stav vyse 60 rokov opisany v pôvodnej kupnopredajnej zmluve (notarsky overenej) medzi vlastnikmi je iný? Da sa zmenit zapis v katastri na LV a vytvorit nový geometrický plán, ktorý by zodpovedal skutočnosti? Ako si ma spoluvlastnik brániť svoje majetkové právo ? Podotýkam, že od roku 2005 spolumajitelia nechávaju nehnuteľnosť chátrať, je neobývateľná, steny sú mokré, plesnivé, zatuchnutý smrad sa šíri po celej ich časti chodby, okná su porozbíjané, spadnutý komin na chodbe je zdrojom úrazu. Spoluvlastnička prednej časti je tak obmedzovaná vo svojom práve uživat svoju obyvatelnu časť. Môže sa obrátit na iné inštitucie , ktoré by jej zaručili pravo na pokojne uživanie svojho majetku, alebo musi čakať až na rozhodnutie súdu? Sud prisudil spoluvlastnicky podiel zalobcovi, voči čomu sa žalovana odvolala. Čaka sa na ďalšie pokračovanie súdu. Ďakujem a ostavam s pozdravom. Iva.
Mgr. Jozef Kukuča
7. 3. 2014 07:03
Odpoveď č. 57 pre Ivku, dobrý večer. Načrtla ste aj predkupné právo, budem sa venovať vo svojej odpovedi aj predkupnému právu, je tam možnosť ako napraviť krivdu. Koľko a kto zo spoluvlastníkov dal peňazí do kúpy svojho podielu, nemá vplyv na to, aký veľký bude ich podiel. Napr. niekto mohol dostať svoj podiel darom, zadarmo, a ten druhý čo zaň zaplatil by mohol povedať zo závisti, daj mi trochu zo svojho podielu, veď si níč neplatil. Záleží, koľko bol ochotný za svoj podiel zaplatiť. Vyjadrím sa aj k Vašej vete : „Obe časti domu vystupovali ako samostatné bytové jednotky . ....uzamknuté... Odpoviem situáciou : Manželia sa rozvedú, a naďalej bývajú v 2 izbovom byte, a keď sa každý sa zamkne do svojej izby, nevzniknú tým dva jednoizbové byty s právom prechodu cez chodbu do kúpelne. Dôvodom že Správa katastra neevidovala vecné bremeno práva prechodu cez chodbu domu do Listu vlastníctva môže byť to, že strany nepodali na Správu katastra Návrh na vklad. Prepáčte, ak sa spýtam : Ako má Správa katastra vedieť, že má zapísať do LV právo prechodu, keď ju nikto o to nepožiada ? Okrem toho chce aj peniaze za vklad. Konkrétne 66 eur. Možno strany žiadali právo prechodu ale nezaplatili. Vy pani Ivka uvádzate, že spoluvlastníkovi prednej väčšej časti (56 %) patrí spoluvlastnícky podiel ½ a spoluvlastníkovi zadnej časti menšej mi vyšlo (44%) patrí spoluvlastnícky podiel ½, to je iba Váš výklad. Ja mám na to iný výklad. Je potrebné odlišovať spoluvlastnícke právo od užívacieho práva. Správne má byť povedané : Obaja spoluvlastnia rovnako, každý ½, tzn. každý 50 % z celej nehnuteľnosti, ale ak by bola podlahová plocha domu napr. 100m2, spoluvlastník väčšej prednej časti by mal užívacie právo k 56 m2, a spoluvlastník menšej zadnej časti by mal 44 m2. Tá ½ pre každého je ideálnou polovicou, teda každý má polovicu z tej strechy domu, záhrady, pivnice, z kanalizácie, teda spoločných častí. Ideálna polovica preto, že nemajú stanovenú deliacu čiaru geometrickým plánom čo komu patrí, iba užívanie si rozdelili nerovnomerne. Má to význam aj k žalobe na zrušenie spoluvlastníctva, ktorú spomínate. Zákonné záložné právo vyplýva zo zákona, nie je zapísané v Liste vlastníctva. Znamená povinnosť spoluvlastníka, ktorý chce predať svoj podiel, aby ho najprv ponúkol ostatným spoluvlastníkom, až keď v určenej lehote odmietnu, alebo nereagujú, alebo nerešpektujú cenu, potom môže predať treťej cudzej osobe. Povinnosť ponúknuť nemá, ak predáva blízkej osobe. Blízka osoba je aj tá, ktorej újmu pociťuje ako svoju vlastnú újmu, teda nie len pokrvní príbuzní. Ak porušil niektorý z podielových spoluvlastníkov povinnosť ponúknuť svoj spoluvlastnícky podiel, a urobil prevod na tretiu cudziu osobu nech ten ohrdnutý nepovšimnutý spoluvlastník dá žalobu na súd na vyslovenie relatívnej neplatnosti prevodnej zmluvy podľa §40a OZ proti spoluvlastníkovi ktorý neponúkol. Aj na zákonné predkupné právo zakotvené v § 140 v OZ sa použije tiež všeobecná právna úprava o predkupnom práve uvedená v § 602 OZ. Alebo sa môže domáhať voči nadobúdateľovi (tretej osobe) kupcovi, aby mu spoluvlastnícky podiel ponúkol za rovnakých podmienok, za ktorý ich kúpil od spoluvlaqstníka, ktorá mala ponukovú povinnosť. Ak nadobúdateľ, (tretia osoba) dobrovoľne tak neurobí, môže sa spoluvlastník domáhať na súde, aby vydal rozsudok, ktorým sa nahradí prejav vôle nadobúdateľa, že predáva svoj nadobudnutý podiel záujemcovi spoluvlastníkovi (§ 161 ods. 3 O.s.p.). Toto je veľká právomoc súdu nahradiť podpis na prevodnej zmluve a ohrdnutý spoluvlastník tak získa to, čo mu mali ponúknuť. O to viac, že vlastnícke právo je nepremlčateľné. Toto by som použil vo Vašom prípade. Ktokoľvek kupuje spoluvlastnícky podiel, má si overiť či bolo najprv ponúknuté ostatným, inak o to môže prísť, samozrejme sa mu vráti čo zaplatil. Možno bola zrobená ponuka, ale neurčilo sa, do kedy má záujemca zaplatiť. § 605 OZ hovorí : Ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má predaj uskutočniť, musí záujemca spoluvlastník vyplatiť hnuteľnosť do ôsmich dní, nehnuteľnosť do dvoch mesiacov po ponuke. Ak táto doba uplynie márne, predkupné právo zanikne. Ponuka sa vykoná ohlásením všetkých podmienok; ak ide o nehnuteľnosť, musí byť ponuka písomná. Inak vedomosti som čerpal aj z rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4 Cdo 48/2009, zo dňa 30. júna 2010, ktorý sa podrobne zaoberá nesplnenou ponukovou povinnosťou zákonného predkupného práva.Taktiež sa domnievam, že i keby uzatvoril zmluvu o budúcej zmluve nový vlastník, to by neposilnilo terajšie jeho právne postavenie, to jeho postavenie zakotvila až riadna kúpna zmluva. Budúca či bola alebo nie, nemá právny význam v tomto kontexte. Pani Ivka položila ste mi nasledovné otázky, každú som najprv očísloval a ku každej hneď odpovedal : 1.- vá Vaša otázka k č. 57 : Môže sa takéto správanie nového spoluvlastnika následným podanim žaloby na sud, považovat za násilné správanie spoluvlastnika odporujúce dobrým mravom ? 1. – vá odpoveď : Zákon používa pojem násilné správanie v Občianskom zákonníku v § 142 odsek 1 v tejto súvislosti : Súd vec neprikáže do vlastníctva na základe žaloby o zrušenie spoluvlastníctva tomu spoluvlastníkovi, ktorý sa násilne správa voči ostatným spoluvlastníkom. Zákony neuvádzajú aké správanie sa považuje za násilné. Trestný zákon uvádza, že násilie môže byť fyzické, aj psychické. Násilie je prekonanie odporu, napr. zámky, ale aj vôle človeka. O tom, či boli porušené dobré mravy, vždy rozhoduje súd, mali by byť hrubo porušené, nestačí trochu. Každé násilie je aj porušenie dobrých mravov. Za násilné správanie osoby sa nepovažuje to, že sa obráti na spravodlivý súd aby rozhodol je spor. Cítite, že urobil úskok a ešte sa obrátil aj na súd. Lenže požiadať súd o rozhodnutie je ústavné právo, pretože je napísané v Ústave. Za násilné správanie sa nepovažuje ani kúpna zmluva, ani kupec za násilného, keď bola zmluva uzavretá bez násilia a bez nátlaku, bez vyhrážania. Aj keď nespĺňala podmienku ponuky z predkupného druhému spoluvlastníkovi. 2. – há Vaša otázka k č. 57 :Môže sa stať prevod v katastri neplatným, lebo priloženy sudnoznalecky posudok ku kupnopredajnej zmluve bol použity z dedičského konania 6 rokov starý a oceňoval iba zadnu čast nehnutelnosti a nie celu nehnutelnost? 2. – há odpoveď : Nie, znalecký posudok nespôsobuje neplatnosť zmluvy, ani čas vypracovania posudku nemá vplyv na platnosť, ale ak sa zmenili podmienky a cena, druhá strana môže namietať neaktuálnosť posudku, a vyvrátiť to novým znaleckým posudkom ktorý vypracuje na vlastné náklady, a v súdnom spore ktorý musí v tej veci, teda neplatnosti prevodnej zmluvy z dôvodu nesplnenia ponukovej povinnosti z predkupného práva bude požadovať uhradenie nákladov ak bude úspešná. Ak sa rozhodne pre neplatnosť, ja doporučujem ako som vyššie spomínal napadnúť nového vlastníka na súde, aby práve za tu nízku cenu čo kúpil za cenu uvedenú dedičskén konaní predal Vám, vyzvať ho, ak nie, navrhnúť súdu aby nahradil jeho podpis. Pošlete súdu kúpnu zmluvu na prednú časť, kúpnu cenu z dedičského, súd za podpíše za neho, vy zaplatíte, a kúpnu zmluvu predložíte podpísanú súdom na jednej strane a Vami na druhej strane Správu katastra a je to Vaše. 3. – tia Vaša otázka k č. 57 : Vlastnička prednej časti nebola nikdy požiadaná k spristupneniu jej časti na ocenenie, a to ani vtedy, keď so žalobou na sud o vyporiadanie spoluvlastnickeho podielu bol vypracovaný nový znalecký posudok, zohľadňújuci znova iba spoluvlastnikovu zadnú časť nehnuteľnosti. 3. – tia odpoveď : v Tejto treťej odpovedi ste dala tiež dve otázky, a) na znalecký posudok, b) na žalobu o vyporiadanie . talkže za a) Napríklad v zákone 527/2002 o dražbách úplné znenie je § 12 s názvom „Ohodnotenie predmetu dražby“, a v odseku 3 uvedené, citujem : „Ak osoba, ktorá má draženú nehnuteľnosť v držbe, neumožní ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobná spoločnosť k dispozícii. (Z dostupných údajov sa rozumie z listín s katastra, kúpnych zmlúv, Listu vlastníctva, Osvedčenie o dedičstve píšete že bola tá polovica spoluvlastníctva s menším užívacím právom v roku 1995 prededená, tam je vždy stanovená cena nehnuteľnosti, robí ju notár. K tomu používa aj § 12 odsek 1 ten hovorí : zaistíť ohodnotenie predmetu dražby možno aj podľa ceny obvyklej v mieste a čase konania dražby. Ak ide o nehnuteľnosť, cena musí byť určená znaleckým posudkom. Zdalo by sa, že tento odsek 1 nie je v súlade s odsekom 3 . Ale je v súlade, všimnite si že odsek 1 nehovorí o tom, že znalec musí byť prítomný vnútri nehnuteľnosti, stačí napríklad podľa odseku 3 že môže hodnotiť aj z iných dostupných zdrojov, ten odsek 3 je novela. Stačí že bol napr. vonku a s katastra si stiahol pôdorys. To sú veci čo ? Zatiaľ čo ste Vy v práci, usilovne sa prijímajú zákony, ktoré Vám pomôžu uľahčiť život. Čo bolo bolo, už je to inak. Takže Vaše predstavy o ocenení sú tak 2 až 3 roky pozadu oproti prijatým novelám zákona o ocenení. Tak sa nepýtajte mňa, ako je to možné, že tam znalec nikdy nebol, ale opýtajte sa, prečo zákon dovoľuje znalcovi oceniť, aj keď tam nikdy nebol. Odsek 1 ešte doplňa vetu : „Znalec ohodnotí aj závady, ktoré v dôsledku prechodu vlastníctva alebo iného práva nezaniknú, a upraví príslušným spôsobom odhad ceny.“ Tak si spravte výklad tejto vety sama, alebo požiadajte o výklad Najvyšší súd. b) Spomínate a asi máte na mysli žalobu na ZRUŠENIE spoluvlastníctva a následné vyporiadanie, neuvádzate celý názov žaloby, bez zrušenia niet čo vyporiadať. Asi nový vlastník zadnej časti chce touto žalobou získať aj prednú časť, nie ste presná vo vyjadrovaní v tejto otázke. Neuvádzate, čoho sa v žalobe na zrušenie spoluvlastníctva domáha, či geometrickým plánom na rozdelenie toto tu bude moje a toto tvoje, alebo súd prikáže druhú polovicu spoluvlastníctva len jednému a toho jedného zaviaže zaplatiť za nadobudnutú polovicu a tak sa stane spoluvlastníkom 1/1 celého domu a ten druhý musí von. Súd má aj tretiu možnosť, vyporiadať a zrušiť spoluvlastníctvo tak, že nariadi dražbu nehnuteľnosti, a vyplatí obe polovice úplne iný záujemca, a stane sa vlastníkom celej nehnuteľnosti 1/1. Často to býva nastrčená osoba. Nakoľko nie neuvádzate predmet žaloby, citujem zákon, vy si vyberte, ktorý § sa Vás týka,: Podľa Občianskeho zákonníka zákona č. 40/1964 konsolidované znenie §141 ods. 1 : „Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vysporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná“. Podľa §142 ods. 1 Občianskeho zákonníka: „Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vysporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému spoluvlastníkovi. Vec neprikáže do vlastníctva na základe žaloby o zrušenie spoluvlastníctva tomu spoluvlastníkovi, ktorý sa násilne správa voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov“. Toľko citovanie zákona. 4. – tá Vaša otázka k č. 57 : Aké náležitosti musi obsahovať kupnopredajna zmluva pri prevode 1/2 podielu podľa listu vlastnictva, i keď uživaci stav vyše 60 rokov opisaný v pôvodnej kupnopredajnej zmluve (notarsky overenej) medzi vlastnikmi je iný? 4. Odpoveď : Náš OZ v typológii zmlúv pozná Kúpnu zmluvu. Nie Kúpno predajnú zmluvu. Tento názov kúpno predajná sa používal v Obč. zákonníku od roku 1918 až 1950, preto ešte akosi zotrváva medzi luďmi. Podľa platného Občianskeho zákonníka sa rozumie kúpnou zmluvou aj predaj aj kúpe, nemôže jedna strana kúpiť ak by druhá strana nepredala. Náležitosti kúpnej zmluvy sú podľa OZ všeobecné podstatné, strany, predmet, cena, prejav vôle že jedna strana predáva druhá kupuje, a potom osobitné dojednania naše právo ich označuje bohužiaľ ako nepodstatné. Myslí sa nepodstatné z hľadiska toho, že aj bez nich je zmluva platná. Bez podstatných náležitostí však zmluva platná nie je. Aby ste tomu rozumela, užívanie vymedzenie kto a čo bude užívať, je to vecou dohody oboch strán, aj jednoho spoluvlastníka ½ aj druhého. Ak ten druhý nebude súhlasiť s vymedzením užívacieho práva, tak nedôjde k dohode a k predaju. Ak jedna strana podielnik svoj diel predá tretej strane, tak tá druhá strana zostávajúci podielnik nemá ako ovplyvniť, čo si tie strany dohodli v zmluve, môže len konkrétny text časť zmluvy napadnúť na súde, že je v rozpore s dohodnutým stavom pred 60 rokmi. Stav opísaný v notárskej zápisnici o užívaní je dohodnutý právny stav (de iure), ako by to malo byť. V skutočnosti (de facto) užívajú inak. Opäť tu musíte brať do úvahy nie vlastníctvo, ale užívanie. Užívanie môže byť dohodnuté inak ako vlastníctvo, to by som poprosil aby ste pochopila a oddeľovala to. Pýtate sa, ako dosiahnuť užívanie de facto v súlade s de iure. Podľa mňa jednoducho. Začnem užívať od zajtra tak, ako je dohodnuté v zápisnici od notára de iure podľa práva pred 60 rokmi. Ak začne ten druhý podielnik brániť v užívaní, podám tzv. zakazovaciu žalobu na súd, aby sa podielnik súdne zdržal určitého správania, v ktorej sa budem domáhať, aby súd zakázal neoprávnenej strane brániť jej oprávnené užívacie právo. Dosiahnem to do rozsudku. Ak aj po právoplatnosti rozsudku bude ďalej brániť užívaniu, tak pokuta za marenie rozsudku je 3300 ,. eur, a to aj opakovane. Vyjde na mizinxy, príde v exekúcii o ten svoj podiel, a v dražbe si ho odkúpi tá strana čo jej bolo bránené v užívaní. 5. – ta Vaša otázka k č. 57 : Dá sa zmeniť zápis v katastri na LV a vytvoriť nový geometrický plán, ktorý by zodpovedal skutočnosti? Ako si ma spoluvlastnik brániť svoje majetkové právo ? 5. Odpoveď : Tu treba namietnuť proti tewj žalobe tie možnosti ako som uviedol v odpovedi č. 3, ake sú možnosti zákona na zrušenie spoluvlastníctva. Ak ale chcete vytvoriť gometrický plánom dve samostatné bytové jednotky dvoch spoluvlastníkov, aby sa stal jeden spoluvlastník prednej svojej časti vlastníkom 1/1 podlahovej plochy 56 %a nie ½ , a spoluvlastník zadnej časti aby sa stal vlastníkom 1/1 zostávajúcich 44 % podlahovej plochy, niečo ako malý činžiak, to asi nepôjde z týchto dôvodov. Musí tam podľa zákona vzniknúť aspoň 4 bytové jednotky aby to bol obytný dom, a geometrické delenie tá deliaca čiara sa musí robiť zvisle, nie vodorovne. 6. Vaša otázka : Podotýkam, že od roku 2005 spolumajitelia nechávajú nehnuteľnosť chátrať, je neobyvateľná, steny sú mokré, plesnivé, zatuchnutý smrad sa širi po celej ich časti chodby, okná sú porozbijané, spadnutý komin na chodbe je zdrojom úrazu. Spoluvlastnička prednej časti je tak obmedzovaná vo svojom práve uživať svoju obývateľnú čast. 6. Odpoveď : Nesmie sa nechať obmedzovať. Ústava hovorí, že vlastnícke právo je aj povinnosť. Je to povinnosť udržiavať svoj majetok tak, aby neohrozovala a nezasahoval svojimi vlastníckymi právami do práv druhých. Spoluvlastníčka prednej časti môže vykonať nutnú údržbu zadnej časti v rozsahu, aby neohrozovala jej časť. Najprv vyzvať spoluvl. zadnej časti ak nič neurobí, je to jednej z dôvodov vstupu na cudzí pozemok z dôvodu vlastnej nutnej obrany majetku. Nech objedná firmu, urobí opravu komína, stien, deratizáciu a dezinfekciu, sklenárov na okná. Náklady ktoré zaplatí firme, faktúru, vyzve na úhradu tomu, čo sa nestará a zasahuje do práv. Ak neuhradí, žaloba na náhradu škody, nákladov. Rozsudok je exekučný titul, nezaplatí, tak dražbou si to odkúpite tú opravenú časť, a exekútor Vám ako veriteľovi za opravu vyplatí čiastku z rozsudku súdu, o tú cena sa sníži ktorú zaplatíte na dražbe. Aj to je spôsob, ako nadobudne vlastníčka prednej časti aj zadnú časť bez zrušenia spoluvlastníctva. Dražbou kúpite podiel ½ a stane sa vlastníčkou 1/1. 6. Vaša otázka k č. 57 : Môže sa obrátit na iné inštitucie, ktoré by jej zaručili právo na pokojné uživanie svojho majetku, alebo musí čakať až na rozhodnutie súdu? 6. - ta odpoveď : Ano, môžete sa obrátiť v zmysle Občianskeho zákonníka na obec, na starostu, ak ste v meste tak na primátora. Citujem § OZ §3 odsek 2 : Orgány miestnej samosprávy (obec, VÚC), dbajú o to, aby nedochádzalo k ohrozovaniu a porušovaniu práv z občianskoprávnych vzťahov a aby sa prípadné rozpory medzi účastníkmi odstránili predovšetkým ich dohodou. (Musíte najprv písomne vyzvať na dohodu, a text dohody) § 4 Proti tomu, kto právo ohrozí alebo poruší, možno sa domáhať ochrany u orgánu, ktorý je na to povolaný. Ak nie je v zákone ustanovené niečo iné, je týmto orgánom súd.§ 5 „Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.“ Z mojej praxe, už som niečo podobné robil, proste privolá sa obecná polícia, alebo písomne napíšete na obec o čo ide, a oni uložia rozhodnutím ponechať veci zatiaľ tak, ako sú, aby sa nerušilo právo. Súčasne Vám uložia, aby ste do 30 dní napísala občiansku žalobu na súd. Na súd môžete napísať návrh, aby nariadil predbežné opatrenie, aby sa zachoval pokoj veciam (čo si želáte opíšete a ako je Vaše právo rušené), súd nariadi predbežné opatrenie, a súčasne Vám uloží, aby ste podala žalobu do 30 dní, v ktorej by sa rozhodlo už v merite veci, ak nepodáte žalobu, predbežné opatrenie zanikne. No a na súde v merite veci si môžete vyliať svoje srdce, kde cítite krivdu, čo chcete, ktorý § bol porušený, ako sa domáhate napraviť krivdu. 7. – ma Vaša otázka z č. 57 : Súd prisúdil spoluvlastnicky podiel žalobcovi, voči čomu sa žalovaná odvolala. Čaká sa na ďalšie pokračovanie súdu. Aký asi bude pravdepodobný výsledok ? 7- ma. odpoveď : Pravdepodobne od začiatku bola celá vec zle menežovaná, žalovaná prednej časti nebude úspešná. Odvolanie nebolo dostatočne kvalifikované, ani nemohlo byť, keďže vecí, ktoré som tu niektoré popisoval nenavrhla na okresnom súde, na krajskom súde už nemôže. Mohla navrhovať len do vyhlásenia uznesenia že dokazovanie je skončené. Na neskôr predložené dôkazy súd neprihliadne, iba ak by ich zmeškanie nezavinila, to je arbitrárna prejednacia zásada v občianskom práve v §§ 118 až 120 súdneho poriadku. Neviem podrobnosti ani na analýzy nemám čas. Odvolací druhoinštančný súd už asi nebude robiť ústne pojednávanie, rozhodne len na základe toho, že preskúma postup prvoinštančného súdu, či neprekročil to, že konal viac ako strany navrhovali, či vykonal dôkazy ktoré strany navrhovali, tie ktoré súd nevykonal, či riadne odôvodnil prečo ich nevykonal. Keď robím podania na súd ja, väčšinou sa mi splnia moje očakávania. K cudzím podaniam je mi velmi ťažko sa vyjadriť, podľa toho čo opisujete, sa môže stať, že krajský súd iba potvrdí okrasný rozsudok, nakolko na základe toho, ako vec opisujete, neverím, že podanie bolo urobené kvalitne a do hĺbky, boli tam mnohé chyby, ani ste nevyužili správne možnosti. Viete, keď sa podania len opisujú z internetu v prípadoch zrušenia spoluvlastníctva, predkupných práv, opisujú sa zákony pred ktoré sa iba vloží domnievam sa, mám za to, je velmi slabá argumentácia. Právo je dnes velmi zložité, a dôležité sú prvé kroky, ktoré neskôr nemožno meniť. Zistil som, že aj mnohé odborné osoby opisujú podania, zmenia tam mená, a opisujú texty zákonov. Podanie pred očami laikov tak vyzerá velmi odborne, kvalifikovane, ale ani netušia že je len opísaný zákon,. Veď stačí napísať čísla zákona, §, odseku, písmena. Súd vie čítať a nájsť si paragrafy. Tieto osoby to majú ľahké, pretože opísaním zákona urobia mnohostranové podania, laici nerozumejú, nakopírujú to. Ale to nie je argumentácia. Zákony netreba dokazovať ani všeobecne známe skutočnosti. Stretol som sa s mnohými takýmito podaniami, ja za tento stav nemôžem. Moje odporúčania berte ako informatívne, nezodpovedám za škody ak sa budete riadiť mojimi odporúčaniami, o krokoch ktoré odporúčam sa najskôr poraďte so svojím advokátom, až keď ich on schváli, potom tak postupujte. S pozdravom veľa zdaru a úspechu v súdnom konaní praje JK
JAROSLAV
4. 3. 2014 14:03
Súrodenci sme predali pozostalosť /byt/ po zosnulých rodičoch. Otázka znie, či budeme musieť podať daňové priznanie, alebo toto bude podávať kupujúci ?
Mgr. Jozef Kukuča
4. 3. 2014 14:03
Odpoveď pre Jaroslav č. 56. Prajem pekný deň. ano podávate, aj keby ste neplatili daň. Predávajúci priznáva príjem. Kupujúci neplatí, nepodáva. Iba ak by bol kupujúci verejný činiteľ, priznáva nadobudnutie. Kupujúci iba prizná nehnuteľnosť na obci, aby platil daň z nehnuteľnosti obci napr. z bytu sa platí okolo 30 eur za rok podľa výmery v m2. Vy predávajúci zase vyplníte tlačivo odhlásite vlastníctvo na obci, že už nie ste majitelia. Ak ste na obci neurobili prihlásenie, tak prihlásite vyplníte spätne, zaplatíte napr. 30 eur za rok alebo alikvotnú časť z roka od vlastníctva do predaja, a súčasne odhlásite vlastníctvo ku dňu predaja. V tlačive vypĺňate na obci/meste, komu ste predali. Čo sa týka znaleckého posudku kvôli následnému predaju zdedenej veci aby ste si vedeli odpočítať z ceny predajnej, mohli by ste použiť aj ocenenie nehnuteľností v osvedčení o dedičstve od notára, tam je cena, a tiež si môžete prečítať aj odpoveď č. 47. S pozdravom JK
Anna
1. 3. 2014 12:03
Ďakujem srdečne za Vašu odpoveď a zároveň sa ospravedlňujem za nezrozumiteľnú otázku.Upresním a ak môžete , prosím , odpovedzte ešte raz (príp. na mail.) Byt mali rodičia v bezpodielovom spoluvlastníctve.Byt prenajal údajne otec / o čom pochybujem/ len pár dní pred smrťou nejakému mne aj matke neznámemu človekovi.O tom, že sa ich byt prenajíma nebola informovaná,neviem či o tom vedel otec.Nájom vybavil brat a je na zmluve podpísaný aj namiesto otca aj matky.Zároveň/keďže otec zomrel/ nahlásil na DÚ ako prenajímateľa bytu matku. Bez jej vedomia.Matka je ZŤP a opatrujem ju u mňa mimo jej trvalého bydliska.Som ako jej opatrovateľka splnomocnená spravovať jej záležitosti. V byte bývajú úplne cudzí ľudia, ktorých som nikdy nevidela ani ja ani moja mama. Dedičské konanie v tomto prípade bytu prebehlo takto : matka so svojou polovicou s BSM mala podiel ¾ , 1/6 brat a 1/6 brat. Teraz mám 5/6 ja a 1/6 brat. Ide o to že neviem ako mám postupovať . Ako vysťahovať nájomcu , ktorému zmluva na dobu určitú skončila pred niekoľkými mesiacmi a stále tam býva? Musím podať daňové priznanie za mamu alebo môžem príjem z prenájmu zdaniť ja ? Ak sa byt uvoľní a budem ho chcieť po vysporiadaní s bratom predať , keď som 1/6 nadobudla dedením a 4/6 darovaním, budem platiť daň? Brat už teraz nič nerieši. Prajem pekný deň! Anna
Mgr. Jozef Kukuča
1. 3. 2014 12:03
Dobrý deň, k otázke 54 pre Vás p. Anna, doplňujúca a opakovaná odpoveď k Vašej otázke č. 54. Nemusíte sa ospravedlňovať, preto som tu, aby som Vám zdarma analyzoval situáciu, ktorú popisujete s hľadiska práva. Už sa mi bude lepšie odpovedať, hlavne odporučiť konkrétne postupy. Chýba mi len dátum úmrtia otca a dátum uzavretia zmluvy o nájme k bytu, aby som mohol porovnať čas podpisov a oprávnenosť osoby pre platnosť zmluvy. Keďže ste doplnila skutkovú podstatu, o všeobecné skutočnosti, ktoré som potreboval, aby som sa relevantne vyjadril ako máte postupovať, poskytujem Vám presnejšiu odpoveď. Predovšetkým urobím rozbor, či vôbec tá tzv. nájomná zmluva k bytu je platná. Takže : Nájomnú zmluvu k bytom upravuje Občiansky zákonník. Napr. k nebytovým priestorom obchodom, kanceláriam, pozemkom, sa ide podľa zákona o nájme k nebytovým priestorom. Občiansky zákonník upravuje náležitosti nájomnej zmluvy, okrem toho aj všeobecné náležitosti pre každú zmluvu pre jej platnosť v oblasti zmluvného práva . Všeobecné náležitosti musí mať každá zmluva aby bola platná, teda aj nájomná, kúpna, darovacia. Jednou z týchto náležitostí je aj súhlas strán so zmluvou. Napr. neplatná je každá zmluva, ktorá je v rozpore so zákonom, alebo sa prieči dobrým mravom, bola uzavretá v tiesni a súčasne za nápadne nevýhodných podmienok, alebo uvádza úmyselne jedna strana uvádza do omylu druhú stranu, alebo si dohodnú vec nemožnú podľa vedeckých poznatkov, nekalé a nepoctivé obchodné praktiky, alebo si dohodnú v zmluve, že nikdy nie je možné od zmluvy odstúpiť, to by mal každý právnik tieto veci sypať naspamäť . Občiansky zákonník hovorí dosť zložito že aby bola zmluva platná, prejav vôle prejavený navonok musí byť v súlade so skutočnou vôlou. Občiansky zákonník nazýva zmluvy právnym úkonom. Ako majú ludia vedieť, že právny úkon je aj zmluva podpísaná v hostinci, v reštaurácii, na železničnej stanici. Dôležité je aj okamih, kedy zmluva vznikla. Taktiež aj ústne zmluvy sú platné, ak sa netýkajú prevodu nehnuteľností, alebo tam, kde zákon výslovne ustanovuje písomnú zmluvu. Zmluva vzniká vtedy, ak obe strany prijmú písomnú zmluvu podpisom. Ústne zluvy vznkajú aj konaním osoby, že niečo robíte. Napr. kúpite si cestovný lístok, okamihom keď nastúpite do vlaku, ste uzavreli obe strany zmluvu o preprave. Prídete do reštaurácie, a poviete čašníkovi, že chcete šniclu, práve ste platne uzavreli obe strany (kuchár) a Vy dve zmluvy, jednu ústnu kúpnu zmluvu na šniclu, a druhú ústnu nájomnú zmluvu o prenájme stoličky, na ktorú ste si sadli (to je to mlčky konanie, ste si sadli). K tej nájomnej zmluve k bytu : Súhlas na písomnej zmluve sa potvrdzuje vlastnoručným podpisom strany. Nepodpísaná zmluva je neplatná. Tiež je zmluva neplatná ak je podpis sfalšovaný, tomu sa hovorí error sobjekt, neoprávnený subjekt podpísal nájomnú zmluvy. Píšete že ju podpísal Váš brat. V čase keď ešte žil otec, Váš brat ešte nebol dedičom a nemohol podpisovať nájomnú zmluvu, uviedla ste že krátko pred smrťou. Mohol by, ak by dal Váš brat otcovi pred smrťou podpísať plnomocenstvo, či už generálne alebo len na ten úkon podpis nájomnej zmluvy. Aký mal Váš brat dôvod podpísať namiesto otca nájomnú zmluvu, možno išlo o fiktívnu zmluvu mal plán nejakým spôsobom získať ten byt a spolu s tzv. nájomníkmi prípadne sa s nimi rozdeliť po predaji. Prečo by sa tak ponáhľal ísť nahlásiť ten nájom na daňový úrad. Išlo o nejakú špekuláciu, ale nemal dobré info, píšete podiely. Možno bude chcieť od Vás peniaze pri predaji za zrušenie nájomnej zmluvy, pretože je spoluvlastník 1/6, a treba aj jeho podpis k predaju bytu. Píšete, že zmluva bola uzavretá na dobu určitú, a nájomníkov ste nikdy nevidela a bývajú ďalej. Ak by ešte neuplynul čas nájmu, odporučil by som Vám dať návrh na súd, aby súd vyslovil neplatnosť zmluvy z dôvodu, že v čase podpisu váš brat nebol oprávnený ju podpísať, ani ju nahlasovať a registrovať na daňovom úrade, Váš otec vtedy ešte žil a brat nebol dedič,. Na čo však dávať neplatnosť zmluvy, ktorej čas už uplynul, a nie je účinná. Ani výpoveď nie je treba dať, načo keď už skončil nájom. Nemožno dať výpoveď nájmu, ktorý skončil. Doporučujem tento postup : Na zmluve si pozrite mená nájomníkov, a pošlite im s DORUČENKOU do vlastných rúk na adresu do toho bytu, aby sa do 15 dní od doručenia vysťahovali. Ak neodpovedia, alebo neprijmú výzvu, nevysťahujú sa, nevadí. Zákon považuje za fikciu, že bolo doručené, ale odmietli. Potom dáte na súd žalobu na vypratanie z bytu, ktorú podpíše aj Váš brat za svoju 1/6, že tam bývaju neoprávnené osoby, priložíte k žalobe tú nájomnú zmluvu a uvediete že že nájom dňa XY skončil, priložíte tú dobrovoľnú výzvu na vysťahovanie, priložíte fotokópiu tej doručenky do vlastných rúk !!! Aj keď súd vydá rozsudok, že neoprávnené osoby sa majú vysťahovať s bytu, aj tak to nemusia urobiť. Exekučný poriadok bol preto novelizovaný o ďalší spôsob exekúcie a to exekúcia vyprataním z bytu. S rozsudkom pôjdete za exekútorom a požiadate ho o vysťahovanie. On príde, spolu s PZ, zámočníkmi, vykáže s bytu neoprávnené osoby, čo tam sú. Ich veci im naloží a dá do úschovy na obec ak si ich nebudú chcieť zobrať. Vy si byt prevezmete a uzamknete. Od tej doby, ak by sa tam tie vykázané osoby znova v tom byte ukázali odomknú si, čelia trestnému oznámeniu na porušovanie domovej slobody až 2 roky odňatia slobody, ak ich tam samozrejme sama nepozvete. Takto upravuje Vašu vec naše právo. Môžete aj tak urobiť, že odkúpite od brata tú 1/6 a potom už na výzvach a žalobách a na kúpnej zmluve, podľa ktorej predáte byt, bude uvedené len Vaše meno aj Váš podpis. Za vyjadrenie a prípadnú škodu z mojej rady nezodpovedám, moje vyjadrenie má len informatívny charakter a odporúčací, konzultujte ešte s advokátom,. Čo sa týka registrácie daňovému úradu, hneď po výzve aby opustili nájomníci byt, podajte odhlášku nájmu, a uveďte im, že to nie sú nájomníci, nájom skončil, a že okupujú byt protiprávne, že nemajú právny dôvod tam bývať, a vy ste urobili výzvu = prejav vôle písomný, že si neprajete, aby tam ďalej bývali. Pretože oni môžu bývať dovtedy, dokedy im neprajavíte že už nechcete aby ďalej bývali, a že ste noví majitelia dediči, v tom je ten fígel, oni by mohli povedať na súde, že oni boli do bytu vpustení oprávnene a nevedeli že ako noví majitelia si už neprajete, aby ďalej bývali. Preto to musíte písomne, aby ste mali dôkaz, že ste to urobila, a výzvu musí podpísať aj brat. Aspoň uvidíte na čom ste, ak brat výzvu na vasťahovanie nebude chcieť podpísať a dozviete sa ako sa vlastne veci majú, aké úmysly brat má. Aby ste nebola prekvapená. Potom by už pomohla len žaloba na zrušenie spoluvlkastníctva a jeho vyplatenie, pretože ste majoritná väčšinová vlastníčka. Neviem, o čo tu s jeho strany ide, ale aby ste nebola prekvapená, ak by on na súde vytiahol novú nájomnú zmluvu, ktorú uzavrel s nimi on po smrti otca. Preto až návrhom na súd sa dozviete o čo ide, lebo súd vyzve aj nájomníkov, aj Vášho brata aby sa do 10 dní písomne vyjadrili. Môžete potom na DÚ aj písomne oznámiť číslo spisu žaloby na súde o vypratanie z bytu. Dúfam že táto odpoveď Vás uspokojí lepšie, ako predchádzajúca. S pozdravom Jozef Kukuča
Peter
24. 2. 2014 10:02
Dobrý deň, zámennou zmluvou sme si s vlastníkom susediaceho pozemku vymenili pozemky s rovnakou výmerou.Až neskôr som zistil že na jeho pozemku asi rok pred zámenou bola daná ťarcha z dôvodu pôžičky -záložného práva na pozemok, pričom veriteľ a dlžník boli s.r. o.-čky. Chcem sa spýtať čo z toho teraz pre mňa ako majiteľa pozemku vyplýva a hlavne, či v najhoršom prípade (špekulácie) mi môže byť siahnuté aj na iný majetok ktorý vlastním. Ďakujem.
Mgr. Jozef Kukuča
24. 2. 2014 10:02
Odpoveď pre Petra č. 55. Posielam Vám pekný pozdrav, ale odpoveď asi nebude taká priaznivá. Zhrnutie : Stal ste sa vlastníkom založenej nehnuteľnosti, a Váš sused vlastníkom Vašej nezadĺženej nehnuteľnosti. Jeho s.r.o sa stala vlastníkom Vašej nehnuteľnosti. Nie je dôležitý spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti, že teda titulom bola zámenná zmluva, ani to, že predchádzajúci vlastník bola právnícká osoba teda obchodná spoločnosť typu s.r.o. Nie je rozhodujúce pre Vašu odpoveď na otázku ani to, že subjektom, ktorý sa stal veriteľom na základe záložnej zmluvy (asi) je tiež právnická osoba. Rozhodujúce je celkom iné, a to vôbec nespomínate. Ako vidíte, zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti z titulu pôžičky nie je vôbec právnou prekážkou k prevodu vlastníckeho práva. Je jedno, či to bolo urobené zámennou, kúpnou, darovacou alebo inou zmluvou, napr. zaopatrovacou. Správa katastra povolila vklad. Ja len dúfam že ste urobili k tej zámennej zmluve návrh na vklad na kataster ? Alebo nie ? Neuvádzate to, čo je na Liste vlastníctva. Viete, ludia radi podsúvajú svoje názory právnikom, a čo je uvedené na Liste vlastníctva to vôbec ani nespomenú. Ja mám tsakú zásadu, že v podstate dokedy nevidím List vlastníctva, aktuálny a s kolkami, žiadne návrhy ani prevody nerobím. Ťažko potom aj niečo odporúčať, pretože nakoniec sa ukáže, že v liste vlastníctva je celkom niečo iné než čo mi ludia tvrdia a predostrú. Píšem to aj pre ostatných, prosím Vás ak chcete relevantné odpovede, uvedťe mi stav na Liste vlastníctva pred a po prevode vlastníctva. Možno že ste si urobili zámennú zmluvu len tak doma, nepodali na Správu katastra, neurobili Návrh na vklad to znamená neuplatnili sme návrhový intabulačný princíp a to úplne mení situáciu. V tomto prípade by takáto zámenná zmluva doma na stole bola platná len medzi vami stranami, inter partes. Ako mám doporučiť postup, keď mi neuvediete základné veci. Mohlo sa napríklad stať, že ste uplatnili a podpísali aj Návrh na vklad zámennej zmluvy, podpisy ste osvedčili na zámennej zmluve, ale nepodali ste to na správu katastra. Podľa zákona tak máte čas urobiť ešte dva roky je to v platnosti, ak ste dodržali formu. A ešte mnoho ďalších prípadov mohlo vzniknúť. Popritom stačilo uviesť, dali sme to na Správu katastra, aj Návrh na vklad, ten vklad povolil a teraz som vyznačený na LV ako vlastník pôžičkou zaťaženej nehnuteľnosti. Jednou vetou sa to dalo vybaviť. Takže pokračujem s tým, že sa iba s nebies domnievam, že sa tak stalo. Pretože mám pochybnosť že sa takto stalo z týchto dôvodov : Keď ste robili zámennú zmluvu, do nej ste museli uviesť prehlásenia že teda na nehnuteľnosti viaznu tieto ťarchy a vecné bremená : Menená nehnuteľnosť je zaťažená záložným právom s titulu pôžičky v prospech s.r.o...atď. Pokiaľ by tam takéto prehlásenie nebolo, Správa katastra by nepovolila vklad. Ak tam bolo prehlásenie že je tam záložné právo, tak ste nadobudol zaťaženú nehnuteľnosť. Vy ste musel mať vedomie o tomto záložnom práve, veď muselo byť zaznamenané v Liste vlastníctva v časti C. Ak ste si LV nepozrel, urobil ste chybu. Pravdepodobne ste si nepozrel ani zámennú zmluvu, a podpísal ste ju bez toho, aby si pozrel prehlásenia v zámennej zmluve o záložných právach a ťarchách. Pokiaľ by bolo v zámennej zmluve prehlásenie, že pozemok nie je zaťažený záložným právom, v skutočnosti bol môžete trestne oznámiť PODOZRENIE z trest. činu podvodu. Opakujem podozrenie, ak sa to nepreukáže mohol by Vás on zažalovať s krivého oznámenia. Alebo môžete dať žalobu na náhradu škody, alebo žalobu na zrušenie a neplatnosť zámennej zmluvy na súd, že ste bol uvedený do omylu a taký právny úkon je neplatný. Stal by ste sa po vyslovení neplatnosti zmluvy naspäť vlastníkom svojho pôvodného pozemku, otázkou je, či už aj ten nový vlastník Váš podarený sused nezaložil. Na každý prevod nehnuteľnosti sa obrátte na advokátov, alebo na dobré realitné kancelárie. Ďalšia Vaša otázka smeruje do exekučného práva otázkou : Môže mi siahnuť aj na iný majetok. Opäť neuvádzate výšku dlhu. Mal ste kontaktovať veriteľa a spýtať sa na zostatok dlhu, možno zostáva len malá časť splatiť, zanedbateľná. Možno je dlh splatený celý, ale veriteľ nepodal kvitanciu, potvrdenie o zaplatení a návrh na výmaz záložného práva. Jeden fakt je, že ak je tam dlh, zodpovedáte za jeho splatenie, inak sa môže veriteľ uspokojiť predajom pozemku na dražbe. Pokiaľ by ten dlh presahoval cenu za predaj, musíte doplatiť rozdiel, napr. zrážkami zo mzdy, alebo iným spôsobom exekúcie. Jednoducho ste prebral s nehnuteľnosťou aj dlh, a povinnosť ho splatiť. Moje vyjadrenie berte len informatívne, nezodpovedám za škody, poradte sa s advokátom. Ako sa to celé stalo, to viete Vy, neuviedol ste to. Ja som tu len načrtol ako to možno bolo. S pozdravom Jozef Kukuča
Anna
24. 2. 2014 10:02
Dobrý deň ! Prosím o radu ako postupovať.Po otcovej smrti sme matka , brat a ja zdedili byt v ktorom bývajú nájomníci.Zmluvu údajne podpísal otec tesne pred smrťou.Brat na daňovom úrade zaregistroval našu ťažko chorú matku, ktorú teraz opatrujem . Táto svoj podiel darovala mne.Ako mám postupovať ? Zrušiť maminu registráciu a prihlásiť seba na DÚ, aj keď sme dvaja spoluvlastníci? nechcem sa dostať do problémov aj keď som tých nájomníkov nikdy nevidela a byt prenajal môj brat bez môjho vedomia. /je na nájomnej zmluve podpísaný spolu s otcom , mamin podpis tam chýba/ Čo keby som sa rozhodla byt predať? Budem platiť daň z predaja?Nepotrebujem ten byt , mám s tým len starosti a obavy aby som sa nedostala do problémov pre nesplnenie daňovej povinnosti a pod. Ďakujem za pochopenie a odpoveď! Anna
Mgr. Jozef Kukuča
24. 2. 2014 10:02
Odpoveď pre Annu č. 54 : Najskôr si sám svojimi slovami zhrniem podstatu veci ako som to pochopil. Nepíšete najdôležitejšiu info : 1. Či mali byt pred smrťou otca s vašou mamou v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov, alebo 2. bol byt len a len vo výlučnom vlastníctve osobnom Vášho otca, Vaša matka nebola uvedená v LV ako manželka. Nevidel som stav na Liste vlastníctva k bytu v čase, keď otec žil. Či Vaša mama mala už vtedy právny vzťah k bytu BSM 1/1, teda bola tam uvedená len ako manželka, pretože ho nadobudli v čase trvania manželstva spolu. Preto musím rozobrať oba prípady, Vy si vyberte, ktorý prípad sa u Vás stal, a ten bude pre Vás použiteľný. 1. Takže prvý prípad : uvažujem že byt bol V BSM 1/1 a Vaša matke a manželka Vášho otca bola uvedená na LV. Tento prvý prípad má zásadný vplyv na dedičské právo výšky resp. velkosti zdedených podielov, a taktiež právny význam na platnosť nájomnej zmluvy. Má to vplyv na to, že ak bola Vaša mama v režime BSM 1/1 k bytu, nájomná zmluva nemá zmysel , pretože je vlastne bezpodielová spoluvlastníčka bytu. Ja sa pýtam príklad : Ja mám byt ako vlastník (spoluvlastník) a urobím sám so sebou nájomnú zmluvu, bude platná ? A ešte sa budem registrovať na daňovom úrade, že som ako vlastník urobil so sebou nájomnú zmluvu k svojmu vlastníctvu a pobežím sa ešte registrovať na daňový úrad, že chcem platiť daň z nájmu pretože som uzavrel nájomnú zmluvu k svojmu byty, hm. Mňa by zaujímalo, či tam vôbec bola určená aj výška nájmu, vôbec nespomínate na účely výpočtu daní. Ja sa domnievam, že takáto nájomná zmluva je relatívne neplatná a Váš brat ju nemal ísť ani registrovať na daňovom úrade. Relatívnosť platnosti znamená, že je v platnosti dokedy si strany nevyslovia alebo sa nedomôžu vyslovenia neplatnosti. Minimálne ste mali túto nájomnú zmluvu spomenúť v dedičskom konaní do súpisu pohľadávok, resp. aktív a pasív a nech by notár rozhodol čo s tým. Otec teda za života urobil nájomnú zmluvu s Vašou mamou a vtedy jeho manželkou a Váš brat rýchlo išiel tento nájomný vzťah ohlásiť daňovému úradu. Dedičské konanie v tomto prípade bytu prebehlo takto : V rámci vyporiadania BSM by Vša matka dostala polovicu bytu a druhá polovica bytu po otcovi by sa rozdelila na 3 tretiny z otcovej polovice, 1/3 z otcovej polovice Vy ako dcéra, druhú tretinu Váš brat resp. syn po otcovi, a treiti tretinu by zdedila Vaša matky. Takže Vaša matka so svojou polovicou s BSM – ka by mala podiel ¾ , 1/6 Vy a 1/6 Váš brat. Ak by Vám matka dala svoje ¾ tak Vy ako dcéra by ste mala 5/6 a Váš brat 1/6. Ale ako hovorím, nevidel som LV čko, a neuvádzate podiely ani pred dedičským konaním ani po. Doporučený postup : Vaša mama nech Vám písomne ako dedičke dá výpoveď nájomnej zmluvy, a Vy pôjdete na daňový úrad (finančnú správu po novom) a vyplníte odhlášku nájmu v daňovom priznaní taký krížik na odhláške daňovníka vyplníte, formulár si vyžiadajte na finančnej správe. 2. Druhý prípad : Byt bol v osobnom vlastníctve len Vášho otca, teda pri dedičstve nejde do súpisu majetku patriaceho do BSM, nebude sa vyporiadavať. Dedíte potom podľa prvej dedičskej skupiny. Čo sa týka daní z prevodov, daň z dedičstva je zrušená, neplatíte, a daň s darovania je tiež zrušená. Domnievam sa, že ten diel od Vašej mamy ste získala darovaním, asi ste to nekupovala od vašej mamy. Neuvádzate, ako ste nadobudla podiel od mamy, ak ste robila kupnu zmluvu, v tom prípade by ste z tohto podielu platila daň, pretože by šlo o následný predaj zdedenej veci. Postup s výpoveďou nájomnej zmluvy a odhláškou ten istý. Nie je mi jasné, tam píšete nájomníci, mali tam aj ďalšie osoby nájom ? Ste povinná im zabezpečiť náhradné ubytovanie ? To zase záleží či bola nájomná zmluva urobená na dobu neurčitú. V takomto prípade sú nájomníci chránení pred stratou bývania a musela by ste pred predajom zabezpečiť iné bývanie, problém však je že táto nájomná zmluva nebola urobená vkladom do katastra nie je zapísaná v LV. Mnoho relevantných info ste mi neposkytla. Zostávam s pozdravom, prajem príjemný deň a ak budete mať čas pozrite si pesničku Amor Amor čo som zahral na kytare na živo bez štúdiových trikov a dajte mi tam nejakú plusko, zatiaľ mi dávajú mínusky asi sa im to nepáčilo http://www.youtube.com/watch?v=lVM05YNovgI
Pavol
21. 2. 2014 19:02
Mgr.Kukuča,po matke som dostal byt,no ona naďalej v ňom bývala ,až do doby ,keď musela byť umiestnená pre silnú demenciu a nevládnosť do domu soc.služieb.Keďže byt bol platený naďalej z jej účtu,na ktorý som vkladal peniaze/jej dôchodok chodil do DSS/nakoľko sme ho nemohli zrušiť-účet,lebo sme ju nemohli dostať do banky ani k notárovi pre jej zdr. stav.Elektrina i Sipo bolo i naďalej na jej meno zase preto lebo sme to bez nej nemohli vybaviť a teraz ,keď zomrela preplatok za elektrinu prišiel na jej meno poštovou poukážkou ,i keď som dal do elektrárni dal jej úmrtný list a vybavil všetko na seba.Otázka ako sa dostanem k legálne k preplatku?Alebo i ilegálne?Ďakujem za odpoveď
Mgr. Jozef Kukuča
21. 2. 2014 19:02
Odpoveď pre p. Pavla č. 53 : Z hladiska účtovníctva ste vkladal peniaze na cudzí účet, i keď patril Vašej matke. Ona mala vo vlastníctve byt, a platby na úhradu nákladov bytu boli realizované z jej účtu príkazom . Vy ste iba vkladal, aby k bytu nevznikali dlhy. Legálne, teda v súlade so zákonom sa dostanete k preplatku tak, že v dedičskom konaní po Vašej matke zahrniete tieto informácie ako dlhy Vašej matky vpči Vám, veriteľom ako pohľadávku ktorá patrí Vám. Požiadate notára o výpis z účtu, a tam banka zaznamenávala kto robil vklady. Na základe dedičského rozhodnutia Vám vyplatia tieto peniaze tí správcovia energií. Vyzvete ich k tomu dobrovoľnou výzvou a fotokópiou dedičského rozhodnutia notára. V dedičskom rozhodnutí bude uvedené, že ste zdedil preplatok, a teda bude patriť Vám. Ak Vám ho nedajú ani potom, tak v tom prípade žaloba na súd na zaplatenie peňazí preplatku, tzv. žaloba na neeoprávnené obohatenie, že si správca nechal peniaze ktoré mu nepatria. Taktiež ak ste dedičia viacerí, tieto peniaze ktoré ste vkladal na účet na úhrady bytu nech odpočítajú vašmu spoludedičovi z jeho dedičstva, o to by mal dostať menej. No a nelegálne ? Prestaňte platiť úhrady za ďalšie mesiace do kedy výška nezaplatených úhrad nedosiahne výšku preplatku. Urobí sa tak kompenzácia. S pozdravom Jozef Kukuča
oxana
11. 2. 2014 12:02
dobrý deň.prosim o radu chceme kupiť dom ale zistili sme že je exekučne založeny ako mame postupovat .diki
Mgr. Jozef Kukuča
11. 2. 2014 12:02
Odpoveď 52 pre p. oxanu. Vec je jednoduchá, ale niekedy aj trochu zložitá ako uvidíte ďalej. Zistite si exekútora, ktorý urobil exekučný príkaz a povedzte mu, že chcete uhradiť dlh. O túto výšku znížiť kúpnu cenu, to aj uviesť do zmluvy, že časť kúpnej ceny ste zaplatili za dlh vedený u exekútora. Spíšte kúpnu zmluvu a napíšte do nej, že viete že je zriadené exekučné právo, a ako prílohu k návrhu na vklad prikladáte potvrdenie o zaplatení. Osvedčíte u notára podpisy na kúpnej zmluve, a podáte aj s Návrhom na vklad na kataster. Ten by mal do 30 dní rozhodnúť o povolení vkladu, medzitým mu príde návrh na zrušenie od exekútora. Ak by to exekútor neposlal, tak on by potom zodpovedal za škodu že vám nepovolili vklad. Ale aj tak doporučujem v nejakej banke zložiť peniaze na účet, banku požiadať o vinkuláciu, v banke spísať zmluvu že banka vyplatí peniaze kúpnu cenu, až keď ktorákolvek zo strán prinesie do banky List vlaszníctva s kolkami, na ktorom už bude uvedené meno kupcu. Vtedy banka urobí výplatu kupnej ceny predávajúcemu. Počas vinkulácie je chránený aj predávajúci, pretože kupujúci čo tam zložil peniaze nemôže tiež vybrať. Toto doporučujem s dôvodu, že počas konania na katastri môžu nabehnúť ďalšie exekúcie aj od iných exekútorov a sa nedoplatíte. Exekútor musí do 7 dní poslať návrh na zrušenie exekučného práva ak mu uhradíte dlh. Niekedy sa stane, že kupci nebudú vyznačení ako vlastníci v liste vlastníctva. Mnohí kúpili dom a potom zistili že nie sú vyznačení v Liste vlastníctva a Správa katastra ich tam nechce vyznačiť, pretože tomu bránia právne prekážky. Právne prekážky sa delia na odstraniteľné, a neodstraniteľné. Exekúcia sa považuje za odstraniteľnú prekážku v prípade, že vlastník domu zaplatí exekútorovi dlh. ? Ak je dom v exekúcii, treba čo najskôr uhradiť dlh, inak ho môže exekútor predať v dražbe, a uspokojiť veriteľa. Príkaz na exekúciu, ktorý exekútor doručil Správe katastra je prekážkou prevodu vlastníckeho práva, Správa katastra nepovolí prevod, alebo ak povolí, musíte zaplatiť dlh za pôvodného vlastníka. Preberiete jeho dlh. Zaplatiť treba exekútorovi, ktorý zriadil vyznačenie v liste vlastníctva v časti C poznámku o exekúcii, nie veriteľovi, tomu komu dlžíte. On by nemusel dať pokyn exekútorovi že berie návrh späť. V žiadnom prípade neplarte ten dlh veriteľovi, ale len exekútorovi buď u neho oproti potvrdeniu alebo prevodom na účet. On nech Vám vystaví kvitanciu, potvrdenie, že dlh bol zaplatený, a súčasne s prevodom na základe kúpy sa urobí aj výmaz záložného práva v jednom katastrálnom konaní. On je povinný po úhrade do 7 dní zrušiť exekučné záložné právo. Napríklad keby ste kúpili dom, ktorý je v takej lokalite niekde na samote, že sa nedá predať za cenu v znaleckom posudku, a to ani v opakovanej dražbe, kedy je možné znížiť až na 70 % ceny uvedenej v znaleckom posudku, sa nedá na dražbe niekedy predať taký dom. V dnešnej dobe sa niektoré domy nedajú predať ani v opakovanej dražbe, za zníženú cenu, ale tam je spodná hranica 70 % z ceny. Exekútor sa pokúša vždy predať dom v dražbe, a tak uspokojiť veriteľov a svoje trovy a náklady spojené s exekúciou, tie nie sú malé. Dražbu, ktorú robí exekútor, je upravená v Exekučnom poriadku, aj opakovaná dražba. Treba jasne uviesť, že ak sa nepodarí dom predať ani v opakovanej dražbe tak dom zostáva vo vlastníctve vlastníka, v tomto prípade ste to vy, kupci. Ak ste vedeli o exekúcii, tak by ste museli uviesť v kúpnej zmluve prehlásenie, že dom kupujete aj s ťarchami a exekúciou, v tom prípade ste nástupníkom a ste povinní uhradiť dlh. Prebrali ste dlh, o výšku dlhu ste mali znížiť kúpnu cenu. Ak by bola exekúcia vyznačená v Liste vlastníctva, a vy ju neuvediete v prehlásení, že máte vedomosť o exekúcii, Správa katastra Vám nepovolí vklad a následný prevod vlastníckeho práva. Pretože ste neprehlásili, že dlh preberáte, že ste právna nástupkyňa. Možno máte ten prípad, že ste dom kúpili, ale vlastne ste nesplnili postup, ktorý je v katastrálnom zákona. Napr., sadli ste si v kuchyni s predávajúcim, spísali kúpnu zmluvu písomne, zaplatili peniaze, išli k notárovi osvedčiť podpisy, a išli ste každý po svojom v dobrej viere, že ste kúpili dom, keď ste zaplatili. Neurobili ste návrh na vklad a Správa katastra sa ani nevyjadrila k prevodu vlastníckeho práva. Vlastne ste uzavreli zmluvu len medzi stranami, kupujúcim a predávajúcim, (inter partes) bez účinku voči ostatným. Druhý prípad by mohol nastať, že kupujúci nevedeli o exekúcii. To nie je Váš prípad, ale pre úplnosť uvediem pre druhých aj taký prípad. To sa mohlo stať tak, že v čase keď by ste dom kupovali a nazerali do údajov Správy katastra a aktuálneho Listu vlastníctva, tam žiadna exekúcia nebola, tak ste spísali kúpnu zmluvu, uviedli ste že v kúpnej zmluve že nie je žiadna exekúcia, osvedčili kúpne zmluvy u notára, podali ste Návrh na vklad na Správu katastra. A v tom začatom konaní napr. na druhý deň po podaní zmlúv a návrhu do podateľne katastra prišiel ďalší exekučný príkaz Správe katastra od celkom iného exekútora. Proti ďalšiemu e exekučnému právu nie ste chránení. Pretože veriteľ môže osloviť hociktorého exekútora, kľudne aj z Košíc alebo z BA, on nemusí byť v mieste bydliska. Exekútori o sebe nevedia, a to že uhradíte dlh u jedného, neznamená že nie je na ceste ďalší príkaz od iného. A on Vám toto nepovie že ručí za všetky exekúcie ak zaplatíte u neho že už ďalšie nie sú. To je ten častý omyl a ludia sú potom zhrození, šak som zaplatil, prečo nabehli ďalšie medzi časom. Na elimináciu tohto rizika zaplaťte 250 Eur za urýchlené konanie, to má byť urobené podľa zákona do 15 dní, tak za tých 15 dní môžte len dúfať a modliť sa že nepríde ďalšia exekúcia od iného exekútora, napríklad z nejakej nezaplatenej pôžičky od nebankovky. Ak by predsa len po podaní zmlúv do podateľne neposlal exekútor návrh na zrušenie, tak Správa katastra preruší konanie a vyzve Vás, aby ste odstránili prekážku prevodu, vybavili si to priamo s exekútorom ktorý poslal príkaz Správe katastra. Tak ho nájdete a vyzvete a hlavne písomne s doručenkou do vlastných rúk inak Vám to poprie, aby okamžite poslal správe katastra výmaz, inak sa bude zodpovedať on zo škody ak Správa zastaví konanie po 30 dňoch, ak on nepodá návrh na zrušenie. . Ak tak neurobíte, v tomto prípade do 30 dní nezaplatíte exekútorovi dlh alebo ešte pred tým ako podáte kúpnu zmluvu, tak dom ste nekúpili de facto ani de iure podľa práva už vôbec nie. Ja sa Vás pýtam, ako chcete zaplatiť exekútorovi dlh, keď vlastník vám potom nepodpíše kupnu zmluvu ? Nemusí. Najprv si spracujte a osvedčte u notára podpisy kúpnych zmlúv a Návrh, a potom až zaplatte exekútorovi dlh. Zvyšok kúpnej ceny uložte do banky na vinkuláciu. Exekúcia na dom nevznikne zo dňa na deň. Exekútor, ktorý dostal poverenie od súdu, mu musel najprv zasielať výzvy na dobrovoľné uhradenie dlhu aj ten veriteľ. Ak by majiteľ domu predávajúci zatajil kupcom túto info o ďalších exekúciach, a vedel aj o ďaších svojich exekučných konaniach, je to zo strany predávajúceho podvod. Musela by ísť žaloba na náhradu škody, a k tomu prípadne aj trestné oznámenie s podozrenia na podvod. Pri exekúcii treba zistiť exekútora, nájsť ho alebo napísať mu, že mu chcete uhradiť dlh aby podanie na výmaz exekučného práva. Zistite si u neho aj výšku dlhu, niekedy to bývajú malé sumy napr. od revízora za cestovný lístok 150.- Eur, alebo nezaplatené alimenty za 3 mesiace po 60 eur. Taktiež treba zistiť, čo je exekučný titul, napr. som videl 2000.- Eur v prospech plynárni za kúrenia, a následnú exekúciu. Potom je možné žalovať predávajúceho nahradiť škodu, že zatajil. Žiadať od neho zníženie kúpnej ceny o výšku exekučného dlhu. Nepoznám podrobnosti, ťažko sa presne vyjadriť. A vy si pozrite moju pesničku a dajte mi plusku dávajú mi tam mínusky neviem prečo sa im to nelúbi čo som zahral na kytare na španielke, Amor, Amor. Minulú nedeľu to bolo. je to bez trikov v štúdiu a na živo, začal som sa učiť hrať na kytare, aby som nežil od rána do večera len v právnych normách, tak som si našiel takú zábavu. Texty si sťahujem z internetu, akordy si nájdem sám. S pozdravom NJK Skopírujte adresu a vložte do hornej lišty http://www.youtube.com/watch?v=lVM05YNovgI
Marek
5. 2. 2014 14:02
Dobrý deň, máme záujem o kúpu bytu, ktorý je v družstevnom vlastníctve, a následne ho previesť do osobného vlastníctva. Dosť nás však od toho odrádza skutočnosť, že 5 rokov nebudeme môcť byt predať (ak by sa zmenila životná situácia), aby sme neplatili daň z príjmu a odvody z rozdielu medzi nadobúdacou cenou od bytového družstva a predajnou cenou. (Hoci v skutočnosti, samozrejme, naše výdavky budú vyššie, lenže suma, ktorú vyplatíme nájomcom sa nedá do výdavkov zahrnúť, čo je nespravodlivé, ale to je o inom...). Realitná maklérka nám dala tip, že ak by sme v budúcnosti potrebovali byt predať, máme možnosť niekomu ho darovať, v zmluve uviesť hodnotu daru vo výške trhovej ceny bytu, a obdarovaný by ten byt "akože" ďalej predával. Odhliadnuc od rizika, ktoré by s tým bolo spojené, myslíte si, že takýto postup je právne možný?
Mgr. Jozef Kukuča
5. 2. 2014 14:02
Odpoveď č. 51, pre p. Mareka, Dobrý večer : Takýto postup je právne možný podľa môjho názoru. Úplne mi však nesúhlasí toto použitie v prípade družstevného bytu. Mohol by byť nezákonný aj postup s darovacou zmluvou, ak by sa to nejakou náhodou preukázalo, niesol by ste zodpovednosť minimálne za nečestný postup. To čo uviedla pani maklérka je správne, ale vytrhnuté z kontextu, je to právne zakotvené v zákone o dani s príjmu 595/2003 § 8 odsek 5 písmeno b), ktorý odkazuje na použitie § 25 odsek 1 písmeno c) reprodukčná hodnota. Znamená to napr. kúpite byt za 50 000 Eur a po roku chcete predať za 55 000 Eur. Tak zaplatíte z rozdielu z 5 tisíc eur cca 33 % ( 19 % daň z príjmu a 14 % daň z príjmu v prospech zdravotného poistenia). Rozumiem, čo chcete, ale ešte si to overím logickým postupom, konkrétnymi krokmi, ako by to vyzeralo, a pritom mi môžu vyplávať na povrch nezrovnalosti, ktoré by som si inak bez takej analýzy nevšimol. Pritom musím každý úkon správne pomenovať, najmä kto a čoho je vlastníkom v prípade družstevného bytu. . A verím aj to, že ste sa s otázkou poriadne potrápil, než ste mi ju naformuloval, a aj tak ste len brutto načrtol problém, na ktorý chcete poznať odpoveď. Niekedy je totiž otázka ťažšia ako odpoveď. Príklad postupu. : 1. Krok. : Kúpite si družstevný byt, od osoby, ktorá je vlastníkom členského podielu k tomuto bytu, za členský podiel zaplatíte napr. 100.- Euro. Vlastníkom bytu bude naďalej družstvo, pretože sa nerobí ani Návrh na vklad na kataster nerobí sa tým prevod vlastníckeho práva. Ten, kto vám predá členský podiel k bytu, bude chcieť od vás odstupné za to, že Vám predal členský podiel k bytu za 100.-Eur, za sto euro predsa nekúpite byt. 2.Krok : Zaplatíte ešte odstupné 45 900.- Eur. (Predávajúci vám povie, že ak mu nezaplatíte túto sumu, akože bokom, t. j. odstupné symbolický predaj práva k členskému podielu, tak vám ho nepredá. To je podstata toho, čo ste vo svojej otázke popísal akože to je druhá vec a že to je nespravodlivé. Vzniká tu prvý problém, že družstvo neuvedie nikde vo svojich dokumentoch, že ste za byt zaplatil ešte 45 900.- Eur, ich to nezaujíma, majú predtlačené zmluvy, oni dajú do zmluvy že ste zaplatil 100.-Eur a byt je už vo vašom užívaní, pozor nie vo vlastníctve. Druhý problém je, že suma 45 900.- nebude nikde účtovne evidovaná, pretože vy si môžete spísať zmluvu o zaplatení odstupného len medzi vami stranami (inter partes) , táto suma nie je hlásená správe katastra. Rád by som videl, ako túto zmluvu o tých 45900 Eur nazvete. Kúpna zmluva ? Byt nekupujete, ten zostáva vo vlastníctve družstva. Kúpa členského podielu ? Ten ste už kúpil za 100 Euro a zmluvu robilo družstvo, oni ju ani nedovolia inému robiť, ani advokátovi. Nazvete to napr. Dohoda o vyplatení odstupného za byt. To môžete, podľa § 51 OZ si môžete urobiť inominátnu, Občianskym zákonníkom nepomenovanú zmluvu, vy si sami strany vytvoríte názov zmluvy. Z hladiska účtovného on, odstupujúci vlastne prijme peniace načierno, ak ich nikde nenahlási do priznania, ktoré nemusí priznať ani ich nezdaňuje ak to neohlási. Druhý krok : Vy, nový majiteľ členského podielu k bytu sa s družstvom dohodnete, že Vám za zostatkovú cenu 4000 Eur prevedú ten družstevný byt do osobného vlastníctva, Zmluvou o prevode vlastníckeho práva a Návrhom na vklad na Správu katastra. . Teraz sa stanete vlastníkom bytu a hoci ste investoval a 50 000,- Eur, v dokladoch, v kúpnej zmluve bude uvedené, že ste byt kúpil za 4 tisíc Eur. V účtovných papieroch je uvedená suma nadobúdacia kúpna 4000 Eur, Správa katastra povinne toto oznamuje daňovému (finančnému) úradu spolu s údajmi vlastníka. Ak by ste ho o rok predal za 50 000.- Eur, platíte daň z prímu 19 % a 14 % zdrav. poisťovni zo sumy 46 000.- Eur. A vy to chcete obísť tak, že si nájdete kupcu, ktorý bude ochotný uzavrieť darovaciu zmluvu a zlegalizujete 50 000.- tak, že v Darovacej zmluve bude uvedené, že hodnota daru je 50 000.- Eur tzv. reprodukčná cena uvedená v znaleckom posudku. V darovacej zmluve bude uvedené že ste byt daroval zadarmo, bezodplatne. A máme tu prvý obrovský problém, ktorý pani maklérka opomenula, a ani ju to netrápi. A tí obdarovaní Vám akože zaplatia vatikánskou menou ? Zadarmo ? Alebo Vám potichu niekde bokom vyplatia 50 000.- Eur a podpíšu darovaciu zmluvu že im dávate byt zadarmo. Darovacia zmluva je ľahko napadnuteľná, napr. vy darca napíšete obdarovanému, že rušíte kúpnu zmluvu lebo hrubo porušili dobré mravy. Má nižšiu právnu silu a stabilitu ako kúpna zmluva. A to všetko preto, že vy sa zbavíte bytu za menej ako 4000.- Eur, vlastne za nulu, čiže nezaplatíte žiadnu daň s príjmu, ste 4 tisíc eur v strate. Obdarovaný nadobudne dar za nulu, ale on už nemusí zaplatiť daň, ak ho za 50 000.- Eur predá skôr, ako za 5 rokov, pretože v darovacej zmluve je už uvedená hodnota daru zo znaleckého posudku a ten je aj prílohou k Návrhu na vklad k darovacej zmluve na dokázanie tvrdenia o hodnote daru. Tiež by teda neplatil daň z darovania ktorá je zrušená. Minimálne sú tieto úkony porušením zákona, obchádzanie zákona tzv. zastieracím úkonom, že strany mali na mysli kúpnu zmluvu, ale v skutočnosti de facto urobili darovaciu zmluvu. Ak by sa tento úmysel dokázal, mohlo by to založiť skutkovú podstatu podvodu, alebo trestný čin krátenia dane, alebo ich súbeh, a zaplatiť krátenú daň . Súd má právo zmeniť názov zmluvy z Darovacej na Kúpnu, a kúpnu cenu dať zo znaleckého posudku na 50 000,. Eur tak ozdraviť (konvalidovať) vadu zmluvy a tým ju ponechať v platnosti. Alebo by súd zrušil platnosť darovacej zmluvy, na základe rozsudku by vás súd vyznačil ako vlastníka a obdarovanému by ste nemusel vrátiť nič keďže vám ani údajne nič nedal. A to všetko len pre to, aby Vami obdarovaný nemusel platiť nič z následného predaja bytu, ak by ho predal za 50 000.-, i keď za neho zaplatil 50 000.-. Ale v papieroch by mal, že ho nadobudol zadarmo. No ten obdarovaný by bol vo velkom riziku, neviem prečo by to robil, toto by len tak hoci kto nepodpísal. Už vôbec nie ten, kto má v hotovosti 50 000.- Eur. Okrem toho Vám hrozí pokuta až do 15 000.- Eur za to, keby Vám z nejakých dôvodov preukázali, že ste si zaplatili v hotovosti viac ako 5000.- Eur, od 1. 1. 2013 je tento zákaz aj pre FO, nielen pre právnické osoby podnikajúce. Toto všetko povedzte tej maklérke, keď nie je právnička, nech zváži svoje odporúčania, mohla by Vám spôsobiť veľké nepríjemnosti so zákonom, s trestnými orgánmi na polícii, daňovými, a súdnymi. Viete málokedy sa vyjadrujem v práve čo by keby, čo ak, proste riešiť veci do budúcnosti, veci, ktoré sa ešte nestali. Je pravda, že na počiatku je vždy myšlienka, až potom čin. Ja sa zaoberám väčšinou kauzou, ktorá sa už stala, teda do minulosti idem. Pretože riešiť čoby keby, som v tomto prípade bral v rámci preventivity, predchádzaniu problémom, predísť nepríjemnostiam. Okrem toho Občiansky zákonník ukladá povinnosti strán robiť zmluvy tak, aby nevznikali sporné otázky, súdy potom môžu odmietnuť podanie, neposkytnú ochranu. Tento prípad by som hodnotil, že môže to vyjsť, nemusí to vyjsť, v skutočnosti keď to urobíte , sa vynorí ďalší problém na ktorý som teraz umelým navodením modelovej situácie neprišiel. Viete, ludia aj závidia, udávajú, a keď niekto bude vedieť nejaký sused čo ste porobili aké zmluvy, pohádate sa, on to oznámi finančnému úradu. A už by bol problém, ťažko povedať vopred, či by to vyšlo. Ale obrátte sa s riešením na advokáta, on je aj poistený pre prípad škody, ja podávam len informatívne postupy a analýzy, nemusíte sa držať, nezodpovedám za tieto moje odporúčania. Čo urobíte, je na Vás. Mimo rámca si môžete pozrieť pesničku Amor, Amor ktorú som zahral na železničnej stanici na kytare minulú nedeľu, bez trikov v štúdiu, na živo, učím sa hrať na kytare. Ak sa Vám bude pesnička song Amor, Amor páčiť a aj moja odpoveď tu, kliknite mi laik plus pretože mi dávajú mínusky http://www.youtube.com/watch?v=lVM05YNovgI Ďakujem S pozdravom JK
Fratnisek
2. 2. 2014 13:02
Dobrý deň pán magister. Prosím Vás o radu. Som 30 rokov vlastníkom rodinného domu, ktorý stojí na mojom vlastnom pozemku, ktorého veľkosť je taká aká je plocha domu, všetko je riadne zapísané na vlastníckom liste. Okolo domu sú 2 pozemky, ktoré sú vo vlastníctve mesta a na ktoré mám s mestom tiež už 30 rokov uzatvorenú nájomnú zmluvu, riadne za ne platím nájomné, riadne ich užívam, mám ich aj oplotené. Teraz by som ale mal rád pozemky vo svojom vlastníctve. Môžem tieto pozemky tzv. vydržať? Alebo ich musím od mesta riadne odkúpiť? Bol som sa už na to pýtať a mesto mi dalo takú závratnú sumu za m2, ktorú ja nie som schopný zaplatiť. Ďakujem Vám za odpoveď.p. František
Mgr. Jozef Kukuča
2. 2. 2014 13:02
Dobrý deň pán František, odpoveď 50. Rozumiem, Vaša otázka smeruje k tomu, či môžete vydržať pozemok, ktorý máte prenajatý. Konečne nie daňová otázka, ale aj pre Vás nemám dobré správy. Nespĺňate jednu podmienku. Ostatné splňate. Najprv tie ktoré spĺňate na vydržanie, latinsky usucapio. 1. Užívate v dobrej viere, nie je to v súdnom spore ten pozemok 2. Môžete to preukázať tak, že platíte dane 3. Mohli by ste dodať aj čestné vyhlásenie od susedov aspoň od dvoch, že vidia že pozemok užívate 4. Mohli by ste zariadiť aj to, že na obecnom úrade musí byť 3 mesiace že hladáte vlastníka 5. splnil ste časovú podmienku užívate viac ako 10 rokov 6. dokonca na držbu máte právny titul iusta causa, nájomnú zmluvu, to znamená užívate a držíte oprávnene pozemok a v dobrej viere. Vydržacie , právo - vydržať vec do svojho vlastníctva tieto všetky podmienky sú vymenované a právne upravené ale dosť zložitým spôsobom v Notárskom poriadku. Na vydržanie sa totiž robia notárske zápisnice inak to nejde no a spíše ju notár a zaniesol by ste si ju na Správu katastra. Avšak nesplnil ste podmienku, že je známy vlastník, dokonca je to obec. Keďže vlastník je zistený, musel by ste získať od obce že súhlasí s vydržaním, prípadne za nejakú symbolickú cenu by vám ten súhlas s vydržaním obec podpísala. Tento súhlas by ste potom zaniesol notárovi a ten by ju dal ako ďalšiu prílohu do notárskej zápisnice o vydržaní To Vám asi nepodpíše.Vydržanie je tak možné len pri nezistených vlastníkoch. Keď nie je prededené, to neznamená že je nezistený. Súhlas by mohli dať dedičia. Pochopte pán František, keďže je vlastník známy, notár odmietne spísať zápisnicu. Šlo by o klasické znárodnenie ako to bolo v minulých režimoch. Vyvlastnilo sa v prospech štátu, teraz by ste znárodnil Vy. Naša právna úprava platná to nedovoľuje, ale zaujímavé je, že myslím do roku 1998 sa to dalo urobiť, potom urobili novelu Notárskeho poriadku a dali tam, že treba aj súhlas vlastníka. sw pozdravom, Jozef Kukuča
maria
25. 1. 2014 20:01
V r.2012 som dostala od mami ako dar byt,ktorý som po polroku predala.Nemám znalecký posudok bytu,akú mal hodnotu v čase predaja,mám iba doklad o odkúpení bytu mojou mamou.Bude táto čišatka odpočítaná pri platení dane z predaja?Môžem použiť bločky,ak som ten byt spravovala,ak áno aké staré bločky môžu byť.Totižto ja som do toho bytu investovala ešte v časr keď mamka žila,ďakujem
Mgr. Jozef Kukuča
25. 1. 2014 20:01
Odpoveď 49, pre pani Máriu : Nemám pre Vás dobrú správu. Nie je dobré, že nemáte znalecký posudok z darovaného bytu. Z daru ste daň platitť nemusela, ale následne ste predala ten dar. Nechajte si okamžite urobiť znalecký posudok, nie je totižto dôležité, kedy je posudok urobený. !Inak sa vám môže stať, a to sa aj pravdepodobne stane že zaplatíte daň z celej kupnej ceny, a to aj daň s príjmu 19 % aj daň z príjmu pre zdravotné poistenie 14% teda spolu 33% zaplatíte daň z celej kúpnej ceny, nemáte ako preukázať reprodukčnú hodnotu keď nemáte posudok. Možno kupci brali na hypotéku, vtedy sa povinne robí posudok, skúste sa spojiť s tými čo byt od vas kúpili či ho nemajú. Problém je, že už nie ste vlastníčka, tak Vás nemusia do bytu pustiť, ani znalca nemusia vpustiť, jedine ak si dobre vychádzate s kupcami Odkazujem Vás tiež na odpoveď č. 47 si prečítajte. S pozdravom Jozef Kukuča
Maja
20. 1. 2014 10:01
Dobrý deň pán Jozef Kukučka. Obraciam sa na Vás s dotazom ohľadom platenia dane pri predaji zdedeného bytu. Sme traja súrodenci, ktorí zdedili byt po rodičoch v roku 2012 a v roku 2013 sme ho predali. Chceli by sme vedieť či máme platiť daň z príjmu. Zmluva o prevode vlastníctva bytu (po našich rodičoch) je z roku 1995 - resp. odvtedy bol byt vo vlastníctve rodičov a oni tam mali aj trvalý pobyt. Podľa znaleckého posudku z roku 2011 bola cena bytu 60000 Eur. My sme byt predali za 73000 Eur. Za odpoveď Vám vopred ďakujeme. Maja
Mgr. Jozef Kukuča
20. 1. 2014 10:01
Dobrý deň, odpoveď č. 48. Vaša odpoveď je rovnaká ako som odpovedal v 47. Poprosím Vás prečítajte si odpoveď 47, ale tu ste len 3 súrodenci. Tzn. 60 000 je reprodukčná cena v znaleckom, 72 000 predajná. Rozdiel je 12 000 eur, pomerná časť na každého deleno 3 je štyri tisíc. Tato čiastka pôjde do daňového základu, ale môžte použiť aj výdavky ak máte účtenky, zaplatené faktúry, napr. na maľovku, sťahovku, drobné údržby. Poradte sa v tomto s nejakým daňovým poradcom
martina
15. 1. 2014 15:01
Dobry den! Touto by som Vas rada poprosila o radu.Vo februari 2012 nam 4 surodencom otec daroval dom.Este v to istom roku nam obaja rodicia umreli. Teraz mam zaujem o odkupenie troch stvrtin(jedna stvrtina bola darovana mne) od svojich surodencov. Chcem sa opytat ako by sa to dalo realizovat tak, aby moji surodenci nemuseli odvadzat dan.Da sa to darovavanim ich podielov mne alebo aj inym sposobom? Bohuzial v jednom pripade som nutena riesit situaciu kupno-predajnou zmluvou, kdd pokial viem sa plati dan, kedze este neubehne 5 rokov od darovania.V takomto pripade sa plati odvod aj zdravotnej poistovni? Koljo by to predstavovalo, ak by suma cinila 10 000 eur? Za odpoved Vam velmi pekne dakujem
Mgr. Jozef Kukuča
15. 1. 2014 15:01
Dobrý deň, odpoveď 47. Mala by ste nechať vypracovať znalecký posudok, cena v ňom bude tzv. reprodukčná hodnota. Daň sa platí do zdravotnej poisťovne 14 %, a daň z prímu je 19 %. Súrodenci by platili daň len z toho rozdielu, čo nad cenou znaleckého posudku a predajnou cenou. Cena na jednu osobu sa vydelí 4, teda pomerná časť na jednoho. Daňové priznanie podajú Vaši súrodenci, ktorí Vám chcú predať. Uvedú v ňom príjem, zisk, ktorý dosiahli z rozdielu medzi cenou uvedenou v znaleckom posudku pri darovaní a predajnou cenou v kúpnej zmluve. Ak vlastnia menej ako 5 rokov a následne predajú súrodenci svoju pomernú časť rovnajúcej sa cene v posudku, neplatia daň, ale podajú priznanie. Posudok o cene od znalca musíte dať ako prílohu k Návrhu na vklad ku kúpnej zmluve. Finančný úrad si môže prečítať reprodukčnú cenu uvedenú v znaleckom posudku za koľko mohol predať ten, čo daroval (Vaši rodičia) a za koľko by teraz predal súrodenec Vám. (vždy hovorím o alikvotnej čati. Napr. darovaný dom bude ocenený v znaleckom posudku na 40 000 eur. Surodenec predá vám jeho diel za 14 000 , tak zaplatí daň 33% len z tej sumy 4000 Eur, nie zo 14 000 Eur. Právne je to zakotvené v zákone o dani s príjmu 595/2003 § 8 odsek 5 písmeno b), ktorý odkazuje na použitie § 25 odsek 1 písmeno c) reprodukčná hodnota, ale daňové priznanie podáte a uvediete cenu v znaleckom posudku ako výdavok. Ide o to, aký príjem by dosiahol darca pri predaji. Nevadí, či bol znalecký posudok vypracovaný v čase darovania, alebo v čase, keď vy darca chcete predať. S pozdravom Jozef Kukuča, za orientačnú odpoveď nenesiem zodpovednosť, ak sa budete riadiť odpoveďou, poraďte sa so svojím advokátom. Inak neviem, prečo dostávam od ludí tolko otázok z oblasti daňového práva, mám rád a venujem sa najmä rodinnému právu a Občianskemu právu. Najmä procesnému právu, teda postupom. Ale budiž odpovedal som. Okrem iného začal som hrať aj na gitare, na španielke, zahral som pesničku Amor, Amor pred týždňom, dajte vedieť či sa Vám páčila, zahral som to bez trikov v štúdiu, naživo, bez mikrofónov, skopírujte tútu adresu na yotube a vložte hore do lišty http://www.youtube.com/watch?v=lVM05YNovgI
Peter
20. 12. 2013 10:12
dobry den chcem sa opytat ci je možné uzavretie manželstva s priatelkou ked ja nemam trvali pobyt v obcianskom preukaze iba adresu mesta bez ulice to znamena ze mam trvali pobyt na mestkom urade vlastne som bezdomovec dakujem za odpoved.
Mgr. Jozef Kukuča
20. 12. 2013 10:12
Dobrý deň. Odpoveď 46. Nie je prekážkou na uzavretie manželstva, keď nemáte uvedené číslo domu. Na matričnom úrade Vám dajú listiny, ktoré vyplníter. Alebo môžete v kostole, farár potom po obrade vyplní listiny a do 3 dní došle na matriku. Hlavne že to nevadí vašej snúbenici. Tá musí poznať Váš zdravotný stav. Podávate o tom vyhlásenie. Zakázať sobáš môže len súd, zo zdravotných dôvodov, tomu kto trpí takou duševnou chorobou že nevie rozpoznať účel a zmysel manželstva, nesplnenia veku min. 16 rokov ak povolí súd, alebo osoba už má platne uzatvorené manželstvo s inou osobou, tzv. bigamia. Dokonca ak sa z vážnych dôvodov nemôžete zúčastniť vlastnej svadby, môžete sa na základe plnej moci nechať zastúpiť. Podmienkou je, že by Vás musela zastupovať osoba rovnakého pohlavia ako ste vy, nemôžete sa dať zastúpiť ženou. S pozdravom JK
Galina
16. 12. 2013 17:12
Dobrý deň. Vlastním rod.dom/len sama/,žijú so mnou-manžel, naša dcéra,4 deti a manželom-má on trvalý pobyt inde.Ten dom chcem predať-dcére ,ktorá nás /svojich rodičov/ doopatruje. 1.Môže dcéra zomrieť,skôr ako ja...Tedy padne podmienka-nás doopatrovať? 2.Ako urobiť inač? /Mám syna,s prvého manželstva,neženatý,bezdetný-má 2 izbový byt. Nechcem ,aby dedil dom po mne/.
Mgr. Jozef Kukuča
16. 12. 2013 17:12
Odpoveď 45 Dobrý deň pani Galina, posielam Vám svoj názor na otázky, možno si z toho niečo vyberiete. Uvádzate, že máte 4 deti, a chcete dom predať len jednej dcére. Medzi riadkami som pochopil, že je to vlastne spôsob vydedenia, pretože Vy za života môžete urobiť s domom čo chcete. Ak sa mýlim, ospravedlňujem sa Vám. Krátke zhrnutie, najskôr k tej otázke trvalých pobytov : Ste jedinou, výlučnou vlastníčkou domu vyznačená na liste vlastníctva, i keď ste vydatá. Teda dom nepatrí do spoločného majetku manželov, to je úplne bežné, napr. ak ste ho zdedila, alebo Vám ho darovali Vaši rodičia, alebo ste zrušili BSM z dôvodu podnikania jedného z manželov a dohodou ste sa majetkovo vyporiadali, alebo ste ho kúpila zo zdedených peňazí. Môžete z domom disponovať ako chcete, predať ho, darovať, založiť, atď. Nie je k tomu potrebný súhlas a podpis Vášho manžela. To že tam Váš manžel nemá na evidencii obyvateľstva nahlásený trvalý pobyt, nemá žiadny právny význam na predaj domu v prospech Vašej dcéry. Aj keby tam mal Váš manžel trvalý pobyt, nie je to právna prekážka k predaju domu, Správa katastra povolí vklad a prevod vlastníckeho práva bez ohľadu na to, kolko osôb tam má trvalý pobyt v predávanej nehnuteľnosti, neskúma to. Nový vlastník, kupec (v tomto prípade Vaša dcéra) môže ísť na evidenciu obyvateľstva obecného úradu kde žijete, a zrušiť všetky trvalé pobyty osôb ktorý ho tam do dňa predaja majú. Teda aj Vám ako jej matke. A neurobila by ste nič. Toto zaviedli do zákona zhruba od 2006, predtým to nebolo možné, trebalo súhlas tých ubytovaných, a podmiekou bolo že museli nahlásiť nový pobyt, len tak bolo možné vyplniť odhlasovací lístok. Zabraňovalo sa tým vzniku tzv. bezdomovectva. Teraz už môže nový vlastník zrušiť pobyty bez súhlasu ubytovaných, jednoducho sa im uvedie potom do občianskeho len ulica a mesto, tieto odhlásené osoby nemajú potom uvedené číslo domu. Aby ste sa niečoho takého nedožila, odporúčam to zakotviť do kúpnej zmluvy, že Vám nový vlastník Vaša dcéra neruší trvalý pobyt. Neviem ako by to bolo právne vymožiteľné, platí zásada že nikto sa nesmie vzdať svojho práva vopred. A nový vlastník má právo zrušiť pobyt, pretože to dovoľuje zákon o evidencii obyvateľstva, musel by rozhodnúť súd. Keby ste urobila s dcérou darovaciu zmluvu, tam by ste mohla za takýto neetický krok . žalovať Vašu dcéru za hrubé porušenie dobrých mravov a požadovať dar späť, zrušiť darovaciu zmluvu. V ďalšom sa zaoberáte otázkou, že dcéra bude nová vlastníčka a čo sa stane potom, ak by zomrela skôr ako Vy. Uvažujete dobre, pretože nikto si nemôže byť istý dňom, ani minutou svojej smrti. V prvom rade nastupuje I. dedičská skupina, manžel Vašej dcéry polovicu a druhú polovicu jej deti. Až keď by Vaša dcéra nemala manžela a deti, nemá potomkov dole zostupného radu, ani bočných dedičov (kolateráli) teda jej súrodenci a niet iných dedičov nastupuje ďalšia dedičská skupina naspäť hore vzostupného radu, dedili by jej predkovia, jej matka teda Va a jej otec, predpokladám že Váš muž. Vtedy by sa stal Váš muž spoluvlastníkom polovice domu, aj keď tam nemá trvalý pobyt, Vy by ste sa stala spoluvlastníčkou druhej polovice Vášho bývalého domu. Ak je jej biologický otec, teda je zapísaný v jej rodnom liste ako otec. V ďalšom sa budem venovať vašej otázke citujem Vás : „Ak dcéra zomrie skôr, Tedy padne podmienka-nás rodičov doopatrovať?“ Otázka mi pripadá nelogická, samozrejme, ako môže plniť svoj záväzok mŕtva osoba. Jej smrťou zanikajú jej práva a povinnosti, a do jej povinnosti vstúpia dedičia. Ak neodmietnu celé dedičstvo. Bude v zmluve že jej potomkovia jej deti Vás doopatrujú ? Nikto nemôže zmluvou zaväzovať iné osoby, než tie ktoré podpísali (kontrahovali) zmluvu. To znamená deti Vašej dcéry a noví vlastníci domu by Vás nemuseli doopatrovať ak by nechceli. V prvom rade neviem ako zamýšlate právne zakotviť doopatrovanie v prípade kúpnej zmluvy. Uvažujme prípad, nie jej smrť ale to že by po kúpe odmietla Vás doopatrovať, to je to isté a nebudeme hovoriť o smrti. Do kúpnej zmluve si napr. napíšete vetu : Dom som dcére predala o polovicu lacnejšie za to, že nás rodičov doopatruje. Povedzme si na rovinu, ak to dcéra nesplní a nedoopatruje Vás, nie je to dôvod na súde aby sa zrušila kúpna zmluva. Vy by ste mohli iba finančne žiadať náhradu škody z takéhoto jej konania. Vlastníčkou by bola ďalej. To isté platí aj pre tzv. zaopatrovacie zmluvy, to nie je kúpna zmluva a predsa ju Správa katastra povolí. Keď prijme Vaša dcéra záväzok že Vás doopatruje, ako chcete sankcionovať takýto jej záväzok formou sľubu ak ho nesplní. Možno chcete súčasne spolu s kúpnou zmluvou v jednom návrhu zriadiť vecné bremeno doživotného práva bývania vo Váš prospech, rodičov. Ale takéto právo neznamená, že Vás musí doopatrovať. Okrem toho právo doživotného bývania zapísané na Správe katastra nie je prekážka k ďalšiemu predaju, Vaša dcéra môže potom predať dom aj s Vami, potom Vám tam nový majiteľ dá neprispôsobivých nájomníkov a odídete aj sami. Taktiež Vaša dcéra musí byť zodpovednou vlastníčkou, nesmie nabrať pôžičky ktoré nebude splácať a ručiť domom, exekútor môže uspokojiť veriteľov predajom v dražbe aj s Vami, ako už viete nový vlastník môže zrušiť trvalý pobyt, ak tam nebudete mať právo doživotného bývania. K zrušeniu pobytov totiž treby List vlastníctva, pracovníčka nezruší ak tam budete mať právo doživotného bývania. Taktiež ešte existujú kúpne zmluvy s výhradou vlastníctva, napr. že sa odsúva nadobudnutie vlastníckeho práva až keď splní nejakú podmienku, alebo zaplatí kúpnu cenu poslednú splátku. Si už nespomínam či to je možné aj u nehnuteľností, alebo len u hnuteľných veciach v prípadoch práva spätnej kúpy a podobne, nemám teraz čas naštudovať túto právnu otázku v rámci toho, že čo by som odporučil. Úplná právna istota neexistuje, aj právoplatné veci sa dajú zmeniť obnovou konania do určitých premlčacích lehôt. Len v trestnom práve nie je lehota na obnovu konania, dokonca aj po smrti možno obnoviť. Ja rozumiem že by ste chceli mať pokojnú starobu a nebudete mať síl vo vysokom veku riešiť to, že Vám z akéhosi dôvodu nezabezpečilo doopatrovanie. Tiež by som chcel v závere dodať, že treba odlišovať inštitút závete od kúpnej zmluvy. Vy už záveť na predaný dom robiť nemôžete. Okrem toho do závete sa žiadne podmienky ani o doopatrovaní klásť nemôžu, závet by bola minimálne v tej časti neplatná. Ale dedičské právo pozná tzv. alternatívnych dedičov, odtiaľ sa Vám čosi zdá že ste počula že ak nie ten tak niekto iný. Podľa § 476 Občianskeho zákonníka príklad Závet : Já, podpísaná XY nar. bytom, po dôkladnej úvahe vyhlasujem, že pre prípad svojej smrti ustanovujem za jedinú dedičku dcéru ..XY, nar., Pre prípad, že by sa menovaná dcéra nedožila mojej smrti, alebo by nededila z iného dôvodu, USTANOVUJEM náhradného dediča : XY meno, nar., pobyt. V..... dňa Vlastnoručne napísaná a podpísaná závet meno priezvisko Vás ako poručiteľky. Taktiež je možná závet spojená s vydedením, s listinou o vydedení potomkov a ich potomkov. To je však možné len zo štyroch zákonných dôvodov, tie sú uvedené v § 469a Obč. zákonníka pod písmenom a)až d) si pozrite na internete. Existujú aj iné riešenia, o tých sa však takto verejne zmieňovať nebudeme, ani tu poskytovať rôzne návody. Ide o riešenia, kde vlastne by bol prevod majetku právne hotový, ale stále Vám zostanú právne možnosti držať tú povinnú stranu na doopatrovanie pod prípadnou sankciou za nesplnenie sľubu, záväzku, proste nechať si akési zadné dvierka pootvorené. Až keď som Vám teraz uviedol možnosti právneho riešenia, dostaneme sa na rovnakú komunikačnú úroveň, ak by ste mala ešte nejakú otázku, môžete mi napísať na súkromný Email : jozefk09@gmail.com určite Vám ešte na ďalšie otázky odpoviem bez očí verejnosti, nebudeme tu analyzovať Vaše súkromné veci. Iba som analyzoval čo na to hovoria naše zákony. Lúbi sa mi, že ste mi jasne a konkrétne napísala otázky. S pozdravom, Jozef Kukuča
Ľubomír Janek
1. 12. 2013 13:12
Dobrý deň Pán Mgr. chcel by som sa poradiť s Vami čo sa týka môjho právneho problému. Žil som v rodinnom dome kde manželka počas svoj ho života (už zomrela) sem ňou spravila právnu zmluvu s jej synom ( jeho synovi som nevlastný otec) darovaciu zmluvu ktorá mi zaručuje doživotné bývanie. Po smrti manželky som z domu odišiel z dôvodov zlého nažívania s jej synom a susedmi ktorí ho zastávali. V súčastnosti v dome nevlastný syn nebýva, ale dal to do prenájmu susedom ktorí tam bývajú a neplatia vodu a daň za dom čo sa stalo že vodu nezaplatili za minulý rok 2012, čiastku 547 euro a mne to exekútor začal strhávať z účtu bez môjho dovolenia. V minulosti som také to položky musel tiež zaplatiť. Pre to sa Vás chcem opýtať kde v dome v ktorom som býval a nemôžem bývať z dôvodu že dom je údajne na 5 rokov daný do prenájmu a mne nevlastný syn tvrdí že tam nemám žiadne právo bývať. Aby som v budúcnosti predišiel zbytočným problémovom z toho domu, chcem aby ma vyplatil s mojej polovice.S pozdravom Lubomír
Mgr. Jozef Kukuča
1. 12. 2013 13:12
Odpoveď 44 Dobrý deň pán Lubomír. Srdečne Vás pozdravujem. Nie je pravdou že Váš nevlastný syn Vám tvrdí že v dome, ktorého ste vlastníkom ½ nemôžete bývať. Spoluvlastnícky podiel je silnejšie právo ako právo doživotného bývanie, pretože spoluvlastnícky podiel v sebe zahŕňa nie len právo užívať dom, ale aj právo disponovať so svojou polovicou, prenajať ju, predať, založiť a podobne. Môžete tam bývať aj s nájomníkmi. Vy ste nájomnú zmluvu nepodpisoval. Podajte žalobu na súd na neplatnosť nájomnej zmluvy spojenú so žalobou na vypratanie domu susedmi, pretože tam chýba Váš podpis, nájomú zmluvu uzavrel Váš syn. Mohol ju uzavrieť aj ustne, ale vy ste súhlas nedal. Zároveň podajte žalobu na náhradu škody proti nájomníkom, susedom, ktorí neuhradili spotrebu energií, ale vám exekútor vykonal zrážku. Podajte návrh na súd na platobný rozkaz vo výške 547 Eur a k tomu priložte doklad exekučný príkaz na zrážku tejto sumy, prípadne iný doklad o zaplatení v prospech exekútora. Vlastne ide o regres, o spätné uhradenie, najprv zrazili Vám, a túto škodu si vyučtujete od nájomníkov. Ja sa však domnievam, že nevlastný syn, ktorý je vlastníkom druhej polovice povie na súde, že to nie je nájomná zmluva, to povedal Vám. On povie na súde, že tí susedia sú u neho na návšteve, nie v podnájme. V takom prípade požiadajte priamo na súde zmenu subjektu na strane žalovaného, nahradiť žalovaných susedov na ich miesto Vášho nevlastného syna. a vymáhajte náhradu škody čo ste zaplatil exekútorovi za energie ale nespotreboval ste ich od Vášho neposlušného nevlastného syny. 6alobu na vypratanie stiahnite, pretože spoluvlastníka vypratať nemôžete. Nasťahujte sa tam, ak Vás nájomníci budú vyhdzovať alebo Váš nevlastný syn privolajte políciu. Tí Vám poradia, aby ste ako spoluvlastník ½ podal návrh na súd na predbežné oparenie, že Vás susedia ani nevlastný syn nemôžu vyhodiť z domu, zároveň Vás súd zaviaže, aby ste do 1 mesiaca podal žalobu na súd vo veci samej, teda vyššie spomínané žaloby. Alebo sa tam nenasťahujte, ak nechcete a postupujte takto : Nevlastnému synovi pošlite na jeho adresu doporučený list s DORUČENKOU DO VLASTNÝCH RÚK, na pošte vysvetlia s výzvou, že mu chcete predať v sume XZ .. EUR svoju polovicu domu, a že žiadate odpoveď do 30 dní od doručenia. Samozrejme ak syn odmietne, alebo sa nevyjadrí, alebo nebude mať peniaze, podajte návrh na súd zrušenie a vyrovnanie spoluvlastníctva so synom. Samozrejme ak súd rozhodne že Vás má vyplatiť s polovice, a nevyplatí, podáte návrh na dražbu a dražobník Vás vyplatí, finančne uspokojí Vašu polovicu. Za tie peniaze si kúpte iné bývanie. A podajte iba žalobu na náhradu škody od susedov nájomníkov. Iba faktická poznámka : Neuvádzate, či ste si syna osvojil, adoptoval, alebo nie. Ak Vám ho zapísali do rodného listu, považuje sa už za vlastného syna, ktorého nemôžete odložiť, ale nebude to pokrvný syn, stal ste sa otcom, ale nie biologickým.
Eva
7. 11. 2013 13:11
Dobrý deň. Chcem Vás poprosiť o radu ako máme postupovať.Bývame v obecnej bytovke,so samostatným vykurovaním na elektriku. Vedla nás sa nachádza ZDŠ a MŠ. Obec sa rozhodla ,že urobí vykurovanie na peletky v škole i v škôlke a zároveň nás pripoja na spoločné vykurovanie,čo mi ako podnájomníci nesúhlasime je nás tu 30 obytných bytových jednotiek a 4-ročná novostavba so samostátným elekktrickým vykurovaním,ktore nám vyhovuje. Písali sme obci aj petíciu,že nemáme záujem o spoločné vykurovanie a kotolen , ale tá nás ignoruje a kope dalej .Prosím vás ako máme postupovať aby nás nenapojili na spoločnú kotolen,ked ju nechceme.Je to nevýhodné pre nás navýšia sa nám náklady,ale obci sa znížia na prevádzkovaní MŠ a ZDŠ. Budeme radi ak nám poradíte ako postupovať.Nájomníci Svätý Kríž
Mgr. Jozef Kukuča
7. 11. 2013 13:11
Odpoveď č. 43 pre pani Evku. Podľa môjho názoru Vaša otázka smeruje k stavebnému povoľovaciemu konaniu, v tomto prípade stavebné práce potrubia a rozvodov kúrenia ako líniová stavba. Stavby sa realizujú podľa stavebného zákona (stavebný poriadok). V mnohých obciach vyrastajú nové domy s nájomnými bytmi. Každá obec prijíma na zasadnutiach právne akty, napr. sa schvaľuje územný plán o zastavanosti, schvaľuje sa Plán sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce, Všeobecne záväzné nariadenia obce. Takýmto nariadením obce sa prideľujú aj obecné byty. Obec si vytvorí komisiu na rozvoj obce a vymenuje menovacím dekrétom po odhlasovaní na obecnom zastupiteľstve aj Keď je voľný byt s poradovníka, obec uzavrie nájomnú zmluvu so žiadateľom na dobu určitú, napr. na 3 roky s možnosťou obnoviť uzavrieť novú zmluvu na ďalšie tri roky. Každý obyvateľ obce môže dávať zastupiteľstvu zmysluplné a podnetné návrhy k rozvoju obce. Dávali ste podnety ohľadne rekonštrukcie kúrenia formou petície.Stavebné povolenia na rekonštrukciu sa nevybavujú petíciou, ale dotknutí účastníci námietkami. Tiež neviem dôvody ktoré ste uviedli v petícii, snáď iba že vlastná kotolňa je lacnejšia. Zrejme ste boli neskoro informovaní, na podávanie námietok je len 30 dní od ohlásenia. Iróniou je, že obec je vlastníkom bytov a súčasne je povolovacím stavebným orgánom. Stratili ste však právo na odvolaie na Krajský úrad, skúsiť ešte sťažnosť na Štátny stavebný dozor. K argumentom či lacnejšie drahšie sa vyjadrím. Ako by ste argumentovali proti zveľaďovaniu obce ? Len tým, že kúrenie na pelety je drahšie, ako elektrikou ktorou teraz kúrite ? Otázka mala znieť ako by ste mali zabrániť výstavbe a rekonštrukcii nového kúrenia v nájomných obecných bytoch. Obec je aj stavebným úradom I. stupňa, a jej nadriadeným je Krajský stavebný úrad. Najskôr vznikne v obci myšlienka, že treba nové kúrenie do obecného domu, asi dala podnet materská škola. Na zastupiteľstve sa prijme hlasovaním uznesenie, že bude nové kúrenie, je to lacnejšie. Potom sa urobí verejná výzva, kto to nové kúrenie zrealizuje, postaví. Po vyhlásení výzvy na zhotovenie kúrenia pre podnikateľa s ním obec urobí zmluvu o dielo. Financovanie sa môže urobiť tak, že v spolupráci s ministerstvom si obec na svoj rozvoj vypracuje projekt, a čerpajú sa peniaze z eurofondov napr. s 5 percentnou spoluúčasťou obce a zbytok z eurofondov. Obyvatelia obce môžu prejaviť záujem o veci verejné tak, že v jednotlívých fázach procesu príjmania rozhodnutí obce, schvaľovacích aktov, nariadení, aj v stavebnom konaní máte právo pripomienkovať a podávať svoje návrjy. Ak orgány obce neprijmú Vaše návrhy, ako kontrola je potom ministerstvo vnútra kde sa môžete sťažovať na nezákonnosť, alebo odvolať sa voči stavebným rozhodnutiam v lehote zo zákona na Krajský stavebný úrad. Mohli ste aj písomne požiadať obecné zastupiteľstvo, že ste proti navrhovanému riešeniu z tých a tých dôvodov. Alebo ste mohli požiadať o vystúpenie na zasadnutí obecného zastupiteľstva rečníkom, pričom ostatní nájomníci ho splnomocnia že hovorí aj za nich. Každá obec má na úradnej tabuli na chodbe alebo na internetovej stránke zverejnené projekty, a lehoty do kedy môžu občania pripomienkovať. Mohli ste si objednať znalecký posudok na to kúrenie ako sa tým zhorší Vaša finančná situácia. Inak Vaše tvrdenia vyvrátia, posúdia ich ako neodborné a aj tak si obec spraví ako uzná za vhodné čo je najprospešnejšie. O tých veciach sa hlasuje, ak Vás obecné zastupiteľstvo prehlasuje, napr. 11 hlasov bude za nový projekt kúrenia peletkami, a 9 hlasov je proti a ponechať pôvodné vlastné kúrenie na elektriku, tak sa nedá nič robiť. Hlavným argumentom odporcov demokracie je, že je to vláda väčšiny menšine, že tí prehlasovaní občania sa musia podrobiť. Vaša pozícia je preto krehkejšia, lebo vy ste nájomníci a vlastníkom je obec. V nájomnej zmluve máte určite zakotvené, že Vy môžete robiť stavebné úpravy v byte len s povolením obce, obec však opravy aj bez dovolenia nájomníkov, alebo napríklad : Nájomná zmluva Článok XY : Obec (vlastník a prenajímateľ) je oprávnená vykonávať stavebné úpravy bytu a iné podstatné zmeny v byte len so súhlasom nájomcu družstevného bytu. Ak vykonáva obec takéto úpravy na príkaz príslušného orgánu štátnej správy, je povinný ich vykonanie umožniť, inak zodpovedá za škodu, ktorá vznikla nesplnením tejto povinnosti. Ak je to vo verejnom záujme, a v súlade s plánmi rozvoja obce, musí nájomca umožniť rekonštrukciu nájomného bytu, prípadne sa presťahovať na nevyhnutnú dobu opráv do iného nájomného bytu v obvode obce. Proti rekonštrukcii kúrenia uvádzate vysoké náklady. Porovnáme si hlavne ceny jednotlivých druhov palív tak, že cenu lisovaných drevných pilín do granúl = päťmilimetrových peletiek si porovnáme s cenou naštiepaného dreva, uhlia, plynom, elektrikou. Naftovými pecami sa už nekúri, nafta je drahá, kúrilo sa ňou za socializmu keď 1 liter nafty stál korunu. Peletky sú teplovzdušné teplovodné piecky do komína na drevené pelety, ktoré sú palivo a podľa toho majú pomenovanie. To palivo, (pelety) sú granule so 6 mm kruhovým prierezom, sú to zlisované drevené piliny za tepla. Majú moderný dizajn v rôznych farbách, pec máte v izbe fungujú podobne ako krby, a vpredu majú ohňovzdorné sklo, takže vidíte ako v nich horí oheň. Argumenty, pre ktoré sú odporúčané sú tieto : vysoko efektívne pri spaľovaní, napr. táto piecka môže zohriať vodu a horúcu vodu rozviesť rúrami, a zbytok tepla zohreje vzduch v miestnosti, alebo teplovzdušnými rozvodmi vykúri. Sú ekologické, nemajú také množstvo emisií, splodín teda nedymia tak, minimálne popola zostáva, samé si elektronicky prikladajú, nemusíte v noci vstávať, aby nevyhaslo, Vás však zaujímajú náklady na kúrenie. Ľudia šomrú, že tie pelety ( lisované piliny) sú drahé. To znepokojuje aj Vás. Podľa môjho názoru je kúrenie v dnešnej dobe dosť drahá záležitosť. Porovnáme cenu pelet ktoré zhoria za jednu zimu s cenou iných palív ktoré by sme spálili za jednu zimu aby nám bolo rovnako teplo. Porovnáme tie lisované piliny (peletky) napr. s cenou napíleného a sekerkou naštiepaného dreva, alebo s koksom, s čiernym uhlím, s cenou plynu do plynového kotlla. Uvediem ceny rôznych druhov paliva za jednu zimu. Ako zdroj som použil ceny z grafu uverejnené na webovej stránke http://www.krby-rady.sk/krb-prevadzka/pelety-peletky a oni urobili odkaz na : Zdroj: Biomasa, združenie právnických osôb. Ak by sme minuli na teplo naštiepané drevo za jednu zimu 500.- Eur, tak potom hnedé uhlie by stálo cca570.- Eur, kúrenie peletami z pilín by stálo cca 840.- Eur, čierne uhlie, alebo drevené brikety by tiež stáli približne 840.-Eur, plyn by stál 1300.-Eur, a najdrahšie je kúrenie elektrinou 2000.-Eur. Vy píšete, že máte vykurovanie elektrikou, čo sa považuje za najdrahšie vykurovanie. Dajte vedieť, či ste uspeli a lebo prečo ste neuspeli s Vašimi požiadavkami a argumentmi na úrady, ktoré som spomenul vyššie a prajem príjemný deň.
Janka
27. 10. 2013 08:10
Prosili by sme vás o radu.Chceme kúpiť 50rocny dom,ktorého majiteľom bola češka, darovacou zmluvou previedla dom na syna ktorý je tiež z ČR. On je majiteľom domu od r.2011, bez trvalého pobytu.
Mgr. Jozef Kukuča
27. 10. 2013 08:10
Odpoveď č. 42 pre pani Janku. Neuvádzate, kde sa dom nachádza či v ČR alebo SR. Uvádzate iba občianstvo. Tam, kde dom nachádza, v tom obvode bude povolovať prevod vlastníckeho práva kúpnou zmluvou. Nie je vôbec problém, ak sa dom nachádza napr. v Trnave v SR a vlastníkom je občan ČR. Vás pravdepodobne zaujíma, čo napíšete do kúpnej zmluvy v jej záhlaví na strane predávajúceho osobné údaje, keďže chýba trvalý pobyt. V občianskom preukaze ak má trvalý pobyt vyznačený napr. Město Brno, a chýba ulica a číslo domu, to znamená že je obyvateľ celého mesta Brna teda môže bývať na ulici, pod mostom, v podstate bezdomovec. Podľa medzinárodných zmlúv, ktorým sa má zabraňovať vzniku bezdomovectva (t.j. osoba bez trvalého pobytu bez konkrétnej ulice a čísla a schránky na poštu) má dva rozmery. Právny rozmer, nemá ulicu a číslo, pričom ak je vlastník garáže, pozemku, tam sa nedá prihlásiť trvalý pobyt. Druhý rozmer je sociologický, to znamená ide napr. o osobu asociála, alkoholika, gemblera, ktorý nepracuje, nemá kapitál, nemá príjmy a nedokáže svojim správaním zabezpečiť pre seba bývanie napr. formou nájomnej zmluvy k bytu alebo podnájomnej k izbe v byte. Ak však vlastní dom, ako píšete ktorý má pridelené súpisné číslo, tak mu vytlačte List vlastníctva, nech sa prihlási na imigračný úrad policajného zboru že tu chce v SR žiť, s listom vlastníctva nie starší ako tri mesiace nech ide na matričný úrad na obecnom úrade klienstke centrum úsek EVIDENCIA OBYVATEĽSTV A a musí mať aj nejaký doklad totožnosti identification card napr. český Občiansky preukaz, alebo pas, a rodný list. Ak to nemá, spýtajte sa ho, v ktorom meste sa narodil a tam mu tie doklady vy musíte vybaviť na miestnej matrike a policajnom zbore na úseku pasy, alebo občianske preukazy s tým že predloží List vlastníctva s kolkami nech mu vyznačia trvalý pobyt na súpisnom čísle a ulici toho domu ktorý vlastní. Na presnejší postup na adresu trvalého pobytu tam kde vlastní dom, sa informujte na policajnom zbore útvar občianske preukazy a vysvetlite im že je čech a má tu dom a chce tam trvalý pobyt ako český občan ako má postupovať, oni mu môžu imigračný úrad vydať doklad o trvalom pobyte. Ak on bude mať svoj pas s ČR a List vlastníctva, môže sa prihlásiť na trvalý pobyt toho domu ktorý chce predať. Ak bude mať tento trvalý pobyt na nejakom doklade zapísaný, či už vo svojom pase, alebo Občianskom, alebo listine potvrdení pre cudzincov, dokonca aj pre cudzincov sa môže vydať preukaz s fotkou ak tu má pobyt a nehnuteľnosť. Keď budete mať nejaký doklad a bude tam mať ten trvalý pobyt, tak potom požiadate Správu katastra o zapísanie adresy do listu vlastníctva formou záznamu teda napíšete Meno priezvisko r.č. dat. nar. bydlisko ktoré má v doklade zapísané, adresujete Správe katastra uvedenej na Liste vlastníctva Vec: Záznam, zmena adresy ulice a čísla a mesta, predložíte katastru kde je dom ako dve prílohy notárom overenú fotokópiu toho preukazu alebo pasu, potvrdenie s evidencie obyvateľstva o trvalom pobyte s pečiatkou úradu. Správa katastra potom napíše do LV adresu podľa priložených dokladov. Záznam trvá 60 dní, až to nabehne na Liste vlastníctva môžete urobiť kúpnu zmluvu a keď pôjdete osvedčiť podpis, notár už napíše do pečiatky osvedčenie podpisu adresu predávajúceho, ktorá bude totožná s adresou uvedenou v liste vlastníctva. Viem o čo vám ide. Záznam slúži na oznámenie osobných údajov katastru, tento úkon nie je spoplatnený. Za kupnu zmluvu už platíte 66 eur do 30 dní, na rýchlo do 15 dní sa platí 266 Eur, je to už návrhové konanie intabulačný princíp. Vy musíte zosúladiť adresu v jeho dokladoch adresou uvedenou v liste vlastníctva ak chcete aby bol úspešne vykonaný prevod vlastníckeho práva aby správa katastra povolila vklad formou kúpnej zmluvy na pani Janku. To môžete dosiahnuť aj tak, že ak má nejaký pas, OP napr. mesto Brno adresa pobytu, ofotiť a osvedčiť u notára a z Brna vyžiadať z mestského (obecného) úradu opečiatkované potvrdenie o trvalom pobyte napíšu mesto Brno na účely zmeny adresy v katastri nehnuteľností a toto predložite na Záznam na Správu katastra v obvode ktorej sa dom nachádza. Neuvádzate kde sa dom nachádza, ťažko sa mi takto opisne píše. Záznamom kataster vykoná v LV zápis adresy mesto Brno, no a takto ste tiež dosiahli zosúladenie adresy v osobnom doklade, s adresou v Liste vlastníctva. Podstata Vášho problému spočíva v tom, že dokedy nedosiahnete ten súlad adresy v dokladoch a adresy uvedenej v liste vlastníctva a podáte kúpnu zmluvu na Správu katastra, nepovolí vám prevod vlastníckeho práva z toho čecha na Vás pani Janka. Správa katastra by prerušila na 30 dní konanie a vyzvala by vás, aby ste predložili doklady predávajúceho s adresou totožnou na liste vlastníctva. Tam na LV je v súčasnosti uvedená nejaká stará adresa, kde mal kedysi pobyt ale majiteľ ho odhlásil. Čiže na ten pobyt ktorý je uvedený v Liste vlastníctva sa už nemôže prihlásiť a vybaviť občiansky alebo pas. Ak ten dom nie je zbúraný, skočte za tým vlastníkom na adresu uvedenú v Liste vlastníctva či by ho do doby než predá ten dom neprihlásil na tú adresu na 4 mesiace za odmenu 10 000.- korun českých. To by bolo najrýchlejšie jeden deň ho vlastník prihlási na adresu ktorá je uvedená v LV v evidencii obyvateľstva v ČR vypíše hlásenku, dáte mu 10 litrov, druhý deň vybavíte Občiansky, na tretí deň už môžete napísať kúpnu zmluvu kde osvedčí podpis súladnou adresou. Inak je to riziko vyplatiť peniaze, doporučujem urobiť kúpnu zmluvu notárskou zápisnicou a peniaze vinkulovať napr. na účte vo VÚB že sa vyplatia peniaze z účtu. Od 1. 1. 2013 je zakázané pod hrozbou pokuty, aby si fyzické osoby zaplatili v hotovosti do vlastných rúk viac ako 15000.- Eur, teda aj tak mu musíte zriadiť účet a tiež evidovať adresu a doklady. Právnické osoby nesmú viac ako 5 000.- eur zaplatiť v hotovosti, pričom pokuty za nedodržanie tohto zákona sú až 15 000 .- Eur. Až keď ktorákoľvek zo strán predloží list vlastníctva v banke kde ste urobili zmluvu o vinkulácii peňazí na účte v banke viazanú na podmienku vyznačenia kupujúcej na LV, na ktorom už bude vyznačené meno kupujúcej Janka. Notári robia tiež úschovu peňazí a zaplatia až po povolení vkladu, je to však drahšie zistite a porovnajte ceny.
Monika
23. 10. 2013 21:10
Dobrý večer, chcela by som sa spýtať. Môj manžel je 7 rokov rozvedený, so svojou bývalou manželkou vlastnili dom. Po rozvode sa nevyrovnali, a ona dom prenajímala. Až dnes sme sa dozvedeli, že dom ma už nových majiteľov. Ona dom predala realitnej kancelárii, ktorá vyplatila nejakú dlžobu ktorá tam vznikla o čom môj manžel nevedel. Myslel si že spláca stavebné sporenie, keďže dom prenajímala. Realitka dom už predala, ale môj manžel tam mal trvalý pobyt a bol spolumajiteľ. Čo ma teraz robiť?? Na aký úrad sa ma obrátiť, keďže noví majitelia už majú všetky doklady od domu. A čo jeho trvalý pobyt. Vie, že realitka dom predala novým majiteľom asi za 42 000, ale za koľko ho kúpila realitka od ex manželky môjho manžela netuším. Žijeme v cudzine a naozaj sa v tom nevyznáme. Má môj manžel nejakú šancu ? Ďakujem pekne za odpoveď.
Mgr. Jozef Kukuča
23. 10. 2013 21:10
Odpoveď č. 41 pre pani Moniku. Krásny večer Vám praje Jozef Kukuča. Píšete, že spolu so svojou bývalou ženou vlastnil dom, ale sa nevyporiadali mimosúdne dohodou, ani žalobou na vyporiadanie BSM na súde a odo dňa rozvodu uplynulo 7 rokov a dom je predaný. Podľa právneho poriadku SR ak si bývalí manželia spolu nerozdelili spoločný majetok do 3 rokov od rozvodu, tak sa hnuteľný majetok mobilné veci delia podľa užívania, napr. depilátor žene, motorka mužovi atď. Nehnuteľné spoločné veci sa z moci zákona rozdelia automaticky na ½ žene a na ½ mužovi. Tá žena teda oznámila Správe katastra, že uplynuli 3 roky od rozvodu, predložila rozsudok súdu o rozvode, a Správa katastra rozdelila BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov ktoré je vyjadrené v Liste vlastníctva zlomkom 1/1 a uvedené je tam manželia napr. Ján a Jana Mrkvoví) tak, že vyznačila Ján Mrkva ½ a Jana Mrkvová ½. Týmto sa vlastne zrušilo bezpodielové vlastníctvo 1/1, kedy k podpisu kúpnej zmluvy trebalo podpis oboch bývalých. Od tohto rozdelenia z moci zákona po márnom uplynutí 3 rokov od rozvodu už môže predať každý z ex manželov svoju polovicu aj bez podpisu druhého ex manžela. A nielen predať svoju polovicu, ale prípadne požičať si a ako zábezpeku založiť svoju polovicu záložnou zmluvou o zriadení záložného práva v prospech toho kto požičal. Teda predpokladám zatiaľ, že bývalá žena predala realitke lacno svoju polovicu a tá ju predala nejakému kupcovi. Spoluvlastníkovi ½ novému kupcovi tak vzniklo právo bývať v celom dome, zrejme mu vysvetlili, že druhý spoluvlastník ½ je nenávratne v zahraničí a nikdy tu už nebude bývať. Jej ex sa tak stal spoluvlastník len na papieri de iure len právne, de facto fakticky nie lebo tam nebýva. V takomto prípade, ak to tak bolo, má Váš manžel túto možnosť. Napadnúť žalobou na súde neplatnosť kúpnej zmluvy spoluvlastníckeho podielu 1/2 k domu, že jeho bývalá žena predala svoju polovicu domu tretej osobe cudzej (aliene) a neurobila ponukovú povinnosť predkupného práva zo zákona. Neponúkla ju najskôr Vášmu mužovi ako spoluvlastníkovi ½. Až keď by sa vyjadril, že nechce kúpiť, až potom bývalá manželka môže predať svoju polovicu tretej osobe. Ja sa môžem iba domnievať že to takto bolo napríklad. Inak si to neviem vysvetliť. Ľudia chcú odo mňa vyjadrenia a nevidel som list vlastníctva. Vy mi predkladáte Vaše tvrdenia, ale keby ste mi ukázali list vlastníctva, vyvrátil by som Vaše tvrdenie že nemohla predať dom. Bez podpisu druhého manžela ak sú na liste vlastníctva obaja nemožno predať celý dom ako tvrdíte, iba že by došlo k podvodu a falšovaniu podpisu. Nepíšete napríklad, či nebol dom výlučným vlastníctvom jeho ženy, napríklad ho nadobudla zdedením od svojich rodičov, v takomto prípade nejde tento dom do vyporiadania manželov po ich rozvode a mohla ho predať sama bez podpisu manžela, nikde neuspejete. Máme také zákony. Taktiež ak jej rodičia darovali ten dom, môže ho sama predať a nejde do rozdelenia majetku po rozvode, nejde na dve polovice. Podľa našich zákonov SR sa nedelia na polovicu dedičstvo alebo dary ak ich nadobudol do svojho len jeden z manželov. Potreboval by som vidieť List vlastníctva z údajne neoprávneného predaja domu v čase ich rozvodu, a tiež list vlastníctva teraz z tejto doby ako sú vyznačení kupci. Zadajte si na stránku www.katasterportal.sk údaje o presnej adrese domu a vytlačte si list vlastníctva a pošlite na môj E mail.Z času rozvodu získate List vlastníctva z domu tak, že vyžiadate si písomne odpis kúpnej zmluvy z katastrálneho ÚRADU v tom obvode, kde sa dom nachádza. A možno zistíme, že Váš terajší manžel a bývalý manžel vôbec nebol spoluvlastník domu, iba si to myslel že ako jej muž má právo na polovicu z titulu toho, že je muž. Možno to tak funguje v cudzine kde žijete, ale nie v SR. Každý štát má iné zákony a svoj parlament. Opýtajte sa Vášho muža, či ho nezdedila, alebo či ho spoločne postavili, alebo či ho kúpili za spoločné peniaze. Taktiež ho mohla nadobudnúť pred vznikom manželstva a u nás sa delia na ½ len veci, ktoré nadobudli zo spoločného počas trvania manželstva. Všimnite si niekoľko krát som uviedol slovo SPOLOČNÝ majetok, len ten sa delí na ½ podľa našich zákonov. Dokonca náš právny poriadok SR do teraz nepozná ani inštitút predmanželskej zmluvy, naši bratia češi už to dávno majú. Neberte si príklady z amerických a anglických filmov s právnou tématikou dedičstva, rozvodov, závetí, naše právo funguje pani zlatá úplne inak. Máme svoje a dosť prísne zákony. Iná vec by bola že by sfalšovali podpis spolumajiteľa k domu, prípadne odcudzili jeho pas a zneužili ho na prevod vlastníckeho práva k domu. V takomto prípade by bol ÚRADOM na prešetrenie Policajný zbor SR na základe trestného oznámenia z podozrenia trestného činu podvodu neznámym páchateľom. Oni by si vyžiadali odpisy zmlúv z katastrálneho úradu. Ja mám však pochybnosti že to tak bolo, skôr Váš terajší manžel tiež dobre nepozná zákony SR a niekde v cudzine Vám maluje, ako ho všetci podviedli a pripravili o dom kdesi v SR. Nikdy si nenechajte podsúvať nejaké vysvetlenia a názory bez dôkazov a Listov vlastníctva, i keď ide o Vašu blízku osobu. Ja neverím niekedy ani sám sebe bez dôkazov a listín preukazujúcich vlastníctvo. Môže to byť len vrabec na streche. Možno budete z toho smutná, ale právo je len o dôkazoch, listinách, a svedeckých výpovediach najmä očitých svedkov nie nepriamych z počutia iných. Máme veľmi prísne zákony na prevody nehnuteľností, všetky podpisy na prevod musia byť úradne osvedčené u notára alebo na klientskom centre matriky na obecnom úrade, inak katastrálny úrad nepovolí vklad o prevode vlastníckeho práva. Je to úplne vylúčené, bez podpisu na úrade a opatrením úradnou pečiatkou. Je ešte niekoľko možností, ako sa to mohlo stať, napr. niekedy vystavil u notára generálnu plnú moc a tá bola zneužitá, a ďalšie možnosti, alebo bývalá žena dala Návrh na súd na zrušenie spoluvlastníctva, dom sa predal nútene na dražbe alebo v exekučnej dražbe a zostatok z výťažku z predaja sa nedostali do rúk vášho manžela pretože sa nevie jeho terajší skutočný pobyt a po odčítaní nákladov ani nič nezostalo, ja sa však nebudem zaoberať možnosťou keby.... keby.......nie som jasnovidec. Len na základe LV a odpisov zmlúv zo Správy katastrálneho úradu by som vedel presne určiť, čo sa stalo prípadne určiť ďalší postup. Na záver Vám ešte oznamujem, že náš právny poriadok zakotvuje zásadu, že predajom nehnuteľnosti sa ruší trvalý pobyt, ak nový majiteľ pôjde odhlásiť všetky osoby, ktoré tam mali trvalý pobyt. Už netreba súhlas tých osôb, ktoré tam mali trvalý pobyt. Naopak, tie odhlásené osoby po predaji sú povinné nahlásiť nové trvalé bydlisko, inak sa vystavujú riziku pokute vo výške cca 30 Eur. Existencia trvalého pobytu nemá žiadnu relevanciu na podpis nepodpis kúpnej zmluvy a už vôbec nemá trvalý pobyt vplyv na rozdelenie majetku na ½. Viem, že Vaše predstavy o našom práve nie sú v súlade s platnými zákonmi, ale určite sa s tým zmierite a budete lepšie v obraze. Minulý týždeň som si tiež vypočul napr. pohádku od muža, ktorý sa vrátil po mnohých rokoch z pracovnej cesty z Čiech, a medzitým prišiel o všetko údajne keď sa vrátil do SR, a zostal len s jednou igelitkou, pretože údajne o všetky nehnuteľnosti, chatu, garáž, dom záhadne prišiel. Len zbežným šetrením som zistil trpkú pravdu.
lucia
18. 10. 2013 12:10
Dobrý deň pán Kukuča,obraciam sa na Vás s veľkou prosbou o radu. Úplnou náhodou som sa dostala k Vašej reakcii na fóre na veľmi podobnú situáciu akú mám ja. V roku 2006 mi starí rodičia darovali dom. Ešte v tom istom roku sa rozhodli susedovi predať časť záhrady z tohoto už darom prevedeného pozemku. Ocitla som sa v situácii, že som vedela, že nie som oslobodená od daňovej povinnosti, nakoľko som nebola ani majiteľkou 5 rokov a ani som tu nemala trvalý pobyt. Pri dotazovaní na daňový úrad mi prišla len všeobecná informácia, nič konkrétne, preto aby som sa vyhla nejakým problémom, som daň z predaja odviedla na daňový úrad a samozrejme aj uviedla v daňovom priznaní. Práve vďaka vašej reakcii pri odpovedi na podobnú situáciu jednej pani som zistila, že pravdepodobne som daň odvádzať ani nemala. Daňové priznanie som síce mala podať, ale reálne daň odvedená za predaj tohto pozemku nemala byť (na základe použitia Zákona o dani z príjmu 595/2003, paragraf 8, odsek 5 písmeno b), ktorý odkazuje na použitie paragr. 25 odsek 1 písmeno c) reprodukčná hodnota. Preto Vás chcem veľmi pekne poprosiť, mohli by ste mi potvrdiť či som si situáciu vysvetlila správne a teda žiadať daňový úrad o vrátenie tejto dane. Išlo o nie malé peniaze, ktoré skončili v rukách štátu, pričom daňový úrad sa neozval, že prijal peniaze v podstate neoprávnene. V príspevku ste spomínali znalecký posudok. Pri tom predaji záhrady sa znalecký posudok nerobil. Išlo o rodinný dom so záhradou pričom v tom čase sa predávala len časť záhrady, o ktorú sa starí rodičia už nechceli starať. Tento rok som už predala aj dom so zvyškom záhrady, nakoľko obaja starí rodičia už zomreli. Treba vyhotoviť znalecký posudok alebo ako by som mohla postupovať, prosím Vás. Odpovedzte mi prosím, prípadne ak môžete kontaktujte ma prosím aj telefonicky. V prípade, že je to skutočne tak a mám šancu na úspech a vrátenie tejto dane, radšej uhradím finančnú odmenu Vám ako tomuto štátu, ktorý nemá ani toľko slušnosti, že keď niečo neoprávnene príjme, ozve sa a uskutoční nápravu. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem a zostávam s pozdravom.
Mgr. Jozef Kukuča
18. 10. 2013 12:10
Dobrý deň, Vlastne ste mi položila dve otázky v jednej . Prvá je vrátenie preplatku dane, druhá otázka : aká daň keď som predala v tomto roku, teda 2013 a nadobudla som v roku 2006 deň neuvádzate. V prvom rade k tej časti daru, ktorý ste predala. vážená pani, nehnevajte sa, chýba mi najzákladnejšia informácie, že v ktorom roku ste zúčtovala tú daň za predaj tej darovanej záhrady, pretože sú premlčacie lehoty ak by ste požadovala vrátenie dane, ale aj tak som vyhotovil žiadosť o vrátenie preplatku dane. vy ste predala skôr ako za 5 rokov, nie ste oslobodená od dani z príjmu. Od príjmu si odpočítate výdavky. Príjmom boli vo Vašom prípade následný predaj darovanej nehnuteľnosti pred uplynutím 5 rokov od nadobudnutia, a výdavkom je reprodukčná cena podľa § 25 zák. o dani z príjmu a jej výška sa zisťuje podľa § 25 zákona o účtovníctve znaleckým posudkom. Ste daňovníčka a podávate daňové priznanie. Ak by ste bola oslobodená, nepodávate daňové priznanie v tejto veci darovania a následného predaja. Aj z týchto dôvodov sa štát viac nezaujíma, ak ste priznala a zaplatila. Okrem toho v právnej teórii sa považuje platenie dane niie len za povinnosť, ale aj za česť občana. Podporuje platením daní chod štátu. Otázkou je výpočet dane, či vôbec budete platiť daň z takéhoto prímu, prípadne ak by ste mala platiť, tak v akej výške. Za výpočet dane a za jej výšku zodpovedá daňovník, teda Vy. Ak nemáte ekonomické a účtovné vzdelanie, na tieto účely si môžete vybrať hociktorého účtovníka (Ing. ekonómie), ktorý má na to živnosť alebo auditora registrovaného v daňovej komore, ktorý svojím podpisom a pečiatkou potvrdí správnu výšku zaplatenia dane. Ak by ju on nesprávne vyúčtoval, potom môžete žiadať vrátenie peňazí od neho, je na tieto prípady poistený. Mnohí platitelia dane, ktorí majú platiť daň nakoniec ju po splnení zákonných podmienok platiť nemusia. Vo Vašom prípade sa platí daň s rozdielu medzi hodnotou daru jeho reprodukčná cena (podľa § 25 zák. o dani z príjmu a § 25 zákona o účtovníctve ), ktorú by mal aj darca, tá sa dokazuje znaleckým posudkom, Podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP) od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b) To znamená, že ak ste predala nehnuteľnosť skôr ako po 5 rokoch od jej nadobudnutia, tento príjem sa bude považovať za zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. b) Zák.o Dani z Príjmu (ZDP). K takémuto príjmu si môžete ako daňovníčka môže uplatniť výdavky v zmysle § 8 ods. 5 ZDP. Vychádza sa z § 25 ZDP a výdavkom je REPRODUKČNÁ OBSTARÁVACIA CENA zistená v čase nadobudnutia nehnuteľnosti podľa § 25 zákona o účtovníctve ( § 25 ods. 1 písm. c) ZDP), ak darca v deň darovania by MAL príjem z jej predaja oslobodený od dane podľa § 9 ZDP. Zákon o správe daní 563/2009 Daňový poriadok v § 79 odsek 2 umožňuje vrátiť preplatok dane : Správca dane (finančný úrad) na žiadosť daňového subjektu daňový preplatok vráti v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho vrátenie, ak je väčší ako tri eurá; K tej veci predaja darovanej záhrady z roku 2006 Žiadosť o prevedenie a vrátenie preplatku na dani z príjmov podľa § 79 ods. 2 daňového poriadku Finančná správa .............................. .............................. V ....................... dňa 15. 09. 2013 Vec: Žiadosť o prevedenie a vrátenie preplatku na dani z príjmov za rok 2012 V zmysle § 79 ods. 2 zákona č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) Vás týmto žiadam o vrátenie preplatku na dani z príjmov fyzických osôb za rok ....................... vo výške ................. €, a to nasledovným spôsobom: Preplatok vo výške .......................... žiadam vrátiť na účet č. ......................................... ktorý je vedený v banke ......................................... O vrátenie preplatku žiadam z dôvodu, že daňový preplatok vo výške .............................. € mi vznikol tým, že som nesprávnej výške vypočítala daň a aj nesprávnej výške odviedla daň uplatnila výdavky pri predaji darovanej nehnuteľnosti rod. dom. s. č. ........, a záhrada p. č. .....................a pozemok parcela číslo ............ na ktorej dom stojí, v obci ............, Správa katastra................... Daň som chybne zúčtovala za zdaňovacie obdobie roku ........................... Finančnému úradu predkladám tieto dôkazy : 1. Pôvodné chybné riadne daňové priznanie FO za zdaňovacie obdobie v roku ........... 2. Dodatočné daňové priznanie (správne vyplnené, kde je uplatnené výdavok tá reprodukčná cena uvedená v znaleckom posudku že cena nehnuteľnosti je ..................... 3. Znalecký posudok vypracovaný na účel ocenenia nehnuteľnosti (reprodukčná cena, táto sa odpočíta od príjmu od kúpno – predajnej ceny uvedenej v kúpnej zmluve uzatvorenej dňa .....XZ 4. Fotokópia darovacej zmluvy z roku 2006 5. Fotokópia kúpnej zmluvy z roku ............. za predajnú cenu (neuviedla ste rok predaja tej záhrady susedovi píšete len hneď po darovaní, následne po darovaní tak predpokladám že to bolo v roku 2007) S pozdravom ............................................ vlastnoručne podpísaná Lucia (na internete je jeden prípad, ktorý sa súdil o preplatok dane preto, že nepodpísal žiadosť o preplatok dane) takto by to vyzeralo, ak by to nebolo ešte premlčané. Pochopte, že sa nemôžete po napr. 20 rokoch žiadať niečo späť, nebolo by právnej istoty. V daňovom priznaní v tom tlačive sú štvorčeky, ktoré označíte krížikom, riadne, opravné, alebo dodatočné daňové priznanie. Dodatočné podávate hocikedy , ak sa nepodavá riadne teda nie v marci. Znalecký posudok : k tej časti záhrady čo neviem KEDY BOLA tá DAŇ ZAPLATENÁ, ani zúčtovacie obdobie Cena nehnuteľnosti zistená v čase jej nadobudnutia u darcu je zistená podľa osobitného predpisu, ktorým je napr. zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákonom nie je stanovené, kedy má byť znalecký posudok vypracovaný. O vypracovanie znaleckého posudku môže žiadať len vlastník, teda sused, ktorému ste darovanú záhradu predala musela by ste ho poprosiť aby požiadal s tým, že vy ho zaplatíte. ......tiež neviem presný dátum Okrem uvedených preukázateľných výdavkov je možné uplatniť ako daňový výdavok aj výdavky súvisiace s predajom nehnuteľnosti (napr. poplatok za znalecký posudok pri predaji, výdavky vynaložené na vypracovanie kúpnej zmluvy, správne poplatky súvisiace s predajom, poplatok realitnej kancelárii za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti), výdavky vynaložené na TZ, opravu a údržbu. V prípade, že výdavky sú vyššie ako dosiahnutý príjem z predaja, na rozdiel sa neprihliada. Dodatočné daňové priznanie : podávate ho po uplynutí lehoty na podanie riadneho daňového priznania, ak zistí, že nesprávne daň vypočítal alebo odviedol. Podľa § 16 ods. 2 DP, ak daňový subjekt zistí, že daň má byť vyššia, ako bola vykázaná v daňovom priznaní, alebo vykázaná daňová strata je nižšia, ako bola uvedená v daňovom priznaní, má povinnosť podať dodatočné daňové priznanie. Dodatočné daňové priznanie je daňovník povinný podať správcovi dane do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení s uvedením obdobia, ktorého sa dodatočné daňové priznanie týka. V rovnakom termíne je dodatočne priznaná daň splatná. Podľa § 16 ods. 6 dodatočné daňové priznanie sa podáva na tlačive alebo v predpísanej forme podľa § 15 ods. 4 a musí byť označené ako dodatočné. To znamená, že daňovník na 1. strane dodatočného daňového priznania uvedie, že ide o dodatočné daňové priznanie (označí krížikom v časti druh priznania „dodatočné daňové priznanie“). V dodatočnom daňovom priznaní uvedie daňovník aj rozdiely oproti riadnemu daňovému priznaniu, ktoré podal v zákonom stanovenej lehote. Až mi zašlete presné dátumu zmlúv, dátum podania daňového priznania a za aké zúčtovacie obdobie, doklad o zaplatení dane a presný dátum zaplatenia dane, výšku dane, a hlavne cenu za ktorú ste predala záhradu susedom, a presný dátum kedy spracujem Vám krátku a výstižnú otázku pre daňové riaditeľstvo v Banskej Bystrici, odošlete E mailom, so žiadosťou o informáciu, dokedy môžete žiadať o vrátenie preplatok z dôvodu, že ste chybne vypočítala daň, pretože ste neodpočítala výdavky ktorým je cena nehnuteľnosti. Okrem toho ak bude reprodukčná cena daru (t. j. cena nehnuteľnosti uvedená v znaleckom posudku rovnaká ako cena uvedená v kúpnej zmluve, ten výdavok sa odpočíta vyjde nula a neplatíte nič rozumiete ? Okrem toho, hoci sa to zdá nelogické, postaviť správne otázku je ťažšie, ako na ňu odpovedať. Pretože ak nesprávne postavíte otázku, nemôžete dostať správnu odpoveď, alebo dostanete odpoveď správnu ale z inej oblasti ako je váš záujem a žiadosť o info. Ja sám neviem dokedy možno žiadať vrátiť preplatok odo dňa jeho zaplatenia. Potom Vám pošlem E mail ktorý odošlete na : Kompetenčné centrum finančných operácií finančného riaditeľstva Banská Bystrica, šéfuje všetkým bývalým daňovým úradom, po novom od 1. 1. 2013 sa volajú finančné správy. Dopytujte sa na : sluzby@financnasprava.sk Môj názor na lehoty dokedy možno úspešne žiadať preplatok : zákon č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) vo svojom § 79 odsek 5 uvádza Daňový preplatok nemožno vrátiť po zániku práva vyrubiť daň. ( všimnite si, zákon teda viaže zánik práva na vrátenie preplatku s odkazom na rovnakú lehotu, ako zaniká aj daňovému úradu vymáhať daň) § 69 Zánik práva vyrubiť daň Ak tento zákon daňový poriadok nemožno vyrubiť daň po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň - ak ste nadobudla napríklad dňa XY YX 2006 darovaním a predala ste až v roku 2007 tak daňová povinnosť Vám vznikla v roku 2008 v marci, od konca toho roku 2008, tzn. 1. rok 2009 2.rok 2010 3. rok 2011 4. rok 2012 5 rok 2013 to by malo byť ešte dobré ešte by ste to do konca tohto roku mohla uplatniť ale treba znalecký posudok inak neuznajú výdavok ´reprodukčná cena uvedená v znaleckom posudku, ak to bolo skôr tak už asi uplynula lehota na vrátenie preplatku, preto potrebujem presne vedieť, že kedy ste predala, kedy ste podala daňové priznanie Odpoveď na druhú otázku : „Tento rok som už predala aj dom so zvyškom záhrady, nakoľko obaja starí rodičia už zomreli. Treba vyhotoviť znalecký posudok alebo ako by som mohla postupovať, prosím Vás.“ Píšete, že do daru dostala v roku 2006, tento rok (znamená to v roku 2013) som uzatvorila Kúpnu zmluvu na vyššie uvedené nehnuteľnosti dňa napríklad 28. 1.2013. Prosím Vás, píšte aj deň predaja pretože na plynutie 5 ročnej lehoty má vplyv a dni kedy to bolo, aj jednotlivé zmluvy ak ich bolo viac a predávalo sa po častiach pričom zbytok nehnuteľnosti ste predala v roku 2013. Presným dátumom uzavretia zmluvy sa od seba odlišujú kúpne zmluvy. Ja si myslím, že keď ubehlo 5 rokov od darovania ku dňu predaja, tak nemusíte ani posudok, dokonca nemusíte o tom podávať ani tlačivo daňové priznanie v marci 2014, a neplatíte daň z príjmu. Pretože ste oslobodená od dane, tí čo sú oslobodení neuvádzajú to v tlačive daňové priznanie, ak nepodávate daňové priznanie pretože nemáte iné príjmy pretože daň z príjmu platí za Vás zamestnávateľ a daň priznáva zamestnávateľ, nepodávate ani tlačivo daňové priznanie. Napr. 1.Darovacia zmluva z rodičov na mňa uzatvorená dňa XX. XX 2006 2. Kúpna zmluva zo mňa obdarovanej na susedov uzatvorená dňa XX.XX.XXXX, pretože taká bola dodatočná vôľa rodičov, darcov predajná cena v zmluve je uvedená ............................, (okrem toho mohli ste im to vtedy tiež darovať ak vám zaplatia bokom, alebo za symbolickú cenu atď ešte nebolo 5 rokov). 3. Kúpna zmluva uzatvorená dňa XX.XX.2013 na zostatok medzi mnou obdarovanou a kupcom, t. j. dom a zostatok záhrady Nebudete platiť daň, ani posudok nemusíte, ani tlačivo daňové priznanie, pravdepodobne je to viac ako 5 rokov
jaroslav
8. 7. 2013 15:07
chcel by som sa spýtať,že mám zápis v registri trestov,za prečin zanedbávania výživného,mal som len podmienku... môžem podnikať ako opatrovatel?
Mgr. Jozef Kukuča
8. 7. 2013 15:07
Odpoveď 39, Jozef Kukuča. Dobrý deň, odpoveď pre p. Jaroslava. Budem sa teda venovať Vašej otázke zahladenie trestu. Prečin je tiež trestný čin. V zákone 300/2005 v § 10 ods. 1 písmeno a) aj b) pozrite v Googli je uvedené : prečin je trestný čin, úmyselný alebo hoci aj z nedbanlivosti, za ktorý trestný zákon ukladá v hornej sadzbe nie viac ako je 5 rokov. Potom v § 11 nasleduje zločin, ak je v zákone horná hranica viac ako 5 rokov. To znamená, že vy ste nemal viac ako 5 rokov v rozsudku. Pre vybavenie podnikateľskej činnosti, alebo živnosti je potrebné mať výpis z registra trestov bez záznamu. Ak by Vás prijala agentúra, alebo DOS domov opatrovateľskej služby ako zamestnanca do pracovného pomeru,. Mohlo by sa stať, že budú od Vás vyžadovať pre pracovnú zmluvu len opatrovateľský kurz, alebo zdravotnú školu a doklad o bezúhonnosti a zamestnávateľ výpis z registra trestov nebude chcieť. Ak Vám povedia, že Vás zamestnajú len na živnosť ako opatrovateľa, živnostenský úrad bude určite chcieť výpis registra trestov respektíve iba údaje mu nahlásite a on si to zistí sám. Ak nájde záznam, nevydá živnostenské oprávnenie. Živnostenské oprávnenie tak zákon nazýva živnostenský list. Aj tomu, kto už má vybavenú živnosť, živnostenský úrad každých 6 mesiacov nazerá do registra trestov, či už nemá záznam. Ak má, odníme mu živnostenské oprávnenie. Škoda, že neuvádzate aký trest Vám bol za § 207 zanedbanie povinnej výživy uložený, a kedy skončil, a druh pracovného pomeru ako opatrovateľ, či zamestnanec alebo na živnosť. Trest vo vzťahu k zahladeniu je dôležité, aký trest súd uložil, ako dlho už je od vykonania teda skončenia trestu. Tresty rozlišujeme také, ktoré nie sú odňatím slobody (neáreštové) a odňatie slobody ( väzenie). Taktiež sa rozlišuje, že niektoré tresty sa zahladzujú automaticky, a niektoré tresty len na písomnú žiadosť ktorú si napíšete, a pošlete na súd ktorý Vám trest uložil teda tam, kde ste mal v čase odsúdenia bydlisko. Ak ste mal iný trest než trest odňatia slobody, to sú humánnejšie alternatívne tresty, bez izolácie od svojej práce a spoločnosti a od rodiny, napríklad trest domáceho väzenia a musí sa hlásiť a v zahraničí nosí obojok monitoring cez počítač kde sa nachádza odsúdený, trest povinnej práce, trest zákazu činnosti, peňažný trest, trest prepadnutia veci, atď., tak sa Vám takýto neáreštový trest zahladí automaticky priamo zo zákona hneď, ako ste ho vykonal. Napríklad skončí Vám trest povinnej práce na 6 mesiacov, súd sám zahladí, nemáte záznam vo výpise po skončení trestu. V prípadoch trestov, ktoré nie sú spojené s odňatím slobody odsúdená osoba nemusí už nemusí dávať na súd žiadnu žiadosť, trest sa zahladí vykonaním a hladí sa, ako by nebol odsúdený. Aj tresty odňatia slobody sa delia na nepodmienečné, teda po vynesení rozsudku ide za mreže, alebo podmienečne, že zostáva na slobode počas skúšobnej doby. Vás sa týka zahladenie pri podmienke, mal ste len podmienku. Nepíšete na kolko skúšobná doba, a či vám skončila a či nie. Teraz si povieme, ako to je so zahladením, ak ste mal iba tzv. podmienku napríklad na 3 roky, teda nie na ostro. Ak bol osobe uložený trest odňatia slobody, ktorého výkon bol podmienečne odložený alebo bol uložený aj probačný dohľadu, tak k zahladeniu odsúdenia dochádza buď rozhodnutím súdu o tom, že sa odsúdený osvedčil po úspešnom uplynutí skúšobnej doby 3 roky, alebo najneskôr do jedného roka od skončenia skúšobnej doby na 2 roky, ak súd nerozhodol o osvedčení, napríklad zabudli vydať uznesenie súdu, že sa osvedčil. (a odsúdený nemal na tom vinu že súd nevydal uznesenie že sa osvedčil, alebo do dvoch rokov, ak sa proti odsúdenému vedie v skúšobnej dobe stíhanie pre iný trestný čin. Ani v týchto prípadoch nemusíte pre zahladenie trestu dávať písomnú žiadosť. Len prežiť skúšobnú dobu počas podmienky, teda nepremenil ju súd na ostro, nič ste iné počas podmienky neurobil. Taktiež sa automaticky zahladzuje pri amnestii prezidenta, ak sa nachádza trest v rozsahu amnestie bez podania žiadosti. Žiadosť o zahladenie trestu sa dáva iba v prípadoch väzenia na ostro za mreže, teda pri nepodmienečných trestoch alebo premenenej podmienke. V tomto prípade ak chcete mať zahladený trest vo výpise registra trestov, teda nebude sa tam nachádzať, musíte si dať písomnú žiadosť na ten súd, ktorý rozhodol o uväznení v ústave na výkon trestu. Podľa zákona 300/2005 a § 92 si pozrite v Googli súd potom môže na takúto žiadosť zahladiť odsúdenie, ak viedol po výkone alebo odpustení trestu riadny život po dobu najmenej 10 rokov od skončenia takého trestu, ktorý prevyšoval v rozsudku súdu viac ako 5 rokov, alebo súd na žiadosť zahladí po 5 rokov, kto bol odsúdený na trest odňatia slobody prevyšujúci 1 rok a max. 5 rokov, alebo po 3 rokov od skončenia trestu zahladí na žiadosť, ak trest v rozsudku neprevyšoval 1 rok. Ak bol odsúdený podmienečne prepustený počas sedenia za mrežami, trest sa považuje za skončený (vykonaný) dňom prepustenia. Súd môže na žiadosť zahladiť odsúdenie aj pred uplynutím týchto vyššie uvedených lehôt, ak po výkone či odpustení trestu svojim vzorným správaním preukázal, že sa napravil. Teda napíšete súdu, že už chcete riadne žiť, a že na výkon práce opatrovateľa potrebujete na živnostenský úrad zahladenie trestu skôr ako sú lehoty v zákone, že prácou si chcete plniť alimentačnú povinnosť (výživné), tak ako Vám to ukladá zákon o rodine. V žiadosti o zahladenie trestu uvediete súd adresu, spisovú značku, priložte kópiu rozsudku, kedy vám trest skončil, výšku trestu, dôvod zahladenia, dátum , podpis, zákon nepredpisuje nejakú predpísanú formu žiadosti. Súd ale nie je povinný zahladiť pred lehotou, môže, nemusí, skúste. Akonáhle rozhodnutie súdu o zahladení odsúdenia nadobudne právoplatnosť, súd o tom automaticky upovedomí register trestov, ktorý vo výpise už uvedie že nemáte záznam. S pozdravom konateľ Jozef Kukuča
Erika
29. 6. 2013 12:06
Dobrý deň prajem ja som spravila strašne veľkú hluposť, keď som požičala naj kamarátke v roku 2011 novem. sumu 4400eur do dnešného dňa mi eu nevrátila -máme už zo súdu pravoplatné ,no ta dotyčná osoba nemá nič na SR čiže jej exekutor ani nič nemože vziať. Mám otázku na Vás ta dotyčná osoba pracuje v rakúsku od novem.2012 ako opatrovateľka -odomňa sa skrýva na policiu a na súd nereguje ako ju donútiť platiť dlh ,keď pracuje ? ďakujem za odpoveď a prajem pekný zvyšok dna Erika
Mgr. Jozef Kukuča
29. 6. 2013 12:06
Odpoveď 38 pre pani Eriku, od Jozefa Kukuču. Každý veriteľ vie, že vymáhanie svojich dlžných pohľadávok voči dlžníkom nie je jednoduché, aj keď má v ruke právoplatný rozsudok súdu. Ako sa hovorí, kde nič nie je, ani čert neberie, exekútor nemá čo nemajetným a bez príjmu čo zobrať, i keď sa na neho obrátite. Vo Vašom prípade však vznikol príjem Vašej dlžníčke, ale za hranicami SR v členskom štáte EÚ. Odpoveď je teda v Európskom práve. V cezhraničných sporoch v štátoch EÚ môže byť riešením európsky platobný rozkaz. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) číslo 1896/2006 z 12. decembra 2006 zavádza európske konanie o platobnom rozkaze. Vydanie európskeho platobného rozkazu možno žiadať vo všetkých členských štátoch Európskej únie s výnimkou Dánska, Dánsko sa na prijatí tohto nariadenia nezúčastnilo a súd je povinný vydať ho do 30 dní od podania návrhu alebo jeho doplnenia. Pri nepopretých peňažných pohľadávkach sa vykonateľný európsky platobný rozkaz automaticky uzná a vykoná v inom členskom štáte (okrem Dánska). Nie je treba ďalšie vyhlásenia vykonateľnosti v členskom štáte, v ktorom sa o výkon žiada. bez akejkoľvek možnosti namietať proti jeho uznaniu.Je to vzorové tlačívo v komunikácii medzi súdom a stranami s cieľom uľahčiť jeho priebeh a umožniť využívanie automatického spracovávania údajov. Európsky platobný rozkaz vydaný v jednom členskom štáte EÚ, ktorý sa stal vykonateľným je považovaný za rozkaz vydaný v členskom štáte, v ktorom sa o výkon žiada. To znamená, že vykonateľný európsky platobný rozkaz je exekučný titul sa automaticky uzná a vykoná aj v Rakúsku, kde má Vaša dlžníčka teraz obvyklý pobyt, zdržuje sa tam a pracuje tam. Vydanie európskeho platobného rozkazu je voliteľným prostriedkom pre Vás ako veriteľku. Súd vydá Európsky platobný rozkaz, i keď už bolo o veci právoplatne rozhodnuté, pretože to skoršie rozhodnutie bude zlučiteľné s vydaním Európskeho platobného rozkazu. Neuvádzate, či ste podala žalobu na nezaplatenie dlhu po termíne splatnosti, alebo ste dala návrh na vydanie platobného rozkazu podľa práva SR. Vy ste si zvolila konanie na súde podľa vnútroštátneho práva SR, pravdepodobne ste vtedy nevedela, že Vaša dlžníčka sa už obvykle zdržiava v Rakúsku ako opatrovateľka a živnostníčka podľa rakúskych zákonov. Európsky platobný rozkaz nenahrádza vymáhanie nepopretých pohľadávok podľa nášho vnútroštátneho práva SR. Európsky platobný rozkaz (EPR) Vám veriteľke nebráni, aby ste využila konanie na súde v SR podľa práva SR, čo ste aj urobila. EPR je len o alternatíva, ktorá ponúka okrem zjednodušenia súdneho konania aj vykonateľnosť európskeho platobného rozkazu v akomkoľvek inom členskom štáte. Nutná podmienka na vydanie Európs. plat. rozkazu je, že musí ísť o cezhraničný spor, že Vaša dlžníčka tam má v Rakúsku aspoň obvyklý pobyt. Právny význam pre určenie toho, či ide o cezhraničný spor, je čas podania návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu v súlade s týmto nariadením, teda či už Vaša dlžníčka v čase podania návrhu na súd už mala obvyklý pobyt v Rakúsku ako opatrovateľka. Tiež neviem, či má Vaša dlžníčka tu v SR trvalý pobyt. Ak robí v Rakúsku, má tam obvyklý pobyt, pretože sa tam zdržiava kvôli práci. Na určenie, či má pani opatrovateľka bydlisko v SR, náš súd použije právny poriadok svojho štátu SR. Ak pani opatrovateľka Vaša dlžníčka tu v SR už nemá trvalý pobyt, stratila ho tu, tak potom na určenie, či má Vaša dlžníčka bydlisko v Rakúsku, náš slovenský súd použije právny poriadok Rakúsky na vyriešenie tejto otázky že je to cezhraničný spor. Európsky platobný rozkaz možno žiadať na slovenskom súde len na splatné a vyčísliteľné peňažné pohľadávky vyplývajúce z občianskych a obchodných vzťahov pri cezhraničných sporoch. Váš spor je občiansky, založili ste ho zmluvou o pôžičke, už je po splatnosti, a výška je 4000 EUR. Súd SR ho nesmie vydať na daňové, colné alebo správne veci alebo na zodpovednosť štátu, za konanie alebo nečinnosť pri výkone moci štátu, alebo z majetkových práv z manželského zväzku, vo veciach dedenia, z konkurzných konaní, konaní týkajúcich sa likvidácií platobne neschopných právnických osôb, vo veciach sociálneho zabezpečenia, z pohľadávok, ktoré vznikli z mimozmluvných záväzkov. Európsky rozkaz tlačivo si môžete stiahnuť a vyplniť na webovej adrese https://e-justice.europa.eu/content_european_payment_order_forms-156-sk.do tam je tlačivo A, to je návrh, ale aj tlačivo G je vyhlásenie o vykonateľnosti. Taktiež nájdete tieto tlačivá aj ako prílohu Nariadenia EÚ č. 1896/2006 z 12. decembra 2006. Celé konanie na súde je písomné, neuplatňuje sa ústne pojednávanie. Ústne pojednávanie súd nariadi, , ak Vaša dlžníčka podá odpor, alebo ak jej nebude možné doručiť európsky platobný rozkaz do vlastných rúk. Návrh musí obsahovať mená a adresy dlžníka veriteľa, označenie súdu v SR, na ktorý sa návrh tlačivo A a vyhlásenia podáva, opíšete predmet sporu že ide o pôžičku o ktorej už rozhodol súd a je to exekučný titul, opíšete a predložíte zmluvu o pôžičke 4400 Eur je základ pohľadávky, prípadne požadovaný úrok, neuvádzate, značenie dôkazov odôvodňujúcich pohľadávku zmluva o pôžičke a náš platobný rozkaz v SR alebo ten právoplatný rozsudok neviem čo máte vynechala ste tam slovo v otázke za právoplatný, odôvodnenie právomoci súdu/súdov, cezhraničný charakter sporu že teda má živnosť v Rakúsku ako opatrovateľka, zdržiava sa tam prípadne tam má aj insurance (poistenie zdravotné, sociálne).výšku pohľadávky vrátane istiny a prípadne úroku, zmluvných pokút a nákladov, ak sa požadujú úroky z pohľadávky, úrokovú sadzbu a dobu, za ktorú požadujete úrok, alebo úrok, ktorý sa k istine automaticky pripisuje zo zákona. V návrhu na E rozkaz musí byť pohľadávka tak opísaná a špecifikovaná, aby sa Vaša dlžníčka mohla rozhodnúť, či bude pohľadávku popierať alebo nie. Preto je potrebné opísať dôkazy, listiny a najlepšie je ich aj pripojiť k návrhu pripojte k návrhu aj Zmluvu o pôžičke a rozsudok súdu. Ak by Vaša dlžníčka podala odpor proti európskemu platobnému rozkazu, pokračujete v dokazovaní na súde v SR kde ste návrh podala, ľahko dokážete, máte zmluvu o pôžičke aj náš rozsudok, že už bolo o tej veci právoplatne rozhodnuté na vnútroštátnom súde SR. Dôkazy je však vhodné pripojiť vo forme fotokópie, aby súd, ktorý rozhoduje o vydaní európskeho platobného rozkazu mohol hneď skonštatovať, že návrh nie je zjavne neopodstatnený. Môžete podať E rozkaz buď u nás na súde v okrese kde má Vaša dlžníčka trvalé bydlisko, ak ho tu nemá, tak na súd v Rakúsku. Ak neviete poplatok v Rakúsku, súd Vám oznámi koľko, ale musíte v Návrhu tlačive A uviesť, že žiadate refundáciu ako trovy aj súdny poplatok. Vaša dlžníčka môže podať odpor, rakúsky súd Vám oznámi že podala odpor, zaujímavé je že dlžníčka nemusí uviesť dôvody tak, ako v prípade vnútroštátneho rozkazu. Niektoré štáty určili jeden súd pre obvod celého štátu, to znamená, že pokiaľ návrh smeruje do napríklad Rakúska, o vydaní E rozkazu rozhoduje vždy len jeden určený súd v niektorom meste. Zistite to v justičnom atlase, v ktorom meste je oprávnený konať súd o európskom rozkaze. Ak podáte návrh u nás, tak v SR môže ten okresný súd, kde mala žalovaná dlžníčka bydlisko, alebo posledné bydlisko. Poplatky sa platia za európsky rozkaz najviac také, ako by ste platila podľa vnútroštátneho práva, teda 6 % zo 4400 Eur a to budete žiadať aj refundovať ako trovy. Ak podáte návrh na súd v SR, a nezaplatíte, slovenský súd v prípade nezaplatenia súdneho poplatku konanie zastaví podľa § 10 Zákona o súdnych poplatkoch. Ak ste nemajetná, požiadate o oslobodenie súdnych poplatkov podáte žiadosť o oslobodenie ktorá je prílohou zákona o súdnych poplatkoch. Ak by ste Návrh na tlačive B nevyplnila správne, súd Vám zašle tlačivo B, a napíše čo máte doplniť, opraviť. Neplaťte hneď súdny poplatok, až keď Vás súd vyzve na jeho zaplatenie do 10 dní a vyčísli ho, a budete vidieť že návrh je priechodný, napríklad Vás vyzve len na zaplatenie poplatku, alebo ešte na nejakú drobnosť. Súd môže tlačivom D v prílohe Nariadenia EÚ návrh Vaše tlačivo A zamietnuť ak nedoplníte, neopravíte. Proti zamietnutiu návrhu nie je prípustný opravný prostriedok. o zamietnutí sa môže žalobca znovu pokúsiť o uspokojenie pohľadávky prostredníctvom nového návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu. Môžete si uplatniť vydanie Európskeho platobného rozkazu uplatniť opätovne, aj keď už raz bol zamietnutý a aj na tom istom súde. Na Slovensku sa doručujú E rozkazy podľa § 174a ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku do vlastných rúk. Náhradné doručenie napríklad blízkej osobe je vylúčené, čiže ustanovenia § 47 ods. 2 a § 48 Občianskeho súdneho poriadku sa nemôžu aplikovať, teda ani žiadna právna fikcia sa neplatní, že keby dlžníčka odoprela prijať rozkaz, považuje sa za doručené, to sa nepožije pretože je to tak uvedené v Nariadení EÚ o E rozkazoch. To neplatí, ak by sa doručil zástupcovi Vašej dlžníčky. Ak súd vydá E rozkaz, je to rovnaký exekučný titul ako náš vnútroštátny rozkaz. Pri nemožnosti doručenia európskeho platobného rozkazu na Slovensku Vašej dlžníčke by sa malo postupovať podľa § 173 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, keďže podľa článku 26 Nariadenia EÚ o E. rozkazoch ako aj podľa § 174a ods. 4 OSP všetky procesné otázky, ktoré nie sú osobitne upravené v tomto Nariadení EÚ 1896/2006 , sa riadia vnútroštátnym právom SR. Súd SR Európsky platobný rozkaz zruší a nariadi občianske konanie, ústne pojednávanie. Každá krajina Európskej únie však postup pri nemožnosti doručenia európskeho platobného rozkazu môže mať upravený inak, teda aj Rakusko ak by ste sa obrátila na príslušný súd v Rakúsku. . Ak by Vaša dlžníčka podala pomocou tlačiva F odpor, v Slovenskej republike je odpor proti európskemu platobnému rozkazu spoplatnený rovnako ako odpor proti vnútroštátnemu platobnému rozkazu, čiže podľa položky 1 písm. a/ sadzobníka . 6% z istiny. Poplatky sa u nás neplatia len ak sa odpor odmietol alebo je poplatník oslobodený od platenia súdnych poplatkov. Voči európskemu platobnému rozkazu je možné na Slovensku podať aj odvolanie proti výroku o trovách konania. Proti uzneseniu, ktorým súd rozhodol o odvolaní proti výroku o trovách v európskom platobnom rozkaze odvolanie nie je prípustné podľa § 202 ods. 3 písmeno m/ OSP. Postupuje sa rovnako ako pri podaní odvolania proti trovám platobného rozkazu vi § 174a ods. 4 OSP. Pozor, toto si pozorne prečítajte o vykonateľnosti E rozkazu, respektíve kedy je vykonateľný ? Ak nebol proti európskemu platobnému rozkazu podaný odpor v lehote 30 dní odo dňa jeho doručenia, súd počká ešte pár dní na prípadné doručenie odporu, následne vyhlási európsky platobný rozkaz za vykonateľný, a to vo forme tlačiva typ G. Keď je európsky platobný rozkaz už vykonateľný, súd ho zároveň zašle Vám ako veriteľke a navrhovateľke. Doručí Vám súčasne tlačivo E - rozkaz a G – vyhlásenie vykonateľnosti. Na exekúciu Vašej dlžníčky opatrovateľky v Rakúsku predložíte rakúskemu exekútorovi E rozkaz s vyhlásením vykonateľnosti (tlačivo E a G) a úradný preklad súdnym znalcom d európskeho platobného rozkazu do úradného jazyka nemeckého, tam sa bude exekúcia realizovať. Aby ste tomu rozumela, exekúcia sa teraz môže vykonať v inom štáte, než ktorý rozkaz vydal, teda náš súd vydá E rozkaz a rakúsky exekútor bude exekvovať opatrovateľku. Exekúcia sa bude riadiť právom členského štátu v ktorom exekúcia bude prebiehať, teda podľa práva Rakúska . i keď bol vydaný Slovenským súdom, to je vlastne účel toho európskeho rozkazu, a to, čo ste chcela dosiahnuť. Opatrovateľka sa môže odporca brániť, Nariadenie Eú o platobných rozkazoch v EÚ zakotvuje osobitný prostriedok obrany, ktorým je návrh na odmietnutie výkonu európskeho platobného rozkazu. Nesmie skúmať vecná stránka európskeho platobného rozkazu. Váš Európsky platobný rozkaz je však zlučiteľný so skorším rozhodnutím súdu ako ste uviedla už máte právoplatný rozsudok, nie je dôvod na odmietnutie. Len pre zaujímavosť z Európskeho práva som mal bakalársku skúšku, mal som E- čko dostatočnú, mal som namále, skoro som bol vylúčený zo školy pri obhajobe bakalárskej práce na tému akty EÚ, teda Nariadenia a smernice EÚ, aj judikáty Súdneho dvora EňU so sídlom v Luxemburgu a ich záväznosť, musel som odpovedať pri ústnej skúške na všetky otázky bez prípravy z celej problematiky Európskeho práva. Pri magisterskej skúške som mal pri obhajobe diplomovej práce z práva duševného vlastníctva už A-čko, teda za jedna.
robert
27. 6. 2013 10:06
dobry den,pisem za svojho kamarata,ma taky problem ze sa rozvadza a nerad by sa stretol so svojou manzelkou,da sa vyhnut rozvodovemu konaniu tak,ze by sa nedostavil v urceny den,ale dosiel dodatocne podpisat ze s rozvodom suhlasi?...ak sa nedostavi na sudne konanie,neulozi mu sud zaplatit pokutu,alebo sudne trovy?..dakujem za odpoved.
Mgr. Jozef Kukuča
27. 6. 2013 10:06
Dobrý deň, odpoveď číslo 37. Chcel by som v úvode povedať, že treba rozlišovať svedka ktorý keď je predvolaný a nedostaví tak môže byť predvedený a uložená poriadková pokuta až 1630 eur. Svedok môže byť predvedený ak sa nedostaví bez ospravedlnenia. Ospravedlnený bude napr. že ležal v nemocnici, tak sa odročí súd. Strany, navrhovateľ, odporca, má právo vopred žiadať súd o svoju neprítomnosť na rozdiel od svedka. Svedok sa musí dostaviť, až keď sa dostaví môže vysvetliť, že odmietne vypovedať napr. v príbuzenskom pomere a spôsobil by tým újmu. Taktiež v trestnom konaní môže obžalovaný požiadať súd, aby súd konal v jeho neprítomnosti, že nechce počuť čo vykonal. Väčšinou je plný internet o tom, ako má každý právo byť osobne prítomný na súde, keď sa prejednáva jeho vec, nič o tom ak tam na súde nechce byť a nechce svoje právo využiť byť pri súde osobne prítomný vo svojej veci. Tak napíšte súdu tento list, ale až vtedy, ak bude odporca Váš priateľ predvolaný, predvolanie chodí tak 15 dní pred zasadnutím súdu, treba čo najrýchlejšie zaniesť do podateľne súdu tento listdvojmo, jedenkrát potvrdiť pre seba .: Označíte vľavo odosieľateľ, odporca : Váš priateľ svoje meno priezvisko odosieľateľa, iniciály, byt, rodné číslo, telefónne číslo, E mailovú adresu, atď, pod to označíte adresáta, adresu súdu, vpravo spisovňu značku. Vec :Žiadosť o konanie v neprítomnosti a navrhnutie vydanie rozsudku pre zmeškanie podľa zákona 99/1963 § 153b. Pod to text : Já, dole podpísaný, odporca XY......, oznamujem ctenému Okresnému súdu v ........., že dávam súhlas, aby súd konal v mojej neprítomnosti v právnej veci rozvodu podľa § 23 zákona o rodine medzi manželom odporcom .....meno priezvisko, nar. dňa ..... a navrhovateľkou manželkou .....meno priezvisko, nar.dňa ...... sp.zn. ..............aby súd spravodlivo rozhodol tak,že chcem a súhlasím aby súd naše manželstvo rozviedol. Dôvody, ktoré ma k vedú k tomu, aby ctený súd rozhodol bez mojej prítomnosti, sú rýdzo osobné, ide o žalobný petit medzi mnou a mojou bývalou manželkou. Mal by som psychickú traumu, že mám byť vypočúvaný v prítomnosti mojej manželky, bývalej blízkej osoby. Nemám záujem sa s ňou osobne stretnúť ani na súde, ani v osobnom ani v súkromnom živote. Chcem, aby súd vydal rozsudok pre zmeškanie v môj neprospech teda súd vyhovie manželke a rozvedie nás v v mojej neprítomnosti, (tzv. kontumačný rozsudok), ktorý je upravený v zákone číslo 99/1963 Občiansky súdny poriadok, v znení paragrafov 153b, odsek 1, a odsek 2, písmeno a) aj b), ktoré uvádzam.: § 153b (1) Ak sú v rovnakom čase splnené súčasne všetky podmienky uvedené v odseku 2, súd môže rozhodnúť o žalobe rozsudkom pre zmeškanie. (2) Rozsudkom pre zmeškanie možno spor rozhodnúť, ak a) žalovaný sa nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný s poučením o následkoch nedostavenia sa vrátane možnosti rozhodnutia podľa odseku 1, b) žalovaný sa k žalobe a prílohám písomne nevyjadril do 15 dní odo dňa, keď mu boli doručené, hoci ho súd na to vyzval a poučil ho o následkoch nesplnenia tejto povinnosti, súdu som oznámila, že súhlasím, netreba už konať c) žalovaný neospravedlnila svoju neprítomnosť (podal žiadosť o rozhodnutie v neprítomnosti) dátum ...... v........ ..............podpis odporcu, doporučujem osvedčiť podpis
Marta
18. 6. 2013 22:06
Marta, chcela som by som poprosiť o radu pre syna, došla mu výzva o možnosti začať konanie o Dohode o vine a treste podľa paragrafu 232 a násl. Trestného poriadku. Syn je trestne stihaný pre prečin nedovolenej výroba omamných látok, jedov a prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa par.171 ods.2 Trestného zákona. Neviem ako na to došli, že pre výrobu, keď nič také nerobil, len to našli u neho. Má sa vyjadriť pisomne, či chce aby začal prokurátor uvedené konanie. Neviem, ako to treba spísať, aj som to pozerala na internete, ale som nič nenašla, ak ste mal chvíiločku čas, napište, čo by to mala asi obsahovať tá správa., diky moc.
Mgr. Jozef Kukuča
18. 6. 2013 22:06
Odpoveď 36 pre pani Martu : K Dohode o vine a treste nie predpísaná forma je to 10 otázok, na všetkých 10 musí odpovedať ano. Napríklad že uznáva vinu, je jedna otázok, ak povie, ano, som vinný, prizná tým vinu a nemusí sa vykonať zložité dokazovanie. Za to, že pomôže pri dokazovaní, prokurátor ponúkne dohodu. Všimni si, dohoda o vine. Text dohody spracuje prokurátor. Je to mimo súdne skončenie trestnej veci. Je to odklon od klasického konania na súde, zákon dal právo rozhodnúť o treste aj prokurátorovi, nie len sudcovi. Niekedy aj žiaden trest je dohoda. Nerozhodne o treste súd, ale prokurátor. Dohodu schvaľuje súd, ak ju súd neschváli, vráti vec prokurátorovi a prokurátor musí podať obžalobu na súd, nevykonáva sa dokazovanie, pretože sa v dohode už priznal. Obvinený musí poslať prokurátorovi list, odpísať na výzvu, v ktorom jasne napíše, že súhlasí s uzavretím dohody o vine a treste alebo nesúhlasí. Ak vyjadrí súhlas, že je ochotný uzavrieť podpísať dohodu, ,že príde na prokuratúru a budú o nej rokovať. Je to prejav vôle. Aj keď ju prokurátor navrhol, je to dohoda podľa občianskeho práva ako dvojstranný právny úkon, ak bol niekto poškodený tak viacstranný úkon. 10 otázok obsahuje 232 a násl. Trestný poriadok, na všetkých 10 musí odpovedať áno. Ak čo len na jednu otázku odpovie nie, dohoda nebude uzatvorená a vec by pokračovala na súde podaním obžaloby prokurátorom. Čo sa týka tej výroby, § 171 Trestného zákona predpokladá už vo svojom názve aj výrobu, nie len distribúciu, nie len predaj, teda dealerstvo pričom viac ako 10 dávok už nie je pre osobnú potrebu ale automaticky dílerstvo. Zákon už vo svojom názve trestného činu predpokladá aj výrobu. Aj keď sa dopustil len držby, bude stíhaný podľa § 171 aj za výrobu, aj za obchod aj keď nevyrábal a nepredával. stačí, že držal a je trestný za uvedený trestný čin. Niekto tú omamnú látku vyrobiť musel, lenže výrobcu zvyčajne nechytia, len dealera. Tak obvinený trpí aj za výrobcu. Aj keď ju nevyrobil, je to všetko jeden trestný čin, stačí že len prechovával a mal ju vo svojej moci, predával, obchodoval, nakupoval, vyrábal, to všetko zahŕňa § 171. Za tú 171 je stíhaný, ak by hocičo z toho, čo v názve z tej skutkovej podstaty urobil, Podobne je konštruovaný aj paragraf trestného zákona o nedovolenom ozbrojovaní, kto prechováva zbraň, vyrába ju, ale obchoduje s nimi potrestá sa odňatím slobody na ...XY . Takto naši zákonodarci schválili, ja som však zákony netvoril. Keď sa ľudia s nimi dostanú do styku, sú často prekvapení ako Vy teraz. Nevyrábal, a...... predsa akoby kvázi vyrábal. Vy by ste si asi predstavovala koncepciu § 171 kto držal s úmyslom pre seba skonzumovať, § 172 kto obchodoval predával pracoval pre iného, § 173 by bol kto vyrábal § 174 kto iba nakupoval a nevedel prečo, § 175 by bol kto iba prechovával a ukrýval pre cudzieho za odmenu nie pre seba, § 176 kto pre cudzieho robil tranzit na objednávku, atď., atď, popísali by sme všetky skutkové podstaty a manipulácie so zakázanou látkou. Nie, takto to nefunguje. Zákonodarci to dali do jedného paragrafu, a odsekmi oddelili trestnosť do dvoch malých dávok pre svoju potrebu je stíhaný, ak už je nad 10 dávok malých tak už je stíhaný aj za dílerstvo, že mal automaticky (ypso iure = z moci zákona) úmysel predávať iným. Okrem toho, nemá ako dokázať, že to aj nevyrobil, jeho tvrdenie, že to vyrobil niekto iný na súde neobstojí. Raz to mal, tak sa prezumuje že aj vyrobil. Čo sa týka hľadania na internete o týchto veciach, to je ako keby mňa bolelo brucho a cez internet by som si sám diagnostikoval svoju nemoc. S pozdravom, Jozef Kukuča
Jana a Michal
10. 6. 2013 20:06
Otázka : Moja priateľka má 2 – j ročné dieťa z predošlého vzťahu, jeho otec nie je zapísaný v rodnom liste, nezaujímal sa. Ja sa chcem teraz zobrať s priateľkou, rozmýšľam nad osvojením. Jej bývalý priateľ však rozmýšľa, že predsa len sa k dieťaťu prizná a bude usilovať snažiť o zápis do rodného listu, že je otec. Vyjadril sa teraz po dvoch rokoch, že chce dieťa do výchovy on, pretože nebol pri pôrode uvedený do lekárskej správy pre matriku ako otec, nakoľko sa nestaral. Mohol by matke súd dieťa zobrať a dať otcovi? Čo s tým? Michal a Jana.
Mgr. Jozef Kukuča
10. 6. 2013 20:06
Odpoveď 35, Jozef Kukuča : Bolo by pre bývalého nevýhodné žiadať, aby bol zapísaný do rodného listu dieťaťa, ak matka spoločného dieťaťa nechce s ním žiť a nechce s ním mať spoločnú domácnosť, ani sa zosobášiť. Musel by začať platiť alimenty od momentu zapísanie. Väčšinou muži zapierajú, že je otec, to je však opačný prípad, uchádza sa o otcovstvo, tvrdí, že on je otec. I keby docielil zapísanie otca do rodného listu, určite by súd nezveril dieťa do výchovy otcovi, ak by o to žiadal. Súdy sú naklonené matke. Biologický otec síce môže požiadať súd, aby matke odňal rodičovské práva a starostlivosť a výchovu o dieťa, a žiadať, aby jemu zveril dieťa do osobnej starostlivosti. nebol by však úspešný. Len vtedy by súd zveril dieťa do výchovy a starostlivosti odlúčenému otcovi, ak by si matka neplnila rodičovské povinnosti, nezabezpečila by bývanie a výživu, alebo zanedbávala napr. nočným životom v reštauráciach a podobne. Inak je to vylúčené aby súd odňal dieťa matke prakticky v kojeneckom veku, ktorá si plní riadne materské povinnosti. Má sa za to, že dieťa je v tomto veku viac citovo previazané s matkou, ustanovujú to nariadenia EÚ aj medzinárodná zmluva o právach dieťaťa. Vaša priateľka nebola vydatá, ide o slobodnú matku. Chcel by som sa venovať analýze zákona a jeho použitie na prípady určenia otcovstva, kde je uvedené určovanie otcovstva, zákon je právny rámec tejto problematiky. V práve platia tri domnienky otcovstva, sú uvedené v zákone o rodine 36/2005 od § 85 a následne. Tieto paragrafy upravujú určenie, že muž je otec, že chce byť uvedený v rodnom liste ako otec. Matka je vždy istá, otec je neistý. Matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila. O matke môže vzniknúť spor iba vtedy, ak by došlo napríklad k zámene detí v pôrodnici. Otcovstvo sa určuje tromi spôsobmi, na základe hociktorých z troch domnienok môže byť otec zapísaný do rodného listu. (1) Prvá domnienka je uvedená v § 85 zákona o rodine číslo 36/2005, pozrite si ten § originálne znenie v Googli, ja poukážem len na dôsledky. Táto prvá domnienka sa Vás však netýka, týka sa len tých párov, ktorí boli aj manželia, uzavreli sobáš, alebo koho označila za otca matka. Vaša priateľka je slobodná matka. Ak by boli manželia, vtedy matrika zapíše otca povinne zo zákona ak jej predložía sobášny list a rodný list. Do rodného listu dieťaťa sa otec zapíše vždy, bez ohľadu na to, či je biologický otec alebo nie, ak sa dieťa narodí do 300 dní od rozvodu/smrti manžela. Matrika automaticky zapíše otca do rodného listu zo zákona v prípade tejto prvej domnienky. Matrika sa vôbec nezaoberá tým, kto je biologickým otcom, preto sa táto domnienka nazýva aj zákonná domnienka. Zapíše ako otca :buď manžela, alebo bývalého manžela, buď rozvedený alebo zomrel, a to aj bez jeho súhlasu. Vo Vašom prípade sobáš uzavretý nebol, Okrem toho, že táto domnienka je zákonná, je aj domnienka otcovstva svedčiaca matke, ak sa matka domnieva že určitý muž je otec. Pri pôrode matka uvedie lekárovi kto je otec, ten vyplní správu a zašle matrike tá vyplní rubriku o otcovi. Za otca sa považuje ten, koho matka označí až do doby, než sa preukáže opak, napríklad znaleckým posudkom z oboru hematológie a DNA otec môže zaprieť, vyvrátiť že bol označený, a požiada o výmaz z rodného listu. Ak sa nenaplní táto prvá domnienka, tak sa ide zisťovať otcovstvo podľa druhej domnienky. (2). Druhá domnienka je uvedená v § 91 zákona 36/2005. Ak neplatí prvá, zisťuje sa druhá domnienka Dieťa, je právne voľné, v rodnom liste dieťaťa nie je údaj o otcovi vyplnený, prázdna kolonka. To je prípad slobodnej matky, Obaja partneri sa však rozhodli, že to napravia, napríklad sa dali zase dohromady, chcú spolu žiť alebo sa zobrať. Slobodná matka a ten slobodný muž, ktorý sa za otca považuje, urobia o tom obaja súhlasné vyhlásenie na ktorejkoľvek matrike, alebo pred súdom. domnienka otcovstva svedčiaca obom, otec ktorý spolu s matkou súhlasne vyhlásil, že je otcom dieťaťa. Vyžaduje sa prejav vôle otca a matky vo forme súhlasného vyhlásenia pred orgánom matriky alebo súdom – tento inštitút je známy medzi ľuďmi tiež ako uznanie otcovstva. Žiadne dokazovanie a znalecké posudky sa nemusia robiť. Matrika zapíše otca do rodného listu. (3) Domnienka otcovstva § 84 zákona 36/2005 , ak neprichádza do úvahy ani prvá ani druhá domnienka, prichádza na rad tretia domnienka otcovstva, o ktorej sa vždy rokuje na súde. Muž, ktorý o sebe tvrdí, že je otcom, môže navrhnúť súdu, aby otcovstvo určil súd aby sa mohol na základe rozsudku zapísať do rodného listu dieťaťa ako otec. Za otca sa považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa mal styk v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej než stoosemdesiat a viac než tristo dní. Pokiaľ jeho otcovstvo závažné okolnosti nevylučujú, napríklad v tom čase medzi šiestym mesiacom a desiatym mesiacom od počatia domnelý otec bol v USA. Predpokladá sa , že k pôrodu prichádza medzi šiestym a desiatym mesiacom od počatia a znalecký posudok hematológie a DNA to potvrdí. Súd nariadi znalecký posudok. Matka by mohla vyvrátiť otcovstvo, ak by preukázala, že jeho otcovstvo je vylúčené, napr. neplodnosť v tom čase, impotenciu, alebo sa dokáže znaleckým posudkom že otcom je niekto iný. Mám tým na mysli manipulácia s odobratými vzorkami, ich výmena v prípadoch možnej korupcie alebo iného trestného činu. Súd spravidla nariadi vypracovanie znaleckého posudku, a to najčastejšie z odboru genetiky alebo hematológie, a DNA. V súčasnosti je schopnosť vylúčiť alebo určiť otcovstvo mimoriadne vysoká a vierohodnosť dosahuje takmer 100 percent. V prípadoch dvoch protichodných posudkov je možný tretí, sa požiada nejaký nezávislý výskumný ústav z oboru medicíny, genetiky. Tieto posudky však rozhodne nie sú lacné a súdu ich platí ten, kto v konaní na súde prehrá, teda nebude úspešný. Na základe rozhodnutia súdu sa dieťaťu vydá nový rodný list, kde sa vyplní rubrika o otcovi tak ako bude v rozsudku súdu. Z uvedeného vyplýva pre Váš prípad, že matka nemá právo zakázať zápis biologického otca na základe znaleckého posudku uvedeného v rozsudku súdu, marila by tým súdne rozhodnutie. Toto je vlastne odpoveď na najčastejšiu otázku čo ak otec nie je v rodnom liste, najprv nemá záujem, a potom zrazu nevedno z akých dôvodov chce byť zapísaný ako otec. Zapísaný môže byť aj dodatočne, nie je tu premlčanie ako pri zapieraní otcovstva sú lehoty, pretože podľa Ústavy SR má dieťa právo poznať oboch biologických rodičov, je o tom aj Nález Ústavného súdu ktorý zmenil zákon o rodine a vypustila sa lehota na určenie otcovstva. Ak dieťa vie už rozprávať a rozumie, môže prostredníctvom zákonného zástupcu aj dieťa podať návrh kto je otec. Taktiež návrh na určenie otcovstva má právo podať aj matka, aj otec, teda všetci traja. biologický otec si môže súdne potom vynucovať stretávanie s dieťaťom, napríklad v určité hodiny v sobotu, v nedeľu. Matka môže zase navrhnúť, aby súd odňať rodičovské práva otcovi, ktorý sa nestará, alebo je asociál, zlý príklad a zlý vplyv, je gambler, alkoholik, alebo užíva návykové látky, navádza dieťa do trestnej činnosti alebo priestupkovej, súd zakáže styk otcovi s dieťaťom, zakáže mu vychovávať. To ide , ale výmaz biologického otca preukázaného posudkom a rozhodnutím súdu z rodného listu nejde, ak sa to nevyvráti. .
Anina
28. 5. 2013 21:05
Dobrý deň, Anina . Obraciam sa na Vás s takýmto problémom: sme tri sestry, naša mama je nájomníčkou v družstevnom byte, v ktorom s ňou žije aj moja sestra. Mama má finančné problémy, prestala platiť nájom. dohodli sme sa, že byt odkúpime do vlastníctva a prepíšeme na 1 sestru (mama s tým samozrejme súhlasí). Ako spísať dohodu so sestrou, na ktorú bude byt prepísaný, tak , aby sme všetky tri mali 1/3 podiel z bytu a je potrebné aj uložiť vecné bremeno-mamu na dožitie v tomto byte so sestrou. stačí , ak dohodu uzavrieme medzi sebou a overíme u notára?
Mgr. Jozef Kukuča
28. 5. 2013 21:05
Odpoveď 34 pre Aninu . Dobrý deň . Kto neplatí nájom za byt družstvu, je to dôvod na zrušenie nájomnej zmluvy z dôvodu insolventnosti. Mesto by sa muselo postarať o sociálny byt Vašej mame, a bolo by škoda prísť takto o družstevný byt, ktorý má dosť veľkú hodnotu. Navrhnem Vám dva spôsoby, ako to urobiť zmluvami, ktoré musia byť predcízne urobené. Vy si rozhodnete, ktorý spôsob použijete. Preventivita v práve má veľký význam. Ak napríklad strana žaluje, súd môže odoprieť súdnu ochranu ak zmluva nepredchádza takým ustanoveniam, ktoré sú sporné, táto zásada preventivity je základnou zásadou Občianskeho zákonníka. Položili ste mi tri otázky v jednej otázke. 1. Prevod nájmu zmluvou na sestru, alebo 2.následné odkúpenie, a 3. Právo doživotného bývania. Teraz je vlastníkom družstevného bytu bytové družstvo. Vaša mama je vlastníkom členského v podielu družstve a má uzatvorenú nájomnú zmluvu teda je nájomníčka. Máte dva spôsoby ako to urobiť : Prvý je : Podľa zákona 182/1993 o vlastníctve bytov má právo Vaša mama požiadať o odkúpenie družstevného bytu do osobného vlastníctva. Podľa § 29 zákona 182/1993 o vlastníctve bytov do dvoch rokov ho musí družstvo previesť, môže aj skôr spýtajte sa na družstve, do kedy by to bolo asi tak. Odkúpenie schvaľuje predstavenstvo družstva a neviem ako často tam zasadá. Mama zájde na družstvo spolu s niektorou sestru, a poviete na družstve, aby Vám dali tlačivo – žiadosť o odkúpenie. Musia sa vyrovnať všetky dlhy, energie. Družstvo vyčísli, koľko treba doplatiť za byt, za koľko peňazí ho jej odpredá, býva to napr. okolo 2000Eur aj 5000Eur záleží od lokality, trhovej ceny a zostatku, veku stavby atď. Požiadajte o tieto informácie na družstve, nech Vám povedia na družstve koľko treba doplatiť, a dajte mi vedieť. V tomto prvom prípade by ho teda mama odkúpila, i keď by ste Vy sestry zaplatili odkupnú cenu. Zmluvu o odkúpení by spracovalo družstvo, nedovolí ju spracovať niekomu inému. Družstvo by zmluvu o odkúpení aj zaslalo na Správu katastra, ktorá by vystavila List vlastníctva znejúci na Vašu mamu. Vaša mama by sa stala jedinou vlastníčkou 1/1. Na základe Darovacej zmluvy by Vaša mama už ako vlastníčka mohla hneď darovať ten byt Vám, všetkým trom sestrám, každej vo velkosti podielu 1/3 z daru. Túto darovaciu zmluvu by som vedel potom urobiť, dá sa osvedčiť notárovi a 66 eur kolky na Správu katastra plus 66eur kolky, ak by mama chcela doživotné právo mať aj na Liste vlastníctva. Nejde to napísať v žiadnej zmluve na 1 sestru tak, aby ste mali všetky tri sestry podiel 1/3 tak ako ste uviedli v otázke. Toto naše právo nedovoľuje. Musíte to napísať na všetky tri sestry a každá sestra bude mať 1/3. Len v jednom prípade by to šlo, môžete sa dohodnúť a tak spísať zmluvu, že to napíšete len na jednu sestru 1/1, a ostatné dve sestry tam nebudete mať žiadna podiel, ale tá jedna sestra vlastníčka zriadi doživotné právo bývania nie len mame, ale aj ostatným dvom sestrám. Len jedna sestra by bola vlastníčka, mohla by predať alebo založiť byt teda zobrať pôžičku aj bez tých osôb, ktoré tam majú právo doživotného bývanie. Kupec nepotrebuje podpis osôb, ktoré tam majú len právo doživotného bývania, jednoducho by kúpil byt aj s Vami, samozrejme za nižšiu cenu, a potom by sa mohol ten kupec postarať o zrušenie vecného bremena. Mnoho ľudí nevie, že ak má právo doživotného bývania, nie je to prekážkou prevodu vlastníckeho práva, Správa katastra povolí vklad aj bez podpisu tých osôb s doživotným právom. Ak by ste sa stali všetky tri sestry spoluvlastníčky, každá v podiele 1/3 k bytu, vtedy treba k spoločnej veci k bytu súhlas každej sestry. Ak by chýbal súhlas čo len jednej sestry spoluvlastníčky, zmluva by nebola platná. Mohlo by sa stať, že mama nadobudne byt do osobného vlastníctva, Vy sestry to zaplatíte, a ona Vám nepodpíše darovaciu zmluvu. V takom prípade odporúčam urobiť Zmluvu o budúcej zmluve, v ktorej sa Vaša mama zaviaže, že až byt nadobudne odkúpením do osobného vlastníctva, hneď ho prevedie na vás tri sestry. Ak nie pokuta je cena bytu. A zdokumentovať, koľko ste zaplatili družstvu. A že Vy za to mame zriadite doživotné právo, hádam sa o ňu postaráte. Tak by to bolo spravodlivé, zachránite byt, a súčasne budete všetci bývať alebo mať práva k bytu. Druhý spôsob ako to môžete urobiť je tento: Pôjdete s mamou a tou sestrou čo tam bude s ňou bývať na družstvo, a poviete, že chcete previesť nájomnú zmluvu a členský podiel s mamy na jednu sestru. Mama má právo previesť nájomnú zmluvu na inú osobu, tlačivo Vám dajú. Nevýhoda je, že ten členský podiel aj nájomnú zmluvu urobí družstvo len na jednu osobu, len na jednu sestru. Nie na všetky tri. Táto sestra, keď bude mať nájomnú zmluvu s družstvom, požiada vo svojom mene družstvo o odkúpenie. Tá jedna sestra sa stane jedinou vlastníčkou , a potom urobí darovaciu zmluvu v prospech ostatných dvoch sestier a každá sa stane vlastníkom 1/3 a mame zriadi doživotné právo bývania. Pre prípad, že by tak sestra odmietla urobiť, treba opäť urobiť Zmluvu o budúcej zmluve, v ktorej sa zaviaže tá sestra, že urobí Darovaciu zmluvu až sa stane jedinou vlastníčkou tak, aby ste boli spoluvlastníčky všetky tri sestry. Aj takúto zmluvu by som Vám vedel urobiť po dohode s Vami. Ak jej veríte, nemusíte robiť Zmluvu o budúcej zmluve, ale poznám prípady že verili, a potom tak neurobili. Treba všetko právne zaistiť pre poriadok. Aj Zmluvu o zriadení doživotného práva môžete urobiť dvomi spôsobmi, vyberte si : Prvý spôsob : Ak chcete mame dať doživotné právo na Správu katastra a zapísať ho na List vlastníctva, musíte dať odborne spísať takúto zmluvu až keď budete spoluvlastníčky, a ešte je to spoplatnené 66 eur kolky na Správu katastra. Alebo druhý spôsob : Môžete urobiť zmluvu u notára o zriadení doživotného práva v prospech mamy, a nedať na Správu katastra. Zmluva by to bola len medzi stranami, inter partes, boli by ste ňou viazané len vy sestry na jednej strane, a mama na druhej strane, platili by ste iba za overenie podpisov. Nevýhodou takejto zmluvy je to, že ak by mama stratila alebo by sa zmluvy o doživotnom práve zničili. Nebude to zapísané na Správe katastra a nedokáže doživotné právo ak by ste to vy sestry popreli. Dajte mi vedieť, pre ktorý spôsob ste sa rozhodli, prípadne by som Vám zmluvu spracoval, až budete spoluvlastníčky každá 1/3 k bytu. Vy potom mame udelíte právo doživotného bývania zmluvou. Záver : Buď požiada Vaša mama o odkúpenie a potom to daruje všetkým trom, alebo prevedie nájomnú zmluvu na jednu sestru a tá na ostatné dve darovaním. Aj darovacie zmluvy musia byť odborne spísané. S pozdravom, Jozef Kukuča.
dusan
26. 5. 2013 12:05
zdravim vás pan Kukuča,kontaktoval som vás o tej zmluve že chcem od otca kúpiť nehnuteľnosť za 300000,ale vlastne nič vyplatené nebude!!!nejde o to že by sme sa súdili,ide o to že chceme na pozemku stavať a nadobudnúť chceme pozemok kúpou,a vkladom do firmi,o nič iné nejde,každý so všetkým súhlasi!!len ide o to či otec môže prijať do vlastnich rúk takú veľkú sumu(300000 eur)aká je na zmluve,lebo vyplácať sa môže len do 5000 eur,len o toto ide,o žiadne iné právne úkony nejde!!všetko je v poriadku čo sa týka rodiny a vzťahu otec a syn!!dakujem dušan!!
Mgr. Jozef Kukuča
26. 5. 2013 12:05
Dobrý deň pán Dušan, Odpoveď 33. Dňa 29. Novembra 2012 bol vydaný zákon č. 394/2012 o obmedzení platieb v hotovosti a je účinný, teda máme sa ním riadiť až od 1. januára 2013. Citujem § 4 odsek 1 : „Zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur. Citujem odsek 2 : „Zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 eur, medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi.“ Citujem § 5 zákona 394/2012 o obmedzení platieb v hotovosti: Ak došlo k porušeniu zákazu a platilo sa v hotovosti nad tieto limity, nie je tým dotknutá platnosť právnych úkonov, na základe ktorých sa vykonala platba v hotovosti. To znamená, kúpna zmluva prevod pozemku o ktorom hovoríte zostane v platnosti. Podľa § 9 zákona 394/2012 písmena a) zaplatí pokutu ten, kto odovzdáva peniaze v hotovosti, alebo podľa písmena b) ako príjemca poruší zákaz a prijme platbu v hotovosti nad stanovené limity týmto zákonom. Zákon zakazuje platbu v hotovosti nad 5000,- €, ak sa uskutočňuje platba medzi podnikateľmi navzájom, resp. medzi podnikateľom a fyzickou osobou. Daňový úrad umožňuje udeliť pokutu osobe, ktorá hotovosť odovzdáva, ako aj osobu, ktorá hotovosť prijíma. Osoba môže dostať pokutu, napríklad objedná si opravu strechy, 4000E zaplatí bezhotovostne faktúru na účet, a potom v hotovosti doplatí ešte 2000E. To je na pokutu, prekročil limit 5000E v hotovosti na tú vec. Nie je rozhodujúce, či sa platba vykoná jednou alebo viacerými operáciami, napríklad by ste tú platbu rozložil na sedemdesiat krát po 4200E. Pri právnických osobách (teda kto je podnikateľ, má firmu s.r.o. alebo a.s.) je pokuta do 150 000,- €, pri fyzických osobách nepodnikateľoch je pokuta do výšky 10 000,- €. Nič netušiaci spotrebiteľ, ktorý platí za vec môže byť veľmi nemilo prekvapený. Nie je možné už bez pokuty vybrať peniaze z banky a ísť v hotovosti kúpiť auto do predajne. Platby prevyšujúce 5 tisíc eur ak je jeden zo subjektov podnikateľ, sa od začiatku roka 1.1. 2013 musia vykonávať len bezhotovostne. Aj vyššie platby ako je nad 5000E teda sa môžu vykonať v hotovosti až do 31.marca 2013, ak sa preukáže, že boli dojednané pred 1. 1. 2013. Na základe tohto zákona majú právnické osoby aj fyzické podnikajúce zakázané s účinnosťou od 1. januára 2013 prijať alebo odovzdať platbu v hotovostí, ktorej hodnota prevyšuje 5 tisíc eur, ak sú obe osoby súkromné osoby nepodnikajúce, tak do výšky 15 000 Eur môžu urobiť platbu v hotovosti bez pokuty, ktorá je v zákone označená ako priestupok. Ja som napríklad počul, že účelom eseročky je, že ak dostane veľkú pokutu, ručí len do výšky základného imania 5000Eur a nemá iný majetok vo firme ani domy ani pozemky. Živnostník ručí celým svojím majetkom, aj svojím bytom. Tak sa napríklad stáva, že fakturanti s.r.o. bývajú v pekných vilách a živnostník pod mostom po exekúcii. Od 1. 1. 2013 je však ďalší zákon, že takáto osoba už nemôže založiť novú s.r.o. pod iným menom, ak už je vedený ako dlžník. No tak to podľa mňa napíšu tú firmu na svoje manželky a tak. Je aj ďalší zákon, ktorý sa zaoberá touto problematikou platením v hotovosti, tým je zákon 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Tento zákon tiež určuje, koľko môže maximálne v jeden deň podnikateľ vyplatiť v hotovosti. Skúma sa to, či by ste vedel ako syn preukázať pôvod tých peňazí, či tých 300000E bolo riadne zdanených. Finančná polícia musí dokázať odkiaľ sú, a to je velmi ťažké, skoro nemožné. Povinné osoby musia nahlasovať neobvyklé finančné operácie a ešte k tomu poskytovať spravodajskej jednotke finančnej polície (SJFP) na požiadanie informácie a písomné doklady o plnení oznamovacej povinností že bola urobená neobvyklá transakcia za obdobie predchádzajúcich piatich rokov. To znamená, že povinnosť ohlásiť neobvyklú finančnú alebo majetkovú transakciu má aj osoba počas piatich rokov, odkedy prestala byť povinnou osobou. Ide o tzv. oznamovaciu (bonzovaciu, respektíve udavačskú) povinnosť. V § 5 zákona 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti povinnou osobou ohlásiť neobvyklú transakciu sú napr. banky, učtovníci, daňoví poradcovia, úrady a inštitúcie, zmenárnici, kupci s farebnými a drahými kovmi, kasína, realitky, notári, exekútori, advokáti, tí čo robia dražby, majitelia a zamestnanci záložní. Najhoršie je, že v § 5 zákona 297/2008 je priamo uvedené, že povinnou osobou je tiež podnikateľ, ktorý vykoná obchod v hotovosti v hodnote najmenej 15 000 EUR bez ohľadu na to, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené. V tomto prípade ide o to, že ak urobíte obchod v hotovosti nad 15000 Eur, máte povinnosť sám to nahlásiť, toto sa považuje tiež za neobvyklú obchodnú operáciu. Toto je vlastne zákonom zakotvená tzv. samoudavačská povinnosť, že ak sa sám neohlásite na finančnú políciu, dostal by ste pokutu aj niekoľko tisíc eur len za to, že ste sa sám ako podnikateľ nenahlásil že ste urobil finančnú transakciu v hotovosti viac ako 15000E. Najhoršie však, že od 1. 1. 2013 už platí zákaz takejto transakcie pre podnikateľa už od 5000Eur, s hrozbou pokuty do 150 000Eur, aj keby ste sa sám ohlásil, s výnimkou, ak by ste dokázal listinou že táto transakcia bola dojednaná už pred 1. 1. 2013. Ak by ste sa aj podľa zákona nahlásil, tak potom neviem, čo by sa dialo, čo by sa vypytovali, asi by skúmali pôvod peňazí. Až teraz ste uviedol v druhom príspevku č. 33, že by išlo o vklad do firmy. Oznámenie, na ktorom to urobíte, je prílohou zákona 297/2008 o legalizácii príjmov tam je vzor tlačiva, pokyny a vysvetlenia sa nachádzajú aj na internetových webových verejne dostupných stránkach ministerstva vnútra. Domnievam sa, že to čo chcete urobiť, je takmer nemožné, že nedostanete pokutu, pretože Správa katastra to nahlási finančnej polícii tú kúpnu zmluvu ako neobvyklú obchodnú operáciu (transakciu) jedna pokuta, a druhá pokuta za to, že by ste ako podnikateľ porušil nový zákon 394/2012 o obmedzení platieb v hotovosti a predsa len ste urobil operáciu s viac ako hotovosť nad 5000Eur, pričom ako podnikateľ by ste sa vystavil riziku pokuty až do 150000Eur. V takom prípade by ste museli dať žalobu na seba, že aby súd prekvalifikoval Vašu kúpnu zmluvu na darovaciu ako fiktívnu, že peňazí vôbec nebolo, aby ste neplatili tak vysokú pokutu. Alebo myslím si, že by ste to mohli urobiť tak, že ten pozemok prevediete kúpnou zmluvu medzi sebou ako súkromné osoby podľa Občianskeho práva, nie ako podnikateľ a následne, keď už to budete mať ako súkromná osoba, sám sebe to vložíte do obchodného majetku ako vklad nehnuteľnosti napr. do s.r.o. do inventáru. Za to by Vám hrozila pokuta do 10 000E a mohli by ste dúfať, že Vám dajú len 5000E pokutu s tým, že ste o tom nevedeli že sa to nesmie, že to zákon zakazuje platiť v hotovosti vyššími sumami. Na prevod vlastníckeho práva to, že by ste uviedli v kúpnej zmluve že v hotovosti do vlastných rúk bolo vyplatené 300000E by nemalo byť prekážkou, aby Správa katastra nepovolila vklad, lebo bol prekročený denný limit. Je však pravdou, že Správa katastra aj každý iný úrad napr. aj banky, majú ohlasovaciu povinnosť pri podozrivých transakciách, a vždy by sa mohol skúmať pôvod tak veľkej sumy. Teda Vy, ako syn, či ste odviedol daň z týchto peňazí. Vy ako syn platíte a odovzdávate peniaze, to znamená, Vy preukazujete či ste zaplatil daň, alebo ak ste nadobudol tie peniaze darom, jeden významný politik raz uviedol, že 40 000 000 sk získal pôžičkou od zahraničného obchodného partnera, a že mu ich musí vrátiť, splácať 50 rokov. Ono sa ale neskúma či bolo alebo nebolo vyplatené, skúma sa pôvod tých peňazí, teda či bola z nich zaplatená daň. V zákone o legalizácii príjmov je uvedené, že dôkazná povinnosť, odkiaľ sú tie peniaze je na orgánoch, oni musia preukázať odkiaľ ich máte tých 300000E. To sa veľa kritizuje, že zákon proti nelegálnym príjmom síce je, ale je nevykonateľný. Ako vyšetrujúce orgány dokážu, odkiaľ pochádzajú peniaze ? Tie peniaze nemajú na sebe napísané, za čo boli zaplatené. Jedine ak osobu priamo prichytia pri čine. Dúfam, že som Vám teraz viac vyhovel a urobil výklad dvoch zákonov, ktoré sa danej veci týkajú. Berte do úvahy aj to, čo som Vám uviedol aj v predchádzajúcom príspevku o zastieracích úkonoch. Aj to je súčasť práva, treba to posudzovať komplexne. Napríklad je aj novela zákona o DPH, že kto sa podiela na prevodoch nehnuteľnosti, ktorých vlastníkom je daňový dlžník, preberie tie dlhy aj ten subjekt napr. kupujúci, mal sa informovať na daňovom úrade, že druhá zmluvná strana je dlžníkom. Preto rozhodnutie, čo urobíte prenechávam na Vás, pričom som analyzoval súčasné platné zákony, aby Vám to pomohlo prijať rozhodnutie, vlastne som Vám poskytol podklady na rozhodnutie. Môžete sa pohnúť ďalej, s týmito znalosťami sa už môžete obrátiť aj na iných znalcov, máte už dobré informácie, viete kde a čo je uvedené a môžete oponovať. Nechcite po mne aby som prijal rozhodnutie za Vás, určité podnikateľské riziko je vždy. Aj dobré informácie majú dnes cenu zlata. Moje vyjadrenie berte len orientačne, nie je právne záväzné, nenesiem zodpovednosť za prípadné škody a pokuty ak sa budete riadiť mojimi informáciami, konzultujte ešte s dobrým advokátom, ktorý pozná uvedenú problematiku a je špecialista na túto problematiku. S pozdravom, Jozef Kukuča
dusan
24. 5. 2013 15:05
zdravim Vás chcel by som sa informovať! Chcem kúpiť nehnuteľnosť od otca,do zmluvy sme dali sumu 300000 eur, otec je vlastnik nehnuteľnosti 20 rokov! Ale suma nebude vyplatená,jedna sa len o fikciu, ktorá bude len na zmluve! Môže vzniknúť nejaký problém, keď sme dali na zmluvu že suma bude vyplatená v hotovosti pri podpise zmluvy, ale vlastne nič vyplatené nebude? ďakujem. Dušan
Mgr. Jozef Kukuča
24. 5. 2013 15:05
Odpoveď 32 . Dobrý deň pán Dušan, aj ja Vás srdečne zdravím. Chcel by ste vedieť o tomto prípade, ako to chodí v živote, ako to chodí v právnickom svete atď. Chápem tomu tak, že do zmluvy ste dali, že kúpnu cenu prevzal Váš otec oproti podpisu, hotovosť si prepočítal a prevzal do vlastných rúk. Obaja viete, že sa tak nestalo. Ale ani jeden z Vás nič namietať nebude. Platí, že kde nie je žalobcu, nie je ani sudcu. Nič je jednoznačné. To, že nie je žalobcom teraz, neznamená, že nemôže byť žalobcom Váš otec v budúcnosti. Iná osoba, manželka, brat, atď nie sú oprávnení žalovať. Záleží tiež, aké hľadisko posudzujeme , či právne, etické, a akým z nich sa dosiahne spravodlivosť. S existujúcimi platnými zákonmi nepohneme, sú také ako sú. Ja sa vyjadrím z len hľadiska práva. Z hľadiska práva ak sa preukáže, že nie je vyplatená kúpna cena, takáto kúpna zmluva je neplatná. Vy však použijete fikciu, že bola vyplatená. Takže kúpna zmluva zostáva v platnosti, dokedy sa nepreukáže, že nebola vyplatená kúpna cena. Naša právo okrem toho pozná aj takzvané zastieracie právne úkony, ktorými sa vlastne obchádza zákon. Toto spôsobí vadu kúpnej zmluvy len vtedy, ak sa preukáže zastierací úkon. Zastirerací právny úkon je, že vy dve zmluvné strany, otec a syn, ste mali na mysli darovaciu zmluvu, ale v skutočnosti urobili ste kúpnu zmluvu. Fiktívnou kúpnou zmluvou ste zastreli darovací úkon. Ak sa nič nepreukáže, nikto nepodá návrh na súd, a hlavne ak sa zmluvné strany nepriznajú, nič sa nedeje. Treba si povedať, že kúpna zmluva má vždy väčšiu právnu silu, ako darovacia. Darovacia je ľahšie napadnuteľná ako kúpna. Hlavne to má vplyv napríklad pri dedičských sporov o majetok medzi súrodencami. Nespomínate, či máte súrodencov, ale im by sa toto určite nepáčilo. Pri dedení by to toho vŕtali, ale ak nemajú dôkazy, neuspeli by. Nespomínate či máte súrodencov. Dôvodom, prečo to tak robíte by to mohli byť daňové dôvody, exekučné, veci konkurznej podstaty, ale to už nie je podstatné. Zastieracie právne úkony síce naše právo pozná, ale je mimoriadne ťažké ich dokázať. Väčšinou sa dajú dokázať len vtedy, ak by sa obe strany kúpnej zmluvy pred súdom priznali, že sa vopred dohodli že si nevyplatia kúpnu cenu, alebo by existovala nahrávka, ale priami očití svedkovia o takejto dohode a že takýto úmysel mali vopred. Ak pri vyplacaní respektíve nevyplácaní neboli prítomní žiadni svedkovia, je takmer nemožné to dokázať, že neboli vyplatené peniaze, ak sa obe strany nepriznajú. Ak by sa preukázalo na súde, že peniaze neboli vyplatené, jednoznačne by šlo o bezodplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti = darovacia zmluva. Najvyšší súd už riešil podobné prípady, poznám ako takúto vec rozsúdil. Zaujímavé je, že ani toto obchádzania zákona zastieracím úkonom neurobilo tento pôvodný úkon neplatným, Súd tento úkon ponechal v platnosti. Ozdravil, konvalidoval tento právny úkon tak, že prekvalifikoval kúpnu zmluvu na darovaciu a obe zmluvné strany sa však priznali, že peniaze neboli vyplatené. Ak by tvrdila len jedna strana, Váš otec že peniaze neboli vyplatené, je to tvrdenie proti tvrdeniu, ak podpísal že peniaze prevzal a prepočítal. Ak by súd v takomto prípade ponechalo v platnosti, že šlo o kúpnu zmluvu, a dokázalo by sa, že nebola vyplatená kúpna cena, toto jednoznačne spôsobí neplatnosť kúpnej zmluvy a súd by ju vyhlásil za neplatnú takúto kúpnu zmluvu. Ak by Váš otec predsa len podal trestné oznámenie na OČTK t. j. políciu alebo prokuratúru, že mu neboli vyplatené peniaze, náš trestný zákon pozná trestný čin podvodu. Bol by však v dôkaznej tiesni, ak podpísal že peniaze ich prevzal do vlastných rúk, a prepočítal si ich a to podpísal v kúpnej zmluve a neboli tam svedkovia a potom by sa sťažoval na polícii že peniaze neprevzal a neprepočítal. Asi by neuniesol dôkazné bremeno. Namietať nevyplatenie by mohol otec vtedy, ak by sa napríklad dokázalo, že vety o vyplatení do vlastných rúk boli do zmluvy doplnené až po jeho podpise, alebo mu boli podstrčené na podpis aj nejaké iné výtlačky alebo sfalšovaný podpis a iné podvody a špekulácie. Preto vyplácanie peňazí sa má robiť pred svedkami, alebo pripísaním prevodom na účet, a nie do vlastných rúk kde je zložité dokazovanie. Táto odpoveď je len orietančná, nezodpovedám za škody ak sa budete ňou riadiť, obráťte sa na svojho advokáta, s pozdravom Jozef Kukuča
Marianna
23. 5. 2013 15:05
Dakujem pekne za odpoved :).Doplnim len tolko k mojej predchadzajucej otazke,ze dedicske konanie zrejme prebehlo,ale priatel tam povolany nebol,preto sa chce ist aj informovat na sud z akeho dovodu,pretoze nema vedomost o tom,ze by dedicstvo(byt) bolo predmetom zavetu a ze by bol zanechany konkretnej osobe/osobam. a co sa tyka inych dedicov-manzelka,exmanzelka,tak taki v tomto pripade nie su... Este raz Vam dakujem za odpoved,vsetko dobre zelam.Marianna
Mgr. Jozef Kukuča
23. 5. 2013 15:05
Odpoveď 31 pre pani Mariannu, ďakujem aj ja za Vašu odpoveď, som rád že Vám pomohlo moje vyjadrenie a že môžem niekomu trochu pomôcť čo som sa učil v škole na predmete Občianske právo v kapitolách dedičské právo, hlavne že ste ma porozumela, niekedy sa mi zdá že odpovede píšem zložito ale je to preto, že zákony sú zložito písané a každé vyjadrenie píšem tak, že to má oporu v zákone. Ak Váš priateľ napíše Návrh na obnovu konania na súd vo svojom mene a v ňom uvedie všetky informácie a skutočnosti približne tak, ako ste uviedla aj tu. Na tiulnej strane navrhu na súd musí uviesť označenie súdu, potom Vec : Návrh na obnovu dedičského konania vo veci nového objaveného dediča po zosnulom XXXX uviesť jeho údaje toho staršieho pána a jeho štátnu príslušnosť občan sR, dátum nar. posledné bydlisko podľa toho ho nájdu v dedičskom konaní v počítači, potom Navrhovateľ : Váš priateľ iniciály, , nar., bydlisko a hlavne štátnu príslušnosť musí uviesť ak by ste neuviedli štátnu príslušnosť, súd vráti žalobný návrh. V Návrhu musíte opísať čoho sa domáhate, čo chcete, opíšete o čo ide, a na konci Návrhu napíšete, že žiadate, aby súd povolil obnovu konania v dedičstve po zosnulom, pretože navrhovateľ vnuk nebol povolaný, meno priezvisko, a že žiada, aby súd určil, že je oprávneným dedičom k dedičstvo a k bytu zapísanom na LV č. XXX, kat. územie ...XXX, obec ...XXX a dátum, a jeho podpis navrhovateľa. ako dôkaz môže priložiť kópiu svojho rodného listu, a úmrtný list jeho mamy z roku 2008, aby preukázal príbuzenský vzťah že je vlastne vnuk k staršiemu pánovi. Zanesiete dvakrát na podateľňu súdu. Nemusíte zaplatiť poplatok, súd Vám vymeria kolko a uloží Vám písomne, kolko máte do 10 dní zaplatiť. môžete ma ešte informovať, ako súd reagoval, či povolí obnovu a ako to prípadne celé dopadlo ak bude navrhovať tie argumenty, o ktorých sme si tu písali. Prajem aj ja Vám všetko dobré, s pozdravom Jozef Kukuča
Marianna
21. 5. 2013 18:05
Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu...Môjmu priateľovi zomrel v októbri/2011 dedko. Starý pán mal z prvého manželstva dve dcéry a z druhého jednu-priateľovu matku.Tá však v roku 2008 zomrela. Dovtedy sa o starého pána starala práve ona.Čiže by mal priateľ podľa správnosti dediť po dedkovi,keďže mama už nežije. Jeho však na dedičské konanie nikto nevolal,ani nevie,kedy prebehlo a kto vlastne tam bol nahlásený ako dedič. Môže aj napriek tomu,ze od smrti dedka uplynuli takmer dva roky požiadať o znovuotvorenie dedičského konania? A kam sa ma obrátiť? Na súd podla posledného trvalého pobytu dedka? Ďakujem pekne za odpoveď, Marianna.
Mgr. Jozef Kukuča
21. 5. 2013 18:05
Odpoveď 30 pre pani Mariannu, dobrý deň : Mám otázku aj ja. Keď zomrela dcéra starého pána v roku 2008, teda mama Vášho priateľa, nebolo dedičské konanie ? Riadil som sa týmito úvahami v odpovedi pre Vás: Zrejme máte na mysli právnu vetu s dedičského práva Občiansky zákonník § 473 odsek 1 „ V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Odsek 2 „Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.“ (to je zásada reprezentácie) Teda : „Ak nededí niektoré dieťa (matka Vášho priateľa) nadobúdajú jeho podiel rovnakým dielom jeho potomkovia (jej syn teda Váš priateľ, vnuk starého pána). Preto mal byť povolaný v prípade smrti starého pána na dedičské konanie aj Váš priateľ. To, že sa o starého pána starala jeho dcéra, nemá na dedenie vplyv. Vplyv má, že je jeho dieťa a dedí, ak už nežije mal byť povolaný popri iných detí z viacerých manželstiev aj vnuk, teda Váš priateľ. To že sa o neho starala jeho dcéra, by mohlo mať vplyv iba vtedy, ak by urobil starý pán zaopatrovaciu zmluvu ako úkon za živa, v ktorom by previedol majetok na svoju dcéru. Tak by všetko zdedil po jej smrti jej syn, Váš priateľ. To že sa starala, si asi zamieňate s osobou spolužijúcou ktorej tiež môže vzniknúť dedičské právo. Spolužijúca osoba ktorá so zosnulým žila v spoločnej domácnosti aspoň po dobu jedného roka pred jeho smrťou, môže dediť v druhej skupine spolu s rodičmi zomretého, alebo keď tých niet, tak v tretej spolu so súrodencami poručiteľa (boční dediči, kolateráli), alebo s ich deťmi.“ Návrh na obnovu konania z dôvodu toho, že sa objavila nová osoba treba dať na Okresný súd v obvode toho súdu, kde mal starý pán bydlisko, správne píšete. Obnova dedičského konania je mimoriadny opravný prostriedok proti právoplatnému osvedčeniu o dedičstve, musia byť opreto splnené všetky podmienky zákona, aby bolo povolená v prvej fáze, až potom sa skúma merito veci v druhej fáze. Po skončení dedičského konania notár odovzdá celý spis súdu, ktorý ho archivuje. Má sa tak urobiť do 3 rokov premlčacej lehoty od právoplatnosti osvedčenia dedičského konania. Môže ho podať aj domnelý, putatívny dedič, ktorý sa domnieva že on je pravý dedič, keď bude mať v ruke nové osvedčenie o dedičstve, žaluje potom nepravého dediča o náhradu škody, pretože nepravý dedič mohol už majetok po právoplatnosti osvedčenia o dedičstve predať, mohol už voľne s ním disponovať. Dá sa povedať z hľadiska dedičského práva, že dedko zomrel v roku 2011 a prežil svoju dcéru, ktorá zomrela už v roku 2008. Keďže jeho dcéra zomrela skôr, nemohla nič dediť. Ide o zosnulého, ktorý majú za sebou viac manželstiev a z každého potomkov. S prvého manželstva dve dcéry, s druhého jednu. Zosnulý ale musel mať aj postupne dve manželky. Prvé manželstvo bolo rozvedené, druhé nerozvedené. To znamená prvé manželstvo starého pána muselo byť vyporiadané v BSM buď dohodou alebo súdne, alebo sa majetok rozdelil podľa zákona po 3 rokov na ½. O druhej manželke sa vôbec nezmieňujete, pretože tá druhá manželka by mala tiež dediť, ak ho prežila, neviem či žije, alebo nie. V každom prípade však druhá manželka starého pána je dedičom v prvej dedičskej skupine spolu s ich deťmi, t. j. matky Vašeho priateľa, tá však zomrela v roku 2008, teda ako priamy potomok nededila. Aj ex manželka by bola účastníkom konania (nie dedičom), ak by mala s tým zosnulým maloleté dieťa, pretože to maloleté by tiež dedilo a exmanželka by bola jeho právnou zástupkyňou v dedení. Vaša otázka smeruje, že keď nededila dcéra dedka, či môžu namiesto nej dediť dedkovej dcéry dediť jej žijúci potomkovia, ktorým je Váš priateľ, a či by Váš priateľ dedil toľko čo dedkova dcéra, ak by ešte žila. Dedenie zo zákona má svoje miesto len potiaľ, ak dedko v zomrel v roku 2011 bez zanechania závete. Povedzme si to aj takto : rodičia – matka Vášho priateľa sa nedožila smrti svojho otca a z toho dôvodu sú jej potomkovia (váš priateľ) povolaní dediť. Obnoviť dedičské konanie možno ak sa objaví nová osoba, alebo ak sa objaví nový majetok. Ja sa však pýtam, aj keby sa podarilo znovu otvoriť dedičské konanie Vášmu priateľovi o dedičstvo starého pána ktorý zomrel v roku 2011, a dozvie sa tam, že bola urobená závet na jeho potomkov dve dcéry z prvého manželstva. A preto sa ani neskúmali iní dedičia ktorí by pripadali do úvahy z dedenia zo zákona napríklad v druhej dedičskej skupine. Čo sa týka premlčacích lehôt, platí tu všeobecná lehota podľa Občianskeho zákonníka 3 roky. Obnovu dedičského konania a dôvody prípustnosti upravuje Občiansky súdny poriadok. Účastníkov dedičského konania nahlasuje ten, kto vystrojil pohreb, nahlasuje matrika, notár potom robí prvé vyšetrenie a vypočutie o dedičstve spravidla od osoby, ktorá vystrojila pohreb, jej sa pýta, či pozná príbuzných. S pozdravom Jozef Kukuča, odpovede sú len orientačné a nezáväzné, nenesiem právnu zodpovednosť za škody z nich, obráťte sa prípadne na svojho advokáta.
Anna
14. 5. 2013 16:05
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ohľadom predaja darovanej nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť som nadobudla v roku 2009 darovaním. V deň darovania bol vyhotovený znalecky posudok, ktorý nie je uvedený v notárskej zápisnici a ani nebol priložený k návrhu na vklad na kataster. Teraz chcem nehnuteľnosť predať, kedže nesplňam podmienku oslobodenia od dane nevlastnila som byt 5 rokov musím podať daňové priznanie z dani nehnuteľností.Pri stanovení základu dane je cena darovanej nehnuteľnosti ku dňu darovania stanovená znalcom. Nevadí, že znalecký posudok nie je uvedený v darovacej zmluve ani nebol doložený katastru? Dakujem za skorú odpoved.
Mgr. Jozef Kukuča
14. 5. 2013 16:05
Odpoveď 29 pre pani Annu : Ano, daňové priznanie podávate, respektíve uvediete v ňom príjem, zisk, ktorý ste dosiahla z toho rozdielu medzi cenou uvedenou v znaleckom posudku pri darovaní a predajnou cenou v kúpnej zmluve. To je rozdiel, keď vlastníte viac ako 5 rokov, v tom prípade nepodávate ani daňové priznanie, pretože ste oslobodená. Ak vlastníte menej ako 5 rokov a predáte za to, čo je uvedené v znaleckom posudku, neplatíte daň, ale podávate daňové priznanie. Ano, znalecký posudok môžete použiť, i keď nebol priložený na Správu katastra v čase darovacej zmluvy, vlastne formou notárskej zápisnice ste robili ten akt darovania v roku 2009, nie klasickou Darovacou zmluvou podľa Občianskeho zákonníka. Priložíte ten posudok z roku 2009 ako prílohu teraz v roku 2013 teraz keď budete predávať k návrhu na vklad a kúpnej zmluve. Na návrh na povolenie vkladu dole napíšete Prílohy : 1. kúpna zmluva 2. Znalecký posudok z roku 2009 pri titule nadobudnutia z darovania, ak je to byt 3. Vyhlásenie správcu, že sú všetky energie uhradené. Posudok o stavbe je dôkaz vypracovaný súdnym znalcom z oboru stavebníctva. Ak by Vás vyzval daňový úrad, že máte zaplatiť 19 % daň z príjmu a 14 % zdravotnej poisťovni z príjmu teda z celej vašej predajnej ceny. Tak dáte písomnú námietku že máte ocenenie darovanej nehnuteľnosti, a predložíte tento posudok = dôkaz. Problém by mohol vzniknúť, ak máte jeden výtlačok, rovnopis, originál. Čo dať na správu katastra ten jediný dôkaz? Správa katastra už nikdy nevydá ten originál, len súdu poskytne odpis. Lenže vy by ste musela ten spor s daňovým úradom dotiahnuť až pred súd. pozrieť meno znalca, a požiadajte ho o odpis ´ďalších rovnopisov, oni to majú v počítači archivované, poskytne Vám za malý poplatok ´dalšie rovnopisy z roku 2009. V opačnom prípade alebo ak znalec zomrel odporučujem nechať vypracovať nový posudok, aby ste mala dostatočné množstvo rovnopisov, aj pre úrady aj pre seba ako dôkaz. Veď ceny posudkov sa pohybujú okolo 130 až 150,.eur. Ten posudok z roku 2009 môžete dať ako prílohu ku kúpno predajnej zmluve teraz pri predaji, úrady si prečítajú cenu reprodukčnú uvedenú v znaleckom posudku za koľko mohol predať ten, čo vám daroval a za koľko ste predala Vy. Vôbec nie je potrebné robiť prevod teda teraz predaj Vašej nehnuteľnosti formou notárskej zápisnice, ale kúpnou zmluvou spolu s návrhom na vklad na Správu katastra a príloha návrhu bude ten znalecký posudok, ktorý máte. Môžete si nechať vypracovať aj nový znalecký posudok teraz, ak sa Vám zdá cena uvedená v pôvodnom znaleckom posudku malá. Tak, ako som uviedol už v odpovedi č. 21 použije sa zákon o dani s príjmu 595/2003 § 8 odsek 5 písmeno b), ktorý odkazuje na použitie § 25 odsek 1 písmeno c) reprodukčná hodnota, ale daňové priznanie podáte a uvediete cenu v znaleckom posudku ako výdavok. Ide o to, aký príjem by dosiahol darca pri predaji. Nevadí, či bol znalecký posudok vypracovaný v čase darovania, alebo v čase, keď vy darca chcete predať. Notári robia prevod vlastníckeho práva notárskou zápisnicou, pretože to je jednoduchšie ako kúpna zmluva, stačia základné údaje, jemu správa katastra povolí vklad, ale odporúčam robiť klasické kúpne zmluvy uzatvorené podľa Občianskeho zákonníka. Sú síce oveľa obšírnejšie a zložitejšie, ale obsahujú viac detailov a predchádza sa tak možným sporom v budúcnosti. Tie notárske zápisnice nemusia obsahovať také ustanovenia, že dokedy má nehnuteľnosť uvolniť, alebo o skrytých vadách viete že do troch rokov od predaja môže ešte kupujúci reklamovať a na súde požadovať zľavu s kúpnej ceny, v prípade bytu tam chýbajú kto robí správu bytov, či sú tam pôžičky na zateplenie, mesačné úhrady za energie, ako si prepíšu hodiny na elektriku, plyn. notárskou zápisnicou sa iba prevedie vlastnícke právo, nič o cene nehnuteľnosti, posudkoch, mal dať notár ten posudok ako prílohu k notárskej zápisnici, nič mu v tom nebránilo, neviem prečo to neurobil. S pozdravom Jozef Kukuča, za orientačnú odpoveď nenesiem zodpovednosť, ak sa budete riadiť odpoveďou, poraďte sa so svojím advokátom. Samozrejme, prevodom vlastníckeho práva k vašej darovanej nehnuteľnosti môžete poveriť moju realitnú kanceláriu. Potom zodpovedám za uskutočnenie prevodu vlastníckeho práva kúpnou zmluvou, aby boli splnené oba záväzky : kupec kúpi nehnuteľnosť a bude vyznačený v katastrálnom operáte na Liste vlastníctva ako vlastník, a že zaplatí kúpnu cenu a tú aj ako predávajúca dostanete do svojej dispozičnej sféry za predpokladu, že si nájdete kupca. Ľudovo povedané, kupec nezostane bez bytu a predávajúci bez peňazí. Viem robiť aj vinkulácie v banke, že predávajúci dostane peniaze, ktoré sú vopred zložené na ten účel v banke, a banka vyplatí, až sa prinesie List vlastníctva.
Peter
8. 5. 2013 14:05
Zdravičko pán Jozef ako sa mate ako sa vám dari. čo mate nového,nemáte nejakú nehnuteľnosť RD do podnájmu v Trenčine, pekný deň prajem. S pozdravom Peter.
Mgr. Jozef Kukuča
8. 5. 2013 14:05
Dobrý deň pán Peter, zdravíčko odpoveď 28. Je na prenájom 3 izbový Rodinný v Trenčianskej Turnej, okres Trenčín asi 4 kilometre od Trenčína. Je pekne zariadený, čisto upravený aj dvor vymaľovaný. Kúrenie je plynové. Cena za prenájom je 270.-eur mesačne, a za energie 120.-Eur mesačne pri normálnej spotrebe jednej rodiny. Majiteľka by súhlasila s nasťahovaním rodinky a deťmi. Majiteľka má požiadavku, aby sa nechoval pes ani mačka nakoľko dom je čistý. So záujemcom by sme urobili obhliadku, ak by bola spokojnosť na oboch stranách, majiteľka a nájomník by uzatvorili dohodu.
Braňo
29. 4. 2013 11:04
V ktorom zákone by som našiel, že sa má autodopravca povinnosť registrovať sa do obchodného registra ? Braňo
Mgr. Jozef Kukuča
29. 4. 2013 11:04
Odpoveď 27, Jozef Kukuča pre Braňa. Novela sa týka zákona o cestnej doprave, Obchodného zákonníka, zákona o súdnych poplatkoch. Povinnosť zápisu autodopravcu do OR je to napísaná v § 5 odsek 3 zákona číslo 56/2012 o cestnej doprave. Ide o zápis podnikajúcej fyzickej – SZČO do Obchodného registra. Povolenia na medzinárodnú dopravu vydáva Ministerstvo dopravy a na jeho webovej stránke nájdete zoznam licencií. Do Obchodného registra sa zapisujú osoby podľa Obchodného zákonníka § 2 ods. 2 písm. a), ale tiež aj podľa odseku 4 pre fyzické osoby. Zapísať do OR ako podnikateľ – autodopravca sa môže aj obchodná spoločnosť, právnická osoba ako je s.r.o. alebo A.S. Správny poplatok je 165,50.-Eur. Podnikateľ , autodopravca si dáva návrh na zápis do OR, aj keď podniká v osobnej doprave napríklad v autobusovej doprave, nie len v nákladnej. Taxikári nemusia mať povolenie licenciu na prevádzkovanie vnútroštátnej dopravy, ktorá sa udeľuje na 10 rokov. Taxislužba ako osobná preprava je max. 9 osôb vrátane vodiča, potom je to už autobus ako pravidelná doprava, mestský, prímestský, diaľkový), električka atď. Ak má osvedčenie o odbornej spôsobilosti, o finančnej spolahlivosti, a výpis registru trestov bez záznamu podá si návrh na udelenie koncesie na taxi službu podľa § 54 zákona 56/2012. Ustanovuje to § 5 odsek 4 cestného zákona. Zmluvy o preprave robí dopravca na základe prepravnej zmluvy, a to v osobnej doprave na základe zmluvy o preprave osôb uzatvorenej podľa § 760 Občianskeho zákonníka a v nákladnej doprave na základe zmluvy o preprave nákladu podľa § 765 Občianskeho zákonníka, môžu sa podriadiť aj režimu Obchodného zákonníka § 610. Povinnosť zápisu do OR je platné a účinné od 1. marca 2012 . Dovtedy platilo, že fyzické osoby sa mohli do OR zapísať len dobrovoľne, teraz FO – SZČO samostatne zárobkovo činná osoba - autodopravca už povinne. Pôvodne sa mal vytvoriť elektronický register autodopravcov, tak ako to ukladá Nariadenia EÚ č. 1071 článku 16, tento článok znie : „každý členský štát 27 – imičky EÚ vedie vnútroštátny elektronický register podnikov cestnej dopravy, štát určí orgán ktorý bude udeľovať povolenie na vykonávanie povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy. Povinnosť vytvoriť elektronický samostatný register ukladá aj zákon č. 56/2012 v § 41 odsek 1 pozri písmeno k) „ministerstvo dopravy vedie vnútroštátny elektronický register prevádzkovateľov cestnej dopravy. Ale v SR sa to dalo v § 5 odsek 3 ako povinnosť zapísať sa do OR. V § 48 je aj ďalšia povinnosť pre autodopravcu nie len zapísať sa do OR, a to zapísať aj vedúceho autodopravy. Taktiež do 15 dní aj zmenu vedúceho autodopravy. Návrh na zmenu je spoplatnený 66 eur. Ak ho Pokuta za správny delikt je od 100 Eur do 1500.-Eur ak vymení vedúceho ale nezapíše zmenu do Obchodného registra. , Upravili sme si to Nariadenie EÚ trochu nadštandartne, i keď to zvýšilo trochu náročnosť na zápis do OR tlačivo, taktiež aj tlačivo pre zmenu v OR, a taktiež povinnosť podvojného účtovníctva. Tlačivá – formuláre na zápisy Návrh na zápis do OR nájdete na webovej stránke Mininisterstva spravodlivosti aby si autodopravci mohli splniť povinnosť registrácie zo zákona. Ak máte zaručený elektronický podpis, tak poplatok za zápis je o ½ lacnejší, okolo 80 eur, alebo oslovíte spoločnosť, ktorá disponuje zaručeným elektronickým podpisom. Takýto podnikateľ – prepravca od 1. 1. 2013 je povinný účtovať v sústave podvojného účtovníctva, nie v jednoduchom. To, že osoby zapísané do Obchodného registra musia viesť podvojné účtovníctvo je napísané v § 36, § 40 Obchodného zákonníka. Prevádzkovateľ cestnej dopravy je podnikateľ, ktorý nepodniká na základe živnosti, nie je zapísaný v živnostenskom registri. Kvôli prehľadnosti podnikateľov v autodoprave musí byť osoba – autodopravca zapísaná v OR aj keď je fyzická osoba nie len právnická, pretože tá by inak nebola evidovaná nikde a pre verejnosť by bola utajená. Nákladná doprava prevádzkovanie vozidiel nad 3,5 tony nie je živnosťou, nad túto hmotnosť nemôžete dostať živnosť. Podľa živnostenského zákona je možná ako voľná živnosť v doprave je možná len do 3,5 t. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla. Pre Vašu vnútroštátnu firmu môžete požiadať Krajský úrad odbor dopravy o vydanie povolenia na nákladnú dopravu nad 3,5 tony na základe zákona o cestnej doprave. S pozdravom Jozef Kukuča, toto vyjadrenie má informatívny charakter, nezodpovedám za prípadné škody, obráťte sa na dopravné orgány krajského úradu.
Marta
28. 4. 2013 21:04
Dobrý deň.Rada by som sa spýtala,či môže učtovníčka na firme vyhodiť zamestnancovi cestovné lístky,keď mu nesedeli dátumy a nepreplatiť cestovné na cestovných príkazoch. Ďakujem, Marta
Mgr. Jozef Kukuča
28. 4. 2013 21:04
Odpoveď 26, Jozef Kukuča pre p. Martu : Výdavky spojené s pracovnou cestou sú právne upravené v zákone 283/2002 o cestovných náhradách, Váš prípad rieši § 35 odsek 1, nájdite si tento zákon v Googli. Zamestnávateľ vysiela zamestnanca na pracovnú cestu. V praxi sa to robí formou cestovných príkazov. V ňom mu určí podmienky, cestovný prostriedok, stravovanie, ubytovanie. Ktorý doklad zamestnávateľ uzná za preukázaný cestovný výdavok to je na zamestnávateľovi, či je to ten spôsob dopravy, ktorý mu určil zamestnávateľ. Zamestnanec preukazuje svoju dopravu cestovnými lístkami na autobus, letenkami, cestovnými lístkami na vlak a inými hromadnými dopravnými prostriedkami. Je samozrejmé, že cestovné lístky sa musia časovo zhodovať s časom a miestom konania pracovnej cesty. Kedy začala pracovná cesta, a kedy skončila. Vy neuvádzate kedy začala a skončila cesta, a aká veľká je časová nezhoda. Účtovníčka ich neuzná, ak tam je napríklad mesiac rozdiel, že pracovná cesta dávno mesiac skončila a on ešte cestoval. Ja si myslím že jeden deň odchýlka by nemala byť vadou, môže sa stať že zmešká spoj a ten ďalší spoj ide s nasledujúcim dátumom v noci o 01 00, toto by mal zamestnávateľ zohľadniť. Odvolávam sa na zákon 283/2002 o cestovných náhradách na § 35 ods. 1. Tu je napísané, že v prípade, že zamestnanec cestovné lístky nevie preukázať, lebo ich stratil, zamestnávateľ má možnosť uznať cestovné výdavky aj bez preukázania a to vo výške vzhľadom na spôsob dopravy tuzemskej pracovnej cesty vzhľadom na spôsob dopravy, ktorý zamestnancovi určil v podmienkach tuzemskej pracovnej cesty. To znamená účtovníčka môže tie cestovné lístky vyhodiť, ale keď zamestnanec preukáže že napríklad na bol školení a urobil tam zváračský preukaz, a prinesie ten zváračský preukaz, je jasné že na pracovnej ceste bol. Mal povedať, že stratil cestovné lístky, to sa predsa môže stať každému. A písomne to zamestnávateľovi oznámiť. Musím však podotknúť že zákon v § 35 je koncipovaný tak, že je na zamestnávateľovi či uzná cestovné výdavky aj bez preukázania. Nie je tu stanovená povinnosť, ktorá by sa dala súdne vymáhať. Ak má ten zamestnanec pre neho cenu, a keď mu zamestnanec pohrozí výpoveďou ak mu nepreplatí pracovnú cestu pretože nemá cestovné lístky, tak zamestnávateľ zaplatí lístky. Ak pre neho cenu nemá, kľudne mu povie že môže dať výpoveď. ako povinnosť to nie je súdne vymáhateľné. Pre zamestnávateľa by mohli byť finančné náklady pri zmene zamestnanca väčšie, než zaplatiť lístky, účtovníčku platí, školenia, tlačivá na sociálnu poisťovňu prihlášky odhlášky. Neviem o akú veľkú firmu ide, aká by to bola záťaž, potrebnosť a ťažšia nahraditeľnosť, a či ide o súkromného zamestnávateľa alebo štátnozamestnanecký pomer so štátom atd., neuviedla ste. Ak ste štátny zamestnanec úradu, skúste sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach 9/2010 nadriadenému vášho šéfa. Súkromník nadriadených nemá, podniká a zodpovedá na svoje meno sám za seba, nemáte sa kam sťažovať nadriadenému, iba ak by išlo o organizačnú zložku nana materskú spoločnosť. Treba zvážiť ten tlak výpoveďou, ak ide o zamestnanca, ktorý je problémový, zamestnávateľ sa ho rád zbaví i za cenu zmeny. V takomto prípade vybojovať svoje nároky z pracovno právnych vzťahov nie je ľahké. Ak by zamestnávateľ smútil za dobrým zamestnancom, dá pokyn aby účtovníčka uznala a preplatila aj bez preukázania. Ak zamestnávateľ nebude chcieť zamestnanca, tak mu žiadny súd neprikáže aby ho zamestnával navždy. Treba tieto vzájomné tlaky posúdiť vo Vašom konkrétnom prípade, či tam takéto napätie na pracovisku je. Ale treba zvážiť, za bránou čaká ďalších 100 aj 200 záujemcov na jedno uvoľnené pracovné miesto. Súdiť sa pre cestovné lístky, prípadne byť úspešný v spore o cestovné lístky, ale privodiť si tým výpoveď za ľahké porušenie pracovnej disciplíny 2x za posledných 6 mesiacov s upozornením na možnosť výpovede, to tiež nevidím ako dobrú radu. Zamestnávateľ keď zamestnanca nebude chcieť, nájde 2 x ľahké porušenie pracovnej disciplíny. Kto chce psa biť, palicu si vždy nájde. Podľa Zákonníka práce zamestnanec sa zaviazal plniť pokyny zamestnávateľa a odovzdať mu svoju prácu, a zamestnávateľ sa zaviazal zaplatiť mzdu, odmenu za prácu. S pozdravom, Jozef Kukuča, za odpoveď nenesiem zodpovednosť za prípadné škody, je to len orientačná rada a použitie a výklad zákona, obráťte sa na svojho advokáta.
Marta
22. 4. 2013 14:04
Dobrý deň,chcela by som Vás poprosiť o radu. Dá sa spätne zistiť výpis z účtu po zomrelej pred piatimi rokmi, nakoĺko sme sa nezúčastnili dedičského konania a máme podozrenie o vybrakovanie účtu ostatnou rodinou, nakoĺko mali prístup ku bankomatovej karte zosnulej. Ďakujem za odpoveď,s pozdravom, Marta
Mgr. Jozef Kukuča
22. 4. 2013 14:04
Odpoveď 25 Jozef Kukuča pre p. Martu. Zistiť stav účtu a históriu výberov a vkladov sa dá, môže to však urobiť oprávnená osoba alebo súd dopytom. Je veľmi rozhodujúce, či boli robené výbery inou osobou s dispozičným právom ešte počas života alebo po smrti majiteľky účtu. Iná osoba poznala PIN kód. Pokiaľ výbery boli uskutočnené pred tým, než boli ako tieto krádež nahlásené počas života, tak banka neuzná reklamáciu a neuhradí škodu. Ak majiteľka účtu nahlásila polícii a banke krádež, a potom bol urobený výber, tak banka uzná reklamáciu a uhradí škodu. Postup, ako má robiť žijúci majiteľ účtu, príklad prípadu : Ak zlodej vyberie peniaze, príde sms , že sa uskutočnil obrat na účte, Čo až keď zablokujete účet až po príchode tejto sms ? Zodpovedá za to banka, ktorej je automat ? Odpoveď : Odkiaľ mala banka vedieť, že Vám ukradli kartu? Na to sú tie telefónne čísla, tam máte ihneď ako zistíte nahlásiť stratu či krádež karty. Autorizačné centrum ihneď po nahlásení zablokuje kartu a zlodej nemôže s ňou vykonať žiadnu transakciu. Takto za škodu si zodpovedáte Vy sami do doby než zablokujete kartu. A odkiaľ poznali vyberajúci PIN? Zosnulá ho mala v peňaženke keď prehľadali byt alebo madrace a rozpárali aj vankúše keď hľadali peniaze? Iné je, ak to nahlásila a medzičasom zomrela. Do týchto práv náhrady škody vstupujú dedičia. Zvážte aj možnosti obnovy dedičského konania. Píšete, nezúčastnili sme sa dedičského konania. A osvedčenie o dedičstve je právoplatne. Neuvádzate, či ste potomkovia a mali ste byť v dedičskom konaní ako účastníci, ale ste sa o ňom nedozvedeli, respektíve ten, kto vystrojil pohreb Vás neuviedol, Alebo bolo dedičské zastavené pre to, že výška dedičstva nepostačuje ani na náhradu trov. Neviem posúdiť oprávnenosť, či ste Vy mali byť účastníkmi dedičského podľa zo zákona alebo zo závete, Zosnulej mohli dať na smrteľnej posteli podpísať závet za účasti troch svedkov a vy ako dcéra ste nededila. V takomto prípade dajte notárovi, ktorý robil dedičské že ste ako dcéra neopomenuteľný dedič. Návrh písomný návrh notárovi pomenujte .Svoj zákonný nárok na priznanie aspoň polovice môjho dedičského podielu zo zákona v zmysle § 479 Občianskeho zákonníka. Ak Vám notár nevyhovie, obráťte sa na svojho advokáta s návrhom na súd. Stav na účte je bankové tajomstvo, banka Vám to neuvedie. Môžete dať žalobu na súd, že dedičstvo nadobudli nepraví dedičia a že Vy ste praví. Čo ak ten dedič ktorý dedil dal vyhlásenie, že odmieta dedičstvo, pretože už tzv. dedil tak, že „vybrakoval“ účty a iné nebolo, takže bol vlastne spokojný. Vo vašom prípade ide nielen o znovuobjavené osoby ale aj o údajný novoobjavený majetok nezahrnutý do dedičského konania. Preto podajte návrh na súd na obnovu konania pre novoobjavený majetok, návrh na prejednanie novoobjaveného majetku podľa § 175x ods. 1 O.s.p., návrh na obnovu právoplatne skončeného konania o dedičstve § 231 O.s.p., Nájdite si v googli čo ustanovujú tieto paragrafy. V tomto konaní pripojte aj návrh, že vy ste pravá dedička. Môžete potom v tomto konaní už ako účastníčka konania na súde dať návrh, aby súd aby požiadal banku o výpis z účtu vedený na meno zosnulej, za obdobie od XXX. do XXX a zároveň o zostatok. V konaní na súde môžete dať súdu trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, že boli po smrti vybrané peniaze. Takýto výpis z účtu ak požiada súd je spoplatnený, ako navrhovateľka ho musíte uhradiť. Mne, niekomu tretiemu, a všetkým ostatným, ani Vám ak nie ste účastníčka konania banka neposkytne tieto informácie. Ak tam nebude uvedené meno a priezvisko vyberajúceho disponenta ktorý vyberal po smrti zosnulej po dátume a hodine na liste úmrtia vydanej lekárom, alebo bolo vybrané s karty bankomatu osobou, ktorá poznala PIN a nebola nahlásená krádež, alebo bolo vyberané disponentom ešte za života a so súhlasom majiteľky účtu, máte smolu. Banka škodu neuhradí. Ak by sa Vám počas súdneho konania v styku s bankou niečo nepáčilo, obráťte sa aj na bankového ombudsmana. Pokiaľ preukážete, že disponent vyberal po smrti a vy ste pravý dedič, žiadajte od nepravého dediča vydať bezdôvodné obohatenie, nakoľko prijal plnenie bez právneho titulu.Ak nebudete spokojná s rozhodnutím notára ktorému ste podala návrh a on vydá rozhodnutie, podajte žiadosť na súd aby preskúmal rozhodnutie notára v lehote do 1ťdní od doručenia. Takéto podanie na súd proti neprávoplatnému rozhodnutiu notára je jedným z mála, ktoré sa označuje podľa O.s.p. ako žiadosť. Toto vyjadrenie je len orientačné, nenesiem žiadnu zodpovednosť za škodu, ktorá by Vám vznikla že sa budete riadiť týmito odporúčaniami, obráťte sa na svojho advokáta. S pozdravom, Jozef Kukuča
lenka
10. 4. 2013 13:04
Dobrý deň, pán Jozef. Chcela by som Vás poprosiť o informácie ohľadne odškodného za ublíženie na zdraví. Dňa 27.1.2012 som bola inzultovaná priateľom s následnou hospitalizáciou na chirurgickom oddelení s otrasom mozgu, podvrtnutou krčnou chrbticou, pohmoždením, tváre a oboch rúk s podliatinami, vytrhaním vlasov z polovice hlavy. Celý prípad sa dostal do rúk polície a po roku som sa konečne dopracovala k právoplatnému súdnemu rozhodnutiu. Obžalovaný je odsúdený na 18 mesiacov nepodmienečne a 30 mesiacov s podmienkou, počas tejto doby má vyplatiť odškodné vo výške 4306 eur podľa svojich možností. Dotyčná osoba je však bez trvalej alebo prechodnej adresy a stáleho príjmu. Je nejaká možnosť vyplatenia odškodného cez garančné fondy a ako požiadať o vyplatenie, alebo treba dať podnet nemenovanej vymáhačskej súkromnej spoločnosti XXXXXXXxx, ktorá však za vymáhanie pýta 30% zo sumy. Po útoku mi ostali trvalé následky. Ako mám postupovať ďalej? Za odpoveď veľmi pekne ďakujem. S pozdravom Lenka
Mgr. Jozef Kukuča
10. 4. 2013 13:04
Odpoveď 24 Dobrý deň pani Lenka. Odpoveď bude z dvoch častí, najskôr k náhrade škody, potom k trvalým následkom a náhrade škody. Keď je útočník zaviazaný zaplatiť 4306 eur rozsudkom trestného súdu, je to exekučný titul. Išlo o takzvané adhézne konanie, keď trestný súd rozhodoval nie len o odňatí slobody, ale súčasne aj o náhrade škody za újmu na zdraví podľa civilných predpisov, pobyt v nemocnici, bolestné, satisfakciu a podobne. Stala ste sa obeťou trestného činu s ťažkým ublížením na zdraví. V súlade s Nariadením Európskej únie 2004/80/EC z 29. apríla 2004 o odškodnení obetí trestného činu sme my, Slovenská republika museli prijať zákon o odškodnení obetí. Odškodňovaní obetí trestných činov plní Ministerstvo spravodlivosti SR, konkrétne odbor rehabilitácií. Odškodňujú sa len obete násilných trestných činov, teda nie nenásilných, napríklad z ohovárania, ani majetok sa neodškodňuje. Za násilné trestné činy sa považujú lúpeže, ozbrojené prepady, hrubý nátlak a vydieranie, rôzne formy obmedzenia osobnej slobody v súbehu s lúpežou alebo hrubým nátlakom, teda hlavne všetky trestné činy, ktorými bolo poškodené zdravie, TČ ublíženia na zdraví (ľahké, ťažké), výtržnosti, únosy, kupliarstvo, znásilnenie, alebo tiež týranie blízkej osoby podľa § 208 Trestného zákona č. 300/2005. Odškodnenie z násilných trestných činov upravuje zákon číslo 215/2006. Podľa tohto zákona sa podáva žiadosť o odškodnenie na MS SR. V skratke uvediem analýzu tohto zákona : V tomto zákone na jeho konci je aj príloha, tlačivo, ktoré sa podáva na Ministerstvo spravodlivosti. Iné tlačivo nemôžete použiť, ani inú žiadosť. Sú aj lehoty na podanie žiadosti o odškodnenie. Zákon 215/2006 ustanovuje dve lehoty. Nárok môžete uplatniť na Ministerstve spravodlivosti SR buď v lehote 18 mesiacov odo dňa spáchania násilného trestného činu. Ak by rozsudok súdu bol vydaný po uplynutí lehoty 18 mesiacov, žiadosť o odškodnenie je potrebné uplatniť v lehote šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti takéhoto rozhodnutia. Na žiadosti podané po uplynutí vyššie uvedených lehôt sa neprihliada. Ak dobre počítam, inzultovaná ste bola dňa 27.1.2012, tak lehota na podanie žiadosti na ministerstvo vám uplynie 27.7.2013. Teraz je apríl 2013, tak vám zostávajú nejaké dva mesiace. Pri zranení je pri určení výšky odškodnenia rozhodujúci lekársky posudok vydaný podľa zákona 437/2004 o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia. Taktiež si na internete v Googli môžete pozrieť vyhlášku číslo 32/1965 o odškodňovaní bolesti v platnom znení, bola novelizovaná. Je to právny predpis, ktorým sa podrobnejšie upravuje a vykonáva zákon o náhrade za bolesť. Týmto zákonom 437/2004 bol zavedený aj nový inštitút: tzv. dohoda o vyrovnaní: medzi poskytovateľom náhrady a poškodeným musí mať obligátnu písomnú formu ak by ste jako poškodená podala návrh na jej uzavretie a do 3 mesiacov by nebola uzavretá môžete ďalej postupovať súdnou cestou. Vy však máte rozsudok vydaný v trestnom konaní, toto by ste uplatnila až při náhrade škody s uspokojenia nárokov za trvalé následky. Pri podávaní žiadosti sa postupuje tak, že k vyplnenej žiadosti pripojíte tieto listiny : 1. Právoplatný rozsudok o uznaní viny že spáchal TČ s újmou na zdraví. 2. doklad o ujme na zdraví, lekársky posudok o náhrade za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, neviem či ste mala 40 % čiastočnú invaliditu, alebo 70 plnú invaliditu a ZŤP spôsobené trestným činom. Ak by Vám odsúdený páchateľ niečo dal a vy by ste to ako poškodená prijala, tiež to musíte uviesť v žiadosti. Nekontaktujem osoby, ktoré mi napíšu do rubriky poradenstvo E mailom, vo Vašom prípade však urobím výnimku. Stiahol som formulár žiadosť o odškodnenie priamo z webovej stránky Ministerstva spravodlivosti a zasielam Vám ho ako prílohu na Vašu E mailovú adresu, aby sa Vám čo najrýchlejšie napravilo Vaše utrpenie aspoň finančne. Vyplňte a odošlite žiadosť s pripojenými prílohami s doručenkou do vlastných rúk čo najskôr na adresu Ministerstva spravodlivosti SR, odbor rehabilitácií a odškodňovania, Župné námestie č. 13 Bratislava sm. č. 813 11. Zaujímavosťou je, že novelou, respektíve novým zákonom z roku 2006 sa zákon o odškodnení novelizoval tak, že nárok na odškodnenie môžu žiadať aj osoby, keď sa nezistil páchateľ trestného činu. V takom prípade sa k žiadosti priložia závery s vyšetrovania PZ, uznesenia o začatí trestného stíhania, aj keď páchateľ nie je známy, alebo ušiel, skrýva sa, nemožno zistiť jeho pobyt. Rozšíril sa okruh oprávnených na odškodnenie aj keď sa páchateľ zdržiava na neznámom mieste, skrýva sa a vyhýba sa výkonu trestu,. Prikladáte k žiadosti výsledky vyšetrovania policajta, prokurátora, súdu v prípravnom konaní, a nevyvolávajú dôvodné pochybnosti o tom, že sa stal násilný trestný čin, ktorým bola poškodenému spôsobená ujma na zdraví. Uvádzam, že výška odškodnenia môže byť maximálne do výšky 50 násobku minimálnej mzdy. Poznám napríklad prípad, keď priznalo MS žene znásilnenej v parku 3000.- eur a páchateľ nebol zistený. Ak by ste nebola úspešná v konaní na MS, alebo by vydalo zamietavé úradné rozhodnutie, môžete podať rozklad a oprieť sa aj Dohovor o ochrane obetí násilných trestných činov z 1983 Rady Európy. SR je členom Rady Európy, ratifikovali sme ho. Takéto medzinárodné dohovory majú podľa Ústavy SR článku 7 odsek 4, až 5 prednosť pred vnútroštátnymi zákonmi. V rozsudku je uvedené, že odsúdený Vám má zaplatiť 4306.- Eur. Z čoho, keď nemá. Pošlite s doporučene a s doručenkou do vlastných rúk fokópiu rozsudku riaditeľovi väznice, a priložte list pre odsúdeného, v ktorom ho vyzvete, aby Vám odsúdený dobrovoľne zaplatil dlžnú sumu 4306.- Eur v lehote do 7 dní od doručenia. Riaditeľ ústavu na odňatie slobody a odsúdený Vám asi odpíšu, že niet z čoho zaplatiť. Že sa máte obrátiť na exekútora. Dajte tieto listy fotokópie k žiadosti na Ministerstvo. Rozsudok súdu je exekučný titul. Iróniou je, že ak sa obrátite na exekútora, musíte zaplatiť zálohu, aby začal konať, pretože exekútor musí požiadať súd o poverenie a za to sa tiež platí. Ak exekútor nič nevymôže, kde nič nie je ani smrť nebere, tak exekútor zostane ako tak uspokojený vašou zálohou, preddavkom, a vy nedostanete nič. Právo začať exekúciu sa premlčuje po 10 rokov od právoplatnosti rozsudku súdu. Máte čas podať exekútorovi 10 rokov. Čo sa týka vymáhačských spoločností, ste zvedavá na moje odporúčanie. Síce zaplatíte 30 %, ale to až vtedy, ak to vymôžu. Výmáhačská spoločnosť dá tiež návrh exekútorovi tak isto ako Vy po výzvach na dobrovoľné zaplatenie. Ak postúpite vec vymáhačskej spoločnosti, oni ten preddavok, tú zálohu zaplatia za Vás exekútorovi, znášajú tú ťarchu aj keby dlh nevymohli. Oni však lustrujú, hľadajú a majú na to sofistikované metódy. A hlavne nikdy nevzdávajú vec, nie sú unavení s ťahaníc, výziev, a úkonov, vypisovaním, telefonovaním, je to ich práca. Odporúčam však skúsiť tú žiadosť na ministerstvo. Ak Vám nepriznajú, rozsudok Vám platí ešte 10 rokov aby ste požiadala exekútora o výkon rozhodnutia. Nemôžte však žiadať naraz exekútora a ministerstvo, buď, alebo. Šlo by o bezdôvodné obohatenie. nemôžete získať 2x za tú istú vec. Jedno z dvoch plnení, ktoré by ste prijala, by ste musela vrátiť. Ak neprizná ministerstvo, tak sa rozhodnite či navrhnete na exekúciu, alebo vymáhačskú spoločnosť ktorá to dá exekútorovi. 2. Náhrada za trvalé následky už spadá pod civilné žaloby . všeobecná premlčacia lehota je 3 roky, z tejto lehoty sú však výnimky v konkrétnych prípadoch, premlčacia lehota môže byť kratšia ako tri roky, alebo dlhšia ako tri roky. . Pri následkoch poškodenia zdravia je premlčacia lehota na náhradu škody až 10 rokov od kedy sa zdravie poškodilo, pretože pri trvalých následkoch sa to môže prejaviť až o 10 rokov a ustáliť sa zdravotný stav že sa už nebude zhoršovať . Občiansky zákonník v § 444 až § 449 zakotvuje nároky na 1. jednorazové bolestné,2. náhrada za sťažené spoločenské uplatnenie, 3. strata na zárobku počas PN, 3. strata na zárobku po skončení práceneschopnosti a pri invalidite, 4. nárok na jednorazové vyrovnanie,5. náhrada za stratu na dôchodku o čo by ste mala väčší dôchodok keby ste mohla riadne pracovať pri plnom uplatnení v práci 6. účelové náklady spojené s liečením. O pozostalostných úrazových rentách pre príbuzných hovoriť nebudeme, kdeže ste chvalabohu útok prežila. Na tieto ďalšie nároky za trvalé následky za újmy na zdraví, ktoré napíšete v žalobnom návrhu na náhradu škody si vyberte advokáta v civilnom konaní na súde, to by ste sama nezvládla. To by boli ´ďalšie žaloby po čase v prípade zhoršenia zdravia alebo nezlepšenia. Ak by žalovaný z trvalých následkoch zas ušiel, skrýval sa na neznámom mieste, zas treba dať žiadosť na ministerstvo ale už do 6 mesiacov od právoplatnosti rozsudku z újmy na zdraví spôsobenej násilným trestným činom, prípadne exekútorovi, alebo vymáhačskej spoločnosti postúpiť za dohodnutú odmenu. S pozdravom a prianím, aby sa Vám zdravie vrátilo, a aby ste dosiahla zadosťučinenie, Jozef Kukuča
Vincent
8. 4. 2013 07:04
Ďakujem za zaújmavé a odborné vysvetlenie k terajším udalostiam na ázijskom kontinente: http://www.aktuality.sk/diskusia/226419/svajciari-ponukli-severnej-korei-riesenie/ . Ďakujem i za odkaz na Vašu dôležitú stránku. K článkom redaktorov periodík a aktualít SK sa vyjadrujú rôzni "odborníci z ulice" a škoda, že tých pár skutočne hodnotných názorov sa stratí v mori nezmyselných zlostných poznámok. Ktovie? Možno práve toto je účelom slobody slova, aby sa takýto hlas stratil v tom hustom rečnení, aby hlučný dav bolo možne naviesť na ten správny smer.
Mgr. Jozef Kukuča
8. 4. 2013 07:04
odpoveď 23 pre Vincenta, dobrý deň : Ďakujem že ste reagoval na môj príspevok, rád sledujem aktuality sk. čo nového vo svete, novinári majú informačné zdroje. Oceňujem aj možnosť verejnosti vyjadriť sa a zaujať postoj. Prečítam si každý názor, a tie ktoré su vulgárne alebo atakujú bez argumentácie si nevšímam, neberiem ich do úvahy. To že je tam aj vyše 200 alebo 300 príspevkov je práve tá rôznorodosť názorov, pluralita názorov ktorým sa vyznačuje demokracia. Za pravdu sa považuje to, čo uznáva nadpolovičná väčšina z nás, čo odsúhlasi nadpolovičná, niekedy treba 2/3 z nás na prehlasovanie menšiny, na vážne veci jednomyselný súhlas všetkých. pričom treba dať priestor na vyjadrenie aj prehlasovanej menšine. Na Ústavnom súde aj v rozsudkoch Najvyššieho súdu, kde rozhoduje kolegiátne viac hláv, ak má niektorý sudca odlišný názor ako je vo výroku rozsudku, má právo pod nález alebo rozsudok uviesť svoj odlišný názor ak ho má. V dnešnom informačnom pretlaku by sa mal každý vyjadriť v rámci svojej odbornosti. Tak som sa vyjadril v rámci odboru, ktorý som vyštudoval. sú aj iné neutrálne krajiny, niektoré sú aj našimi susedmi. Prečo a ktorá krajina a kto ju vybral ako tretieho (tertiusJ na vyjednávanie, to ja neviem. Asi tam malo CH najmenšie ekonomické záujmy, a v Ženeve sídli aj Medzinárodný Červený kríž. S pozdravom Jozef Kukuča
alena
22. 3. 2013 10:03
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na jednu vec. s manželom sme pred rozvodom, vlastníme dom v ktorom bývame od roku 2006 aj so synom, ktorému by sme ho chceli darovať. Pri darovaní bude niekto z nás platiť daň? alebo je jednoduchšie predať nehnuteľnosť synovy za symbolické 1 euro. aké by potom sa platili dane a poplatky? ďakujem a prajem pekný deň
Mgr. Jozef Kukuča
22. 3. 2013 10:03
Odpoveď 22 pre. Alenku, dobrý večer : Nebudete platiť daň z darovania, je zrušená. Ak by ste synovi predali, nebudete platiť daň, vlastníte viac ako 5 rokov, tiež neplatíte daň. Od 1.1.2011 bol novelizovaný zákon o dani z prímu tak, že sa zrušil § 9 ods. 1 písm. a), ten hovoril o tom, že ak mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov pred predajom, tak bol oslobodený od dane. .Teraz musí vlastniť pred predajom aspoň 5 rokov aby bol oslobodený o dane, nezáleží, či tam mal trvalý pobyt alebo nie. Zákon obsahuje aj v časti prechodné ustanovenia aj interterporálnu normu. Na nehnuteľnosti pred 1.1.2011, tam platí stará právna úprava, musel vlastniť tie dva roky trvalého pobytu aby bol oslobodený od dane. Ak ste dom nadobudli pred 1. januárom 2011, a predali by ste ju so ziskom po 1.1.2011, a mali ste v nej zároveň trvalý pobyt najmenej dva roky bezprostredne pred predajom, budete od dane z príjmu oslobodení obaja vlastníci Vy aj Váš manžel. (Budúci exmanžel) .To, že ste oslobodenie od platenia dane v prípade, ak predávanú nehnuteľnosť vlastníte aspoň 5 rokov pred predajom sa nezmenilo. Od 2006 už uplynulo 5 rokov, nebudete platiť daň. Ten, kto je oslobodený od dane, neuvádza tento príjem ani do daňového priznania. Ak nemáte iný príjem a nepodávate daňové priznanie, nemusíte podať ani nulové priznanie, nemusíte podať tie tlačivá pre fyzickú osobu. Ak je príjem od zdanenia oslobodený, nie je potrebné uvádzať ho ani do daňového priznania, ani ho oznamovať daňovému úradu. Podľa mňa teda nebude príjem z predaja ani zahrnutý do vymeriavajúceho základu pre zdravotné poistenie, ak by ste predávali, choďte sa opýtať na zdravotnú poisťovňu a povedzte že ste oslobodená od dane z príjmu vlastníte viac ako 5 rokov. Ak darujete ste oslobodená tiež. Až následný predaj by bol zdanený zisk, ak by chcel predať následne ten Váš syn ak by ho predával skôr ako za 5 rokov. Ak by ste chceli, tak napíšete do kúpnej zmluvy, že ste synovi predali napr. za 60 000.- a do kúpnej zmluvy by ste napísali, že syn zaplatil otcovi 30 000.- Eur a matke 30 000.- Eur v hotovosti do vlastných rúk, peniaze teda skutočne nemusia byť vyplatené, je to len účtovne. Poplatky bude platiť len daň z nehnuteľnosti mestskému alebo obecnému úradu tam kde aj poplatky za smeti. Dane z vlastnenia nehnuteľnosti závisía od metrov štvorcových a od VZN obce, každá má inak. Pohybuje sa to od 30 eur do 60 eur ročne pri bežných metroch štvorcových. Neuvádzate, či vy rodičia máte zabezpečené bývanie. Neviem, či po darovaní otec a matka ´ďalej zostanete bývať v dome so synom. Možno sa vyplácate a vyrovnávate peniazmi v hotovosti, alebo ste majetnejší a máte viac bytov, to je druhá vec. Nepoznám podrobnosti. Alebo otec sa sťahuje inde, a Vy ako matka zostanete bývať v dome so synom. Ide o to, že syn by mohol darovaný dom hneď na druhý deň predať za 60 000.- Eur ďalšiemu, a neplatil by daň z príjmu i keď neuplynulo 5 rokov. Mňa však zaujala iná vec na Vašom prípade, nie daň. Rozumiem, že po rozvode chcete vyriešiť majetkový spor tak, že sa nebudete vyplácať navzájom s manželom ohľadne domu po rozvode. Aj tak je syn jediný dedič Vás oboch pre prípad mortis kauza (smrti). V tomto prípade si však musíte uvedomiť, že syn sa stane vlastníkom domu už počas Vášho života. A to zo všetkými oprávneniami vlastníckeho práva. To znamená, že ak sa syn stane vlastníkom domu, môže ho predať. Môže ho dať do nájmu. Môže tam začať podnikať. Dokonca môže dom založiť oproti pôžičke. S dobrým úmyslom, že chce vrátiť, ale ak stratí zamestnanie a prestal by splácať vlastníkom sa môže stať celkom iná cudzia osoba a keď ho tá cudzia osoba predá, stratíte aj trvalý pobyt, predajom sa ruší trvalý pobyt a na základe žaloby na vypratanie sa môžete ocitnúť na ulici. A čo je najhoršie, ak by Váš syn spôsobil nejaký dlh, napríklad z autonehody, zo živnostenského podnikania, alebo by si neplatil zdravotné poistenie, nezaplatil by pokuty, môže začať exekučné konanie na Váš bývalý dom ktorý ste darovali, a museli by ste sa v prípade dražby vysťahovať, aj keď vy ste dlhy nespôsobili. Niektorí ludia sa v podobných prípadoch snažia poistiť doživotným právom bývania. Zriadenie vecného bremena doživotného práva bývania musíte zapísať do Listu vlastníctva, dať návrh na zriadenie na Správu katastra až keď bude Váš syn vlastník, alebo súčasne s darovacou zmluvou aj Vaše doživot né právo, V súvislodstu snním musíte vymedziť aj užívacie právo, kúpelne WCC, spoločných priestprov, vchodu, a prilahlých priestorov a pozemkov od bránky ku vchodu do domu. Tiež sa musíte dohodnúť, akým spôsobom sa budete podieľať na úhrade energií, neskôr vznikajú spory. Ani to, že tam máte zriadené doživotné právo bývania však nie je prekážkou na ďalší prevod vlastníckeho práva, ľudovo povedané v dražbe u exekútora môže kupec kúpiť dom aj s Vami. Aby Vás odtiaľ kupec dostal z domu, potom uzavrie nájomnú zmluvu s neprispôsobivými osobami, s ktorými bude spolužitie neznesiteľné, peklo na zemi, a vysťahujete sa aj sami. Alebo Vám nový vlastník ponúkne nejaké peniaze za zrušenie a výmaz vecného práva doživotného bývania, a musíte sa potom na základe žaloby na vypratanie vypratať. Poznám hodne ľudí a staré babky, ktoré prepísali domy na nezodpovedných potomkov a dom skončil v exekúcii a babka v chudobinci, preto buďte opatrní vo Vašich rozhodnutiach do budúcnosti. Často ani rozvod neznamená odlúčenie manželov, bežná vec že po rozvode žijú aj ďalej v dome alebo v byte. Súdy nepridelujú potom tým rozvedeným byty ako nejaká sociálka. Jednoducho ich podľa zákona o rodine § 23 rozvedie a hotovo. Rozvod znamená ekonomické rozlúčenie, už napríklad nezodpovedáte za prípadné manželové exekúcie a dlhy. Nehospodaríte spolu, zruší sa majetkové spoločenstvo muža a ženy. V šlachtickom práve rozvod znamenal odlúčenie od lóže a od kuchyne. Každý na noc do svojej izby. A každý si varí sám. Ak bola žena na vine, musela vrátiť veno. Podľa nášho súčasného platného práva do 3 rokov od rozvodu máte urobiť majetkové vyporiadanie BSM. Vy sa však chcete dohodnúť o vyporiadaní domu v prospech syna ešte pred rozvodom, aj to je možné, zákon to dovoľuje, ale nie ako BSM, ale nejakým prevodným úkonom, napríklad darovacou zmluvou v prospech syna, a po rozvode by už tento dom nebol predmetom delenia majetku patriaceho do BSM. Do rozvodu by ste vstúpili už bez domu, mal by ho syn. Tak som pochopil Váš prípad. Dom by už nepatril do BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov). Moje vyjadrenie je len orientačné, nenesiem zodpovednosť za prípadné škody. Aj ja Vám prajem pekný deň, Jozef Kukuča
Jozef
17. 3. 2013 23:03
Dobrý deň,prosím Vás o informáciu o dani z predaja bytu. Darovacou zmluvou som nadobudol byt,ktorý bol v OS asi 10rokov od matky v r.2012,ktorá po mesiaci zomrela.Uvedený byt bol ohodnotený znalcom v čase darovania na 50 000 €. Do bytu som investoval asi tisíc eur. Nakoľko som byt nevyužíval ,tak asi po pol roku(2012) som byt predal.Vznikla mi daňová povinnosť,lebo som v byte nebýval viac ako 5 rokov. Ďakujem .
Mgr. Jozef Kukuča
17. 3. 2013 23:03
Odpoveď č. 21 pre p. Jozefa, dobrý večer : Odpoviem hneď na začiatku : Ak ste nadobudol dar nehnuteľnosť v hodnote 50 000.-EUR a predáte ho za 50 000.- EUR neplatíte daň z Vášho následného predaja nehnuteľnosti ktorú ste nadobudol do daru, i keď ste ju vlastnil menej ako 5 rokov napríklad len pol roka. Použije sa zákon o dani s príjmu 595/2003 § 8 odsek 5 písmeno b), ktorý odkazuje na použitie § 25 odsek 1 písmeno c) reprodukčná hodnota, ale daňové priznanie podáte a uvediete tých 50 000.- eur ako výdavok. Ide o to, aký príjem by dosiahol darca pri predaji ak to on vlastnil 5 rokov keď by to predal darca. treba mať ale vždy znalecký posudok vo vašom prípade na 50 000.- Eur. Nevadí či v čase darovania bol vypracovaný, alebo v čase, keď vy darca chcete predať. Ak by ste predal za 56 000 .- Eur, tak nezdaniteľný základ je 4600.- Eur, ešte odpočítate výdavok 1000 eur investíciu a platil by ste daň 19 % z príjmu a 14 % do zdravotnej poisťovne, t. j. 33% zo 400.- Eur teda asi 133.- eur ak ste nemal iné zdaniteľné príjmy. Na to, či budete platiť daň z daňového základu z rozdielu nadobúdacej ceny a predajnej ceny už podľa novely zákona od roku 2012 nemá vplyv existencia alebo neexistencia trvalého pobytu, že býval v byte a mal to zapísané aj v Obč. preuk. alebo aspoň v evidencii obyvateľstva. Nemá vplyv na dane s príjmu ani to, či ste byt užíval, alebo nie, ale vlastníctvo, Vy ste bol vlastník. To platilo do roku 2010=Kto mal pobyt viac ako 2 roky a predal byt, bol oslobodený od dane s príjmu. Toto je zrušené. Trvalý pobyt, alebo či ste tam fakticky skutočne býval alebo nie, nemá už od roku 2010 žiadny vplyv. Dajme tomu, že ste byt predal tiež za 50 000.- Eur, je to následný predaj, nemal ste žiadny zisk ak bola cena v znaleckom posudku 50 000.- eur a ešte máte ďalší výdavok investíciu 1000.-Eur. Následné predaje sú už zdaňované, z toho rozdielu. Vy neplatíte daň ak nedosiahnete zisk. Len orientačne Vám vypočítam daň ak by ste ju mal platiť. Cca 4600 eur je tzv. nezdanitelný základ. Až keď máte vyšší príjem za rok ako cca 4600.-Eur, až tá suma sa zdaňuje. Tú sumu, z ktorej sa vypočítava daň by ste ešte znížil o Vaše náklady ktoré ste dal, teda investíciu 1000.- Eur, to by ste zaúčtoval ako výdavky, o ktoré sa znižuje daňový základ. Daňový základ by teda bol 50000 – 5600 = 44 400.- Výška dane z príjmu by bola asi 19 % zo 44 400 eur, vychádza to okolo 8700.- Eur a k tomu ešte 14 % do zdravotnej poisťovne, ak by ste mal platiť daň. Takto by to vyzeralo, ak by ste musel platiť daň. Našťastie, toto sa Vás netýka. Pre platenie dane z príjmu má význam to, akú hodnotu mal dar ak máte znalecký posudok ktorý bol na 50 000.- eur. Pri prevode vlastníckeho práva darovacou zmluvou sa nevyžaduje vypracovanie znaleckého posudku. Vy si ho však každopádne odložte, aby ste dokázal že kolko budete platiť daň ak predáte nad cenu v znaleckom posudku. Znalecký posudok môže nariadiť súd napríklad v dedičskom konaní, alebo povinnosť znaleckého posudku je, keď banka poskytuje hypotéku na byt. Pri darovaní je dobré nechať si vypracovať znalecký posudok, ak plánujete následne predať darovanú nehnuteľnosť. Ani ku kúpnej zmluve už netreba znalecký posudok, to je už mnoho rokov zrušené. Vy ste síce nadobudol byt do daru za nula eur, ktorý mal hodnotu 50 000.- eur, a Vaša mama ho vlastnila viac ako 5 rokov. Ide o to, kolko by platila daň Vaša mama, kolko by získala a Vy máte túto reprodukčnú hodnotu. Ak by ste ho nadobudol kúpou hoc len za jedno symbolické euro, nebol by to dar, ale bola by to kúpa. Uvediem príklad, chcete darovať niekomu čokoládu, tak odlepíte tú cenovku s odôvodnením, že sa to nehodí. Nechcete, aby obdarovaný poznal hodnotu daru. Vy keď chcete vedieť, kolko by ste platil daň ak čokoládu chcete ďalej predať, musíte poznať jej pôvodnú hodnotu ako reprodukčnú. Samozrejme, dar má vždy nadobúdaciu hodnotu nula eur. Za dary sa neplatí. Chcem iba povedať, že tá cena, za ktorú ste byt nadobudol, je nula eur, pretože každá darovacia zmluva musí byť 0 eur ide o bezodplatnú zmluvu. Keby ste tam uviedol čo len jedno euro do darovacej zmluvy, už by šlo o kúpnu zmluvu za symbolickú cenu. Čiže rozhodujúce pre zdanenie príjmu z predaja z nehnuteľnosti je deň, kedy ste nadobudol a deň, kedy ste predal, rozhoduje zápis do katastra, a rozdiel medzi nadobúdacou cenou v posudku a predajnou ak bola vyššia. Ak by ste vŕtal do tej ceny daru v kúpnej zmluve, mohlo by sa stať, darovaciu zmluvu súd prekvalifikuje na kúpnu zmluvu z dôvodu obchádzania zákona. Často ste počul, darovacia daň je zrušená. To sa však týka Vašej matky, ktorá je darkyňa voči Vám, teda ako darkyňa neplatí daň z príjmu. Následné predaje už nie sú oslobodené od dane ak sa predalo drahšie ako je cena predávanej veci a skôr ako za 5 rokov. . Píšete, že ste byt nadobudol začiatkom roku 2012 a predal niekedy v polovici roku 2012. Ak si predstavíme časovú os, vlastnil ste ho pár mesiacov a predal ste ho skôr, ako uplynulo 5 rokov. Píšete, že Vaša matka vlastnila 10 rokov, do doby Vášho vlastníctva sa započítava aj doba vlastníctva vašej matky. Keby ste napríklad Vy vlastnil asi 6 mesiacov, tak na účely zákona o dani s príjmu ste vlastnil akože 10 rokov a šesť mesiacov, lebo sa Vám započítala doba vlastníctva vašej matky a toto sa používa v prípade dedenia a následnéhopredaja zdedenej nehnuteľnosti. Pri predaji darovanej nehnuteľnosti sa však neposudzuje len doba, či ste ju mali 5 rokov vy, alebo darca, ale rozdiel ceny znaleckej a vašej predajnej za kolko ste dar predal tak daň je z toho rozdielu. Splnil ste zákonnú podmienku, že predávate za toľko, za koľko ste dar nadobudol do vlastníctva zo znaleckého posudku.Tu nejde o oslobodenie ako také zo zákona o dani z príjmu v § 9, ale o použitie § 25 písmeno c). Správa katastra mu zasiela všetky zmluvy a ceny i nehnuteľnostiach. Neviem, či ste dávali ako prílohu k darovacej zmluve ten znalecký posudok na správu katastra. Treba, aby ste si odložili List vlastníctva, kedy nadobudla Vaša matka pred tými 10 rokmi, tam je dátum, alebo si odložte nadobúdaciu zmluvu kedy ho Vaša matka nadobudla napr. ho odkúpila od družstva do osobného vlastníctva tam je dátum na zmluve, proste pečlivo si odložte tie nadobúdacie doklady, zmluvy. Daňový úrad sa môže sa ozvať aj po dvoch rokoch že ste nezaplatil daň, okamžite podajte námietku proti výzve od úradu, že ste nedosiahol príjem lebo ste nadobudol reprodukčnú hodnotu 50 000.- eur a predávate za 50 000.- EUR, to znamená ani vlastník darca by nezískal nič. Vaša matka že vlastnila viac ako 5 rokov by sa použilo pri dedení, nie pri darovaní. Ja osobne aj keď robím kúpne zmluvy a je taký prípad, uvádzam zmluve, že strany kupujúci a predávajúci sú v príbuzenskom pomere, a uvediem v akom, napr. starí rodičia a vnuk atď., matka - syn, aby boli tieto veci jasné napr. daňovému úradu. Dá sa to však dokázať aj rodnými číslami a rodnými listami. Inak by ste musel dať vec na súd, a ten by musel nariadiť Správe katastra aby vydal z archívu odpis zmluvy, kedy nadobudla Vaša matka. Vám totiž tieto zmluvy ako titul jej nadobudnutia Správa katastra nevydá. Keďže oslobodený príjem neuvádzate do daňového priznania, nevyplńujete, tak by to nemal byť ani podklad pre vymeriavací základ pre zdravotnú poisťovňu. vy ale uvediete príjem do daňového priznania ale daň neplatíte. Odporúčam Vám prečítať si tiež Odpoveď č. 11, kde sa tiež venujem aspektom darovacej zmluvy. Za vzniknuté škody z odpovede nenesiem zodpovednosť za prípadné škody, obrátte sa na svojho advokáta. S pozdravom Jozef Kukuča
Martina
8. 3. 2013 23:03
Nemenovaná pôžičková spoločnosť u nás v SR mi poslala do schránky na moje meno ... poštárka mi to hodila do schránky, aj keď nie som z tej ulice, pretože ma každý pozná.. bola to exekúcia, ktorá mala začať dňa 28.11 2012, no mne ide jedine o to, že podľa môjho názoru v tento deň som mala byť v Prahe na prieskume, nezúčastnila som sa ho ..prišla som o pár výplat (cez 2000 eur) u nemenovanej pôžičkovej spoločnosti, pre ktorú pred tým pracovala, ešte som u nich na vymáhaní pohľadávok, v dobe podpísania zmluvy podvodníkmi som bola v zahraničí,,,no nemenovaná pôžičková spoločnosť ma rok cca hľadala ,,, majitelia bytu nejakého ma zatĺkali ,, bol to čistý podvod a na desiatky ľudi nie len na mňa, aj všetko som polícii oznámila. Už v 2009 som nahlásila stratu OP a už mi bol vydaný nový a všetko bolo páchane na môj starý OP. Dala som návrh na súd. Spoločnosť mi oznámila, že budem spokojná, že sa mimosúdne vyrovnáme. Ďalšia vec, otec môjho malého syna je čech ja som zo slovenska. Zavreli ho za justičný omyl ČR mám nato aj dôkazy súd bol podplatený (údajne každý čo sa zúčastnil súdu to tvrdí) bolo to nepríjemné mala som dôkazy o tom že to nespravil, jaj no za justičný omyl chcem odškodné za justičný omyl, on sedí od decembra 2011 nevinne, je 100 percent nevinný v dobe trestného činu čo mal vykonať som bola s ním…bol po vážnej autonehode. Čo mám robiť? Prešla som 888km, súd mi nepreplatil cestu 4.7 2012 pretože obálku na súd som si vyzdvihla dva dni pred súdom nevedela som, že si treba pýtať nejaké povolenie či môžem prísť autom…a chcem sa opýtať bola som 4.7 na sude v českej republike na západe čiech .. bola som predvolaná ako svedok, cestovné vyplatili každému, okrem mňa.. Ja mám nárok podľa zákona na cestovné a uplatnila som si ho cca 7 krát ... čo proti tomu robiť ! Náhradné výživné, nikdy nedostanem ani nič na dieťa má dve deti prvé z inou ako budem financovať živobytie, prenájom bytu
Mgr. Jozef Kukuča
8. 3. 2013 23:03
Odpoveď 20, pre Martinu, dobrý večer : Ďakujem, že ste zvedavá na môj názor čo robiť, z otázok som vymazal mená, osobné údaje a názvy firiem, je tu viacero otázok vrátane doplňujúcich, tak aj odpovedí bude viac. Oznámenie o začatí exekúcie nepríde len tak z ničoho nič, ale len vtedy, ak dlžník ignoroval výzvy na zaplatenie, alebo výzvy súdu minimálne šesť mesiacov až rok. Môžem len predpokladať, prečo ste sa dozvedela len o začatí exekúcie, aj to s oneskorením. Dlžníkom ste sa stala asi z dôvodu, že niekto na Váš OP poskytoval pôžičky v mene spoločnosti pre ktorú ste pracovala, podpísal sa Vaším menom nemajetným osobám a bez príjmu, nepreveril ich bonitu. Vyzerá to tak, že sa dopustil úverového podvodu podľa trestného zákona vo Vašom mene. Záležitosti okolo doručovania upravuje právo veľmi zložito. Mohol nastať aj takýto prípad v doručovaní, ja by som to nazval v predexekučnom období, kedy sa veľa doručuje. Bol Vám vydaný platobný rozkaz, ktorý podľa OSP musí byť doručený do vlastných rúk. Vy pani Martina tvrdíte, že Vám nebol doručený, pretože adresu zatĺkali. Platobný rozkaz sa zrušil, nestal sa exekučným titulom pre nemožnosť doručenia, pretože ste ho nedostala. Súd podľa zákona určí v tejto veci ústne pojednávanie. V tomto ústnom pojednávaní ste mala navrhnúť súdnu znaleckú grafologickú expertízu, že podpis na úverových zmluvách na strane sprostredkovateľa makléra nie je Váš. Ak to nebolo adhézne konanie, že naraz sa na trestnom súde rozhodlo o vine aj o náhrade škody,, tak potom to bol rozsudok z občianskeho konania o náhrade škody. Dajme tomu , že Vám nebolo doručené predvolanie na súd, tak súd koná bez Vašej prítomnosti. Vydá rozsudok vo Vašej neprítomnosti, takzvaný kontumačný rozsudok, v prospech spoločnosti teda veriteľa, ktorý Vás žaloval . Rozsudkom vo Váš neprospech ste stala dlžníčkou, v akej sume, a do kedy máte zaplatiť. Keď rozsudok súdu, na ktorom ste nebola, nadobudol právoplatnosť, spoločnosť, veriteľ, požiadal exekútora aby vykonal exekúciu. Ak nemáte stále bydlisko, meníte ho, cestujete do zahraničia, je treba uviesť súdu, alebo na matriku kde ste vedená v evidencii obyvateľstva uviesť adresu prechodného bydliska, alebo P. O. box na pošte, kde sa zdržujete a ten nahlásiť matrike, aj adresu na doručovanie do zahraničia,. Sud by si potom ľahko zistil z matriky evidencii obyvateľstva Vašu adresu na doručovanie. Ak to inak nejde, dať splnomocnenie nejakej osobe, ktorej dôverujete, aby jej posielali zásielky a táto osoba Vám zabezpečí doručenie. Aj takto upravujú zákony doručovanie. Keď Vám prišlo dňa 28. 11. 2012 oznámenie, že začala exekúcia, nepomôže Vám preukazovať, že v deň začatia exekúcie ste nebola prítomná. Ak Vás s doručenkou nezastihla, poštárka, nechá žltý lístok že 18 dní máte uložené na pošte, máte prísť vybrať oznámenie o začatí exekúcie. V niektorých prípadoch sa doručuje oznámenie o začatí exekúcie súčasne s príkazom na vykonanie exekúcie, aby sa nezmarila exekúcia, aby neukryl peniaze, nevybral z účtu. Exekútor oznámením o začatí iba zakáže nakladať s peniazmi na účte v banke, alebo mzdovej učtárni. Ak ste nevyzdvihla zásielku od exekútora s pošty, alebo ste ju odoprela prevziať, považuje sa za doručenú. Doručenie oznámenia o začatí exekúcie má len ten význam, že Vám odo dňa doručenia 28. 11. 2012 plynula 14 dňová námietková lehota na podanie námietok, že nesúhlasíte s exekúciou, pretože navrhujete napríklad jej prerušenie, alebo zastavenie a uvediete dôvody v § 57 Exekučného poriadku. . V lehote na námietky ste mala uviesť, že ste škodu nespôsobila Vy, alebo zmluvy na základe ktorých sa robí exekúcia ste označila za neplatné. Píšete, že zmluvy o poskytnutí úveru podpísali vo Vašom mene podvodníci. Uvádzate : „Spoločnosť mi oznámila, že budem spokojná, že sa mimosúdne vyrovnáme. „ Mimosúdne vyrovnanie znamená, že sa vyrovnáte mimo budovy súdu. Napríklad požiadate notára, aby spracoval notársku zápisnicu o zmieri, v ktorom spoločnosť prime záväzky, že úverové zmluvy ste nepodpisovala Vy, a že Vám zaplatí výplaty v sume XY, a dátum do kedy, na vaše číslo účtu XY, a že berie späť návrh na exekúciu. V námietkovej lehote 14 dní od 28: 11 2012 ste mala poslať exekútorovi rozsudok súdu, že úverové zmluvy sú neplatné z dôvodu sfalšovania podpisu., alebo takýto uzatvorený zmier notárskou zápisnicou. K tej ďalšej veci, ohľadne väznenia otca Vášho dieťaťa by som sa chcel vyjadriť: O tom, že ide o justičný omyl voči otcovi Vášho spoločného dieťaťa. tak o tom rozhoduje súd, nie Vy. Musíte dosiahnuť rozsudok súdu, ktorým bude oslobodený od viny otec Vášho dieťaťa. Nestačí Vaše tvrdenie, že ide o justičný omyl. Uvádzate, že sedí, neuvádzate, či sa odvolal. Ak nie, rozsudok je právoplatný. Už je možná iba obnova konania, ak sa ukážu nové skutočnosti a svedectvá, ktoré súd nepoznal v čase vydania odsudzujúceho rozsudku. Obnova konania môže začať aj na základe rozsudku súdu, že niekto iný spáchal ten trestný čin za ktorý bol odsúdený otec Vášho dieťaťa. Alebo tvrdíte, že súd bol podplatený, tak potom by ste k návrhu na obnovu konania musela predložiť právoplatný rozsudok súdu za trestný čin korupcie brania úplatku ktorého sa dopustil sudca. V obnove konania už nemôžete použiť Vaše svedectvo, pretože súd sa ním už zaoberal, nie je to nová skutočnosť, nepovolili by Vám obnovu konania. Úplne nový svedok by sa musel objaviť. V obnove konania by súd potom mohol vysloviť zrušovací rozsudok a prepustili by otca Vášho dieťaťa z väzenia. . Písomnosti, nové dôkazy , rozsudky, treba doručiť do väzenia alebo advokátovi, ktorý zastupoval Vášho priateľa. . Ak v odvolacom konaní, alebo v obnove konania dosiahnete zrušovací rozsudok ktorým sa vyhlási Váš priateľ za nevinného, a oslobodí sa spod obžaloby, musia ho ihneď prepustiť z väzenia a potom môžete žalovať Ministerstvo spravodlivosti ako orgán verejnej správy o náhradu škody za každý nevinne odsedený deň vo väzení. Nemôžete ani hovoriť o odškodnení milá dámo, ak nie je prepustený okamžite na slobodu z väzenia. O kom súd vyhlási, že je nevinný, ešte v ten deň musí byť okamžite prepustený na slobodu, potom môže začať konanie o náhrade škody. Rozmýšľam ešte, prečo súd neuznal Vaše svedectvo, že v čase spáchania nemohol byť na mieste činu, ktorým ste mu poskytla alibi, Naše európske trestné právo pozná iné postupy, neberte si príklad z amerických filmov, tie sú pre zábavu. Pojem miesto činu . Za miesto činu sa považuje aj to, kde sa prejavia následky trestného činu, Ide o dištančný trestný čin na diaľku, ak je niekto objednávateľ, organizátor. Ak. by objednávateľ ležal na posteli po autonehode aj v inom štáte, môže si aj z postele objednať alebo pokračovať v trestnom čine, uškodiť nejakej osobe na zdraví na námestí v hlavnom meste v cz. Dokonca objednávateľ /organizátor má vyššiu trestnú sadzbu, ako ten, kto trestný čin za objednávateľa priamo vykoná. Motívom páchateľa, čo to urobí na objednávku a zákazku, sú len peniaze na živobytie. Objednávateľ je morálne horší, pomstychtivosť, zákernosť, ukazovanie, že peniaze dokážu všetko, aj riadiť zločineckú skupinu. Spolupáchatelia potom navzájom hádžu na seba vinu, vzájomne sa udávajú. Ľahko sa z tepla domova niečo objedná a organizuje, a vykonávateľ potom vykoná špinavú robotu a niekomu ublíži. Uvádzam to pre to, že pri dokazovaní na súde v týchto prípadoch nie je rozhodujúce to, či bol v čase spáchania trestného činu na mieste činu, alebo ležal na posteli. Jasné, že tam nemohol byť fyzicky prítomný napríklad robiť stenu (dávať pozor či niekto nejde), ale dávno predtým, ako zaľahol, mohol byť návodca, organizátor alebo podielnik. S týmito pojmami pracuje európske trestné právo. Vtedy nemusel byť na mieste činu priamo tam a ani v tom čase. Je trestný za následky, ktoré spôsobil. Vy ako svedok ste nevidela pojednávanie výsluchy na súde a výsledky vyšetrovania. Musela ste čakať za dverami a potom Vás predvolali pred súd ako svedka. Taktiež mohol byť súdený za viacero trestných činov spáchaných predtým v súbehu, alebo za viacero čiastkových ako pokračovací TĆ. Možno za ten, čo ste dosvedčila,, bol zbavený viny, za ostatné nie, tak za tie ostatné mu odňali slobodu. Ako sa hovorí, mal toho už hodne na rováši a nebolo mu možné pomôcť ani fiktívnym alibi. Možno mal predtým podmienku, o ktorej ste nevedela a mu ju premenili. Neboli ste manželia. No a keď sa žena zaľúbi, a ide počať dieťa, máloktorá pred tým žiada výpis registru trestov. Viem, že je to trapné keď sa s niekým zoznámite a páči sa Vám pýtať od neho najprv výpis registru trestov. Ale mohol byť odsúdený na základe podstrčených dôkazov, krivých svedeckých výpovediach, alebo podvodných konaní iných osôb. Neviem, či mal v trestnom konaní advokáta, neuvádzate. Ak nemal, mohol vyhlásiť na súde že nemá finančné prostriedky, súd by mu pridelil úradne ex offo . Chcel by som Vám dať do pozornosti zásadu voľného hodnotenia dôkazov. Sudca má právo určiť, ktoré dôkazy použije, a ktoré vylúči, je to v zákone toto právo sudcu. Vy sa môžete iba odvolať. Ak sudca dospeje k záveru, že svedectvo (alibi) bolo dohodnuté, ako blízka osoba ste chcela pomôcť blízkej osobe otcovi Vášho dieťaťa, neprihliadne na takýto dôkaz, dokonca môže označiť Vašu výpoveď svedka ako nedôveryhodnú. S otcom Vášho dieťaťa nie ste manželia, tak sa domnievam, že Vám nedoručili rozsudok, kde je napísané v odôvodnení, prečo ho odsúdili., prečo je vinný, prečo neprihliadli na Vaše svedectvo. Okrem toho súdy nemajú radi, keď sa tesne pred pojednávaním objaví nový svedok, že v čase činu mu poskytne alibi že pri ňom sedel celú noc až do rána pri posteli a ani na chvíľu neodišiel, tak nemohol čin spáchať. Možno iné dôkazy, napr. DNA prevážili, že tam v mieste činu bol. Rozsudok sa svedkom nedoručuje. Prečo Vás už ako svedka neuviedol pri policajnom vyšetrovaní ? Veď také vyšetrovanie sa ťahá aj 2 roky, neviem či bol vo väzbe neuvádzate. Prečo tam neuviedol že ste sedela pri ňom pri posteli ? Po skončení vyšetrovania sa uzavrie spis a ponúkne sa obvinenému, aby sa ešte raz vyjadril, či nepozná nejaké dôkazy na ktoré zabudol. Podpíše spis, a o 5 dní, ak nemá obvinený niečo nové povedať, ide spis prokurátorovi, ktorý spracuje obžalobu a podá na súd, Súd nariadil ústne pojednávanie, odsúdili aj keď ste sa dostavila 888 km na súd a svedčila , že ležal na posteli. Toto všetko ste ako svedok a matka dieťaťa Vášho priateľa nemohla vedieť. Je pekné od Vás, že ste chcela pomôcť otcovi Vášho dieťaťa, dúfam že si bude vážiť Vašu dobrotu a obetavosť, až ho prepustia, I keď súd nevzal do úvahy Vašu výpoveď a neoslobodil ho spod obžaloby. K preplateniu cestovného, aj keď ste išla autom nepovolene, máte nárok na cestovné kolko by stála podľa km hromadná doprava, vlak, autobus. Skúste napísať na naše Ministerstvo spravodlivosti SR,nech vyžiadajú súd v cz, prečo neuhradil., predložte mu fotokópiu predvolania svedka. Čo sa týka náhradného výživného, máte pravdu, ak má Vaše dieťa české občianstvo, nemáte nárok na náhradné výživné podľa zákona o náhradnom výživnom v SR od nášho štátu, ak nemôže platiť otec z dôvodu výkonu trestu odňatia slobody. Ak je otec cudzinec, právny predpis na vymáhanie výživného s cudziny je Dohovor o vymáhaní výživného v cudzine zo dňa 20.6.1956 pozrite Vyhlášku č. 33/1959 a Dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti zo dňa 2.10.1973 Vyhláška č. 132/1976 Zb.z. Taktiež sa obráťte na Ministerstvo práce, soc.vecí a rodiny v SR, kde je zriadené Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže od roku 2003. Centrum poskytuje žiadateľom právnu pomoc pri vymáhaní výživného v cudzine, ako jediný štátny orgán sociálnej pomoci s celoslovenskou pôsobnosťou priamo vykonáva medzinárodné dohovory v troch oblastiach: 1. vymáhanie výživného v cudzine, z príjmajúcich štátov, nárok na výživné 2. medzinárodné únosy detí a 3. medzištátne osvojenia. Na základe Dohovoru o rodičovských právach č. 344/2002 bol na Ministerstve práce v Centre zriadený tzv. „korešpodent „ ktorý nadväzuje styk a rokuje s podobnými štátnymi orgánmi v cudzine . Aby Vám maloleté dieťa neodobrala sociálka, z dôvodu že nedokážete zabezpečiť starostlivosť, výživu, bývanie a hygienu maloletému, obrátte sa na domovy a charity alebo Červený kríž, , ktoré ženám na materskej dočasne poskytujú ubytovanie aby mohli byť matka a dieťa spolu aj viac ako 1 rok, napríklad v Ružomberku je takýto dom pre matky, v Beckove pri Trenčíne atď. Napíšte im. Za prípadné škody z môjho vyjadrenia nenesiem zodpovednosť, je to orientačné vyjadrenie, oslovte Vášho advokáta, alebo Centrum právnej pomoci ak spľňate hmotnú núdzu a spor sa neposúdi, ako zjavne neúspešný. S pozdravom, Jozef Kukuča
Dizinka
8. 3. 2013 00:03
Dobrý deň. Sme pred dedičským konaním, kde sú predmetom dedenia časti pozemkov ešte po starých rodičoch. O niektoré z nich majú záujem kupci. Je možné vzdať sa dedičstva v prospech týchto odkupujúcich, alebo najskôr musia byť tieto časti pozemkov v mojom vlastníctve a potom ich predám? Nedá sa to urobiť priamo? Vlastníkov všetkých pozemkov je viacero, sú to súrodenci a ja s bratom sme dedičmi po jednom z nich. Ako mám postupovať a aké z toho vyplývajú dane a kto je povinný ich zaplatiť? Ďakujem za objasnenie. S pozdravom
Mgr. Jozef Kukuča
8. 3. 2013 00:03
Odpoveď 19, pre Dizinku, prajem pekný večer. Časťami pozemkov zrejme rozumiete spoluvlastnícky podiel pozemkov. Vaši starí rodičia boli vlastníci spoluvlastníckeho podielu k pozemkom. Vy budete dediť spoluvlastnícky podiel. Sme pred dedičským konaním znamená, že ste viacerí súrodenci oprávnení dedičia, čiže ten spoluvlastnícky podiel starých rodičov sa rozdelí ešte na menšie zlomky, podľa počtu súrodencov. Je dobré, že máte kupcov a že všetci dedičia chcete predať. Slovo Vzdať sa dedičstva sa v zákonoch o dedičstve nevyskytuje. Slovo vzdať sa zákon používa napríklad keď súd vyhlási rozsudok, môžete sa ihneď vzdať odvolania. Dedičské normy používajú slovo odmietnuť dedičstvo. Môžete overiť, kde je to napísané, dajte do Google Občiansky súdny poriadok úplné znenie zákon č. 99/1963 v § 175i odsek 1. Neodmietajte dedičstvo, to by znamenalo, že nebudete dediť. Ak byste ste odmietli dedičstvo, boli by ste vynechaní z dedičstva, teda dedili by o stupeň ďalší, ak by ďalší neboli, získal by dedičstvo ako odúmrť štát. Odmietnutie dedičstva respektíve jeho zrieknutie sa nedoporučujem, prišli by ste o dedičstvo. Nie je možné odmietnuť len časť dedičstva. Buď odmietnete celé dedičstvo, alebo si ponecháte celé, všetky aktíva aj pasíva. Vy môžete jedine vydať osvedčenie u notára, ktorým sa zriekate svojho dedičstva v prospech iného dediča, nie v prospech osoby ktorá nededí. Napríklad sestra sa zriekne svojho dedičstva svojho dielu v prospech svojho brata. Nie je možné zrieknuť sa v prospech tretej osoby napríklad kupcu, ktorý nie je dedičom. Zákon to nedovoľuje. Napríklad sú štyria dedičia, traja sa môžu zrieknuť v prospech štvrtého, alebo dvaja v prospech dvoch, nie cudzej neoprávnenej osobe. Nie je možné niečo také ako : žiadam pán notár, napíšte to rovno priamo na kupcov, načo najprv na nás, my tam vôbec nemusíme byť uvedení, keď nám dá kupec peniaze. Ak by chcel jeden zo súrodencov kúpiť dedičstvo ostatných dedičov súrodencov, to ide. Na to existuje Dohoda o vyporiadaní dedičov medzi sebou. Požiadate notára o Vyhotovenie Dohody o vyporiadaní dedičov, napríklad štyria súrodenci si medzi sebou rozdelia dedičstvo tak, že celé dedičstvo nadobudne ten štvrtý dedič s tým, že tým trom vyplatí dohodnutú sumu. Notár túto dohodu dedičov o vyporiadaní schváli, a uvedie ju do osvedčenia o dedičstve. Ten štvrtý súrodenec teda vlastne akože kvázi kupec nadobudne zaplatením celé dedičstvo k svojmu dielu. Svoje tvrdenie opieram dajte do Google Občiansky súdny poriadok úplné znenie § 175zca odsek 1 písmeno c). Všimnite, zákon nikde nedovoľuje, že dedičia sa môžu vyporiadať s nededičmi kúnou zmluvou alebo darom. Až následne môžu dedičia predávať, darovať. Jedine podľa písmena d) je možne uzavrieť pred notárom dohodu dedičov a veriteľov o prenechaní zadĺženého dedičstva v prospech veriťeľov. Výklad § 175zca odsek 1 písmeno d) teda len s takými nededičmi, ktorí sú veritelia a preukážu právny titul že sú veriteľmi. Zákon má tým na mysli, že napríklad by Vaši starí rodičia uzatvorili ešte za života kúpnu zmluvu s kupcom, kupec by zaplatil kúpnu cenu, ale starí rodičia nepodpísali Návrh na vklad na Správu katastra, pretože ich zastihla taká nepriaznivá udalosť, ako je smrť, a kupec sa z tohto dôvodu sa nestal vlastníkom. Tu sa v dedičskom práve uplatňuje tzv. konvokácia (zvolávanie) veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v dedičskom. Proste kupec príde k notárovi s kúpnou zmluvou v ruke a prekvapení dedičia zistia, že nič nededia pretože notár urobí Dohodu o dedičstve prenechaním dedičstva oprávnenému kupcovi. Neuviedli ste, či sa pozemok nachádza v extraviláne alebo intraviláne. Ak v extraviláne, je zakázané drobiť ornú pôdu, rolu medzi viacerých dedičov pod 2000m2. Musí to nadobudnúť jeden z Vás súrodencov, toho notár zaviaže vyplatiť ostatných. Ten jeden to predá kupcovi, a z toho vyplatí Vás ostatných súrodencov. Ak ide o les, nesmie sa drobiť pod 5000m2. Doporučujem takýto postup : Keď notár vydá dedičské osvedčenie, o 15 dní od vydania osvedčenia vám súd vyznačí v spisovni právoplatnosť. Vy dedičia, už v ten deň vyznačenia právoplatnosti môžete uzavrieť s kupcom kúpnu zmluvu. V návrhu na vklad na správu katastra súčasne vyznačíte prílohy : kúpna zmluva, osvedčenie o dedičstve, Správa katastra v jednom konaní v jednom návrhu na vklad vyznačí bez poplatku záznamom do chronológie najprv Vás dedičov, obrazne povedané na 5 minút a vzápätí na to vyznačí za poplatok 66 eur kupcov a vyznačí už kupcu v katastrálnom operáte na List vlastníctva. Aby ste ma chápali nemusíte najprv Vy dedičia dať na správu katastra Osvedčenie o dedičstve, čakať 60 dní až Vás vyznačí na Liste vlastníctva a potom predať kupcom. Môžete to urobiť hneď, ak ku kúpnej zmluve priložíte Osvedčenie o dedičstve od notára opatrené pečiatkou o právoplatnosti zo spisovne súdu. Dane ? Daň za to, že ste zdedili neplatíte, ak chcete dedičstvo predať skôr, ako uplynie 5 rokov, platíte daň s príjmu zo základu dane. Základ dane ? Notár uvedie zo znaleckého posudku cenu spoluvlastníckeho podielu pozemku napr. 5000 eur. Vy predáte skôr, ako uplynie 5 rokov za 10 000 eur. Tak 19 percent s príjmu. S príjmov platíte aj iné odvody, napr. na zdravotné poistenie, vymeriavací základ zas. ˇUčtovník vie vymeriavaci základ nazdravotné, poradte sa s účtovníkom. Preštudujte moje predchádzajúce odpovede. Dúfam, že sa mi podarilo urobiť Vám výklad zákona tak, aby ste ma porozumeli, že sa mi podarilo objasniť podstatu Vašej otázky a odpovedať na to, čo ste chceli. Snažil som sa objasniť ako som najlepšie vedel, dajte vedieť, či sa mi to podarilo, prípadne položte doplňujúcu upresňujúcu otázku, čo Vám nie je jasné. Za moje orientačné vyjadrenie nenesiem zodpovednosť za škody, konzultujte so svojím notárom alebo advokátom. Na okraj môžem uviesť, že podobné zmluvy v dedičstve a kupcami a na správu katastra som už niekoľko krát robil keď už mali osvedčenie o dedičstve robil, Správa katastra povolila vklad v prospech kupcov. S pozdravom, Jozef Kukuča
Vladimír
7. 3. 2013 21:03
Aké poziadavky musi splnat pivnica, v ktorej budu uzamknuté lyze alebo bicykle cca v hodnote do 32 000 eur, aby sa tie veci dali poistit?Aky zamok ma byt na dverach ( vo dverach) mojej pivnice? Ake dvere, z akeho materialu maju byt? Aka ma byt zarubna dvier? Ako ma byt zabezpecene okno pivnice ? Pivnica sa nachadza vo vedlajsom vchode domu, nez v ktorom byvam. Pred dverami mojej pivnice z parkoviska treba prekonat ocelove vchodove dvere zabezpecene fabkou. Dakujem za Vasu odpoved a ochotu.
Mgr. Jozef Kukuča
7. 3. 2013 21:03
Odpoveď 18 pre Vladimíra, urobil som opravu výšky poistnej sumy, pretože trvalo týždeň, kým dala poisťovňa odpoveď na otázku poistenia pivnice mimo bytu. Ak Vám robia pivnicu murári, je potrebné, aby osadenie zárubní a bezpečnostných dverí urobila napríklad firma Sherlock. Ak sa pivnica nachádza mimo bytu, problémom je, že poisťovňa poistí veci v takejto pivnici mimo bytu len do výšky 500 eur tie lyže prípadne bicykle. Treba sa rozhodnúť, či by nebolo dobré odkladať lyže do apartmánu. Aby boli poistené lyže a bicykle v byte do výšky 32 000.- Eur, treba na byt tieto bezpečnostné dvere, inak poisťovňa nepoistí ani v byte na tak vysokú sumu 32 000.- eur. Treba chrániť veci v byte, to sa dá poistiť, tak murári nech robia bezpečnostné dvere aj v byte, ak by ste tam mali tak drahé veci, ako horské bicykle a drahé lyže. Poisťovni predložíte doklady od dverí a montáže dverí od firmy Sharlock, ktoré ste osadili na apartmáne a poisťovňa uznáva tieto doklady pri posudzovaní či poistí objekt a poistí na sumu 32 000.- eur., alebo ak ide o pivnicu mimo bytu, do výšky 500.-eur. Na tej pivnici mimo bytu by bolo dobré dať tie bezpečnostné dvere najmä kvôli tomu, aby prípadní vlamači neprekonali túto prekážku, nezlomili zámky, neroztiahli zárubne. Chudáci zlodeji by sa narobili, a nepodarilo by sa. Zlodeji boli a budú, odkedy je ľudstvo, dokonca aj zvieratá sa medzi sebou okrádajú, líšky kradnú, straky, sliepkam kradnú vajcia s kurníka. Aj zlodeji sú svojim spôsobom podnikatelia, akurát nemajú na to živnosť. Treba im ich povolanie sťažiť, nie uľahčiť. V rámci trestného práva sme mali predmet kriminológiu, vedecky sa zaoberá príčinami krádeží, sme sa učili, že príležitosť robí zlodeja. Podľa môjho názoru paragrafy na krádeže vlámaním majú nízku trestnú sadzbu. Spoliehajú, že ak ich chytia, polovicu odpustia za dobré správanie. V stredoveku sa takéto násilné krádeže trestali odseknutím ruky, v európskom práve únijnom sú zakázané fyzické tresty, aj Dohovor OSN zakazuje mučenie a fyzické tresty, žijeme v období humanizmu. Ľudia zo žartu hovoria, že teraz by všetci chodili bez rúk. Treba zamykať, najmä strážiť kľúče, kamerové systémy, prípadne napojiť pivnicu na políciu na pult centrálnej ochrany elektronicky proti vlamačom, prípadne umiestniť aj zvukové zariadenie, svetelnú signalizáciu. Niet príležitosti, niet zlodeja. Samozrejme, ak sú tam okná, musia byť vyhotovené mreže, určite Vám firma Sharlock pomôže aj s touto zábranou. Napríklad predajne na bicykle sú všetky napojené na políciu na pult centrálnej ochrany, a sú tam aj nálepky a upozornenia na túto skutočnosť. Vyberám z ich verejnej internetovej stránky môžete nazrieť Link http://www.sherlock.sk/kvalita Majú pobočky po celom Slovensku. Vlastnosti dverí sú certifikované, oni po montáži vystavia certifikát, ktorý uznáva každá poisťovňa. Poisťovňa potom bez problémov poistí aj na sumu 32 000 eur s takýmito dverami. Veľmi kvalitné materiály používajú, nedá sa roztiahnuť zárubňa, dávajú do nej špeciálnu výplň. Doporučujem, aby ste sa obrátil na túto firmu s objednávkou ako zákazník na centrálu, oni zabezpečia na svojej filiálke montáž ktorá bude najbližšie. Nevieme, kde sa nachádza pivnica v ktorom meste. Pre ďalšie informácie kontaktujte firmu Sherlock na verejnej internetovej emailovej adrese info@sherlock.sk alebo telefónneho čísla 02 / 16 888. Firma Sherlock sa zaoberá predajom, aj montážou aj servisu mechanických zábranových prostriedkov - bezpečnostných dverí, bezpečnostných protipožiarnych dverí, kovových dverí a bezpečnostných, protipožiarnych a kovových zárubní. Firma Sharlock , s.r.o. získala certifikát potvrdzujúci, že systém kvality v našej spoločnosti bol preverený a bolo preukázané, že spĺňa požiadavky normy ISO 9001. Ja osobne mám veľmi dobré skúsenosti s touto firmou Sharlock, táto firma robila dvere už aj pre mňa, odporúčam pre ďalších zákazníkov. Najlepšie bude pán Vladimír, ak sa potom pri poistení nehnuteľnosti obrátite na mňa, spolupracujem s významnou poisťovňou, a vybavíme projekt a návrh poistenia. S pozdravom Jozef Kukuča
Vladimír
4. 3. 2013 15:03
Dobrý deň! Prenajímam svoj byt, ktorý mám v osobnom vlastníctve hosťom. Mám správkyňu, ktorá byt upratuje, stará sa oň. 1. Odporúčate mi dojednať osobitne v súvislosti s hosťami a so správkyňou môjho bytu len poistenie bytu ? 2. Alebo aj poistenie zariadenia domácnosti? Dopredu Vám ďakujem za Vašu odpoveď, V poistení domácnosti sa uvádza zodpovednosť členov domácnosti, ale nie škody na členoch domácnosti. 3. Aký je v tom rozdiel? 4. Dajú sa poistiť aj škody na členoch domácnosti ? Dopredu Vám ďakujem za Vašu odpoveď, Vladimír, známy Ezster
Mgr. Jozef Kukuča
4. 3. 2013 15:03
Odpoveď 17, na poistenie škody na členov domácnosti, dobrý večer. Ide skôr o obchodné záležitosti ako o právo, preto v tejto odpovedi nebudem až taký formálny, ako zvyknem.. Verejne sa bohužial nemôžem vyjadrovať k žiadnej konkrétnej poisťovni, nemôžem sa vyjadrovať v mene žiadnej poisťovne. Iba vo svojom mene, svoje názory za seba, alebo k zákonom o poistení a ich aplikácii ktoré prijali zákonodárci sa môžem verejne vyjadriť. Každá poisťovňa má iné podmienky poistenia, iné balíčky služieb, rôzne ceny. Najlepšie, ak máte svojho poisťovacieho agenta, ktorý môže pripraviť poisťovni Vaše požiadavky, ako sa hovorí ušiť poistnú zmluvu a rozsah poistenia čo všetko chcete poistiť, ale len vtedy, ak to služby poisťovne pre ktorú pracuje dovoľujú. Ako vo všetkom platí, že nie vždy najmenšia cena je to najlepšie, za málo peňazí moc muziky nekúpite. Poistite si tie riziká, z ktorých máte najväčšie obavy. Odpoveď na 1. Otázku : a) Poistenie bytu sa dá uzatvoriť buď ako kompletné poistenie teda nehnuteľnosť spolu s domácnosťou, b) alebo ako samostatné poistenie domácnosti. Domnievam sa, že len vtedy, ak ide o domácnosť. Z Vašej prvej otázky mi vyplýva, že by ste chcel byť poistený v súvislosťou s hosťami, správkyňou bytu. kedysi sa hovorilo, hosť do domu, požehnanie alebo Boh do domu. Niekto zase hovorí, hosť do domu, sekeru do ruky. Tiež sa hovorí, že návšteva a hosť je dobrý tak najviac 20 minút ale aj s cestou. Alebo : nech si návšteva rýchlo zje, čo si doniesla a rýchlo vypadne. Podľa mňa treba rozlišovať hosťa, ktorý je tam na návšteve, napr. Váš sused, niekto z rodiny, kamarátka. Vtedy môžeme hovoriť o domácnosti, a teda aj poistiť ju ako domácnosť vrátane balíčka služieb s tým spojených. Ak však rôznymi zmluvami, ubytovacím poriadkom, zmluvami o ubytovaní začnete vykonávať činnosť, s ktorej máte príjmy, z toho bytu respektíve domácnosti sa stane prevádzka. Zo suseda, kamárata sa stane klient, ubytovaný, užívateľ, spotrebiteľ služby, lebo už platí, celé to zaváňa pracovnoprávnymi vzťahmi, obchodnými vzťahmi, a podnikateľskými vzťahmi. Určite nie domácnosťou, kde si so ženuškou a deťmi uvaríte obed a idete spať. Ak nie ste živnostník, alebo spoločnosť SRO, tak ste nepodnikajúca fyzická osoba s príjmami a minimálne zamestnávateľ správkyne a prevádzkovateľ prevádzky a prevádzkovateľ takej služby na základe ubytovacieho poriadku, akou je ubytovanie. Správkyňa vlastne robí upratovačku, recepčnú, uschovávatelku klúčov, administratívnu pracovníčku, strážkyňu atď. V škole nás učili na pracovnom práve, že ak sa napríklad dohodnete zo susedou, že idete na pol roka do USA a ona Vám bude za odmenu upratovať byt a polievať kvetiny, stávate sa jej zamestnávateľom a máte ju prihlásiť na sociálnu poisťovňu ako zamestnanca. Všimnite si, uvedený príklad spĺňa všetky atribúty pre platnosť pracovnej zmluvy. Druh práce čo sa bude robiť, miesto výkonu práce vo vašom byte, dohodnutá odmena, čas na ktorý je uzavretá, Jasné že sa to bežne dialo a nikto to nekontroloval, rovnako ako kedysi fušky. Zaujímavé je, že zamestnanca môžete mať aj keď nepodnikáte, dôležité je, že vznikol pracovný pomer. Taktiež Vám svedčí aj prihlásiť vyplniť tlačivo na prenájom na daňovom úrade, je to tiež druh podnikania. Otázne je teraz, ako prihlásiť správkyňu, do konca roku 2012 dohodári platili len do garančného fondu a úrazové, keď je povinná písomná pracovná zmluva, pracovný pomer vznikne fakticky. Od 1. 1. 2013 už dohodári platia aj nemocenské poistenie a zdravotné poistenie, to je zásadná zmena. Uvedené mi naznačuje, že by ste mal poistiť byt ako prevádzku kde sa robí podnikateľská činnosť, Vy by ste sa mal poistiť na riziká, ktoré môžete spôsobiť svojou podnikateľskou činnosťou. Treba to konzultovať s poisťovňou. Niečo ako : Platí zákazník v obchode ak si prezerá francúzsky koňak za 33 eur a vyšmykne sa mu z ruky a rozbije sa ? Nie, ak je obchod poistený ako prevádzka na neúmyselné nechcené konanie z nešťastnej náhody a malej opatrnosti. Ak ju zákazník hodí o zem, neplatí poisťovňa ale zákazník. Odpoveď na 2 otázku : Nejde o zariadenie domácnosti ale o veci z prevádzky v súvislosti s podnikaním, ale ak by predsa len šlo o domácnosť, ako hovorím, môžete si poistiť byt aj domácnosť naraz, alebo samostatne byt a samostatne domácnosť. Toto kedysi nebolo možné, nebolo to v ponuke. 3. Otázka zodpovednosť členov domácnosti znamená, keď oni nechtiac spôsobia škodu na majetku, škody na členoch domácnosti myslíte asi ak by jeden druhému spôsobil škodu úraz alebo škodu na majetku člena domácnosti by to bolo. 4 . Otázka či sa dajú poistiť aj škody na členoch domácnosti asi myslíte úraz člena domácnosti ktorý sa mu stane v byte, poškodenie jeho zdravia. Já by som toto riešil úrazovým poistením. Ten poškodený môže mať úrazové poistenie a dostane poistku alebo pozostalí, a ten páchateľ sa nemôže poistiť. Škoda na osobe je totiž vždy újma na zdraví, úrazy, alebo privodenie smrti. Tieto otázky sa riešia predovšetkým či nešlo o trestný čin. Nastupuje tu trestné právo, kde nie je možné sa poistiť, že ak spácham trestný čin na zdraví, vyrovná to poisťovňa To, či to je trestný čin, určuje stupeň závažnosti. Napríklad nie je možné sa poistiť ak člen domácnosti dá na okno na treťom poschodí 5 kg kvetináč, že aby bol na slnku a druhý člen domácnosti vyjde von a spadne mu na hlavu kvetináč a usmrtí ho, ten, kto dal kvetináč na okno, je vždy za tú smrť úraz na členovi domácnosti vždy zodpovedný podľa trestného práva aj keby bol len nedbanlivý. Mal a mohol vedieť, že ten kvetináč spadne a môže usmrtiť. To isté sa nesmie ani vyhadzovať fľaša z okna na vlaku. Neobstojíte na súde s tvrdením, že šak ste sa pozeral a nikto tam akurát nešiel, a to ani keby ste mával na súde s poistnou zmluvou v ruke. Tá nedbanlivosť by mal vplyv len na nižšiu trestnú sadzbu. Nie je môžné sa vyviniť exkulpovať, teda zbaviť sa zodpovednosti výhovorkami. Je možné sa len oslobodiť, liberovať napríklad niekto Vám viedol ruku pri tom vyhadzovaní fľaše, donútil Vás. Spolupracujem s jednou nemenovanou poisťovňou, môžete sa na mňa obrátiť súkromne s požiadavkami cez E mail na : jozefk09@gmail.com S pozdravom, Jozef Kukuča
Eszther
4. 3. 2013 12:03
Dobrý deň, ďakujem Vám za všetky Vaše doterajšie odpovede. Mám ďalšiu otázku. Od 21.01.2013 som dočasne práceneschopná. Svojmu doterajšiemu zamestnávateľovi som doručila potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti. Okrem toho pracujem aj na dohodu u iného zamestnávateľa.Jemu som túto skutočnosť nenahlásila, keďže keď sa vrátim do práce 11. 3. 2013 a som schopná hodiny vyplývajuce z pracovnej dohody nahradiť. Počas uvedeného obdobia mi aj zamestnávateľ u ktorého pracujem na dohodu riadne vyplácal mzdu. Sociálna poisťovňa mi vyplatí nemocenské alebo úrazové poistenie v súvislosti s trvalým pracovným pomerom? Mala som žiadať od obvodného lekára ďalšie potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti doručiť ho aj pre zamestnávateľa u ktorého pracujem na dohodu? Vopred ďakujem za Vaše odpovede. Eszther
Mgr. Jozef Kukuča
4. 3. 2013 12:03
Odpoveď 16 pre Eszther, dobrý deň. Vo Vašom prípade ide o riešenie súbehu trvalého pracovného pomeru a dohody o vykonávaní práce. Do 31.12.2012 sa z dohôd platilo len úrazové a garančné poistenie, ktoré platil zamestnávateľ. Doteraz to bolo tak, že dohodári neplatili nemocenské poistenie, tzn. nemohli ísť ma PN, sociálna poisťovňa im nepreplácala PN po prvých desiatich dňoch 55 % z platu ako to je pri trvalom pracovnom pomere. Teraz sa to trochu viac roztriedilo. Od 1.1.2013 sa zavádzajú nové odvody pre zamestnancov pracujúcich na dohody (dohodárov). Nové odvody z dohôd sa netýkajú žiakov strednej školy do 18 rokov za nich platí zamestnávateľ len úrazové a garančné poistenie ako to bolo doteraz pre všetkých dohodárov a nesmie zarábať viac ako 66 eur. V Zákonníku práce aj od noviel 2013 zostávajú všetky tri formy dohody o prácach vykonávaných mimo trvalého pracovného pomeru : 1. dohody o vykonaní práce 2. dohody o brigádnickej práci študentov od 18 až 26 rokov a nesmie zarábať viac ako 150 eur a keď predloží potvrdenie o návšteve školy 3. dohody o pracovnej činnosti. Bol novelizovaný aj zákon o sociálnom poistení 461/2003, ktorý rozlišujú platenie odvodov na tých dohodárov, ktorí majú nepravidelný príjem nie každý mesiac, a na dohodárov, ktorí majú pravidelný príjem každý mesiac. Uvediem to, čo sa platí od 1.1.2013 pre „Dohodári s nepravidelným príjmom platia“: Garančné, Úrazové a Starobné poistenie, do rezervného fondu a invalidné poistenie, plus zdravotné poistenie, z toho platí zamestnanec zo svojho 11% a zamestnávateľ 32, 8 z príjmu. Všimnite si, že dohodári s nepravidelným príjmom neplatia nemocenské, nemôžu ísť na PN – ku. ALE : Dohodári s pravidelným príjmom, (to je Váš prípad asi) platia z vymeriavacieho základu : do rezervného fondu, na Garančné, invalidné úrazové, a starobné poistenie na dôchodok, zdravotné +nemocenské poistenie + poistenie v nezamestnanosti, spolu zamestnanec na dohodu sa podiela s odmeny za prácu z hrubého 13,4%, zamestnávateľ 35,20% . Všimnite, čo majú pravideľný príjem, platia nemocenské, majú nárok na maródku aj z tohto zárobku. Pozrite výplatnú pásku z dohody, volajte zamestnávateľovi z doho, či platí nemocenské za Vás, prípadne zoberte zmluvu s dohody a choďte na sociálnu poisťovňu, či za Vás platí nemocenské z dohody. Pre osoby, ktoré vykonávajú prácu na základe dohôd je rozhodujúce obdobie trvania dohody mimo pracovného pomeru. Nový je § 139c zákona 461/2003 o sociálnom poistení, ktorý upravuje výšku vymeriavacieho základu pre dohodárov. Vymeriavací základ dohodára o prácach mimo trvalého prac. pomeru podľa § 4 ods. 2 zákona 461/2003 je priemerný mesačný príjem. (Vymeriavací základ je ten príjem čo zarobíte ale očistený od dane tzv. čistý plat, očistený od odvodov do zdravotného, úrazového fondu, a na dôchodkové atď.. Neočistené to je v hrubom to sa nazýva plat, hrubá mzda. Dobré by bolo, ak máte trvalý pracovný pomer požiadať toho zamestnávateľa, aby Vám urobil daňové priznanie kde mu ohlásite príjmy s dôhod a podať daňové priznanie. Je to nóvum že ak sa za í dohodára platí nemocenské poistenie, mal by dostať 55% aj z tohto príjmu. Časom a praxou sa to ustáli. Preto som Vám vysvetlil terminológiu , akú používa zákon, a odporúčam ísť s otázkou na konzultáciu priamo na pobočku Sociálnej poisťovne vo Vašom meste. Terminológiu zákona som Vám osvetlil preto, aby ste vedela správne položiť otázku poisťovni. Keď nepoložíte soc. poisťovni správne otázku, aký máte typ dohody, či máte pravidelný alebo nepravidelný príjem a respektíve na výplatnej páske od zamestnávateľa na dohodu si pozrite, či za Vás odvádza nemocenské poistenie, že máte súbeh a ako sa sčítava príjem na účely PN, nemôžete dostať správnu odpoveď. Nerozumeli by Vám na poisťovni čo sa pýtate. Tú dávku PN- ku vypláca Vášmu zamestnávateľovi/ľom Sociálna poisťovňa a zamestnávateľ ju Vám. Keď prijali novelu, že aj za dohodárov s pravidelným mes. príjmom sa bude platiť nemocenské, nie je celkom domyslené, aké problémy to spôsobí pri vypisovaní tlačív. V prípade, ak Vás ošetrujúci lekár uzná za dočasne práceneschopného a ste viac krát nemocensky poistená, aj s trvalého aj z dohody, teda že ste poistená v jednom zamestnaní, a v ďalšom zamestnaní, potvrdenie o dočasnej práceneschopnosti vystaví lekár osobitne pre každé z nich. Nedá sa úplne povedať, že koľko mám robôt , za ktoré mi platia nemocenské odvody, tolko PN potvrdení dostanem od lekára. Môžete mať hlavný pracovný pomer, tam Vám lekár vystaví PN ku lebo robíte druh práce na ktorý musíte byť doma ak ochoriete, A súčasne v súbehu budete mať na dohodo pracovný pomer napríklad domáca teleprácu existuje podľa zákonníka práce, t. j. posielať zákazníkom E maily, tak na túto prácu Vám lekár nevystaví PN ku ak budete maródiť s nohou, môžete byť práceschopná na tento druh práce a liečiť sa doma. Dá Vám len jednu PN ku v tomto prípade. . „Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti“ tzv. PN-ka je päťdielne tlačivo a vystaví ho lekár , nie je nie je voľne hocikde k dispozícii. Nemá 5 dielov doslovne , pretože druhý diel má vlastne dva diely, II a potom IIa . Preto posledný končí označením IV. Vám, nemocnej, lekár odovzdá I. diel potvrdenia , to je legitimácia pre Vás, keď Vám príde domov kontrola zo Sociálnej poisťovne či ste doma, či dodržiavate liečebný poriadok, vychádzky, tu lekár píše kontroly, a potom aj ukončenie dočasnej maródky a po skončení maródky ho odovzdáte lekárovi, II. diel potvrdenia – žiadosť o nemocenské / úrazový príplatok – týmto dielom si Vy ako nemocná uplatňujete nárok na dávku tak, že ho odovzdáte zamestnávateľovi . Na tomto druhom diele si Vy práceneschopná vyznačíte v časti vyhlásenie, či si uplatňujete dávku zo súbehu poistení a spôsob, ako to chcete vyplácať, tiež na tomto druhom diele žiadate nemocenské alebo ak ste mala úraz aj úrazový príplatok a musíte podpísať tento diel. Z tohto je evidentné, že nedávate viac kusov PN niek, ale na jednej vyznačíte ano súbeh, ak aj ten druhý zamestnávateľ z dohody platí za Vás nemocenské do poisťovne, Túto informáciu ste mi bohužiaľ neposkytla. Ani ste mi neuviedla, čo ste urobila s tým druhým dielom. II.a . diel je pre zamestnávateľa, že u neho si prvých desať dní uplatňujete náhradu príjmu, III. diel to je ten, ktorý odošle lekár Sociálnej poisťovni na začiatku maródky, aby Vás mohli kontrolovať, či ste doma a či sa liečite. IV diel je na to, že ak maródite len do 10 dní, dáte ho zamestnávateľovi, ak maródite viac ako 10 dní, dáte ho sociálnej poisťovni, vlastne ním ukončujete maródku. Jednoduchšie to nejde vysvetliť, jedine že by urobili jednoduchší zákon. S pozdravom, Jozef Kukuča
Peter
2. 3. 2013 20:03
Zdravím vás pán Jozef, to som ja, Peter, čo sme boli spolu v TN pisali tej pani Júlii čo máte reklamu na Vašej webovej stránke v ikone Realitná kancelária Trenčín o tu prácu do Nemecka, zatiaľ sa mi neozvala, neviem prečo ? Neviete mi to zistiť? Vopred vám ďakujem, s pozdravom Peter. Pekný večer prajem.
Mgr. Jozef Kukuča
2. 3. 2013 20:03
Odpoveď 15 pre pána Petra : Zdravím, pekný večer. Pamätám si na náš rozhovor o práci v De o banneri reklamnom letáku p. Júlie s odkazom na jej webovú stránku www.opatrovatelky-rakusko-preprava.sk Tento reklamný banner mám umiestnený na mojej webovej stránke, keď kliknete na červenej lište na Rubriku Realitná kancelária Trenčín. Odpoveď mi prišla od p. Júlie hneď na druhý deň, pretože som jej písal ja, nemal som Vám dať ako vedieť, pretože až teraz o niekoľko dní po našom rozhovore ste položil otázku. . Z jej odpovede vyberám pre Vás : „My ešte tu na Slovensku skontrolujeme a vyžadujeme u záujemcov o prácu v De dobré znalosti v nemčine. Až keď je jazykovo zdatný a vyučený v odbore, až potom toho človeka posúvame nášmu nemeckému obchodnému partnerovi. Ten ešte po nás znova skontroluje jazykové zručnosti, prax a tak rozhodne, či môže prísť pracovať. Ak nespĺňa najmä jazykové podmienky, vycestuje a nik mu cestu nepreplatí. Je pravdou, že u nás záujemca neplatí poplatok ani nám, ani nemeckej strane. Okrem toho záujemca musí absolvovať skúšobnú dobe ktorú má zaplatenú, napr. 3 mesiace, až keď sa osvedčí, dostane trvalú pracovnú zmluvu. Rovnako je to aj podľa Zákonníka práce v SR, najprv skúšobná doba, potom trvalá zmluva na neurčito. Každý zamestnávateľ to tak robí . Ale slovenská strana máme istotu, že o tohto človeka je tam v Nemecku postarané a nebudú od neho vytiahnuté zálohy a skryté odmeny Títo legálne umiestnení ľudia nemajú potom s ubytovaní, platom a pod.. Ak prejde uchádzač týmto tvrdým sitom, tak potom pracuje v De riadne u nemeckej personálnej firmy, riadne dostane zmluvu a je v Nemecku riadne nemocensky, zdravotne, penzijne, úrazovo, dôchodkovo poistený. Má diéty, dajú mu ubytovanie. Tam v De pracuje každý samostatne. Žiaden koordinátor, že mu bude nemecky tlmočiť a pomáhať nejaký jeho majster. Je to vylúčené. Mnohí šikovní chalani, pracovití a vyučení v obore neprešli nemčinou,“ nevedel som p. Peter Nevedel som p. Peter, že až také nároky sú na reč v De. Myslel som, že Vám dajú spočiatku nejakého jazykovo skúseného kolegu, alebo Vás zaradia do slovenskej pracovnej skupiny a postupne sa budete zdokonaľovať v reči atď. Som aj ja sklamaný, že to nie je možné. Zamestnávatelia v De chcú dobre jazykovo zdatných, ktorí pracujú pod nemeckým vedením a dávajú pokyny k práci v nemčine. Je tam dôraz na kvalitu práce, a je utópiou že naši ľudia tam budú robiť majstrov a vedúcich pracovníkov, ktorí budú zároveň tlmočníkmi. Možno sú nejaké partie Slovákov na zatepľovanie a sadro-kartonistov, ale to je v stavebníctve, nie v nemeckých strojárskych firmách na riadne pracovné zmluvy. Musím tieto info upresniť aj na banneri na prácu v strojárstve v De. Vyučený v obore a výborné jazykové znalosti v nemčine. Z týchto tvrdých nárokov na jazykové znalosti som aj ja smutný p. Peter, nie len Vy, tak veľmi som vám prial po trpkých skúsenostiach s nevyplatením mzdy u našich slovenských zamestnávateľov, aby sa Vám konečne darilo po pracovnej stránke. . S pozdravom, Jozef Kukuča .
Eszther
2. 3. 2013 16:03
Dobrý deň! Chcem dať do prenájmu zariadený byt, ktorý mám v osobnom vlastníctve.Chcem sa zbaviť akejkoľvek zodpovednosti za škody, ktoré spôsobia nájomníci spomínaného bytu (vytopenie susedov, požiar...). Taktiež sa chcem zbaviť zodpovednosti za úraz, ktorý si zapríčinia sami počas pobytu v byte. Prosím, navrhnite mi konkrétnu poistku. Ďakujem
Mgr. Jozef Kukuča
2. 3. 2013 16:03
Odpoveď 14 pre Ezsther, dobrý večer. Nemožno súhlasiť s vyhlásením ubytovateľa v zmluve o tom, že poskytnutý byt nie je miestom na úschovu peňazí, šperkov, rôzneho osobného majetku ako sú fotoaparáty, počítače, notbooky, a že za ich stratu ubytovateľ nezodpovedá. Citujem § 433 Občianskeho zákonníka : Prevádzkovateľ poskytujúci ubytovacie služby zodpovedá za škodu na veciach, ktoré boli vnesené ubytovanými do ubytovacieho zariadenia.Daj do Google Občiansky zákonník úplné znenie pozri § 433 odsek 3 ktorý hovorí, že prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia sa nemôže zbaviť zodpovednosti jednostranným vyhlásením ani dohodou s ubytovaným. Ustanovenie v zmluve že nezodpovedá za škou na majetku je v tejto časti ubytovacia zmluva alebo ubytovací poriadok neplatný. Malo by tam byť v zmluve, že za vnesené cennosti zodpovedá prevádzkovateľ , ale len do maximálnej výšky 333 Eur. Túto limitovanú zodpovednosť za cennosti vnesené do ubytovacieho zariadenia ubytovateľovi ukladá nariadenie vlády č. 87/1995 Z.z., pozri v Googli. Svojej zodpovednosti aj do výšky 333 eur by sa prevádzkovateľ mohol zbaviť iba vtedy, ak by škoda na vnesených veciach vznikla okolnosťami, ktoré nemajú pôvod v prevádzke. Ide napríklad o požiar alebo iné živelné udalosti vis maior „vyššia moc“ nezávislé od ľudskej vôle. Napríklad zemetrasenie, povodeň, lúpežný prepad ako úmyselné zavinenie cudzích osôb. Nech by ubytovateľ robil čokoľvek, nie je v ľudských silách zabrániť udalosti škode na vnesených veciach. Treba sa na také prípady poistiť, riziko, že sa to stane, je potom náhrada škody prenesená na poisťovňu. Výborná poisťovňa je napríklad Kooperativa poisťovňa a.s., majú dobrý prepracovaný systém poistenia nehnuteľností, ja tam mám poistený aj svoj byt, vedia ako sa hovorí ušiť poistenie na mieru. Doporučujem poistiť ako činnosť pri podnikaní v rámci neho poistiť aj prípadný úraz osôb, ktoré sa nachádzajú na prevádzke, teda v prenajatom byte. Za uvedené výroky nenesiem zodpovednosť za prípadnú škodu ak sa budete nimi riadiť, obrátte sa na svojho advokáta, s pozdravom, Jozef Kukuča
Eszther
2. 3. 2013 16:03
Dobrý deň, aký je rozdiel medzi majiteľom a prevádzkovateľom bytu?
Mgr. Jozef Kukuča
2. 3. 2013 16:03
Odpoveď 13 pre Ezsther : Pojem prevádzkovateľ používa aj Občiansky zákonník. Podľa § 433 Občianskeho zákonníka prevádzkovateľ poskytujúci ubytovacie služby zodpovedá za škodu na veciach, ktoré boli vnesené ubytovanými do ubytovacieho zariadenia. Prevádzkovateľ bytu znamená, že ho prevádzkuje na základe ubytovacieho poriadku a zmluvy o ubytovaní na účely prechodného nájmu, nahlási tento prevádzkovanie nájom k bytu na daňový úrad, kde vyplní tlačivo. Skôr by som použil pojem ubytovateľ ako prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ a ubytovateľ k bytu je s časti totožné slovo. Obchodný zákonník pozná pojem prevádzka, nachádza sa inde, ako materský podnik. Prevadzkárka je zase managérka, osoba zodpovedná za chod reštaurácie, hotela a majiteľom je iná osoba. Prevádzkovateľ znie tak podnikateľsky, napríklad prevádzkovateľ reštaurácie, benzínovej pumpy, firmy, alebo mesto je prevádzkovateľ mestskej knižnice. Záleží, aký typ obchodného vzťahu potom použije vlastník s prevádzkovateľom už podľa Obchodného zákonníka, napr. subjektom majiteľom bude fyzická osoba a prevádzkovateľ bude SRO, alebo akciová spoločnosť a.s., už by ste nemohli ísť podľa § 717 Občianskeho zákonníka o nájme bytu ubytovacím poriadkom. Majiteľ môže byť totožný s prevádzkovateľom vo svojom mene, alebo ho majiteľ odovzdá zmluvou inej osobe, ktorá nie je majiteľ bytu, tá ho bude prevádzkovať na účely nájmu za dohodnutú províziu, odmenu vo svojom mene a na svoj účet, na svoju zodpovednosť. Čo je byt, je definované v § 43b odsek 4 zákona 50/1976 v platnom znení tzv. stavebný zákon pozri v Googli . Ďalšia definícia čo je byt je v zákone 182/1993 v § 2 ods. 1 a je tam uvedené aj čo nie je byt. Pozri v Googli , ja som sa tiež odtiaľ naučil čo je byt. Dodal by som, že ak vznikne pochybnosť, či ide o byt, nerozhodne o tom súd ale stavebný úrad, tam sa musíte obrátiť. Súdy nemajú právomoc rozhodnúť či je niečo byt alebo nie, zákon na toto poveril stavebný úrad ako iný štátny orgán. Bytom nie sú ani robotnícke podnikové ubytovne, slobodárne ktoré nie sú určené na trvalé bývanie ale len na prechodné atď,. nemožno na ne použiť § 717 a 718 Občianskeho zákonníka o nájme k bytu. Byt je zariadenie určené v kolaudácii na trvalé bývanie. Zmluva o ubytovaní v hoteli, slobodárni, internáte, je rámcovo upravená v ustanoveniach § 754 až § 759 Občianskeho zákonníka ovniach, tieto zariadenia na ubytovanie nie sú určené svojím účelom na trvalé bývanie ako byt, ale len na prechodné bývanie. Zákon 116/1990 pozná aj nájomné zmluvy k nebytovým priestorom, garáž, obchod, dielňu, kanceláriu, zubnú ambulanciu, holičstvo. To však neznamená, že tam v kancelárii nemôžete prespať. Ak zmeníte účel v kolaudačnom rozhodnutí na trvalé bývanie, tzv. rekolaudácia z nebytového priestoru na bytový, Byt, ktorý označíte ako apartmán a prenajmete podľa § 717 a § 718 Občianskeho zákonníka nájomnou zmluvou k obytným miestnostiam a bytovým priestorom, tak právny nájomný vzťah, jeho obsah, čo má táto zmluva obsahovať, nie je v zákone upravený. Absentuje právna úprava o obsahu ubytovacej zmluvy, je to vecou strán ako si ju k bytu dohodnú. Je to slobodná vôľa strán čo bude táto nájomná zmluva uzavretá k bytu podľa § 717 a § 718 obsahovať. Môže obsahovať aj to, že ide iba o prechodné ubytovanie a že to je apartmán, a že strany pristupujú k ubytovaciemu poriadku ubytovateľ a objednávateľ. Apartmán je to cudzie slovo, pozri v slovníku cudzích slov, naše zákony to slovo nepoužívajú a nedávajú výklad. Preto môže táto nájomná zmluva podľa § 717 odkazovať na použitie ubytovacieho poriadku ak sa ubytovaný s ním oboznámi a súhlasí ubytovacím poriadkom, oboznámenie si dajte podpísať tým ubytovaným. V ubytovacom poriadku si strany, vlastník bytu a ubytovaný dohodnú svoje práva a povinnosti. Rozdiel byt a apartmán treba rozumieť ako rozdiel medzi nájomnou zmluvou a ubytovacou zmluvou a ubytovací poriadok, ktorý si strany výslovne dohodli. Patria tu aj víkendové ubytovne na lodenici, apartmány v prímorskej oblasti, chaty, ktoré sú určené na trvalé bývanie. Ide o zariadenie určené na prechodné ubytovanie, t. j. hotel, ubikácia, školský internát, kúpeľné zariadenie, hotely, noclahárne, útulky pre bezdomovcov, nemocnice, Domy opatrovateľskej služby DOSky, detské domovy, penzióny, väznice s väzenským poriadkom, hospice, alebo teraz domy seniorov to sú tie bývalé domy dôchodcov za socializmu ich nazývali aj chudobince, policajné cely predbežného zadržania, nemôžu byť predmetom nájmu podľa spomínaného § 717 Občianskeho zákonníka, ale ide sa podľa osobitných zákonov a hygienických predpisov podľa druhu kolaudácie a účelu použitia sú na prechodné ubytovanie, nie na trvalé ako byt , ktorý nazvete apartmán v ubytovacom poriadku. Sú určené na prechodné ubytovanie, v kolaudácii nie sú určené na trvalé bývanie ako byt apartmán. Záleží teda, aký druh zmluvy použijete a ako to potom v zmluve nazvete. Zmluva o ubytovaní je upravená, ale vraj aj hodinové hotely. Ubytovaný nájomník k bytu podľa § 685 až § 716 Občianskeho zákonníka väčšiu ochranu, ako je nájomník dohodnutého ubytovacieho poriadku k bytu, ktorý nazveme apartmánom. Ak je ubytovaný podľa § 685 a predčasne s ním skončíte nájom, musíte poskytnúť náhradné ubytovanie. Použitím ubytovacieho poriadku a nájmom k bytu podľa § 717 nemusíte poskytnúť náhradné ubytovanie. Podľa ubytovacej zmluvy v § 717 Občianskeho zákonníka v byte apartmáne, nie ste nájomník podľa nájmu o byte uzavretej podľa § 685 až § 716 Občianskeho zákonníka. a do zmluvy , nemáte takú ochranu a ubytovaný užíva byt určený na trvalé bývanie tiež len na prechodný čas, podobne ako v hoteli. Napríklad apartmán, keď nie je v zime obsadený majiteľ ho môže určitú časť v roku použiť pre seba. Môže poveriť na určitú časť v roku nejakú cestovnú kanceláriu, aby mu zabezpečila vyťaženosť. Byt, ako byt, tam sa neodlišuje, odlišuje sa to typom zmlúv a paragrafmi, aký použijete ak odovzdáte ten byt nejakému . Ak nájomná zmluva § 685 je to nájomník k bytu, ak ubytovací poriadok k bytu je to § 717. Občiansky zákonník pozná aj podnájom. To je, keď ten vlastník v nájomnej zmluve dovolí, že nájomník môže dať byt do nájmu ďalšej osobe, vtedy vzniká podnájomná zmluva. Ľudia si často myslia, že nájom a podnájom je to isté. Keby prenajala v byte do podnájmu len jednu izbu, nešlo by o apartmán. Apartmán zabezpečuje určitý komfort, nemá spoločné WC, alebo kuchyňu pre viac izieb na konci chodby ako ubikácia, slobodáreň. Myslím, že ani väzenie nie je apartmán. Apartmány v hoteloch nie je jedna izba dvoj, troj posteľová, ale viac miestnosti, spálňu, kuchyňu, loggie, apartmán má viac izieb. Dokonca celé poschodie môže užívať speváci, šejkovia. Údajne apartmány v renomovaných hoteloch v hlavných mestách stoja na jednu noc 150 eur. Kasína ponúkajú apartmány a luxus, ktorý si každý nemôže dovoliť. Nie ako dvojposteľová jedna izba v hoteli. Chcem sa vyjadriť aj k ubytovaniu psov v apartmánoch, nemyslím tým psie hotely. Hotely, ubikácie v Zmluve o ubytovaní rešpektujú dnešný trend, že veľa ludí má psa, a so svojimi miláčikmi aj cestujú. Hotely to dovoľujú, napríklad cena izby na noc je 32 eur, za psa účtujú ďalších 16 eur, teda polovicu. Pes má byť očkovaný, treba predložiť očkovací preukaz kde musí byť vyznačené proti besnote. V ubytovacom poriadku je potom uvedené, že majiteľ psa zodpovedá za škody ktoré pes spôsobí. Od nájomnej zmluvy sa ubytovacia o apartmáne odlišuje, že ubytovateľ poskytne ubytovanie na prechodnú dobu. Nie na neurčitú ako v nájomnej zmluve. To je hlavný rozdiel. Môže to byť na dva dni a dve noci, ale aj na mesiac. Vyplýva to aj z určenia ubytovacieho zariadenia. V ubytovacej zmluve je však vždy uvedené, že ide prechodné ubytovanie na dobu určitú. Ubytovacia zmluva na apartmán má na rozdiel od podnájomnej zmluvy miestnosti v byte tieto charakteristické črty, tzv. pojmové znaky. 1. Prechodnosť, na dobu určitú, 2. Je platná aj ústne keď si dojedná objednávateľ ubytovanie ak poskytne údaje totožnosti 3. Byt ako taký môžete poskytnúť na ubytovanie, pretože je určený na trvalé bývanie, nepotrebujete špeciálne povolenia a hygienu, pretože už v kolaudácii je určený na trvalé bývanie. 4. Veľmi významný znak ubytovacej zmluvy a ubytovacieho poriadku k apartmánu, ktorým sa líši od klasickej nájomnej zmluvy k bytu je tento : Ubytovaný má právo odstúpiť od ubytovacej zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby, no podľa zákona musí zaplatiť aj tak, lebo spôsobil ubytovateľovi újmu, ak jej ubytovateľ nemohol zabrániť, nemohol ubytovať iných a nemal už iných. Napr. dohodne nástup na 7 dní, na tretí deň odstúpi a odíde. Musí zaplatiť za celých 7 dní. U nájmu k bytu ak skôr odíde ubytovaný ako v zmluve, platí len za skutočne spotrebovaný a odbývaný čas. Ide o orientačné vyjadrenie, nenesiem zodpovednosť ak sa budete riadiť radami, obráťte sa na svojho advokáta. S pozdravom, Jozef Kukuča
Anna
22. 2. 2013 19:02
Manžel mojej sesternice je gembler, chcela by vedieť, čo má robiť, aby neplatila dlhy za manžela. Hrozí exekúcia. Pomôže jej BSM. Ďakujem
Mgr. Jozef Kukuča
22. 2. 2013 19:02
Odpoveď 12, pre Aničku, dobrý deň. Hneď na začiatok chcem uviesť, že exekútor môže siahnuť len na ten majetok, ktorý je spoločný oboch manželov (t. j. BSM), alebo patrí len jej mužovi. Exekútor nemôže siahnuť t. j. exekvovať majetok, ktorý patrí do výlučného vlastníctva sestrenice. majetok, ktorý zdedila, napríklad domček po rodičoch, alebo na dary, ktoré dostala len ona, peniaze od rodičov, vkladné knižky ktoré jej darovali rodičia, to čo dostala v reštitúcii, veci na potreby svojho povolania, veci ktoré si kúpila pred uzavretím manželstva, na to jej nemôže siahnuť exekútor z titulu dlhu jej manžela. je to zakotvené v 143 Občianskeho zákonníka. Pozor, aby nepodpísala nejakú listinu napr. prevzatie dkhu že sa stane spoludĺžničkou, uznanie dlhu a pod. Tiež neviem, či manžel vybrakoval jej vkladné knižky a vybielil účty, ak mal dispozičné právo. O možnej exekúcii sa teda ďalej budeme baviť len o spoločnom majetku, ktorý nadobudli obaja manželia spoločnou prácou a spoločnými príjmami, t. j. majetku BSM. Ak by zdedil dom jej manžel, tak exekútor siahne najskôr na dom jej manžela, na auto ktoré mu darovali rodičia.na tlačive v exekučnej výzve exekútor vyzve, aby manžel uviedol spoločný majetok BSM.Ak by stačil výlučný majetok jej manžela, na spoločný majetok exekútor nesiahne. Treba teda hodnotiť aj majetkové pomery. Povedzme si otvorene, že zdrojom exekúcie sú dlhy, nesplatené pôžičky, úvery a hypotéky, ako aj nezaplatené dane, pokuty, neuhradené faktúry za plyn, odvody do zdravotnej poisťovne, rozsudky z nezaplateného výživného, rozsudky z náhrady skôd, mediačné dohody notárskou zápisnicou a iné exekučné tituly. Je častý prípad, že manžel narobí veľké dlhy, o ktorých Vaša sestrenica nič netušila, ide o pôžičky buď od nebankových subjektov a súkromných osôb, ktorým popodpisoval zmenky a pod. Jedna pôžička sa nahrádza ďalšími dvomi väčšími a z tohto kruhu niet východiska, dlh narastá a splátky sa odsúvajú na neskôr. Dfostane sa do insolventnosti a trvalej platobnej neschopnosti. Je možné vyhlásiť aj osobný bankrot fyzickej osoby nepodnikajúcej podľa zákona 7/2005, to však nie je jednoduché, je to ťažký návrh na konkurzný súd po formálnej stránke. Manžel celkom určite porušuje dobré mravy rodinného práva, ekonomicky ohrozuje chod spoločnej domácnosti, nepodieľa sa na vytváraní spoločného majetku, naopak pripravuje sa likvidovať spoločný majetok exekútormi. Riešil by som to jednak čo do budúcnosti, čo robiť, aby už ďalšie dlhy jej manžel nerobil, a čo do minulosti, čo s dlhmi, ktoré už urobil. Keď sa opýtate lekárskej obce, gamblerstvo je duševná porucha, ktorá má diagnózu a číslo, nôže byť v spojení s duševnou chorobou, má sa liečiť a tak zamedziť ďalšiemu zadlžovaniu. Nezakrývajme, že manžel Vašej sestrenice je teda nemocný človek s oblasti duševných chorôb. Keď sa brali, sľúbili si pomoc v starobe a chorobe. Odporúčam sestrenici, aby jej manžel dobrovoľne požiadal lekára o pomoc a podstúpil liečbu od závislosti na strojoch, ktoré pekne blikajú a sľubujú výhry. Prípadne aby navštívili manželskú poradňu a psychológa, ktorý odporučí liečbu, alebo odporučí psyxiatrické vyšetrenie. Ak manžel neposlúchne, treba dať návrh na súd , aby uložil liečbu. Pri trestných činoch, krádežiach, prepadoch, súd súčasne s trestom ukladá ochrannú liečbu. Vo feudálnom uhorskom práve bola dokonca považovaná za chorobu aj hlúposť, alebo zúrivosť, námesačnosť, márnotratnosť; ktorá je považovaná za chorobu aj dnes. Zúrivosť sa dnes v práve označuje ako agresivita, ktorej príčinami sa zaoberá kriminológia, napríklad je naviac jeden mužský chromozóm XYY, muskulinita, asi 3% mužov to má. Márnotratnosť (prodigencia) a hráčska vášeň priviedla do bankrotu aj mnoho hercov, spevákov atď. Aj dedičia môžu podať návrh na súd proti márnotratníkovi a zabrániť mu manipulácii s majetkom. Nech sestrenica dá súdnou cestou určiť svojho manžela za márnotratného a závislého na výherných strojoch, pretože nad mieru míňa spoločný majetok manželov v BSM. Nech navrhne súdu z tohto dôvodu obmedziť manželovi spôsobilosť na právne úkony tak, že nemôže brať na seba záväzky, nemôže podpisovať zmluvy o pôžičke. Sestrenica musí v návrhu na súd dať súhlas, že mu bude opatrovníčkou. Ak v návrhu Vaša sestrenica nedá vyjadrenie k opatrovníctvu, vystavuje sa súdnej pokute do 800 eur. Ak súd vyhovie, má to veľký právny význam. Ak manžel predsa len uzavrie zmluvu o pôžičke, založí majetok v herni a podobne, podpíše zmluvu o pôžičke, takéto zmluvy sú neplatné. Približne pred troma rokmi bolo novela zákona, že rozsudok súdu o obmedzení spôsobilosti sa posiela do notárskeho registra. Osoba, ktorá príde podpísať napríklad kúpno – predajnú zmluvu, v ktorej sa zbavuje majetku, aby mohla ísť hrať, alebo ide o zmluvu o pôžičke a chce osvedčiť podpis, druhá strana protikontrahent má požiadať, aby notár prelustroval osobu, či je spôsobilá podpísať zmluvu. Ak tam má osoba má zápis obmedzenie súdom o nespôsobilosti, druhá strana musí vedieť, že nemôže dôjsť k platnému uzavretiu zmluvy, nebola by vymožiteľná na súde a ani súd by nedal poverenie exekútorovi na vykonanie exekúcie. keď ešte nebola povinnosť zapisovať tieto rozsudky v notárskom registri osôb ktoré majú obmedzenie právne konať, robilo sa to tak, že osoba dala v zmluve kúpno predajnej zmluve vyhlásenie, že je spôsobilá uzavrieť zmluvu a druhá strana jej mala veriť. Strana si nemala možnosť overiť, či jej kontrahent, druhá zmluvná strana nie je ako sa hovorí šiši, pretože tieto veci sú ako choroba predmetom lekárskeho tajomstva. Súdom uložené obmedzenie spôsobilosti na právne úkony znamená zákaz manipulovať s majetkom. Exekúcii predchádza rozsudok súdu napr. je povinný vrátiť s pôžičky sumu XY, až s rozsudkom súdu sa môže veriteľ obrátiť na exekútora. V následnom súdnom konaní o vrátení peňazí s pôžičky by sa manžel úspešne bránil s rozsudkom v ruke o obmedzení spôsobilosti na právne úkony. Zmluvy o pôžičke by boli neplatné a k exekúcii by nemohlo dôjsť. Veritelia, úžerníci by odišli s dlhým nosom, mali si osobu overiť v centrálnom notárskom registri, či nie je obmedzená na právne úkony. Nikto nemôže požičať peniaze osobe, o ktorej vie alebo mohol vedieť. že je márnotratný blázon určený súdmi a lekármi v znaleckých posudkoch, a myslieť si že pôjde o platný právny úkon. Napríklad bol by som veľmi naivný, ak by som prišiel na psychiatriu a požičiaval by som peniaze pacientom na 100 % úrok. Tie peniaze by som nikdy nevidel a márne by som žiadal súdy a exekútora o pomoc na vrátenie peňazí. Mal som vedieť, že tie osoby nie sú plne spôsobilí na právne úkony. Taktiež čo do budúcnosti, by bolo dobré zrušiť bezpodielové spoluvlastníctvo (BSM) návrhom na súd. Ľudia väčšinou poznajú, že sa dá zrušiť, ak jeden z manželov podniká, aby neúspešným podnikaním neohrozil spoločný majetok a druhého manžela. Manžel podnikať a súd zruší BSM, a potom on zruší podnikanie. Nemusia toto ludia robiť. Je už dávno platná novela, že súd môže na návrh sestrenice podľa zákona 40/1964 Občiansky zákonník úplné znenie § 148 odsek 2 zrušiť BsM zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým mravom. Medzi závažné dôvody patrí alkoholizmus, hráčska vášeň, márnotratnosť, domáce násilie, ohrozenie strechy nad hlavou teda bývania, psychická choroba a konania proti záujmom maloletého dieťaťa, hlad, bieda. Nepíšete, či sestrenica má maloleté deti. Najskôr nech sestrenica dá návrh na zrušenie a vyporiadanie BSM z vážnych dôvodov hodných osobitného zreteľa. Manželstvo trvá ďalej, ak súd zruší BSM podľa § 148 odsek 2, súd urobí aj vyporiadanie BSM, t. j. rozdelenie, sestrenica nech žiada, aby súd určil, že jeho dlhy nech zoberie na seba. Od tej doby už nebudú spoločne hospodáriť a ani exekútor nemôže siahnuť na majetok sestrenice pre dlhy jej muža. Napríklad zrušením BSM pri rozvode si môžu manželia vyporiadať rozdeliť majetok koho čo je dohodou. V tejto dohode si často manželia dohodnú, že dlhy preberá na seba manžel. Uvádzam, že toto je dohoda platná len inter partes medzi stranami, medzi manželmi, neplatí voči tretím osobám voči veriteľom. Veritelia sa budú chcieť uspokojiť aj zo spoločného majetku manželov, ak dlh vznikol za trvania manželstva. Touto dohodou, že manžel berie dlhy na seba si manželka iba zabezpečí, že potom regresom spätne môže od muža vymáhať tú jej časť, čo zobrali zo spoločného veritelia. Je tu zaujímavý rozsudok Najvyššieho súdu, R 74/1973, že manželia sa sami nemôžu dohodnúť na zrušení BSM ani na vyporiadaní (rozdelení) spoločných vecí. Neuvádzate, či je na manželových zmenkách alebo zmluvách o pôžičke aj podpis Vašej sestrenice, či už ako spoludlžníčky, alebo ručiteľa. Rozdiel medzi spoludlžníkom a ručiteľom je : spoludlžník mal dostať polovicu, a minúť si ju. Najhoršie je na tom ručiteĺ. Ani nič nedostal, všetko minul manžel, a ručitel musí všetko zaplatiť. Spoludlžník mohol aspoň polovicu prepiť a potom zaplatiť všetko. Zmluva o pôžičke je platná aj bez podpisu druhého manžela, pretože vrátiť peniaze má ten, kto si berie pôžičku. Ľudia sa pýtajú, prečo teda musí platiť aj druhý manžel? Odpoveď je : pretože to tak ukladá zákon 40/1964 v § 147 odsek 1,citujem : veriteľ len jedného z manželov, ktorého dlh vznikol za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojený i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Tzn. veriteľ sa prostredníctvom exekútora nemôže uspokojiť s majetku, ktorý sestrenica zdedila, dostala do daru, alebo veci ktoré potrebuje len na svoje povolanie, alebo získala v reštitúcii, alebo si kúpila pred uzavretím manželstva ani vtedy, ak žiadny spoločný majetok BSM neexistuje. (prepil a prehral spoločný) Ak teda žiadny spoločný majetok nemajú, tak niet čo exekvovať vašej sestrenici. Vaša sestrenica nie je povinná hradiť manželove záväzky, dlžné úpisy, zmenky ak sestrenica nie je avalistka (ručiteľka) na zmenke, pôžičky. V súvislosti s prípadnými pôžičkami má význam ešte § 845 OZ. Dávam do pozornosti dajte do Google aj § 845 Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 odsek 1 : Výhry zo stávok a hier nemožno vymáhať, vymáhať nemožno ani pohľadávky z pôžičiek poskytnutých vedome do stávky alebo hry. Také výhry a pohľadávky nemožno ani platne zabezpečiť. Nech jej manžel namieta na súde v spore o zaplatenie pôžičiek, že pôžičkári vedeli že ide hrať, že je gembler. Oni síce dávajú do zmlúv, že dlžník ich poprosil že ide podnikať, a na to potrebuje požičať peniaze. Manžel môže mať svedkov, že ten, kto mu požičiaval vedel o tom, že to pôjde do herne na ruletu a hracie automaty. Pôžičkári sprostredkovatelia ich tam navštevujú v herni. podľa § 845 si ju nemôže vymáhať na súde. Preto sa dávajú podpisovať zmenky, tu sa nemusí preukazovať právny dôvod vzniku dlhu podľa zákon č. 191/1950 o zmenkách. Ak vaša sestrenica podpísala listinu uznanie dlhu, to nezakladá vznik záväzku, nestala sa dlžníčkou, zakladá to iba vyvrátiteľnú domnienku, že dlh v čase podpísania uznania dlhu už existoval a trval. Môžu ju ešte žiadať, aby sa stala dodatočne spoludlžníčkou, aby prevzala dlh ako spoludlžníčka, nech nič sestrenica nepodpisuje. Ani manžel nech už nič dodatočne nepodpisuje. Opačná situácia nastáva, kéd sa napríklad žena podá o rozvod, manžel nesúhlasí a začne škodiť. Od podania o rozvod a následné vyporiadanie BSM trvá aj 6 mesiacov, a za ten čas sa manžel môže mstiť tak, že berie pôžičky kde sa dá, a chce tak manželku pripraviť o spoločný byt. Dávam do pozornosti Švajčiarsku právnu úpravu ich občianskeho zákonníka, že od podania návrhu na rozvod už jeden z manželov nemôže zaťažovať spoločný majetok, následné pôžičky už sa týkajú len jeho majetku. Za prípadné škody s môjho vyjadrenia nenesiem zodpovednosť, konzultujte so svojím advokátom. S pozdravom J K
Ľubuša Novotná
19. 2. 2013 13:02
Dobrý deň. Čítala som Vaše komentáre, okrajovo sa v tom pohybujem, ale rada by som počula Váš názor. S manželom sme v roku 2003 odkúpili byt od mojej mami. Chceli by sme jej ho vrátiť späť asi opäť formou KZ, ale problém je v tom. Ak ho prepíšeme na mamu mi daň z predaja nehn. neplatíme (vlastníme ho viac ako 5 rokov..). Ale čo bude nasledovať. Mama stratila podmienku vlastníctva 5 rokov alebo 2 roky nájmu atď, nebudem rozpisovať), chce to dať na svoje tri deti rovnako. Ak by následne ak sa napíše byt na ňu, darovala by to následne deťom, čo platí z hľadiska daní pre deti, ak to po čase budú chcieť predať. Pýtam sa: Daň z darovania zatiaľ v tomto roku (2013) neplatia. Pri následnom predaji už platia daň z príjmu nehnuteľnosti 19% ? Ak by chceli platiť nulovú daň, čo by mala obsahovať darovacia zmluva - akú hodnotu nehnuteľnosť? Pre objasnenie príklad: Predaj bytu mame kúpnou zmluvou - cena uvedená dohodou 50 000 eur. Mama po nadobudnutí vlastníctva bytu daruje následne deťom, kde sa uvedie cena daru tiež 50 000 eur , alebo ... Následný predaj bytu deťmi pod cenu 50 000 eur. Otázka: Vzťahuje sa na deti platiť pri následnom predaji bytu (ktorý dostali darovaním ) daň 19% a z akej výšky? Kedy by neplatili nič. Ďakujem, ak sa to dalo pochopiť
Mgr. Jozef Kukuča
19. 2. 2013 13:02
Odpoveď 11: Pre pani Lubušu, dobrý deň. Oni (tie deti ), by platili len vtedy daň z príjmu daňového základu 50 tis. eur, keď by oni následne predávali so ziskom a predávali by to skôr ako za 5 rokov. Otázka je ako by sa u nich vyratával zisk. Ak s darovacej zmluvy , tak oni nadobudli za nulu a platili by z takej sumy 19 %, aká by bola uvedená v ich kúpno -predajnej zmluve. Ak by deti predávali za 40 000, platili by daň zo 40 000 eur samozrejme každý svoj diel ak sú deti tri. Ak to mama dá tým trom deťom darom, mama neplatí daň z príjmu. Ak by im to predala, platí len zo zisku, ale z akého ak aj ona to od Vás kúpi a za toľko im to aj predá. Neplatila by, ak by ste to Vy spolu s manželom predali Vašej mame za 50 tis., a ona následne trom deťom za 50.tis každému vo velkosti 1/3.. Niet zisk. Mama nemusí trvať na vyplatení kúpnej ceny, napíše sa do KZ vyplatené v hotovosti do vlastných rúk, do režimu podielového spoluvlastníctva každému dieťaťu 1/3 podielu bytu z celkovej kúpnej ceny 50 tis. Eur. Vtedy by deti neplatili nič ak by následne predali za rovnakú, alebo nižšiu kúpnu cenu za akú nadobudli, pretože aj mama by nadobudla od Vás za 50 tis. Vy môžete jej predať, ste oslobodení ako píšete vlastníte viac ako 5 rokov. Mama tiež nemusí trvať na tom, že jej ich vyplatíte, ani kedy. Napísané v KZ budú. Zabudnite na darovacie zmluvy. Daň sa platí zo základu dane, rozdielu ceny medzi nadobudnutím a predajnou cenou. Iba daň z prevodu zaplatia tie deti aj mama 3 % z 50 000 eur, tomu by ste sa pri predaji nevyhli. Daň z odplatného prevodu zákon 554/2003 v paragrafe 5 bola zavedená sadzba dane z prevodu 3 % podľa a pozri § 18 rok na to cca 2005 tiež zase zrušená aj daň z prevodu. Od 1.1.2005 v SR bola v zmysle §18 zákona 554/2003 . o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností daň z prevodu nehnuteľnosti í zrušená . od roku 2005 už daňovník v SR nie je povinný v zmysle § 18 zákona 554/2003 zaplatiť tú sadzbu 3% uvedenú v § 3 a v § 5 keď robí kúpnu zmluvu, alebo zdedil a podobne. Ak Vám daňová povinnosť vznikla pred rokom 2005, túto daň 3 % z prevodu z kúpy a predaja musíte zaplatiť, pretože do roku 2005 platilo znenie zákona, že bolo potrebné platiť tú sadzbu 3 %. Po roku 2005 už nie. Mnoho ľudí má nehnuteľnosť v Čechách, a tam je právna úprava iná, uvediem ju pre úplnosť na porovnanie aj právnu úpravu v Čechách, môže sa stať že z českých TV kanálov môžete mať tieto info : Pri predaji nehnuteľnosti v ČR sa platí daň z prevodu nehnuteľnosti, sú to vždy 3 % buď z kúpnej ceny, alebo odhadnej ceny, vždy z tej, ktorá by bola vyššia. Platí ju predávajúci, pričom kupujúci je zo zákona vždy ručiteľom, t. j. ak ju nezaplatí predávajúci, musí ju zaplatiť kupujúci. Od 1. 1. 2013 je táto daň v ČR zvýšená na 4 %. Môžete si pani Lubuša vybrať, urobíte kúpne zmluvy a nebudete platiť daň z prevodu 3 %, je zrušená od 2005, alebo spravíte darovacie a zaplatíte 19 % z predajnej ceny za ktorú deti predajú. Samozrejme budete musieť postupne prihlasovať aj na obci/mestu daň z nehnuteľnosti tá robí za byt okolo 30 eur ročne, od lokality a m2. Vypočítajte si, ktorá z tých daní je menšia, a tie zmluvy použite, ako rodinní najbližší príbuzní sa vždy dohodnete. Lepšie by bolo, aby to mama tým deťom predala, pretože vtedy by to tie deti mohli predať za toľko čo kúpili alebo menej, neplatili by daň zo zisku. Keď deti predajú za menej ako kúpili, nemali príjem . Pri darovacej zmluve je nadobúdacia cena daru nula, bez ohľadu na to, koľko má dar hodnotu, touto informáciou zrejme nedisponujete, a podľa nej sa môžete ďalej rozhodnúť, čo urobíte. Uvádzať cenu daru nie je relevantné, nemá to význam. Spomeňte si, idete darovať darček mame s Vaším manželom a poviete, odlep tú cenovku, sa to nehodí. Ale môžete v pokoji tú cenovku tam nechať z pohľadu práva, pretože je to len taká orientačná informácia pre obdarovanú, koľko darček stál, účtovnú nadobúdaciu hodnotu ma nulu. Inak by to už nebol dar. Hľadala ste, ako položiť otázku. Viete p. Lubuša , otázka je väčšinou oveľa ťažšia, ako odpoveď. Prvotná cena daru je vždy nula, aj keby dar mal hodnotu milión eur. Inak by to nebol dar keby sme ho nejako počítali napríklad čo len jedno euro. Jeho skutočná cena, trhová, alebo Vami stanovená sa prejaví až v kúpnej zmluve v ktorej by ste predávala dar ktorý ste nadobudla zadarmo, ak by sa tie deti zbavovali daru predajom. V žiadnom prípade to nefunguje tak, že uvediete hodnotu daru 50 000 eur, a deti predajú tiež za 50 000 eur alebo dokonca menej, lacnejšia a tudíž nebude príjem a tudíž nie je čo zdaniť keď nie je príjem. Ide o špekuláciu, ktorú naše právo nedovoľuje, neaprobuje. Dar je vždy nula. Ak začnete uvádzať ceny do darovacej zmluvy, vystavujete sa riziku, že ak túto zmluvu niekto napadne na súde, bude prekvalifikovaná na kúpnu zmluvu z úmyslom obísť zákon, tkzv. zastierací právny úkon a v spojení s trestným činom nepriznanie a nezaplatenie dane. Predávajúci a nadobúdateľ mali na mysli kúpnu zmluvu, avšak tento právny úkon zastreli darovacím právnym úkonom tak by asi znel výrok súdu ak by to niekto napadol, napríklad daňový úrad na podnet správy katastra ktorá mu ohlasuje všetky právne úkony a ceny. Je neprípustné aby sa v darovacej zmluve strany dohodli na akej ľubovoľnej cene, hoci na 1 eure. Táto zmluva by nebola platná, pretože odporuje právu konkrétne zákonu 40/1964 v platnom znení v § 628 odsek 1 citujem : Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva“ (bezplatne je nula) Tiež uvádzate : „Mama stratila podmienku vlastníctva 5 rokov alebo 2 roky atď, nebudem rozpisovať“. Opravujem : Tie dva roky s trvalým pobytom sú zrušené v zákone, už musí vždy naplniť podmienku oslobodenie od dane 5 rokov vlastníctva. Žiadne dva roky už neplatia, to je už od roku 2010 zrušené a ľudia v tom stále žijú, a dokonca to uvádzajú aj v komentároch na nete. K nesprávnej informácii dôjde napríklad tak, že si do Google nezadáte úplné znenie zákona, vyhľadá Vám právnu úpravu z roku 2009 a tam je napísaných aj tie dva roky, ktoré boli novelou zrušené až v roku 2010, a tú Vám zobrazí len ak zadáte úplné znenie. Ak ide o priame príbuzenstvo vzťah deti - rodičia vzostupný priamy rad, rodičia - deti zostupný priamy rad, mali by sa tie doby vlastníctva sčítavať, čiže Vaša mama by neporušila podmienku 5 rokov, aj vaša doba vlastníctva sa zaratáva, ale nie, ak bol vlastníkom aj Váš manžel, to je škoda že aj on bol napísaný, on už vzhľadom k Vašej mame nie je priamy príbuzenský rad a nesčítava sa doba Tiež ľudia neberú do úvahy, že ak ste podnikali a zahrnuli ten byt do obchodného majetku, tak musíte čakať na oslobodenie od dane s príjmu až ďalších 5 rokov od vyradenia majetku z obchodnej evidencie. To taktiež v rôznych komentároch túto informáciu nenachádzam. Tejto chyby sa ľudia často dopúšťajú, neviem z akého dôvodu ignorujú v zákone obdobie zahrnutia v obchodnom majetku a potom sú veľmi prekvapení, ak ich osloví výzvou na zaplatenie daňový úrad. Neobstojí v tomto prípade odpoveď, že ho vlastním 5 rokov tak neplatím daň. Každý spolieha len na tých 5 rokov, to je len z časti pravda. Veľa krát som upozorňoval na obdobie prípadného zahrnutia do obchodného majetku ak byt prenajímal. Stačí napríklad, ak ste živnostník a prenajímate ten byt a uvediete do výkazu majetku ten prenajímaný byt napríklad z dôvodu odpisov z daní. Potom sa na Vás vzťahuje lehota ďalších 5 rokov na oslobodenie od dane s príjmu, od vyradenia 5 rokov, nie od vlastníctva 5rokov. To, čo tvrdím, je napísané v zákone o dani z príjmu 595/2003 úplné znenie v § 9 príjmy oslobodené od dane odsek 1 od dane sú oslobodené príjmy písmeno b) druhá časť vety citujem : alebo 5 rokov od vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku ako prenájom. Znamená to, že byt budete vlastniť napr. 12 rokov a dala ste ho ako prenájom do obchodného majetku, tak ho musíte vyradiť z obchodného majetku a čakáte ďalších 5 rokov od vyradenia, spolu budete oslobodená od dane s príjmu v tomto prípade až po 17 rokoch vlastníctva, takto si to na rovinu povedzme. Viete v práve nič nie je absolútne, treba prihliadať na všetky atribútu práva. Riešiť to teda Kúpnymi zmluvami a dorovnať zosúladiť kúpne a predajné ceny tak, aby sa nevykázal zisk. To nie je problém, ak máte už v pôvodnej KZ uvedených príklad 50 tis.eur. Za odpoveď nenesiem zodpovednosť za škodu, ak sa chcete ňou riadiť, konzultujte najskôr so svojím advokátom. S pozdravom, Jozef Kukuča
Tomáš
18. 2. 2013 21:02
Dobrý večer , chcel by som sa spýtať či som povinný platiť daň ak som kúpil byt a následne ho chcem darovať otcovi. Ďakujem
Mgr. Jozef Kukuča
18. 2. 2013 21:02
Odpoveď 10. Dobrý deň p. Tomáš. Nie ste povinný platiť daň na daňový úrad, ste povinný zaplatiť miestnu daň. Vždy na začiatok uvediem jednoznačnú odpoveď, a ďalej len úvahy ktoré ma k tej odpovedi viedli. Daň by mohol platiť predávajúci, ten od koho ste kúpil, on prijal peniaze, Vy nie pán Tomáš, nebudete platiť, nič ste neprijal ani nezískal. Keď ste byt kúpil, musíte ho i na krátku dobu počas ktorého ho vlastníte prihlásiť = vyplniť tlačivo na mestskom/obecnom úrade na daň z toho, že vlastníte nehnuteľnosť, Robí to okolo 30 Eur na rok, podľa metrov štvorcových. Ak ste byt vlastnil menej ako jeden rok, tak platíte len alikvotnú časť z tých cca 30 eur. Ak toto neprihlásite na obecnom úrade, hrozí Vám pokuta do 33 eur.. Darovacia daň je zrušená od 2004. zákon 554/2003 v § 3 odsek 1 citujem : „Predmetom dane je odplatný prevod vlastníctva k nehnuteľnosti“. Odplatný prevod je za peniaze, alebo inú službu, protihodnotu, alebo zámenná zmluva o nehnuteľnosti s peňažným vyrovnaním rozdielu v cene. Darovacia zmluva je bezodplatný prevod, zdarma. Aj v prípade, že by ste byt predal kúpnou zmluvou po 1. 1. 2005 neplatíte už daň z prevodu tie 3 %. Od 1.1.2005 v SR bola v zmysle §18 zákona 554/2003 . o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností daň z prevodu nehnuteľnosti í zrušená . od roku 2005 už daňovník v SR nie je povinný v zmysle § 18 zákona 554/2003 zaplatiť tú sadzbu 3% uvedenú v § 3 a v § 5 keď robí kúpnu zmluvu, alebo zdedil a podobne. Ak Vám daňová povinnosť vznikla pred rokom 2005, túto daň 3 % z prevodu z kúpy a predaja musíte zaplatiť, pretože do roku 2005 platilo znenie zákona, že bolo potrebné platiť tú sadzbu 3 %. Po roku 2005 už nie. Mnoho ľudí má nehnuteľnosť v Čechách, a tam je právna úprava iná, uvediem ju pre úplnosť na porovnanie aj právnu úpravu v Čechách, môže sa stať že z českých TV kanálov môžete mať tieto info : Pri predaji nehnuteľnosti v ČR sa platí daň z prevodu nehnuteľnosti, sú to vždy 3 % buď z kúpnej ceny, alebo odhadnej ceny, vždy z tej, ktorá by bola vyššia. Platí ju predávajúci, pričom kupujúci je zo zákona vždy ručiteľom, t. j. ak ju nezaplatí predávajúci, musí ju zaplatiť kupujúci. Od 1. 1. 2013 je táto daň v ČR zvýšená na 4 %. Daň z príjmu je momentálne v SR 19 % a keďže nedosahujete zisk darovaním sa Vás tiež netýka, neplatíte ju. Váš otec taktiež keď uzavriete darovaciu zmluvu, nech ide na obecný úrad a vyplní tlačivo na daň z vlastníctva nehnuteľnosti, ak ste ho vy ešte neprihlásil, môžete vyplniť tlačivá obaja, vy ako prvý vlastník, Váš otec ako následný vlastník z titulu darovacej zmluvy. Inú daň z toho neplatíte, ani nepodávate daňové priznanie na daňový úrad o tom byte. Obecná daň je podľa metrov štvorcových nehnuteľností, každé mesto má upravenú svoju daň vo Všeobecne záväznom nariadení obce, podobne ako poplatok za smeti je tiež obecná daň ročne. Ak dovolíte pán Tomáš, začriem aj trochu do histórie, bavila ma história počas štúdií, nie len platné zákony de lege lata. Pomôže to na porovnanie a určitú analógiu tejto dane, osvetlí to problematiku. Tieto miestne dane si ľudia často mýlia s daniami na daňový úrad, nevedia to odlíšiť tie druhy daní. Za vlády rakúsko - uhorskej cisárovnej Márie Terézie (z rodu Habsburgovcov po praslici lebo jej otec Karol V. Habsburský nemal syna po meči) v rokoch zhruba 1750 až 1790, po nej nastúpil jej syn Jozef II. sa platila tzv. daň s komína za každú hospodársku usadlosť, cez ktorej bránu sa zmestil povoz s koňmi a mala komín 1 zlatku ročne. Jedna zlatka nebolo málo na to obdobie, nemal ju hocikto. Tak táto daň obci , to je niečo podobné ako teraz, ako panská daň vtedy miestnemu zemepánovi. Ročná daň z nehnuteľností obci je upravená v zákone 582/2004 za rok za to, že vlastníte pozemok, byt, dom, záhradu, garáž, je to ročná obecná daň z nehnuteľnosti, novela v r. 2012 zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tzv. „zákon o miestnych daniach”, dajte do Google a môžete pozrieť. Tie peniaze potom zostávajú mestu/obci, kde sa nachádza nehnuteľnosť na správu, údržbu verejných priestorov. Ozývajú sa teraz hlasy, najmä minulý a tento rok, že by bolo dobré opäť zaviesť zákonom aj darovaciu daň. Ekonomické štúdie však ukázali, že by to nebol veľký prínos do štátnej pokladnice, že treba hľadať zdroje financií inde. Za odpoveď nenesiem zodpovednosť za škodu ak sa budete riadiť mojim odporúčaním, ide o orientačné vyjadrenie, v prípade pochybností sa obráťte na svojho advokáta. S pozdravom Jozef Kukuča.
Petra
15. 2. 2013 20:02
Dobrý večer, chcela by som sa spýtať, manźel má dcéru z predošlého manželstva, plati na ňu výživné, ona má 19 rokov, ale študuje na strednej škole diaľkovo a popri tom pracuje. Musi manžel ďalej platiť výživné? Ďakujem
Mgr. Jozef Kukuča
15. 2. 2013 20:02
Odpoveď 9 : Dobrý deň pani Petra: Hľadal som odpoveď pre Vás v zákone o rodine 36/2005, tam však je len časť odpovede. Na to nepotrebujete právnickú školu, aby sme sa domnievali že keď dcérka robí, už by otec nemusel platiť. Mňa však zaujíma číslo zákona a par§. Bez toho nemôže byťotec úspešný na súde voči plnoletej dcére o zrušenie výživného. Sud vydá rozsudok len podľa zákona a v súlade so zákonom a uvedie číslo zákona. Nebude za Vás vyhľadávať čísla, ale vyzve Vás, navrhovateľa. Povinnosť vyhľadať čísla zákonov a paragrafov má súd len ak ide napr. o maloleté deti alebo o trestnú vec, ale ani na to sa nespoliehajte a hľadajte radšej sama. Časť odpovede je aj v zákone o sociálnom poistení 461/2003 v znení od 1. 1. 2013, zákone o štátnej pomoci o prídavkoch na deti a o hmotnej núdzi, vo vyhláške o životnom minime, v školskom zákone o vzdelávaní v stredných školách č. 245/2008, v zákone o náhradnom výživnom 201/2008 Nie je jednotný výklad pojmov. Zákony používajú pojmy štúdium popri zamestnaní, externé štúdium, sústavná príprava na povolanie, schopnosť sama sa živiť, pojem nezaopatrené plnoleté dieťa, zdravotný stav, a vek je až na poslednom mieste používajú 25r, alebo do 26 rokov. Treba použiť analógiu lex: Čo neupravuje jeden zákon napr. o rodine, na to možno použiť iný zákon, ktorý je najbližší právnou úpravou, napr. sociálny zákon a tak vyplniť právne vákuum a rozdielnosť pojmov . Môj názor je : 1. Ak ide o denné štúdium a dcérka nemá viac ako 25 rokov =nie je schopná sa sama živiť , pretože sa sústavne pripravuje na povolanie, je tu alimentačná povinnosť. 2. Ak dcérka je žiačka na strednej škole štúdia popri zamestnaní, alebo by pokračovala na externom štúdiu VŠ, v takom prípade nejde o sústavnú prípravu na povolanie, ak má dobré príjmy a zdravotný stav a plnoletosť = je schopná sa sama živiť, nie je alimentačná povinnosť pre Vášho manžela voči dcérke s predchádzajúceho manželstva. Namiesto denné štúdium používa zákon pre žiaka strednej školy pojem sústavná príprava na povolanie. Ak dcérka chodí popri zamestnaní na strednú, nejde o sústavnú prípravu na povolanie. Pre žiaka zákon strednej školy používa pojem štúdium popri zamestnaní, pri VŠ zákon používa pojem externisti a pre denných študentov interní študenti. Dajte si do Google zákon 461/2003 o sociálnom poistení pozrite § 9 odsek 1 citujem Nezaopatrené dieťa je a) do skončenia povinnej školskej dochádzky, b) po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak 1. sa sústavne pripravuje na povolanie, 2. pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť , alebo 3. pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo je neschopné vykonávať zárobkovú činnosť. (2) Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nezaopatreného dieťaťa je choroba a stav , ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy majú trvať alebo trvajú dlhšie ako jeden rok a ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť (3) Nezaopatrené dieťa nie je dieťa, a) ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ak už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a bol mu priznaný akademický titul, alebo b) ktoré je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Prídavky na dieťa sú pomoc štátu na výživu. Domnievam sa, že prídavky na deti a alimentačná povinnosť sú úzko prepojené, obe sú na výživu pre dieťa. Nárok na prídavky a výživné má aj plnoleté nezaopatrené dieťa. To je buď dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky , tiež plnoleté dieťa od 18r. do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom,. Dieťa má nárok na výživné a aj na prídavky ak sa pripravuje sústavne na povolanie. Sústavnou prípravou dieťaťa na povolanie nie je štúdium. ak dcérka študuje na strednej škole popri zamestnaní, nejde o sústavnú prípravu na povolanie. A dcéra už nie je ani školopovinná. Napríklad je aj nadstavbové štúdium na strednej škole pre tých, ktorí majú maturitu, môžu ďalej študovať denne na strednej škole kozmetička a vizážistka, 2 – ročné denné štúdium, ktoré končí ďalšou maturitnou skúškou, je to príprava na povolanie dennou formou, súd by nezrušil výživné, išlo by o sústavnú prípravu na povolanie. Podmienkou denného štúdia na strednej odbornej škole (SOŠ) je predložiť maturitné vysvedčenie. Odkazujem na Link klikni : http://www.soshlohovec.sk/index.php?id=13 K môjmu názoru v úvode ma viedli tieto úvahy : Vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu zaniká, ak dieťa uzavrelo manželstvo, neuvádzate, či je vydatá. Popri zamestnaní si môže robiť maturitu, aj keby dcéra mala 60 rokov rok pred dôchodkom, aj neskôr. Za nezaopatrené plnoleté dieťa sa považuje dieťa do 25 rokov a denný študent VŠ, alebo denný žiak/žiačka strednej školy. Ak nebola povinnosť vyživovať dcéru určená súdnym rozhodnutím, tak táto povinnosť otcovi zanikne zo zákona a nie je potrebné podávať návrh na zrušenie alimentov na súd. Otec môže dobrovoľne platiť výživné dokedy chce, aj do konca života. Záleží , či chce platiť, nikto otcovi nemôže zakázať platiť na svoju dcérku z predošlého manželstva, ani Vy, ako jeho terajšia manželka. Predpokladám, že Váš manžel má určené výživné rozsudkom súdu. Podľa zákona o rodine nie je vekom ohraničené, dokedy musí rodič platiť výživné. Je to dané tým, dokedy dieťa nie je schopné samé sa živiť. Citujem zákon o rodine 36/2005 v § 62 odsek 1 : Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. (nie je to obmedzené vekovou hranicou) . Často počúvam, to mám živiť 100 ročného dôchodcu ak nie je schopný sám sa živiť ? To je vytrhnuté s kontextu a povinná osoba platiť a živiť by musela mať tak aspoň 118r. Uvádzam, že aj zákon o náhradnom výživnom 201/2008 vyžaduje k žiadosti o výživné priložiť potvrdenie žiaka strednej školy alebo študenta vysokej školy o sústavnej príprave na povolanie štúdiom. Žiak/žiačka nemá nárok na výživné, ak je na strednej škole popri zamestnaní. Skúma sa, či dcérka má pravidelnú odmenu ktorá stačí na živobytie a či jej nebránia iné okolnosti sama sa živiť, napríklad nepriaznivý zdravotný stav. Deň ukončenia štúdia na strednej škole upravuje (vložte si do Google) . zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, tzv.školský zákon, nájdite § 91 odsek 1 citujem . Dňom nasledujúcim po dni, keď žiak vykonal úspešne záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú skúšku alebo absolventskú skúšku, prestáva byť žiakom školy. Nie je tu vyjadrenie, že na účely výživného sa to týka sústavnej prípravy, teda denných žiakov, to sa nachádza v inom zákone. Pretože aj popri zamestnaní končia v rovnaký termín. Koniec štúdia sa považuje v júni, ak nemá opravný termín maturity. Až do opravného termínu má priznaný status žiaka. Deň skončenia štúdia denného žiaka má význam v tom, že od tohto dňa môže byť schopný samostatne sa živiť aj keď bol denný študent, ak nepokračuje v denného štúdia VŠ a nemá viac ako 25r. Týmto dňom sa má zato, že dieťa je spôsobilé sa zamestnať v odbore, ktorý denne vyštudovalo a teda je schopné sa samé živiť. Otec by mal dať návrh na súd aby zrušil výživné a bude úspešný. Ak by aj bola dcéra nezamestnaná a trebárs na úrade práce, od toho dňa sa považuje, že je schopná sama sa živiť podľa zákona o rodine § 62 odsek 1. Vo Vašom prípade asi nastala skutočnosť, že dcéra je schopná sama sa živiť, pretože je žiačka popri zamestnaní. To však samo o sebe jej otca nezbavuje povinnosti platiť výživné, musí to zrušiť súd. Len súd môže zrušiť rozsudok, ktorý vydal. Toto rozhodnutie súdu je vykonateľné a je potrebné ho plniť, musí platiť, dokedy ho súd nezruší. Keby prestal otec platiť, dcéra by mohla zájsť s rozsudkom za exekútorom a dať návrh na exekúciu, aj keby študovala popri zamestnaní a fakticky by už nemala nárok na výživné. Ak dcéra dokáže sama seba živiť a otec nechce platiť a má súdom určené výživné, musí dať otec návrh na súd na zrušenie výživného. Otec v návrhu uvedie, že dcérka už pracuje, má príjmy, vyštudovala, alebo študuje popri zamestnaní, externe, teda je schopná sama sa živiť. Tiež nech žiada od dcéry, aby predložila potvrdenie strednej školy že ju navštevuje popri zamestnaní. Otec potrebuje dokázať, že dcéra študuje popri zamestnaní. Otcovi škola nemusí dať potvrdenie o návšteve školy popri zamestnaní, to sa naozaj často stáva. Nech vyzve doporučene s doručenkou do vlastných rúk písomne dcéru. Od dcérky má právo žiadať to potvrdenie, majú spolu súdom založený právny vzťah výživy. Ak nebude dcéra reagovať, otec súdu preukáže, že dcéru vyzval, ale mu nepredložila potvrdenie, akou formou navštevuje strednú školu. Otec nech uvedie, kde dcéra pracuje ako dôkaz. a dcéra musí uviesť svoje príjmy za posledných 6 mesiacov. Súd posudzuje, či je schopná sama sa živiť. Ak je, súd výživné zruší. Na to, či je dcéra schopná sama sa živiť, nie je podstatné, či pracuje, alebo nie. Jej odmena za prácu musí stačiť na to, aby sa sama uživila. Musí zarábať viac, ako je životné minimum na dospelú osobu a má pravidelnú odmenu. Medzi otcom a dospelou dcérou je návrh na zrušenie sporovým konaním. Ak ide o určenie výživného na maloleté dieťa do 18 rokov, je to nesporové konanie, súd musí vyhľadať čísla paragrafov ex offo. Ak by otec nebol úspešný v spore s dcérou, súd otca zaviaže zaplatiť dcére náhradu trov konania, prípadne trovy právneho zastúpenia dcéry, ak by si najala advokáta, ktorých výška nie je vôbec zanedbateľná. Čo ak robí dcéra len na polovičný úväzok a má zlý zdravotný stav, potvrdenie lekára že nemôže viac pracovať, alebo je tehotná.? Už som videl aj pracovné zmluvy na 10 hodín mesačne, t. j. hlboko pod zákonom ustanovený pracovný čas ako je 42,5 hodín/týždeň. Môže robiť na dohodu, len určitý čas, nie pravidelne, a má potvrdenie od lekára. Treba to zistiť. Otec by sa mal zaujímať o zdravotný stav svojej dcérky, aby nebol prekvapený na súde v konaní o zrušení výživného. To sú tiež právne aspekty. Môže nastať aj opačný prípad, že dcéra zarába lepšie než otec. Potom by som použil § 75 ods. 2 zákona o rodine č. 36/2005 citujem „Výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi a dieťa je plnoleté. Napríklad by dcéra zarábala 2500 eur mesačne, otec minimálnu mzdu cca 325 eur hrubého v čistom 24é eur, By bolo nemravné, aby pýtala alimenty. Na to je tu § 75 ods. 2 zákona o rodine, aby zákon chránil takéhoto chudáka otca pred šikanou dobre hmotne zabezpečenou dcérou. Pre zánik vyživovacej povinnosti súd posudzuje vek, zdravotný stav, denné štúdium ako príprava na budúce povolanie, schopnosť zamestnať sa a vykonávať prácu na ktorú má kvalifikáciu a odbornosť, jeho majetkové pomery. Ak by plnoletá dcérka napr. zdedila majetok, nepíšete či žije jej mama, tak dcérka nemá nárok na výživné, môže ho prenajať, predať, speňažiť atď. Dieťa je schopné samo sa živiť až vtedy, keď je schopné samostatne sa živiť, jezdravotne spôsobilé pracovať, šatiť, bývať, a má takú odmenu za prácu , ktorá musí byť pravidelná. To, že dieťa študuje, samo o sebe ešte neznamená, že nie je schopné samo sa živiť. Súd by nezrušil výživné, ak by plnoletá dcéra bola žiačkou na dennom štúdiu a neprekročila by štandartnú dĺžku štúdia. V tom prípade by sa to posudzovalo ako sústavná príprava na budúce povolanie. Od podania návrhu až po rozsudok súdu o zrušení výživného môže uplynúť aj 6 mesiacov. V prípade, ak súd po podaní návrhu výživné zruší, dcérka bude musieť vrátiť všetko výživné zaplatené svojim otcom po podaní návrhu. Tkzv. spotrebované výživné sa nevracia len v prípade maloletých do 18 rokov. Za prípadné škody z môjho názoru nenesiem zodpovednosť, konzultujte so svojím advokátom. S pozdravom, Jozef Kukuča
Ivetka
6. 2. 2013 13:02
Dobrý deň p. Kukuča chcela by som Vás požiadať o radu. Ako vybaviť príspevok na štúdium pre 20 ročnu študentku Vysokej školy ak je v hmotnej nudzi? Študentka býva na internáte v Čechách a trvalé bydlisko má na Slovensku. Domov prichádza na Slovensko jeden až 2x do mesiaca kde býva spolu s mamičkou.Otec je odsťahovaný po rozvode zo spoločnej domácnosti a býva v inom byte, má pravidelné zamestnanie. Mamička tiež študuje Vysoku školu preto je teraz nezamestnaná a bez príjmu. Ďakujem vopred za odpoveď a prajem pekný dník Ivetka
Mgr. Jozef Kukuča
6. 2. 2013 13:02
Odpoveď 8 : Pre Ivetku : Posudzovanie hmotnej núdze pre Vás obe : Podľa vyhlášky MŠ SR č. 102/2006 v platnom znení t.j. novelizovanou vyhláškou č. 396/2008 je Vaša dcérka považovaná za nezaopatrené dospelé dieťa. Poskytovanie dávky a príspevkov v hmotnej núdzi sa realizuje podľa zákona č. 599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi (pozri v Googli vlož zákon). Ministerstvo práce vydalo právny predpis, Opatrenie č. 181/2012 (dajte do Google), kde je stanovené životné minimum platné od júna 2012 do júna 2013. Ak máte príjem domácnosti všetkých členov pod túto sumu, máte nárok na príspevok v hmotnej núdzi. Na Vás matku plnoletú je to 194,58 eura mesačne, ak bývate s dcérkou tak je to 135,74 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu. Ak by ste mala ešte ďalšiu neplnoletú, tam je zas iná suma. Vo Vašom prípade matky a dcérky príjem Vašej domácnosti nesmie byť viac ako 330, 32 eur.Neuvádzate, či máte aj ďalšie deti v spoločnej domácnosti, prípadne plnoleté, neplnoleté. O každú osobu sa zvyšuje tá hranica hmotnej núdze domácnosti. Ak by mala dcérka sestry, posudzoval by sa aj ich príjem. Isté je, že dcérka, ktorá študuje dennou formou je nezaopatreným dieťaťom, o ktoré sa musia starať rodičia, otec aj matka. Na účely hmotnej núdze sa posudzuje príjem matky a ak nie je určené výživné, tak sa posudzuje aj príjem otca. Zaujímavé je, že za nezaopatrené dieťa do 25r. života sa považuje aj vydatá denná študentka. Ak by manžel vydatej študentky bol tiež nezaopatreným dieťaťom a denne by študoval, tak by sa posudzoval aj príjem jeho rodičov. To všetko môže ovplyvniť nárok na sociálne štipendium Vašej dcéry. Na účely hmotnej núdze a vplyv trvalého pobytu dcérky uvádzam : Rodičia strácajú nárok na rodinné prídavky na vás dovŕšením 25. roku veku. Tým, že zmení dcérka trvalý pobyt po 25. roku, bude sa vo vzťahu k sociálnym dávkam a posudzovaniu hmotnej núdze posudzovať samostatne, už bez rodičov, ich príjem sa neposudzuje. V niektorých prípadoch Úrad práce a rodiny zahrnie aj príjem jej otca na posúdenie hmotnej núdze. Úrad práce zisťuje finančné pomery spoločnej domácnosti, a to jak príjmy, tak majetok. Závisí to od mnohých skutočností, napr. či sa rozviedli rodičia, keď bola dcérka maloletá, alebo už plnoletou študentkou. Predovšetkým od toho, či má dcérka súdom určenú vyživovaciu povinnosť. Ak si dcérka neuplatní zákonný nárok voči iným osobám, napríklad by jej dlhovali peniaze a nepodala by žalobu, alebo by mala nárok na výživné a nepodala návrh na súd, Úrad práce jej neuzná, že Vaša domácnosť je v hmotnej núdzi. Dcérka musí uplatniť svoje zákonné nároky, až potom jej môže Úrad práce priznať pomoc v hmotnej núdzi. Podľa zákona o rodine výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh a možno ho priznať len od podania návrhu, nie spätne. Každý žiadateľ o príspevok v hmotnej núdzi musí najprv žiadať svojich dlžníkov a uplatniť návrh na súd, aby mu zaplatili, až potom, ak jeho dlžníci nemôžu zaplatiť, pomôže Úrad. Ak bude mať dcérka ako s Vami spoločne posudzovaná osoba právoplatné rozhodnutie súdu o výživnom, ktorým je aj súdom schválená dohoda o výživnom, potom môže vzniknúť nárok na príspevok hmotnej núdzi od štátu. Preto potrebujete rozhodnutie súdu o výživnom. Samozrejme, Úrad práce by Vám najprv vyplatil pomoc a až keď súd schváli dohodu o výživnom, Úrad práce rozhodne o dávke a príspevkoch, pričom zohľadní výšku výživného a zároveň rozhodne o doplatení dávky a príspevkov. Preplatky by ste ich museli vrátiť, ak by napríklad bolo v Dohode, že platí výživné 800 eur mesačne. Príjem otca by sa zahŕňal na výpočet dávky hmotnej núdzi a sociálneho štipendia, ak by poberal prídavky otec, to tiež neuvádzate kto poberá prídavky.neuvádzate, kto poberá prídavky. Stačí zatiaľ, ak predložíte Úradu práce kópiu návrhu na súd o schválení dohody, na podateľni súdu si dajte opatriť ďalší výtlačok Dohody o výživnom pre potreby Úradu práce. Čudujem sa, že úrad práce Vám neuložil lehotu, dokedy má podať Vaša dcérka Návrh dohody na výživné alebo návrh na určenie výživného na súd, a priniesť o tom potvrdenie z podateľne súdu, pretože súd môže začať konať aj pol roka od podania návrhu. Úrad práce a rodiny oddelenie pomoci v hmotnej núdzi uzná hmotnú núdzu Vás ako matky a nezaopatreného dospelého dieťaťa, ale hneď žiada rozhodnutie súdu o výživnom. V hmotnej núdzi sú rodičia a ich deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú buď žiadny príjem, alebo majú príjem nepresahujúci životné minimum, žijúce s rodičmi v domácnosti a matka alebo deti si uplatnili výživné. Jedným zo spôsobov, ako si pomôcť v hmotnej núdzi a zabezpečiť si výživu je žiadať výživné. Úrad vyživovaciu povinnosť najprv presunie na príbuzných, až keď oni nemôžu, tak potom pomôže živiť poskytnutím príspevku Úrad. Opačne to nefunguje. Úrad chce rozhodnutie súdu o výživnom. Čo je rozhodnutie súdu ? Je to rozsudok, uznesenie, uznesením schválená Dohoda o výživnom, aj platobný rozkaz sa považuje za rozhodnutie. Dcérka musí podať na súd Návrh na schválenie Dohody o výživnom medzi otcom a dcérkou. Dohoda má vždy prednosť pred určením výživného súdom. Vôbec celkovo v sporoch má dohoda prednosť pred konaním na súde. Zákon o rodine 36/2005 však určil, že Dohoda o výživnom podlieha schváleniu súdom. Výšku výživného si môžete dohodnúť napr. na 41 eur., je minimálna dolná hranica. Zákon o rodine 36/2005, úplné znenie z 2012, § 65 , odsek 3 Citujem : Výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh. Ludia sa často pýtajú, koľko je najmenšie výživné ? K tomu pozri aj § 62 odsek 3 o výške výživného, citujem . Minimálna hranica spodná hranica výživného na nezaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dospelé dieťa je vo výške 30% zo sumy životného minima. U dospelého dieťaťa je životné minimum 135, 5 Eur, tak 30 % je cca 41 eur . U neplnoletého je to povinnosť rodiča a je to nesporové konanie, u plnoletého na návrh dieťaťa určí súd a je to sporové konanie, alebo prípadne dôjde k dohode o výške výživnom medzi dcérkou a otcom, tak ju schváli súd. Maximálna horná výška výživného nie je ohraničená v zmysle toho, že dieťa má nárok na rovnakú životnú úroveň, ako rodičia, záleží teda o príjmov rodičov. Aby Vám, matke priznal Úrad práce hmotnú núdzu, nemôžete mať napríklad cenné papiere, väčšie obnosy ako životné minimum na účtoch, les, lúku, zdedený majetok, chatu. Ani auto nesmiete mať, aby Vám úrad priznal hmotnú núdzu. Úrad by sa vyslovil : Predajte, a potom žiadajte hmotnú núdzu, zamietol by žiadosť. Svoj byt alebo dom môžete mať. To, že Vy ako matka študujete, máte viac ako 26 rokov sa berie len akože nepracujete. môže Vám vzniknúť nárok na peňažný príspevok v hmotnej núdzi. Ani neuvádzate, či študujete denne alebo externe, tak som predpokladám, že externe. Ak by ste študovala denne, prinesiete na zdravotnú poisťovňu doklad zo školy, že študujete. Ak Vám úrad neprizná hmotnú núdzu, budete si musieť platiť aj zdravotné poistenie 55,02 Eur ako externá študentka. Ak ste Vy, ako študujúca matka v hmotnej núdzi, máte aj Vy nárok na príspevok na výživné od svojho bývalého manžela, ale len v prípade, že od rozvodu neuplynulo viac ako 5 rokov. Pozri, daj do Google : Zákon o rodine úplné znenie č. 36/2005, v tretej časti, prvá hlava, piaty oddiel s názvom Príspevok na výživu rozvedeného manžela v § 72, citujem odsek 1 : „ Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Vy, ako matka, ste vo vzťahu k svojim rodičom tiež dieťaťom. Aj Vy ako matka ste vo vzťahu k svojim rodičom plnoleté dieťa. Podľa zákona o rodine výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh a možno ho priznať len od podania návrhu, nie spätne. Aj vy ako matka máte nárok výživné od svojich rodičov, v prípade, že sa nedokážete sama o seba postarať napr. z dôvodu štúdia a neschopnosti sa o seba postarať. Skúsil by som aj to. Dajte do Google Zákon o rodine 36/2005 úplné znenie § 62 Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom odsek 1, citujem : "Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Výživné nie je stanovené vekovou hranicou, ale schopnosťou / neschopnosťou sám sa o seba postarať." V SR v zákone o rodine je prepracovaný systém vyživovacích povinností. Je ich šesť druhov. Až keď sa nemôžu vyživiť medzi sebou príbuzní, až potom nastupuje pomoc od štátu napr. v podobe príspevkov v hmotnej núdzi, môžete žiadať aj doplatiť inkaso, energie a podobne. V zákone je aj napríklad povinnosť detí vyživovať svojich rodičov, ak sa rodičia nedokážu o seba postarať. V nasledujúcom budeme hovoriť o sociálnom štipendiu : Ľutujem, slovenské sociálne štipendium podľa slovenských zákonov môžu dostať iba tí študenti a študentky, ktorí študujú na Slovenskej vysokej škole, nezáleží to od trvalého pobytu alebo ich občianstva. V ČR majú úplne inú právnu úpravu v tejto veci sociálneho štipendia ako my. Treba dať do Googl.cz zákony a vyhlášky ministerstva školstva ČR. Fakulta v CZ môže uznať sociálne štipendium pevne stanovené na 1620 Kč mesačne na rozdiel od SR, u nás v SR sa táto suma pohybuje od 10 EUR do 270 EUR mesačne. V Českej republike dávam Link nakopíruj vlož do hornej lišty a klikni na : http://student.finance.cz/stipendium-skolne/informace/stipendia-cr/ Príjmy oboch rodičov sa zahŕňajú na posúdenie štipendia vrátane prídavkov. Ak ste rozvedení, otec prispieva výživným, Vy nákupmi, varením, ubytovaním, energiami, ošatením, praním, žehlením a iným. Na priznanie sociálneho štipendia sa zahrnie a posudzuje aj príjem Vás mamičky. Pri určovaní výšky sociálneho štipendia zohrá dôležitú rolu aj vzdialenosť školy od miesta trvalého bydliska. Dcérka nech podá na študijné oddelenie jej školy žiadosť o sociálne štipendium pre deti v hmotnej núdzi z neúplných rodín. škola bude posudzovať príjmy jej rodičov, dôchodky, príp. výživné, atď. Podľa toho dcérke škola vypočíta vznik alebo zánik nároku na štipendium. U dcérky nezáleží, kde má trvalý pobyt, či sa odsťahovala k babke, k priateľovi. Jedným z ukazovateľov, či dcérke Vysoká škola v dennej forme prizná sociálne štipendium, je poberanie prídavkov na dieťa. Rodičia majú naďalej voči nej vyživovaciu povinnosť a ak dcérka bude mať rozhodnutie súdu o výživnom, aj keby sa odsťahovala na iný trvalý pobyt, to nemá vplyv. Ak by sa dcérka presťahovala k priateľovi na trvalý pobyt, študijnému odd. školy by musela preukázať, že rodičia jej neprispievajú na výživu a výdavky počas štúdia, až potom by sa posudzovala jej situácia v druhej domácnosti. Koho zaujíma štipendium a právna úprava na Slovensku a chcel by z tohto dôvodu sem prestúpiť na rovnakú školu a do nasledujúceho ročníka, uvádzam právnu úpravu sociálneho štipendia aj na slovensku : V SR vysoké školy priznávajú sociálne štipendium cca max. 270 EUR, ale má na to vplyv aj to, či dcérka mala v minulom roku Študentské brigády alebo dohody o pracovnej činnosti. Musí to byť študent prvé tri roky VŠ v programe Bc. (v magisterskom sa sociálne štipendium nepriznáva), a forma štúdia musí byť denná, nie externá. Nesmie prekročiť štandartnú dĺžku štúdia, teda nesmie prerušiť štúdiu na 1 rok, štvrtý rok by nemala nárok. Pre účely sociálneho štipendia nie je nutné, že dcérka musí mať rozsudok o výživnom tak, ako ho musí predložiť rozsudok na Úrad práce a rodiny vprípade posudzovania hmotnej núdze. Ak nežije s otcom, budete od neho potrebovať písomné a notárom overené potvrdenie, že jej neprispieva na výživu a ani na štúdium pre potreby sociálneho štipendia, alebo predloží rozsudok o výživnom. Potom budú rodičia vyradení z okruhu spoločne posudzovaných osôb pre určenie sociálneho štipendia. Vyhľadajte si v Googli Vyhlášku ministerstva školstva o sociálnom štipendiu v SR. Podľa našej vyhlášky od septembra 2012 môžu študenti VŠ u nás dostať maximálne 225 eur mesačne, ak študujú v mieste svojho trvalého bydliska a 270 eur, ak do školy dochádzajú viac ako tridsať kilometrov. Minimálna suma mesačného štipendia je desať eur mesačne. Na výšku štipendia v SR má vplyv aj počet kilometre trvalého bydliska študenta a do školy. Dávam link na www.studentskefinancie.sk Taktiež dávam Link na : http://studentskefinancie.sk/stipendium Tu si môžete vypočítať výšku sociálneho štipendia u nás v SR. Tiež existuje kalkulačka, ale tu treba odrátať príjem matky a výšku výživného http://studentskefinancie.sk/stipendium/kalkulacka/210-sNPYQfdwen/vysled... Tu sa vkladá aj počet kilometrov dochádzky z trvalého bydliska do školy. Urobil som teda aj komparatistiku, t. j. porovnanie právnej úpravy v SR a susednom Česku vo veci sociálneho štipendia. Počul som názory, že štipendium je pre vyvolených, ale to asi myslia prospechové štipendium. Za tieto moje vyjadrenia nenesiem zodpovednosť za prípadnú škodu ak sa budete nimi riadiť, je to orientačné vyjadrenie, poraďte sa so svojím advokátom. S pozdravom, Jozef Kukuča
maria
2. 2. 2013 09:02
firma na opravu tv kanálov nám diagnastikovala chybu, vypadavali nam nemenované televízne kanaly, telefonicky sme si objednali vymenu paraboly a konvertoru, na tie je zaruka 2 roky, poruchy naďalej pretrvávajú v rovnakom rozsahu, telefonicky som nedohodla zaruku na diagnostiku poruchy, ako má ďalej postupovať spoločenstvo vlastníkov bytov, ďakujem
Mgr. Jozef Kukuča
2. 2. 2013 09:02
Odpoveď 7 : Pre Máriu. Vašu otázku som musel upraviť, nemôžem spomínať konkrétne mená firiem, ani zaujať k nim stanovisko, aby som nečelil žalobám z ich strany za poškodzovanie dobrého mena, tzv. Good wil. Môžem len odkázať a citovať iný verejný portál na internetovej stránke, odkázať na neho v zmysle kódexu publikovania a v zmysle Etického kódexu novinárov. Možno ste čakala, ako začnem rozoberať paragrafy pri uplatňovaní reklamácie, premlčacie lehoty, alebo lehoty na odpovede, zápisnice, znalecké posudky, paragrafy o reklamácii, uplatnenie voľby práva na zľavu alebo vrátenie peňazí, výzvy na odstránenie vady, žalobné žiadosti. Nie. Ako sa hovorí, porucha je vo Vašom prijímači. Problémy nastali digitalizáciou, a vznikli nedostatky pri pokrytí a prenose a niektorými staršími typmi TV. Telefonoval som aj iným spoločenstvám vlastníkov bytov, čo mám známych, aj oni majú tieto isté problémy. Keďže sa nemám oprieť o zákon a paragraf, dávam odkaz na Najčítanejší denník o počítačoch, IT a internete s názvom : Živé.sk Tento časopis publikoval článok, ktorý je uverejnený na verejnom portáli tohto časopisu Živé.sk Môžete kliknúť na Link zo dňa 03. 02. 2013,tu dostanete odpoveď na Vašu otázku, iba uvádzam a citujem, kde je toto verejne prístupné na internete : http://www.zive.sk/do-ponuky-satelitnej-digi-tv-pribudla-prima-a-nova/sc-4-a-289917/default.aspx?showforum=1 Citujem : "Satelitná televízia Digi TV zaradila do ponuky pre slovenských zákazníkov české komerčné televízne stanice Nova a Prima. Informoval o tom server Parabola.cz." Na uvedenom http si kliknite aj na kolonku diskuzia, veľmi poučné. V mojom TV prijímači ktorý nie je technicky kvalitný mávam niekedy celé poobedia výpadky signálu niektorých nemenovaných TV kanálov. Na vine je môj televízny prijímač. Moji príbuzní tak isto, a bývajú na opačnom konci mesta. Nie je možné, aby všetci mali zlú parabolu. Diagnostika tento problém vyhodnotí, ale ide o vonkajší externý problém, nie vnútorný, teda nie je v silách tej firmy čo dodala parabolu a diagnostikovala externú chybu. Keď je búrka, atmosferické poruchy, vznikne problém, lebo nemám digitálny prijímač. Ja osobne si tiež rád pozriem všetky TV stanice, mám v obľube všetky TV kanále. Ďalšia citácia z Link na vyššie uvedené http : "Platforma donedávna strácala zákazníkov práve na tom, že neposkytovala svojim zákazníkom najžiadanejšie slovenské, resp. české stanice. Mnohí slovenskí kábloví operátori v minulosti prestali ponúkať Novu s Primou. Ćo odporúčam spoločenstvu vlastníkov bytov ? Napíšte sťažnosť na Radu SR pre rozhlasové a televízne vysielania a retransmisiu, a ponosujte sa na technické problémy s digitalizáciou. Já nie som technik, nerozumiem, prečo keď je kdesi búrka aj snehová, alebo atmosferické poruchy nemám signál ? Za prípadné škody s mojej odpovede nenesiem zodpovednosť, toto je len orientačná odpoveď, v dôležitých rozhodnutiach sa obráťte na svojho advokáta, alebo si vyberte zo zoznamu advokátov. S pozdravom, Jozef Kukuča
eva
1. 2. 2013 19:02
Dobrý večer, potrebovala by som poradiť- môj otec- poručiteľ, zomrel ako ženatý v roku 2012.Následne prebehlo dedičské konanie, na základe ktorého som zdedila rodinný dom ako dcéra poručiteľa. Zaujímalo by ma, či som povinná zaplatiť daň z príjmu, Ďakujem za odpoveď, Eva
Mgr. Jozef Kukuča
1. 2. 2013 19:02
Odpoveď 6 : Dobrý deň, odpoveď pre pani Evu : Asi ho chcete predať, pretože vtedy pripadá do úvahy daň z príjmu, doplňujem teda Vašu otázku a chcem ho predať. Daň z dedičstva je zrušená od r. 2004. Nejaká jednoznačná odpoveď na Vašu otázku že Ano – Nie, neexistuje. Musím sa teda vyjadriť, kedy ano a kedy nie. Daň z príjmu je zakotvená v zákone 595/2003. V jednej nemenovanej rubrike, ktorú vedú daňováci, som napríklad čítal vetu : „ Pri predaji nehnuteľnosti platíte daň z príjmu z prevodu vlastníctva nehnuteľností.“ Na prvý pohľad by som súhlasil tiež, že ano, platíte daň z príjmu. Dokonca to potvrdzuje (dajte do Google) aj zákon 554/2003 v § 3 odsek 1 citujem : „Predmetom dane je odplatný prevod vlastníctva k nehnuteľnosti“. Chápem, že aj tak stále neviete, či platíte daň alebo nie. Vec je jednoduchá. Platíte daň z príjmu, len ak sa splní nevyhnutná podmienka ( v práve sa to volá latinsky tuším „condictio non sine qua“, v slovenčine to znamená niečo ako že : „bez toho to proste nejde“). Ak by zaplatila daň z príjmu z domu ktorý ste najprv zdedila a potom následne predala, hoc ste nemusela, som zvedavý, ako by ste potom vznášala daňovému úradu námietky, že ju chcete späť, lebo ste sa zmýlila a zaplatila daň. Môj názor je, že neplatíte daň z predaja zdedeného domu, ak predáte lacnejšie alebo rovnako, ako ste kúpila alebo zdedila, pretože Vám nevznikol príjem. Síce daň nezaplatíte ak lacnejšie predáte, ale daňové priznanie podať musíte. Odborne sa to dá povedať rečou daňováka takto : kúpila ste alebo nadobudla v dedičstve dom ocenený na 100 tis. EUR a neprešlo viac ako 5 rokov spolu s dobou, po ktorú ho mal aj Váš otec (ak priama dedičská postupnosť, do tých 5 rokov sa započítava aj doba, po ktorú ho mal aj Váš otec), to si uplatníte ako výdavok, a sumu za ktorú ste ho predala napr. 70 tis. EUR ako prijem. Rozdiel je strata, tzn. že základ dane je nula. Nie je čo zdaniť, daň je 0. Takýto predmet dane nevyprodukoval príjem a zisk, ktorý by ste mala zdaniť. Daň z príjmu z predaja či už kúpeného domu, alebo ak predáte zdedený domu, to je jedno, budete platiť pani Eva len vtedy, ak na tom zarobíte a neprešlo viac ako 5 rokov. Daň s príjmu neplatíte, ak mal dom poručiteľ (Váš otec) 5 rokov, pretože do doby Vášho vlastníctva na účely tejto dane s príjmu sa zaratáva aj doba, počas ktorej dom vlastnil poručitel v priamom rade, v postupnom (čiže rodič, vo vašom prípade otec). Ak ju Váš rodič, otec poručiteľ vlastnil napríklad 1 rok pred smrťou, tak Vy ju musíte vlastniť ešte 4 roky, aby ste neplatila daň zo zisku Ďalej sa budem zaoberať prípadom, ak by ste nehnuteľnosť zdedila závetom od celkom cudzej osoby, alebo nie od Vašich predkov. Dobre to pomôže na pochopenie celej problematiky daní z nehnuteľností a komplexnosti otázky. Podľa zákona 595/2003 o dani z príjmu v § 9 Príjmy oslobodené od dane odsek (1) citujem „Od dane je oslobodený príjem písmeno b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva. Po 5 rokov vlastníctva so započítaním vlastníctva Vášho otca môžete predať ten zdedený dom aj drahšie a zarobiť, a daň neplatíte, pretože takýto príjem do Vašej peňaženky zákon oslobodil od dane. Viď v Googli zákon 595/2003 o dani s príjmu ktorá môže vzniknúť pri prevode vlastníctva. Daň sa platí z rozdielu medzi kúpnou cenou a predajnou cenou uvedenou v zmluve. Aj tu však musíme vyjasniť odborné pojmy (technicus terminus) Ako daňový základ nám slúži plná kúpna suma uvedená v kúpnej zmluve. Zákon o dani s príjmu hovorí, že základ dane sa môže znížiť o čiastku investovanú do nehnuteľnosti (suma, za ktorú sme ju kúpili my, atd.) Takže: “daňový základ” = je “suma za ktorú predávame” – mínus “suma za ktorú sme kúpili”, respektíve “suma, ktorú sme do nehnuteľnosti investovali”, a to aj samozrejme spravte, znížte si ho. Tu sa určite pýtate, ja som nekúpila, ale zdedila, ako teda vypočítam ten rozdiel medzi cenou čo som v dedení nadobudla, a cenou, za čo dom predám a tak vlastne vypočítam daňový základ. Pozrite si pani Eva do Osvedčenia čo vydal notár, tam je uvedený odhad, ocenenie domu. Notár môže buď sám odhadnúť cenu domu, alebo nariadi znalca v posudku. To znamená, ak nechcete platiť daň, predajte dom za tú cenu, čo určil notár. Ak si myslíte, že aj drahšie by ste mohli predať ako ohodnotil notár, vypočítajte si, kedy sa Vám to oplatí, Ak máte vééélmi dobrého kupcu, aj daň bude vyššia. Ale zas zarobíte keď dobre predáte a oplatí sa Vám zaplatiť tú daň. Ak by ste mala napr. 10 x lepšieho kupcu ako ohodnotil dom notár, čakajte 5 rokov, vlastne už len tri roky, keďže ste zdedila v roku 2011. Počul som prípad, že notár ohodnotil dom na 10 tisíc eur, a dom mal hodnotu 100 tisíc eur aj kupec im toľko dával. Dedičia išli predávať a zistili, že by museli platiť veľkú daň Teraz je daň 19 % (ak to nie je milionárska) z toho rozdielu, pričom prvých cca 3500 eur sa nezdaňuje. Museli napadnúť to dedičské konanie, obnoviť ho, vykonať znalecký posudok v ktorom sa priblížili k tej predajnej cene, ohodnotil na 90 tisíc eur. Niektorí radia, však napíšte do kúpnej zmluvy tú cenu za čo si kúpil, zbytok si vyplatíte bokom vyhnete sa dani z príjmu. Nedoporučujem. Ak by sa zrušila kúpna zmluva napr. súdom žalobou kupujúceho do troch rokov je to možné, tak vy predávajúca by ste síce dostala naspäť dom, ale kupujúcemu by ste mohla vrátiť len tú sumu uvedenú v kúpnej zmluve. Čo ste dostala bokom, by ste mohla poprieť. Ak by Vám to však dokázal kupujúci, alebo by ste to ako čestná žena priznala a vrátila kupujúcemu pred súdom to, čo ste prijala bokom a neuviedla v kúpnej zmluve, mohla by ste byť obvinená z trestného činu zatajenia a nepriznania dane definovaného v Trestnom zákone 300/2005 osobitnej časti hospodárske trestné činy. Od 1.1.2005 v SR bola v zmysle §18 zákona 554/2003 . o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností daň z prevodu nehnuteľnosti í zrušená . od roku 2005 už daňovník v SR nie je povinný v zmysle § 18 zákona 554/2003 zaplatiť tú sadzbu 3% uvedenú v § 3 a v § 5 keď robí kúpnu zmluvu, alebo zdedil a podobne. Ak Vám daňová povinnosť vznikla pred rokom 2005, túto daň 3 % z prevodu z kúpy a predaja musíte zaplatiť, pretože do roku 2005 platilo znenie zákona, že bolo potrebné platiť tú sadzbu 3 %. Po roku 2005 už nie. Mnoho ľudí má nehnuteľnosť v Čechách, a tam je právna úprava iná, uvediem ju pre úplnosť na porovnanie aj právnu úpravu v Čechách, môže sa stať že z českých TV kanálov môžete mať tieto info : Pri predaji nehnuteľnosti v ČR sa platí daň z prevodu nehnuteľnosti, sú to vždy 3 % buď z kúpnej ceny, alebo odhadnej ceny, vždy z tej, ktorá by bola vyššia. Platí ju predávajúci, pričom kupujúci je zo zákona vždy ručiteľom, t. j. ak ju nezaplatí predávajúci, musí ju zaplatiť kupujúci. Od 1. 1. 2013 je táto daň v ČR zvýšená na 4 %.Čo sa týka prípadného príjmu, rozdielu medzi ohodnotením dedičstva a násleným predajom zdedeného domu sa zaráta do daňového základu v tom zdaňovacom období, v ktorom sa prijal, teda kedy by ste dom predala, Nezáleží, v ktorom zdaňovacom období ste nadobudla vlastnícke právo k nehnuteľnosti ako dedička v Osvedčení o dedičstve od notára. Ak by ste predala dom na splátky v kúpnej zmluve, príjem vyplácaný v splátkach uvedených v kúpnej zmluve sa zahrnie do základu dane (čiastkového základu dane), v tom zdaňovacom období, v ktorom bol Vami prijatý a kupujúcim zaplatený. To je tá nevyhnutná podmienka že „bez toho to nejde“, čo som spomínal na začiatku. Len ten vlastník platí daň z príjmu, ktorý nesplní podmienku aspoň päťročného vlastníctva od kúpy a dosiahol zisk medzi nadobudnutou cenou a predajnou cenou. Tie nevyhnutné podmienky na zaplatenie dane s príjmu sú teda až dve. Ak ich splníte, platíte daň z príjmu. Dávam do pozornosti, že tie dva roky s trvalým pobytom a potom už neplatíte daň z príjmu už sú v zákone o dani z príjmu zrušené. Už musíte vlastniť dom aspoň 5 rokov. Záverom a po Slovensky daň z príjmu sa neplatí z celej kúpnej sumy, za ktorú ste predali a ktorú ste uviedli v kúpnej zmluve. Daň sa platí len z rozdielu medzi predajnou cenou a ohodnotením domu v dedičskom konaní. Chápem, že ste prijímala protichodné informácie od rôznych zdrojov, pretože záleží od skutkového stavu, čo z vyššie uvedeného platí pre Váš prípad. Otázky toho výpočtu základu dane nie sú jednoduché, napr. niekto si chce zarobiť tak, že postaví dom, a chce ho predať, koľko bude platiť daň z príjmu? Ako dokladuje investície o ktoré si zníži daňový základ ? Alebo vyplatí manžela s BSM tú polovicu z bytu, musí on zaplatiť daň s príjmu atď. atd. Taktiež sú obtiažne otázky, odkedy sa meria tých 5 rokov? Od povolení vkladu Správy katastra, alebo dátumu podpisov na kúpnej zmluve ? Za túto moju odpoveď nenesiem zodpovednosť za prípadné škody, ak sa nimi budete riadiť mojimi výkladmi, ak pochybujete, obráťťe sa na svojho advokáta aebo daňového auditora. Túto odpoveď som posudzoval podľa platných zákonov k 1. 2. 2013, zákony sa dosť často novelizujú, menia, rušia, doplňujú, alebo prijímajú nové. Pravidelne sa pripájam internetom na webové stránky NR SR a aktualizujem si ich. Ako som povedal aj v predchádzajúcom príspevku, nevenujem sa daniam, mám známeho ing. ekonómie daňového poradcu, ktorý vypĺňa daňové priznania. Okrem toho tie už zrušené 3 % z prevodu som konzultoval aj s jednou veľmi znalou inžinierkou ekonómie, ktorá dlhé roku robí účtovníčku pre akciouvú spoločnosť. S pozdravom Jozef Kukuča
Daniela
28. 1. 2013 08:01
Dobrý deň, akurát som náhodou zablúdila na stránku http://www.123peniaze.sk/dane/dan-z-dedicstva-a-darovania/ kde som hľadala odpoveď na otázku ohľadne darovania zdedenej nehnuteľnosti...a práve v tejto chvíli ste pridali Vy svoj príspevok. Preto Vás prosím, ak mi môžete poradiť v takejto veci... platí sa daň z darovania (resp. príjmu), ak matka daruje zdedený rodinný dom svojej dcére rok po tom, ako ho zdedila? Viem, že daň z dedičstva a darovania je zrušená od r. 2004, ale čítala som už rôzne výklady, napr. že pokiaľ nebola zdedená nehnuteľnosť vo vlastníctve dediča min. 5 rokov, tak po následnom darovaní sa platí daň v zmysle zákona o dani z príjmov. Aký je váš názor? Aké povinnosti má darca a obdarovaný, ak darca podaroval zdedenú nehnuteľnosť rok po zdedení?
Mgr. Jozef Kukuča
28. 1. 2013 08:01
Odpoveď 4 : Dobrý deň pani Daniela. Vaša matka nie je daňovníkom zdedeného domu, ani darovaný dom vo vlastníctve dcéry nie je predmetom dane. Pokúsim sa komplexne orientovať v daniach z nehnuteľností . Budem riešiť aj to, ak by dcéra predala darovaný dom. V súčasnosti je platný novší zákon 554/2003 o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a tento zákon zrušil zákon starší 318/1992 o dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. 318 – nástka platila od roku 1992 až konca do roku 2003, ľudia si ho stále pamätajú, keďže platil 11 rokov. Tento starší už zrušený zákon uvádza napríklad, koľko percent a z akej sumy dedičstva sa má zaplatiť daň. Od roku 2004 už platí novší zákon 554/2003 o dani z prevodu a z prechodu nehnuteľnosti, hneď v jeho úvode je uvedené, môžete pozrieť v Googli, že ruší predpis 318/1992 o zdaňovaní dedičstva a zdaňovania darov. Vaša matka však nebola daňovníkom ani podľa zrušeného zákona 318/1992 o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností, kde je napísané citujem v § 2 odsek 3) písmeno i) daňovník zaradený do I. skupiny osôb odkazuje na § 11 a ten uvádza citujem, že do I. skupiny patria deti a ich potomkovia, rodičia a ostatní príbuzní v priamom rade a manželia. Tieto osoby neboli daňovníci ani podľa zrušeného zákona, to si povedzme na rovinu. Vaša matka ako dedič nepatrí medzi daňovníkov, teda neplatí daň z dedičstva ani podľa novšieho zákona 554/2003, pretože túto daň nezaviedol novší zákon. Novší platný zákon 554/2003 o dani z prevodu a prechodu všimnite si oproti názvu 318 –nástky už v názve vypustil slova o dani z dedičstva a darovania. Prejdeme k tomu darovaniu. Matka uskutočnila prevod vlastníckeho práva zdedeného domu na dcéru právnym úkonom darovanie podľa kódexu 40/1964 Občianskeho zákonníka § 628. Darovanie je bezodplatný úkon, darovacia zmluva nesmie obsahovať žiadnu kúpnu cenu. Matka nie je daňovníkom, a darovaný dom v prospech dcéry nie je predmetom dane. Budem sa zaoberať novým platným zákonom 554/2003. Predmet dane a v § 3 v odseku (1) je uvedené citujem : Predmetom dane je odplatný prevod alebo odplatný prechod vlastníctva k nehnuteľnostiam. Odvolávam sa na tento paragraf a dovolím si tvrdiť, že ani obdarovaná dcéra neplatí daň z darovania, pretože darovaný dom v zmysle § 3 nie je predmetom dane. Keď si dáte do Google čísla a názvy zákonov čo som použil, môžete si overiť čo tvrdím. Ak by orgán rozhodol že musíte platiť daň, alebo by Vás dali na súd že musíte platiť túto daň, kludne sa odvolajte alebo podajte námietku s uvedením týchto zákonov a paragrafov. Ak niečo s práva poviem, najskôr ma zaujíma, kde je to napísané. Len na vysvetlenie zákony používajú pojmy odplatne a bezodplatne. Teda za peniaze, alebo inú výhodu, alebo zadarmo, bez zaplatenia, bez protislužby. Darovacia zmluva je vždy bezodplatne, zdarma, bez protislužby a bezpodmienečná. Ja Vám rozumiem, pred obdarovanou dcérou je otazník, ako je možné prijala som mám príjem na účte mi pribudli peniaze , ešte aj dom som dostala do daru, mám podať daňové priznanie aby ma nezačal stíhať daňový úrad, mnohí si uvedomujú že je to aj trestný čin zatajenie dane, krátenie dane, nezaplatenie už vyrúbenej atď. Nie, dcéra nemusí platiť daň na daňový úrad, lebo ide o bezodplatný prevod v zmysle § 3 zákona 554/2003 darovaná vec nie je predmetom dane. Zákon to tak ustanovuje, že nemusí obdarovaný platiť daň, aj keď je to príjem, pribudlo mu fakticky na účte, ale nezdaňuje sa. Matka a následne dcéra majú však povinnosť podať na obecný alebo mestský úrad tlačivo majetkové priznanie, aby mohlo mesto vyrúbiť ročnú daň za to, že vlastníte, že Vám pribudla nehnutelnosť. Ročná daň z nehnuteľností obci je upravená v zákone 582/2004 za rok za to, že vlastníš pozemok, byt, dom, záhradu, garáž, je ročná obecná daň z nehnutelnosti, novela v r. 2012 zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tzv. „zákon o miestnych daniach", daj do Google a môžete pozrieť. Napríklad za 2 izbový byt sa platí ročná daň mestu okolo 25 eur, každé mesto si upravuje výšku tejto ročnej dane Všeobecne záväzným nariadením. Uvádzate pani Daniela že by ste chcela vysvetliť v zákone o dani s príjmu oslobodenie 2 roky, 5 rokov od dane že ste počula. Počula ste len zčasti správne, asi by ste chcela vedieť, kedy sa toto použije. Zrušené sú tie 2 roky s trvalým pobytom. Najskôr uvediem čísla zák. a par. kde to nájdete : zákon 595/2003 o dani z príjmu v § 9 Príjmy oslobodené od dane odsek (1) Od dane je oslobodený príjem písmeno b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) toznamená žena daňové učely sa zaratáva aj doba vlastníctva toho, od koho nadobula matka ak to bol napríklad jej otec, písmeno a) hovorí, že takúto nehnuteľnosť môže matka aj dcéra predať zo ziskom a neplatí daň s prímu po uplynutí 5 rokov Znamená to, že ak by ho chcela matka, alebo dcéra predať skôr, ako uplynulo 5 rokov od nadobudnutia priama dedičská postupnosť u nich sa spočítavajú doby vlastníctva, už by ho museli podať daňové priznania a prípadne zaplatiť daň. Uvediem príklad. Obdarovaná dcéra už má 1 rok domček ktorý nadobudla ako dar za 0 Eur a chce ho predať, jej matka ho mala mesiac, a otec od ktorého zdedila matka ho kúpil pol roka pred smrťou, dcéra ho má 5 mesiacov spolu je to 18 mesiacov, musí dcéra zaplatiť daň z príjmu. napríklad ohodnotený v notárskom osvedčení o dedičstve na 15 tisíc eur , a teraz by chcela predať ten domček za 20 000 eur, musí zaplatiť daň z príjmu celej sumy čo získala. Ak by ho chcela predať matka (nedarovala by ho) skôr ako za 5 rokov od zdedenia za 20 tisíc Eur, platí daň z rozdielu, zo zisku t. j. 20 % jednotná daň z 5000 eur platná do 2012. Aj to už neplatí. Ruší sa tzv. “rovná daň”. Fyzické osoby zaplatia 19 % zo základu dane , alebo 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8 -násobok životného minima. Životné minimum od 1. 1. 2013 je stanovené Nariadením vlády 194,58 eura/mes. Kto má základ dane 34401 eura ročne, v prepočte na mesiac je to 2866,81 eura, platí 25 %. To je tzv. milionárska daň. Zákon ešte zaviedol osobitnú daň pre poslancov. Pre právnické osoby s.r.o, a.s. atď je sadzba dane 23% zo základu dane, zníženého o daňovú stratu. Odporúčam overiť na daňovom úrade. Zákon 554/2003 zaviedol pre odplatné prevody z nehnutelnosti, ktorý by sa týkal dcéry že z celej kúpno predajnej ceny by dcéra ak by predávala musela okrem dane zo zisku zaplatiť aj daň z predaja nejnutelnosti. Tá je 3 %. Toto je platné približne 2 rok, nebolo. Opieram sa o § 5 zákona 554/2003 Sadzba dane je 3 % zo základu dane podľa § 4. Pochopiteľne, lebo následným úkonom v príklade by dcéra zarobila 5 tisíc Eur, a to je príjem ktorý sa musí zdaniť, a ešte by musela zaplatiť 3 % z celej sumy 20 000 eur. Po uplynutí 5 rokov už môže dcéra predávať, za koľko chcete ak nájdete solventného kupcu, už neplatíte daň zo zisku z toho rozdielu, ale zaplatí len tie 3 % z predajnej ceny v zmluve. Týmto myslí zákon o dani z príjmu oslobodenie od príjmu (od zisku) platiť daň Ak niečo zdedíte, zákon to nepovažuje ako zisk a že máte platiť daň, iba následné predaje. Toto sa rozumie aj ako následný predaj, prevod. Nakolko ide o postupný rad dedičov v priamom rade započítava sa pra tých 5 rokov aj doba, po ktorú vlastnil napríklad otec tej matky. Ak by ho chcela teraz dcéra predať ten darovaný domček, už platí daň. Odporúčam však, aby dcéra ak by chcela predať ten dom, aby sa išla spýtať na daňový úrad je oddelenie pre dane z nehnutelností, tam jej poskytnú info, koľko a v akej výške by platila daň so zreteľom na kúpno – predajnú cenu. Týmto sa rozumie následný prevod v zmysle zákona o dani z príjmu, ktorý by už podliehal zdaňovaniu. Stále ide iba o terminológiu, preto vznikajú nejasnosti. Z hľadiska práva je následný prevod aj to, že matka s dcérou uzavrela darovaciu zmluvu, ako som však uviedol, takýto následný úkon sa nezdaňuje. Prvý úkon bol prechod zdedeného v rámci dedičského konania domčeka na matku, a všetky ostatné sú následné úkony. Ako vidíte, nie každý následný úkon je zdaňovaný. Špekulácie, že prevedie darovaný dom na dcéru ktorá ho následne predá a tak sa vyhnete daniam neobstoja. Daňový úrad to ľahko zistí, pretože správa katastra nahlasuje daňovému úradu prevody a kúpne ceny. V tomto prípade by bol následný úkon ktorý by bol zdanený, ak by obdarovaná dcéra chcela predať domček, ktorý zdedila jej matka skôr, ako za 5 rokov od darovania. To, ako sa spočítavajú doby vlastníctva v priamom rade (postupnom) doba vlastníctva otca, jeho dcéry, ktorá je matkou svojej dcéry, si preverte na daňovom úrade oddelení správy daní nehnuteľností. Chcel by som sa vyjadriť aj k tým dvom rokom že je oslobodený od dane z prímu ak predal a mal tam trvalý pobyt aspoň 2 roky. Bohužial, všimol som si tejto chyby ktorú tam uvádzajú i vo Vami spomínanej rubrike daňové poradenstvo. Novela zákona, ktorá zmenila zákon 595/2003 o dani z príjmu s účinnosťou od 1.1.2011 zrušila oslobodenie od platenia dane z príjmov plynúcich z predaja nehnuteľnosti, v ktorej mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom. Takže dcéra môže byť oslobodená od dane až po 5 tich rokoch bez ohľadu na trvalý pobyt. Ak nedodrží dcéra 5 rokov, daň sa platí s rozdielu. Ak je príjem od zdanenia oslobodený, už ušlo 5 rokov od darovania, nie je potrebné uvádzať ho ani do daňového priznania, ani ho osobitne oznamovať daňovému úradu. Vpráve existujú aj tzv. zastieracie právne úkony, ktoré keď sa dokážu, spôsobujú neúčinnosť zmluvy. Uzatvorí sa darovacia zmluva, ale v skutočnosti mali strany na mysli kúpnu zmluvu, bokom by si dali peniaze a vyhnú sa dani. Toto nedoporučujem, i ked som počul, že sa to niekedy robí. Právo toto nazýva obchádzanie zákona, sankcia je že zmluva zostane v platnosti a prekvalifikuje sa ozdraví na kúpnu zmluvu a musí sa zaplatiť daň. V závere spomeniem ešte majetkové priznanie, ak by dcéra pracovala ako verejný činiteľ a dostane dar, má oznamovaciu povinnosť pozri v Googli Ústavný zákon 357/2004 článok 7 odsek 1, a odsek 4 písmeno a), b). taktiež ak by dcéra bola štátny zamestnanec podľa zákona 400/2009 3 majetkové priznanie. Taktiež dávam do pozornosti milí čitatelia, že sa nešpecializujem na daňové otázky, je množstvo noviel, v oblasti odvodov, daňových bonusov. Na podávanie daňových priznaní mám kamaráta, inžiniera ekonómie, ktorý podniká v oblasti daňových priznaní, robí aj zahraničným subjektom. Nezaoberám sa tým. Moje vyjadrenia nie sú záväzné, neriaďte sa nimi, ak vznikne škoda z tohto orientačného vyjadrenie, nenesiem za to zodpovednosť. Ak chcete robiť reálne kroky, obráťte sa na svojho advokáta. S pozdravom, Jozef Kukuča
palobakalar
25. 1. 2013 22:01
som študent popri zamestnaní na vysokej škole a chem sa opýtať, 12 to je vo februáry tohto roku 2013 mám súdne pojednávanie a problém je v tom že mám skúškové obdobie kde mi môže pripadnúť opravná skúška, je možné preložiť termín súdneho pojednávania o mesiac to by bolo v marci. Ako to môže byť právne podložené?
Mgr. Jozef Kukuča
25. 1. 2013 22:01
Odpoveď 5 : Dobrý deň, odpoveď pre palobakalár : Vec je jednoduchá, tento inštitút práva sa nazýva odročenie pojednávania na súde podľa Občianskeho súdneho poriadku. Ktorákoľvek strana, jej účastník môže požiadať písomne o odročenie. Napíšte súdu písomnú žiadosť, uveďte spisovú značku pojednávania, Právne podloženie ? Návrh musí mať presnú formu. V návrhu na odročenie podľa zákona 99/1963 podľa § 119 uvedte súdu dôvody, prečo žiadate odročiť pojednávanie. Uveďte, že dôvod odročenia je mimoriadne náročné skúškové obdobie, a súdne pojednávanie v tomto čase by Vám spôsobilo nenapraviteľnú újmu vylúčenie zo štúdia. Uveďte, že skúškové obdobie je stanovené vysokou školou napr. do 28. Februára 2013. Môžete predložiť súdu aj interný vnútorný školský poriadok ako dôkaz, prípadne výpis s prihlasovacieho počítačového systému na skúšky, kde je stanovené , dokedy trvá skúškové obdobie. V prípade štátnych skúšok a diplomovej práce máte nárok na štúdijné voľno aj voči zamestnávateľovi myslím 30 dní na prípravu. Zaneste žiadosť do podateľne na súd . Zájdite aj na študijné oddelenie svojej školy, aby Vám dali a potvrdili tlačivo o štúdiu, že ste študentom magisterského štúdia a priložte ho k žiadosti o odročenie. Zaneste ju v dostatočnom predstihu do podateľne súdu, alebo písomne s doručenkou do vlastných rúk bezodkladne, aby súd mohol doručiť aj protistrane, že odročuje. Súd nie je povinný vyhovieť Vašej žiadosti a návrhu na odročenie, na odročenie nemáte právny nárok, je na voľnej úvahe súdu má tzv. diskrečné právo, či odročí alebo nie, prípadne či sú dôvody vážne a hodné osobitného zreteľa. Dôvody to môžu byť sociálne, rodinné, zdravotné, pracovné, služobné cesty, študijné a podobne. Viete pán Palo, aj súd sa bráni prípadným obštrukciám zo strany účastníkov súdneho ústneho pojednávania, ak ho súd nariadil. Aby sa nevyhýbali účasti na pojednávaní. V . § 119 zákona 99/1963 v platnom znení novely z roku 2011 novela upresnila, za akých podmienok bude možné pojednávanie odročiť. Ústne pojednávanie je možné odročiť len z dôležitých dôvodov. Vám pán Palo, keďže chcete navrhnúť odročenie pojednávania, vzniká povinnosť oznámiť dôvod na odročenie pojednávania bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o ňom dozvedel. Musíte napísať, že ste teraz pred dňom dvomi neuspel na skúške, a dozvedel ste sa teraz že budete mať termín skúšky práve v dňoch konania na súde, že sa to prakticky prekrýva. Novela presne upravila aj náležitosti návrhu na odročenie pojednávania. Váš návrh súdu musí za prvé : dôvod, prečo chcete odročiť pojednávanie, za druhé velmi dôležité : deň, kedy ste sa dozvedel že budete približne na ten termín mať opakovaciu skúšku a kedy ste sa o tom dozvedel, a za tretie musíte uviesť súdu aj svoj E – mail ako ho máte, predpokladám že ako študent VŠ ho máte aj mne ste vyplnil E-mail. Aj telefonický kontakt ak máte mobil uveďte súdu alebo pevnú linku, telefax ak máte. Ak nemáte, uvediete v návrhu že telefax nemáte. Súd si vyberie, ktorým zo spôsobov Váš návrh na odročenie doručí a ako ho posúdil, Ak tieto predpísané náležitosti návrhu nesplníte, súd ústne pojednávanie neodročí. V prípade, ak dôvodom na odročenie pojednávania bude Váš zdravotný stav , alebo zlý zdravotný stav Vášho právneho zástupcu ak ste si ho zvolil, návrh na odročenie pojednávania musí mať prílohu vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav Vám neumožňuje zúčastniť sa na pojednávaní, a takáto účasť na pojednávaní by Vám spôsobila zdravotnú újmu, doslova že by sa Vám účasťou na ústnom pojednávaní zhoršil ZÁVAŽNE zdravotný stav, alebo ohrozil život. Ak súd zistí, že je tu dôležitý dôvod na odročenie ústneho konania, bez zbytočného odkladu o tom informuje o odročení aj vašu protistranu, jej právnych zástupcov, osoby ktoré už boli vyrozumené a predvolané na pôvodný termín pojednávania, súčasne určí termín nového pojednávania. Súd všetko poznamená v spise pod spisovou značkou konania. Inak by nebolo možné nikdy pojednávanie uskutočniť, ako sa hovorí šikovným by patril svet. Nemal by byť problém, ak žiadate o odročenie zo študijných dôvodov. Počul som prípad, že súd odročil pojednávanie, lebo uznal ako dôvod odročenia dovolenku právnej zástupkyne protistrany. Za toto vyjadrenie nenesiem zodpovednosť za prípadné škody, ak sa budete riadiť mojimi inštrukciami. Obráťte sa v prípade pochybností na svojho advokáta. Neberte to osobne, túto vetu vkladám vždy, aby som čelil prípadným žalobám proti mojej osobe z tejto rubriky poradenstvo. S pozdravom Jozef Kukuča
Alenka
21. 12. 2012 11:12
Žalovala ma firma a súd jej v uznesení uložil, aby mi zaplatila trovy, ako ich od tej firmy získam ?
Mgr. Jozef Kukuča
21. 12. 2012 11:12
Odpoveď 3 pre Alenku . Dobrý deň, trovy ktoré Vám má vrátiť súd, tých sa môžete domáhať na miestnom daňovom úrade. Napríklad podáte návrh na rozvod, za ktorý zaplatia kolky 66 eur. Prídete na rozvodový súd a na začiatku poviete, že ste si to rozmyslela a s mužom ste sa zmierili a beriete späť návrh na rozvod. Súd Vám vráti polovicu, 33 eur. Iné sú trovy, ktoré Vám dlhuje firma ktorá Vás žalovala. Musíte vyzvať tú firmu, ktorá nebola úspešná v spore, aby Vám zaplatila dobrovoľne. V prvom rade si musíte dať na Okresný súd vyznačiť právoplatnosť alebo ak je tam uložená povinnosť zaplatiť dať osvedčiť aj vykonateľnosť rozhodnutia. Treba zájsť s uznesením na spisovňu Okresného súdu, tam požiadate o vyznačenie vykonateľnosti a právoplatnosti, tam sa Vám k tomu vyjadria. Vykonateľnosť, od kedy musí firma splniť, sa posudzuje inak v uznesení a inak v rozsudku. Súd rozhoduje formou v merite veci buď rozsudkom, alebo uznesením, alebo rozkazmi. Ak ide o rozsudok a nie je uvedené, od kedy je vykonateľný, tak je to dňom, kedy nadobudne právoplatnosť ( po márnom uplynutí 15 dní odvolacej lehoty), použil som § 160 až 161 Občianskeho súdneho priadku. V prípade uznesenia súdu vykonateľnosť nastane bez ohľadu na právoplatnosť. T. j. uznesenia sú vykonateľné ešte pred nadobudnutím právoplatnosti. Niekedy uvedú paričná lehota 3 dni v uznesení na zaplatenie, tá plynie u uznesenia hneď od jeho doručenia, nie ako u rozsudku až po právoplatnosti po 15 dní + 3dni paričná. Použil som § 169 až § 171 občianskeho súdneho poriadku. S tým sa však nezaťažujte, na spisovni súdu Vám povedia. Firme, ktorá je Vaším dlžníkom a Vy jej veriteľom, zašlete výzvu na dobrovoľné zaplatenie dlžnej sumy. Napíšete meno, svoju adresu, adresu firmy, Vec : Žiadam o zaplatenie sumy vo výške ......-eur z titulu uznesenia číslo ....... Vo výzve napíšete lehotu, do kedy má firma zaplatiť, napríklad do 10 dní od doručenia výzvy, na číslo Vášho účtu ............., , názov banky, kód banky, a variabilný symbol uvediete nejaký číselný kód napríklad dátum odoslania výzvy aby sa dala platba odlíšiť od iných na tom účte. Môžete uviesť aj poučenie, že ak v určenej lehote do 10 dní od doručenia nezaplatia, budete svoj dlh požadovať právnou cestou. Výzvu odoslať s doručenkou do vlastných rúk, tá sa prikladá ako dôkaz, že ste žiadala dobrovoľne splniť dlh, až potom ste požiadala súdneho exekútora alebo súd požiadala o výkon rozhodnutia o zaplatenie trov. Ak firma po výzve a vo Vami určenej lehote nezaplatí, môžete obrátiť na ľubovolného exekútora, ktorému zaplatíte zálohu. Môžete sa obrátiť na súd s Návrhom na výkon súdneho rozhodnutia o náhradu trov podľa § 270 a § 271 Občianskeho súdneho poriadku vymáhať trovy cez justičnú pokladnicu. V nariadení o výkonu rozhodnutia súd nesmie uložiť lehotu na plnenie (R NS 19/1987). Ak by firma po podaní návrhu na súd už medzitým zaplatila, súd rozhodne o tom, že Vy musíte vrátiť trovy vyslovené vo výroku predchádzajúceho uznesenia, pretože by Vám vlastne boli trovy priznané 2x, čo by bolo bezdôvodné obohatenie. Prílohou tohto Návrhu na výkon uznesenia o trovách bude výpis z účtu banky že ste neprijala platbu, kópia výzvy na dobrovoľné plnenie spolu s doručenkou do vlastných rúk, a kópia uznesenia podľa ktorého Vám firma mala zaplatiť. Veľká spoločnosť spravidla hneď zaplatí po prvej výzve dobrovoľne a k exekúcii nepríde, nenechá si zablokovať účty kvôli smiešnej sume. Tretia možnosťou je obrátiť sa z vykonateľným a právoplatným uznesením na niektorú právnu vymáhačskú spoločnosť, ktorá právne vymáha pohľadávky, má na to povolenie forfaiting a factoring. Toto vyjadrenie má iba informatívny charakter, nemá právnu záväznosť, naša spoločnosť nenesie právnu zodpovednosť za škodu z tohto vyjadrenia, obráťte sa na svojho advokáta.
Eszther
16. 12. 2012 21:12
Som približne 18 mesiacov rozvedená. Do koľkých mesiacov po rozvode má nárok bývalý manžel odo mňa pýtať výživné? Od čoho závisí jeho výška? Ďakujem, E
Mgr. Jozef Kukuča
16. 12. 2012 21:12
Dobrý deň, Odpoveď 2 pre Ezsther : Najskôr napravím v otázke, že nejde o výživné, ale o príspevok na výživu. Má to totiž vplyv na výšku, ktorú sa pýtate. Najskôr uvediem normu, kde sa tento „nárok“ bývalého manžela nachádza. Je to zakotvené v zákone o rodine č. 36/2005 v tretej časti, prvá hlava, piaty oddiel Príspevok na výživu rozvedeného manžela v § 72. Citujem odsek 1, kde je odpoveď na výšku : „ Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Všimnite si podmienku v zákone ktorú som zvýraznil, ak nie je schopný sám sa živiť. Znamená to, že tento nárok nemá automaticky, ale ak nemá príjem a prácu , nie z vlastnej viny, je v hmotnej núdzi, nedosahuje životné minimum uvedené v Nariadení vlády SR. Nesmie mať ani žiadny luxusný majetok, ktorý by mohol speňažiť, ani vkladné knižky a účty s vysokými sumami. Vyjadrím sa k výške : Od Vašej životnej úrovne by sa neodvíjala aj výška prípadného príspevku na výživné exmanžela. Nevychádza sa zo zásady, ktorá platí aj pre alimentačnú povinnosť, že je nárok na rovnakú životnú úroveň. Všimnite si v zákone ktorý som citoval prispievať na primeranú výživu. Na primeranú neznamená, že na rovnakú, akú máte Vy. Kľudne sa môže stať, že ak by splnil Váš ex všetky ostatné podmienky a Vy budete zarábať 800.-EUR tak súd mu prizná príspevok 26.- EUR mesačne. V prípade alimentačnej povinnosti na deti sa takto nepostupuje, uplatní sa právo na rovnakú životnú úroveň, preto sa môže stať že výživné na deti hokejistu môže byť aj 3000.-Eur mesačne. V odseku 3 je odpoveď na ďalšiu Vašu otázku: Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak sa rozvedený manžel stará o maloleté dieťa, alebo maloleté dieťa má nepriaznivý zdravotný stav, alebo sám exmanžel má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Zatiaľ som sa ešte nevyjadril iba som citoval zákon. Má nárok pýtať, ale keď mu Vy odmietnete zaplatiť výživné, musí dať návrh na súd a ten rozhodne, či Vám uloží vyživovaciu povinnosť voči exmanželovi, alebo nie. Nebuďme však takí senzu stricto, teda prísne zákonní a prísni, hlavne pokiaľ ide o ľudské záležitosti ako sú rodina a veci manželské. Súd kladie na ústnom pojednávaní obom rôzne otázky. Napríklad kto podal návrh na rozvod, alebo skúma, kto ho zapríčinil, že život v manželstve sa stal neznesiteľným. Nikto nemôže vopred povedať, ako súd rozhodne. Myslím si, že by vyslovil povinnosť platiť výživné, ak by na súd prišiel muž, ktorý sa nechcel rozviesť, tvrdil pri rozvode že ju má stále rád a nechce sa rozviesť, nechal svoju prácu pre to, aby šiel na rodičovskú dovolenku, staral sa o deti a žena robila kariéru. No a manželka by si v práci našla milenca, iniciovala by návrh na rozvod, vyhodila by bývalého z bytu, atď. Zákon pamätá na tieto prípady a je iba akýmsi rámcom, aby takýto muž neskončil bez práce na ulici pre svoju obetavosť a lásku k žene. Súd asi neuloží povinnosť bývalej manželke platiť exmanželovi, ktorý si z vlastnej viny nehľadá prácu. Túto skutočnosť, že je v hmotnej núdzi musí doložiť súdu tými potvrdenkami z úradu práce, s pečiatkou zamestnávateľa každý mesiac, že ho neprijali pretože majú obsadené. Neuloží povinnosť platiť bývalej žene, ak to bol gembler, zadĺžil celú rodinu, bol alkoholik a o práci len rozprával. Taktiež ani tyranom a v prípadoch domáceho násilia, keď sa vystrašené deti ukrývajú v pivnici pred agresívnym alkoholikom, nebudem to ďalej rozvádzať. Teda uloženie povinnosti vo výroku rozsudku súdu platiť a živiť bývalého záleží od konkrétnej situácie, od dôkazov aké strany predložia súdu. Toto právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo. To ste neuviedla, či už nechystá svoju novú svadbu.
Palo Fiala
24. 11. 2012 13:11
Pani mi ponúka domček na Bošáckych kopaniciach, klesla s cenou na 9 000 euro. Myslíte, že by to bola dobrá kúpa za účelom ďalšieho predaja niekedy na budúci rok ? Palo
Mgr. Jozef Kukuča
24. 11. 2012 13:11
Odpoveď 1: Dobrý deň, vývoj cien sa nedá predpovedať s istotou, prirovnám to z veštením s kariet alebo ruletou. S ekonomického hľadiska a trhu je to stret ponuky a dopytu. Je pravdou, že renomované realitné kancelárie tvrdia, že teraz je dno a treba kupovať. Ja osobne si myslím, že ešte nie je dno, pretože finančná kríza nedosiahla u nás dno. U ceny nehnuteľností najviac rozhoduje lokalita. Všimol som si vo Vašej otázke slovné spojenie na "kopaniciach". ak by ten istý domček stál na námestí v krajskom meste, cena by bola astronomická. Tam kde je je takmer nepredajný, absentuje dopyt. Nehodí sa na účel zisku s krátkodobého hľadiska 1 rok. Prerobil by ste. Domček by sa hodil na dlhodobú investíciu,v horizonte 10 až 20 rokov, ale my nevieme čo bude o 5 rokov.Ak chce niekto chovať na kopaniciach ovce, tak odporúčam kúpiť. Možno sa dá na tom zarobiť viac, ako na dome na námestí, ktorý sa nedá prenajať. Už ste asi dlho neboli v meste, všetko prázdne. Ľudia už dokupovali, teraz budú len jesť. Vhodný by bol ako sídlo v lete na oddych, nie na profit z rýchleho obratu. Okrem toho nehnuteľnosť, v ktorej nemáte trvalý pobyt, je oslobodená od dane z príjmu po 5 rokov od uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy podľa zákona o dani z príjmu. podmienka mať trvalý pobyt aspoň 2 roky a potom byť oslobodený od dani so zisku už je zákonom zrušený. Nedoporučujem kúpiť ani za 9000.-EUR za účelom rychlého zisku. Moje vyjadrenie nepovažujte za právne záväzné, má iba informatívny charakter, poraďte sa s advokátom, za prípadné škody z investície alebo straty nezodpovedám. Jozef Kukuča